Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τ ε τ αρ τ η 2 4 Φ ε β ρ ο υ α ρ ιο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3786 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÊÏÑÙÍÏÚÏÓ

¢ëìá ìå 2.147 êñïýóìáôá
ôçí Ôñßôç óôçí ÅëëÜäá
-¸ñ÷åôáé ðáñÜôáóç ôïõ lockdown Ýùò ôéò 8 Ìáñôßïõ
ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ
ÃÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 24/02
ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ 25/02/2021

×ïéñéíü øá÷íü.................................... 3,99 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá ÷ïéñéíÝò................ 3,79 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý ÷ïéñéíÝò................. 3,59 € ôï êéëü
Óíßôóåë ÷ïéñéíü................................... 3,99 € ôï êéëü
ØáñïíÝöñé ÷ïéñéíü............................. 4,19 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü...................................... 2,89 € ôï êéëü
ÓðÜëá ÷ïéñéíÞ ìå ëßãï êüêêáëï........... 2,99 € ôï êéëü
Ìðïýôé ÷ïéñéíü ìå ëßãï êüêêáëï......... 3,19 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé øá÷íü............................... 7,49 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé ìå êüêêáëï....................... 4,99 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé óíßôóåë............................. 6,99 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé ìðñéæüëåò......................... 6,99 € ôï êéëü
ÖéëÝôï ìïó÷áñÜêé............................... 9,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé ìðïýôé Þ ÷åñÜêé..................... 3,99 € ôï êéëü
Áñíß ïëüêëçñï.................................... 5,79 € ôï êéëü
ÊéìÜò ÷ïéñéíüò..................................... 3,79 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò................................ 4,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò ìüó÷ïõ øá÷íü............................ 6,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò êïôüðïõëï................................. 4,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï.......................... 3,49 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôéá............................. 2,09 € ôï êéëü
Êïôüðïõëá ïëüêëçñá.......................... 1,99 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ðáéäÜêéá............................ 2,09 € ôï êéëü
ÓïõâëÜêéá ÷ïéñéíÜ................... 0,50 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ÓïõâëÜêéá êïôüðïõëï............. 0,70 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ËïõêÜíéêï óïõâëÜêé............... 0,40 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ÓïõâëÜêé ðñüâåéï................... 0,60 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ÊïêïñåôóÜêéá.................................... 5 åõñþ ôï êéëü
¸íôåñá áñíßóéá................................... 2,99 € ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ.................................... 3,99 € ôï êéëü
Ãßäá.................................................... 2,99 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôé............................... 1,99 € ôï êéëü

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÄéðëÞ âñÜâåõóç ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá
Èåóóáëßáò óôá Best City Awards 2020
-Ãéá ôá «ðñÜóéíá» Ýñãá ôïõ ïäïöùôéóìïý ìå LED êáé
ôùí åíåñãåéáêþí áíáâáèìßóåùí

ÓõíÜíôçóç Ã. Êùôóïý ìå Á. ÃåùñãéÜäç:

¢ìåóç áíÜãêç åöáñìïãÞò ó÷åäßïõ
áñùãÞò & ôïðéêÞò áíÜðôõîçò
ãéá ôï Í. Êáñäßôóáò

ÓÅ Ë . 5

Åñãáóßåò êáèáñéóìïý óôïí ðïôáìü
ÊáëÝíôæç áðü ãÝöõñá ÊïóêéíÜ Ýùò
ãÝöõñá Ìáêñõ÷ùñßïõ
-Åðßóêåøç ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ð.Å Êáñäßôóáò
ÊùóôÞ Íïýóéïõ
Ó ÅË . 2

ÓÅ Ë . 7
ÓÅ Ë . 6

Êáñäéôóéþôçò ðÞñå ôï ðñþôï âñáâåßï
óå ðáãêüóìéï äéáãùíéóìü öùôïãñáößáò
-ÓõíáíôÞèçêå ìå ôï ÄÞìáñ÷ï Êáñäßôóáò ê. Â. ÔóéÜêï
ï ïðïßïò ôïí óõíå÷Üñç ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ

ÁðÜíôçóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÐáëáìÜ
ê. Ãéþñãïõ Óáêåëëáñßïõ
óôïí ê. ÊáñáëÞ

ÓÅ Ë . 6

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

ÓÅ Ë . 7

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα