Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερή Ερημερίδα us Hnεipou- Βρuτis Ευθ. Taiλλαs- Ετos 940-Αp. Φύλλου 25000-Πέμπη 25 Φεβρουαρίου 2021-0,60 ε
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Με ξένους ρέφερι
Πιστεύει στην Πρόκριση
Μετακομίζειω στη Σουηδία
η Αγγ Βιντσιλαίου
0 Marc da Costa μιλά
για το Πρτο του βιβλίο
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Πρωτοποριακή
επέμβαση
Εξελίξεις δρομολογούνται για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, μετά από ένα μεγάλο διάστημα
Που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθούν οι απαραίτηες διαδικασίες για την υλοποίηση έργων και δράσεων
ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
καρδάς (τεχττή καρέι ) mpalla, nu
ΣΕΛΙΔΑ 3
Πήρε τα Πρωτεία
η θεσπρωτία
Συνολκά 44 νέα κρούοματο σνοκονGηκα, χθες από τον Εθνικό Οργαναμό
θεσπρωτίας με 1 κpούοματα
ΣΕΛΙΔΑ 5
θέλουν πτυχία
ΑΙΧMΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
με αντίκρισμα
ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σε κατάληψη βρίοκεται από την Τρί
τη 1ο κίριο των Σχολίν ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
tωσνίνων με τους απουδοστές να
Καλύτερη άμυνα ..
η επίθεση
Χίων τους nou έφερε ο νέος νόμος
του υnouργείου Παιδείας, ο onoioς
Tην τεκτική της επθεσης δανα να αnλέγει η δοίκηση του Ανα .
γκαστικού Συνδέομου Διαείρισης Στερεν Αποβλήτων Δακε ρσικής Ενότητας nείρου σε αχέση με ηνακύρωση aπό την
Αrακεντρωμένη Διοίκηση Hπείρου- Δυηκίς Μικεδονίας της
onόooής της για τον διογωνιομό aυόθεoης της λειτουργίος των
Σταθμν Μετοφόρτωσης Anoppιμμάτων Εμμέοως πην α φς ηδαίκηon tου Ανογκασυκού Συνδέαμου κατηγοpd τm
Αnοκεντρωμένη Διοίκηon ότι oπερέβη τον ρόλο της της χρενε ευθύνηγα την καθυστέρηση nou aναμφιβολα θα υπόρξε,
ΣΕΛΙΔΑ 6
Να μένει
στην Ήπειρο το γάλα
Mήλον της έριδος- φαίεται πως
κοuυ με δεδαμένη την nοιότητα του
των anopaoεων των νο ίμων ουλλογικν οργάνων του φορέα
ΣΕΛΙΔΑ 6
λού ποστήριξη μεταξύ napaγωγν κα
mpunκν γαλοκτοβιομηενν.
ΣΕΛΙΔΑ ι
ΔΗΜΟΙ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ
Γόρτασε την επέτειο
απελευθέρωσης
η Κόνιτσα
Στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού Προγράμματος
απoδίδουν την καθυστέρηση δήμος και Επμελητήριο.
Αρχές Μαρτίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης
Με αέρα νικητή
ικονοnonoη για την ακύρωση από την Αnοκεντρωμένη Διοίκnoη
της oπόφορής του Αναγκα στικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεν Αnοβλήτων Hnείρου γα τον διαγωνιομό των Σταθμν Μετο
φόρτωσης Αnopιμμάτων εκφράζεται αnό τους δήμους που είχαν Προoφύγει , έστω κι αν οι npoφυγές τους δεν εξετάστηικαν
ΣΕΛΙΔΑ 6
Τρίτη άποψη για τουnoέργο των υποδομν, ξεκινά καιη υλonoinση
του δεύτερου υποέργου για την ανάδειξη της ταυτότητας
της εμπορικής Περιοχής
ΕΕΛΙΔΑ 6
Δ. ΕΟΥΛΤΗΣ
Η αδυναμική
του ελαχίστου
και η ταυτοκρατορίαχ
των ιν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΝΕΕΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ M. ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΙ ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΕ ΕΜΟΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΟΙ ΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΟΥΓΗ κοΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δεν αρκεί n επιβολή μέτρων, χρειάζεται η τήρησή τους
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 5