Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το χειρότερο ξεκίνημα έτους από το 2015 για την αγορά ομολόγων
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5923 Πέμππη 25.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επιτροτή Ανταγωνισμού:
Υπό έλεγχογια
παρεμπόδιση ελέγου
η Alter Ego
του Β. Μαρινάκη
ΕΛΠΕ:
>>> ελ.
>>> ελ
Ζημιές το Q4
βλέπει η Optima
Απόσχιση του χλάδου εχμετάλλευσης
Ψυχαγωγικν πάρκων
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 12 Απριλίου
2021 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης , εάν
συντρέχει παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 39
5 του Ν.3959/2011 , για
παρακλυση- δυσχέρανση
έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από την
εταιρία ΑΛΤΕΡ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ανεβάξει
αίξιση 40% στον χiκλο εργασιν ης
στον κύνλο εργασιόν της
ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚ Η Σ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και
το διακριτικό τίτλο <ΑΛΤΕΡ
ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.y καθς
και από φυσικά πρόσωπα
κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιπόπιου ελέγχου.
Παπαστράτος:
ο έλεγχος διενεργήθηκε
επό υπαλλήλους της Γενικής
Διεύθυνσης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού στις 8.5. 2020
Νέα εμπορική δομή και τρεις
νέοι Γενκοί Διευθυντές
εγκαταστάσεις της
ΑΛΤΕΡ ΕΙΚΟ>.
Τα παραπάνω αναφέρει
ανακοίνωση της Εππροπής
Ανταγωνισμού.
Με γνμονα τη διαρκή
2006 στο ρόλο του Sales
Promoter και εξελίχθηκε
στον τομέα των Πωλήσεων
ως Consumer Engage ment
Territory
προσαρμογή
δεδομένα και τις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτν για καλύτερες Manager,
εναλλακτικές σε σχέση με
το τσιγάρο , η Παπαστρά - Manager, προτού μετακυν
τος ανακοιννει τη νέα
της εμπορική δομή , στα
πρότυπα
εταιρείας Philip Morris καθήκοντα
International (PMΙ), και
καλωσορίζει τους τρεις
νέους επικε φαλής.
Άνοδο 40% στο φετινό χύκλο εργασιν της προβλέπει η εταιρεία
Witside, που δραστηριοποιείται στο χρο της συλλογής-ανάλυσης
(Όπως επισημαίνεται στο
σκεπτικό της εισήγησης ,
κετά τη διόρκεια του ως άνω
ελέγχου , σημειθηκαν μία
σειρά από περιστατικά , τα
οποία συνιστούν, κατά την
εισήγηση,
δυσχέρανση του διενεργούμενου ελέγχου κατά
παράβαση των διατάξεων
του άρθρου 39 παρ. 5 του
Ν.3959/2011.
Manager, Sales Planning δεδομένων , αποσκαπντας να δσει λύσεις με φτηνό κόστος σε
προβήματα ετιχειρήσεων και ogγανισμν μέσα από τη χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης.
ηθεί το 2014 στο τμήμα
Έρευνας & Ανάπτυξης
της PMI στη Λωζάνη, με
Manager
Commercialization
παρεμπόδισητης
μητρικής
Ειδικότερα , μετά από μια
ανοδική πορεία κατά το
( RRP5). Επιστρέφοντας παρελθόν , η Witside προβλέ- τοντας σήμερα χαρτοφυλά
πει για φέτος αύξηση στον
κύκλο εργασιν της κατά
40% ( το 2020 σημείωσε
έσοδα 2,35 εκατ. και ΕΒΙT
Reduced Risk Products
DA 337 χιλ . ευρ ) , διαθέ στην Ελλάδα, ανέλαβε
διαδοχικές θέσεις ευθύνης
στα τμήματα Πωλή σεων
και Marke ting, με πιο πρόσφατη τη Διεύθυνση Β2C
& Trade Ελλάδας.
κιο πελατν με περισσότερα
από 300 ενεργά συμβόλαια .
Η εισήγηση προτείνει να
αποφασισθεί η διαπίστωση
της παράβασης και η ετιβο λή προστίμου στα εμπλεκόμενα μέρη .
Τη θέσm του Γενικού Διευθυντή Εμπορικν Λειτο
υργιν αναλαμβάνει ο
Χασιτης.
Ξεκίνησε την καριέρα του
Παπαστράτος
Θέμης
Created by Universal Document Converter