Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
25 Φεβρουαρίου 2021
Ταρασίου Κων/πόλεως. Ρηγίνου ίερομ. έπισκ Σκοπέλου
Σελήνη 15ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7,01-Δύσις 614
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βόρειοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 17β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άνατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ . 41893
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΗΑΓΚΥΡΑ ΕΓΕΙΡΕΙΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τζαμί στήν Θεσσαλονίκη
καί κοιμητήριο στήν Χαλκιδική!
Τουρχικό θράσος: Έκαναν διάβημα στόνΕλληνα πρέσβη γιά όθωμανικό μνημείο
Δέν είναι τυχαίο ότι ένή Άγκυρα ύποκινεί τέτοια ζητήματα στό έσωτερικό της
ΕΝΩ ό έκπρόσωπος του κόμματος του
Έρντογάν Όμέρ Τσελίκ διατείνεται πς ή ατήρηση μνημείων. "Ομως αυτά δέν έχουν
Έλλάς δυναμιτίζει τήν θετική άτμόσφαι- καμμία σημασία γιά τούς Τούρκους. Απλς
ρα τν διερευνητικν , ή Αγκυρα συνεχίζει άπτόητη τις προκλήσεις και τις διεκδικήσεις της, οί όποίες φθάνουν μέχρι και
τήν Χαλκιδική .
"Ετσι δΕλλην πρέσβυς στήν Αγκυρα Υπουργείου Εξωτερικν καθς άπαιτεί
έκλήθη νά δσει έξηγήσεις στό τουρκικό δίκην έπικυριάρχου ανά ταφούν στήν περι'Υπουργείο Εξωτερικν, το όποίο άπαιτείνά σταματήσουν οί έργασίες άνεγέρσε - σκευτικές μας πεποιθήσεις και μέ τελετή, χρηματοδότησε τήν άνέγερση του πρτου κός άριθμός πιστν τοϋ ' Ισλάμ στήν Θεσσα
ως γυμνασιακού κτιρίου στό χωριό Σήμα ντρα Χαλκιδικής. Κατά τίς έργασίες εύρ
θη έκει νεκροταφείο τής όθωμανικής περιόδου . Καί βεβαίως ή Ελλάς έπιδεικνύει
πάντα τόν προσήκοντα σεβασμό πρός τούς έφημερίς Σαμπάχ έγείρει θέμα άνεγέρ- Θεσσαλονίκης διετύπωσε κάποιο σωματείο άρχές νά διερευνήσουν τά της ύποστάσενεκρούς , ένφ οίυπηρεσίες της έχουν σημα
ντική πείρα ς πρός την άποκάλυψη και δι λίγα ύπάρχουν έκει όπου ζεί άνεγνωρισμέ - κό Πολιτιστικό "Ίδρυμα Μουσουλμάνων
νη μουσουλμανική μειονότης. Εδ όμως Μακεδονίας-Θράκηςν τό όποιο ύποστηρί άποδεικνύεται τό σφάλμα της έλληνικής ζει ότι ήκολούθησε τίς νόμιμες διαδικασί- Ελλάδος, τά κατευθυνόμενα τουρκικά μέσα
πλευράς να άνεγείρει τέμενος στήν Αθήνα διότι αυτό άκριβς έπικαλείται μεταξύ τήν Τουρκία, ούτε τά δικαιματα τν μου - μέτρα θωρακίσεως τν έλληνο-τουρκικν
άλλων ή τουρκική έφημερίς. Κατηγορ- σουλμάνων (τήν θρησκευτική έλευθερία συνόρων στά όποια προχωρεί ή χρα μας
ντας τήν Ελλάδα ότι άρνείται τά δικαιματα μουσουλμάνων, ύποστηρίζει : Η μου- έχουν σημασία ούτε οί νόμιμες διαδικασί
σουλμανική κοινότης τής Θεσσαλονίκης
ζητεί τήν άνέγερση τζαμιού στήν Θεσσαθέλουν νά δημιουργήσουν ζήτημα και να
έπεκτείνουν τίς διεκδικήσεις τους έπί τν
έλληνικν έδαφων .
ες, οί όποίες διήρκεσαν δύο έτη Όμως για ένημερσεως έχουν εύρε ες άναφορές στά
τν όποίων ή Ελλάς σέβεται άπολύτως)
Το CNN Turk είχε είδικό κάφιέρωμαν
για τό θέμα, άναφέροντας μεταξύ άλλων,
πς: Η έλληνική Κυβέρνησις άπεφάσι
σε τρα νά στήσει ένα σύστημα καμερν
καίραντάρ έμβέλειας 15χλμ. Τήν χρηματοδότηση του συστήματος διασφαλίζει ή Ε.
Σκοπός της έλληνικής Κυβερνήσεως είναι
νά παρακολουθεί τήν τουρκική πλευρά τν
συνόρων.>. Ύποστηρίζεται έν συνεχεία
Άλλως τε ή άνακοίνωσις του τουρκικού
εφ. Μοναδικός στόχος της είναι ή έπέκτασις τν προκλήσεων και διεκδικήσεν του
. χηοουppεηκαν υμφωνα με τς ρη λονίκη, άφούήδη ή ελληνική Κύβέρνησις εις βάρος της Έλλάδος. Άλλος τε σημαντ οχή δπου βρέθηκαν, σύμφωνα μέ τίς θρη- λονίκη, άφου ήδη ή έλληνική Κυβέρνησις είς βάρος της Ελλάδος . Άλλως τε σημαντι και νά έμφανίζεται ό τόπος ταφής ς μουσουλμανικό νεκροταφείΟ.
ίσλαμικού τεμένους στήν Άθήνα .
λονίκη δέν ύπάρχει . Όσο γιά τόν άναφερθένΜορφωτικό ΠολιτιστικόΙδρυμα Μου
Νά σημειωθεί ότι πάντα κατά την τουρΤήν ίδια στιγμή , ή φιλοκυβερνητική κική έφημερίδα τό αίτημα γιά τό τζαμί της σουλμάνων , καλόν θά ήτο oι έλληνικές
σεως τζαμιού στήν Θεσσαλονίκη, λές και
ίσλαμιστν ύπό τήν έπωνυμία Μορφωτι
ι- ς του και κυρίως τίς χρηματοδοτήσεις του .
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δικαστές ύπέρ
του Κουφοντίνα!
Ποιοί έξουσιάζουν τόν δημόσιο βίο
Στήν Μάνη ό άοχαιότερος
Homo Sapiens της Εύρπης
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ λαμβάνει ή υπόθεσις της
άπεργίας πείνης του τρομοκράτου Δημήτρη Κουφοντίνα, καθς πληθαίνουν
οί φωνές , άκόμη και άπό τόν χρο τής
Δικαιοσύνης, πού είτε άνοικτά είτε συγκαλυμμένως τάσσονται ύπέρ τν αίτημάτων του . Παραλλήλως συνεχίζονται οί
έπεισοδιακές διαδηλσεις στήν Αθήνα
και σέ άλλες πόλεις άναρχικν και άρι
στερν όμάδων πού άπαιτούν τήν άποφυλάκιση του έκτελεστού της 17 Noέμβρην . Η Ενωσις Δικαστν και Είσαγγελέων ζητεί άπό την Πολιτεία νά άναθεωρήσει τή στάση της στό ζήτημα τής
μεταχείρισης του καταδικασμένου τρο
μοκράτη, του όποίου ή ζωή κινδυνεύει άμεσα μετά άπό πολυήμερη άπεργία
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ χείλη νομιμοποίησαν προχθές άπό του
βήματος τής Βουλής τό ψέμα ς μέθοδο προστασίας κρατικου άξιωματούχου πού βαρύνεται μέ ποι
νικά άδικήματα όπως οί βιασμοί κατά συρροή και ή
παιδεραστία . Ελέχθη συγκεκριμένα ότι ό τέως Δι ευθυντής του Έθνικού Θεάτρου άπεπέμφθη άπό τό
άξίωμά του μέ άπόφαση τής Υπουργου Πολιτισμού,
άλλά για νά μήν δοθεϊή έντύπωση πρός τά έξω πς
ή Πολιτεία τόν ρίχνει στά σκυλιάν του έπετράπη
νά έμφανισθεί ς αυτοβούλως παραιτηθείς. Δέν θά
σταθ στό πολιτικό πρόσωπο πού έξέμεσε αυτό τό
άδιανόητο γιατί θεωρεϊται σοβαρό. Ούτε στήν ίστορία αύτή καθ' έαυτή άν και τό λογικό είναι πς μιά Όχι τό ίδιο το παγόβουνο. Έσχάτως έχει άναδυπολιτεία πού σέβεται τόν έαυτό της ρίχνει συνήθως θεϊ στόν άφρό ό,τι πιό άποκρουστικό ύπάρχει καλά
στά σκυλιά πρός παραδειγματισμό των ύπολοίπων κρυμμένο στό περιθριο της έλληνικής κοινωνίας
κάποιον πού παίζει άσχημα παιχνίδια μέ άθες παιδικές ψυχές . Το ζήτημα που συζητοϋν πλέον όλο
και περισσότεροι πολίτες στίς διαδικτυακές παρέ - κεύστε στίς μνήμες σας πρόσωπα, άκουστε πολύ
ες είναι ή άπεχθής μορφή που άρχισε νά προσλαμβάνει ό δημόσιος βίος στήν Ελλάδα έσχάτως. Η
έκτροπή στήν όποία όδηγείται σταθερά. Το ζήτημα
δέν είναι τάπρόσωπα, άλλά τά χαρακτηριστικά των
προσπων και οί άντιδημοκρατικές μεθοδολογίες γοϋρες τν μιντιαρχν . Τν Γενικν άρχηγων όμά
τους.Αν τό περιγραφόμενο άνωτέρω γεγονός μέ
τόν άξιωματούχο πού όμολόγησε το ψέμα ς συνταγή προστασίας φερόμενου κακοποιου ήτο κάτι προμηθευτν rapid tests . Τν διεθνολόγων νέας
μεμονωμένο, ούτε καί θά δίναμε σημασία . Άλλά τό
δυστύχημα είναι ότι δέν είναι .
Πίσω άπό την διατύπωση αυτή κρύβεται άσυναισθήτως ένας άσύλληπτος κυνισμός . Το έγκλημα στίς μέρες άποκτα πλήρη ύπεροχή έναντι των
θεσμν . Τό έγκλημα γίνεται σεβαστό άπό τους θεσμούς . Το έγκλημα διαθέτει Υπόληψη- που χρήζει προστασίας άπό τούς θεσμούς. Τά δέ πρόσωπα
του έγκλήματος άποκτουν προβάδισμα στόν δημόσιο βίο . Τούς έπιφυλάσσεται προνομιακή μεταχείριση στίς ποινικές περιπέτειές τους. Ότομεύς του
Πολιτισμού πού βρίσκεται αύτήν τήν έποχή στό έπί
κεντρο της έπικαιρότητας άπό ...άστοχία του συστήματος είναι άπλς ή κορυφή του παγόβουνου .
(σελ. 7)
έδω και καιρό . Κάνετε ένα πείραμα σας παρακαλ :
Παρατηρήστε φάτσες στίς τηλεοράσεις, άποθηΈγ έπίσης!
του Α. Π. Δημόπουλου*
προσεκτικά τί μας λένε. Παρατηρήστε τά πρόσωπα
τν συνηγόρων ύπερασπίσεως πού μεσουρανουν .
Παρατηρήστε τά πρόσωπα των πολιτικν καί των
ν έκπροσπων κομμάτων πού κυριαρχουν. Τις φιΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ και στόν πόλεμο όλα
έπιτρέπονταιν-έτσι περίπου τό δι ατύπωσε τό 1579 ό Βρεταννός συγγραφέας Jonn Lyly στό μυθιστόρημα Εύφυής: Ή Ανατομία του Πνεύματος (Euphues: The Anatomy of Wit")
και ή φράση κατέστη έκτοτε παροιμιακή. Φυσικά, άν και στό σκέλος του.
πολέμου και μέχρι τά τέλη του 19ου
αίνα το dictum έθεωρείτο αύτονόητο (έν συνεχεία , μέ τίς συνθήκες της
Γενεύης όδηγηθήκαμε σέ κανονιστικό πλαίσιο άκόμα καί για τόν πόλεμο ) , στό σκέλος του έρωτα κανονιστικό πλαίσιο ύπηρχε, μέ τήν μία ή
τήν άλλη μορφή, άπό τήν Άρχαιότητα καί ή γενετήσια έπιθυμία ούδέποτε
ύπήρξε έλεύθερη . Έντούτοις , έκτός
των τυποποιημένων έγκλημάτων πού
τήν όριοθέτησαν , κατά τά λοιπά οί
σύγχρονες δυτικές κοινωνίες κινήθηκαν σέ μιά ξεκάθαρα φιλελεύθερη κατεύθυνση, στήν λογική δηλαδή,
ότι στήν κρεβατοκάμαρά του κάνει
κανείς αυτά που έπιθυμεϊ δικαιούμενος σέ άπόλυτη ίδιωτικότητα. Άπόρροια δέ αύτης της λογικής ύπήρξε
καί ή άναγνριση στόν νόμο τέτοιων
έλευθεριν άκόμα και σέ άνηλίκους
μέσω τν λεγόμενων ήλικιν συναίνεσης-έτσι στήν Έλλάδα ψηφίζεις
στά 18 (17πλέον) άλλά ή ήλικία συναίνεσης είναι 15 (σέ άλλες δέ εύρωπαικές χρες , όπως στήν Γαλλία άκόμα
και 14). Μέ άλλα λόγια, μπορεί νά μήν
ίσχύει, όπως δέν ίσχυε και ποτέ , ότι
στόν έρωτα όλα έπιτρέπονται , άλλά
πάντως , μέ τήν έξαίρεση των σεξουαλικν έγκλημάτων , ή γενική δυτική
λογική ύπήρξε , να έπιτρέπονται τά
περισσότερα.
Νέα παράτασις στήν
ύποβολή πόθεν έσχες>
δων . Των Γενικν κουμανταδόρων. Των έργολάβων. Των πάσης φύσεως ήγητόρων νεολαιν. Των
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
κοπής . Των λαϊκν οίκονομολόγων. Τν λαοφιλν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Γονική μέριμνα τέχνου
καί σέ δοάστες
έγκλημάτων κατά της
γενετήσιας έλευθερίας
κΕεπάγωμαν
πλειστηριασμν
ζητεί ή Κομμισσιόν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Αδέστποτοι σκύλοι μέ γαλάζια καιί πράσινη γούνα ένεφανίσθησαν σέ δύο πόλεις της Ρωσσίας πού
άπέχουν έκατοντάδες χιλιόμετρα ή μία άπό τήν
άλλη. Στό πρτο περιστατικό έντοπίστηκε μια
άγέλη σκύλων μέγαλάζια γούνα στό Ντζερζίνσ,
370 χιλιόμετρα άνατολικά της Μόσχας. Τά σκυλιά
ζούσαν κοντά σε ένα έγκαταλελειμμένο έργοστάσιο
ύαλουργίας και παραγωγής ύδροκυανικού όξος.
ΤΟ ΝΕΟ νομοσχέδιο για τίς σχέσεις γονέων και
παιδιν μετά το διαζύγιο παρουσίασε στό χθεσινό 'Υπουργικό Συμβούλιο ό ύπουργός Δικαιοσύνης
Κωνσταντίνος Τσιάρας . Οί σημαντικτερες άλλαγές
πού έπιφέρει τό νέο νομοσχέδιο γιά τό οίκογενειακό
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ άρση του παγματος τν πλειστη.
ριασμν για την πρτη κατοικία ζητεί ή Εύρωπαϊκή
Έπιτροπή μέσω τής 9ης έκθέσεως τής ένισχυμένης
έποπτείας τής χρας. Συγκριμένα , ή Κομμισσιόν ζητεί άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση να μήν παρατείνει τό γενικό πάγωμα πέρα άπό τίς 15 Μαρτίου και
Συνέχεια στήν σελ. 2
περιεφέροντο κοντά στό έργοστάσιο-ξήγησις λογική, άν σκεφθεί κανείς ότι πρό διετίας είχε βαφτεί
πράσινο Τόχιόνι σέ πόλη Της Σιβηρίας άπό διαρροή τοξικν άερίων άπό ργοστάσιο παρασκευής
χρωμάτων Ή δεύτερη άγέλη σκύλων αύτήν Την
φορά μέ τίς γουνες τους βαμμένες ζωηρό Τιρκου άζπράσινο , βρέθηκε να εριφέρεται στούς δρόμους
του Ποντόλσκ. Πάντως ή κατάστασις είναι δραματική σέ δεκάδες πόλεις της Σβηρίας έξ αίτίας της ρυπάνσεως πού προκαλούν βαρειές βιομηχανίες καί
όριχεία άπό τήν έποχή της ΕΣΣΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήήτρη Καπράνου
Άτη, "Ύβρις Νέμεσις, Τίσις, ή ίδια πάντα ίστορία ..
ση που άπασχολεί τήν Κοινή Γνμη. Σέψεις άπλέ , κα
θαρέ , καθημερινέ .
Τό πρτο μέρος είναι ή
Ατη, ή Τύφλωση του νού
Τό δεύτερο μέρος είναι
ή Ύβρις , ή άλαζονική και
του άνθρπου που όδηγεί άσεβής συμπεριφορά το
άνθρπου άπέναντι στούς
Θεούς, στό ξεπέρασμα του
άνθρπινου μέτρου που
άναπόφευκτα δδηγεί στήν
άνομέτρηση μέ τό θέίο, στήν
άσέβεια και στήν άνυπακοή
Παραθέτω τίς σκέψεις
του καλού και λογίου συ. Οi έπιστήμονες παρουσίασαν Τήν Ελίζαμπεθ
Άνν, τό πρτο μαυροπόδαρο κουνάβι που κλωνοποιήθηκε άπό θηλυκό έκπρόσωπο του είδους , πού
πέθανε στά μέσα της δεκαετίας του 80. Τό γεγονός
θεωρείται σταθμός γιά τήν έπιστήμη, κυρίως γιαπί
έτσι άνοίγει ό δρόμος γιά τήν προστασία του κουναβιού, τού μοναδικού είδους που διαβιοΐάνά τούς
aίνες στά δάση τής Βορείου Άμερικής , άλλά κινδυνεύει μέ έξαφάνιση.
ναδέλφου, ζωγράφου καί
διακεκριμένου σκιτσογράφου, συγγραφέως καί πρ- τραγωδίες παρατηρούμε όι
ην άξιωματικού του Πολεμι - όλες μά όλες άποτελούνται
κού Ναυτικού (άπόφοιτος άπό τέσσερα διακριτά μ
τής Σχολής Δοκίμων ) Γή- ρηένότητες που όμως κατά ήρωα του έπους στε νά
ση Παπαγεωργίου , γύρω κάποιο τρόπο άλληλοκαλύ
άπό Τήν πολύκροτη ύπόθεσέ μοιραία λάθη.
Μελετντας Τις άρχαίε
Στήν άρχαία τραγωδία τήν πνευματική τύφλωση προκαλούν οί Θεοί στόν
"Όμως τά ελευταία χρόνια, ξεκινντας άπό τίς Η.Π.Α., αυτό τό status quo
δδηγηθεί μόνος του στήν καταστροφή.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
πτονται.
25-2-2021 .