Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ξ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 24.02 .2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6732
Η Eurocatering AE δραστηριοποιείται στη διάθεση έτοιμον προς χρήση χαι κατανάλοση λαχανικν
ΙΟΒΕ:
Την επίδραση των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιή θηκαν στην αγορά
εργασίας κατά την περίοδο 2010-2018 καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος
Οικονομικν χαι Βιομηχανικν Ερευνν (ΙΟΒΕ), η οποία παρουσιάστηκε σήμερα σε διαδικτυακή εκδήλωση . Η μελέτη με τίτλο Αξιολόγηση
επιδράσεων των μεταορυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά
την περίοδο 2010-2018 εκπονήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου του London School of Economics and Political Science
(LSE) και βασίζεται σε δύο άξονες.
Τιμή στόχος
15 ευρ για την
Τέρνα Ενεργειακή
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
Τιμή στόχο τα 15,00 ευρ (περιθριο + 18% σε σχέση με την
τιμή κλεισίματος στις 21/2/2021)|
δίνει σε ανάλυσή της για την
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
FOUNDAΤIΟΝ OF ECONOMIC
& INDUSTRIAL RESEARCΗ
Τέρνα Ενεργειαμή ΤΕΝΕΡΓ
1,57% η Πειραις Χρηματ
στηριακή .
Σημαντικότερα σημε ία που
ενισχύουν την παρουσία και τα
αποτελέσματα της Τέρνα Ενερ
γειακήΤΕΝΕΡΓ-1,57% είναι
τα εξής:
Η Τέρνα ΕνεργειακήTΕΝΕΡΓ
-1,57%
αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ, με
πενταετή στόχο τα 3 GM.
Οι μανροπρόθεσμες τα μειακές
ροές της εταιρείας είναι σταθε ρές και προβλέψιμες.
Διαπραγματεύεται με ένπτωση
28% σε σχέση με τους ευρω
παίους ανταγωνιστές της με
βάση το 2020-2021 P/Ε. Πρόβ
λεψη για μέρισμα ή επιστροφή
κεφαλαίου με απόδοση 3%
κατά μέσο 6ρ0 από το 2021 ές
το 2023.
Υπάρχουν υψηλά περιθρια
από την δραστηριοποίηση της
εταιρείας
διαχείρισης αποβλήτων.
Πλεονεκτή ματα και ευκαιρίες:
Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο των
ΑΠΕ έχει εναπομένου σα διάρκεια ζωής 17 χρόνια.
Ένα υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό εγιατάστασης για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα θα αυξήσει την
αποτίμηση της Τέρνα Ενεργει .
ακήΤΕΝΕΡΓ -1,57%.
Ο πρτος επικεντρνεται στο επίπεδο των νοικοκυριν και
αναλύει την επίδραση των μεταρρυθμίσεων στα κίνητρα των
ατόμων να εισέλθουν στην επίση μη αγορά εργασίας.
Ο δεύτερος εκτιμά , για πρτη φορά , εναλλακτικά σενάρια
της πορείας που θα είχαν επιλεγμένοι μακροοικονομικοί και
κοινωνικοί δείκτες , όπως η απασχόληση και η ανεργία,
ελλείψει των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.Βασικό
συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις πέτ
υχαν σε σημαντικό βαθμό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότ
ητας της αγοράς εργασίας ,
Πός πάνε τα έργα δράσης ΕΣΠΑ
ια τα Οpen Mals
σχεδιάζει μεγάλη
Η Yhleo εξοπλίζει το νέο