Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ 0
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
24 Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 19β,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ φύλ, 41892
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Πάννου προφπροδρόμου και βαιτιστου
Σελήνη 14ήμερων ! Ανατολή ήλίου 702-Δύσις 6.13
2421821: Η προκήρυξις του Αλεξάνδρου Υψηλάντου:
<Μάχου καί Πατρίδοφ
ύπέο Πίστεως
άπό τά νέφη την ήμισέληνον -Τό πλήρες περιεχόμενο
Ελληνες άς κρημνίσωμεν
του ίστορικού κειμένου-200 χρόνια μετά ή Βουλή έτίμησε τήν έπέτειο
λογιάννης στά Σφακιά , Σουλιτες Φεβρουάριο έως τόν Σεπτέμβριο
στήν Ήπειρο, δέν κατέθεσαν ποτέ
τά όπλα .
Η ΕΛΛΑΣ συγκλονίζεται άπό λις άρχιζε.Όμως ή πρτη νίκη είχε
άλλεπάλληλα κύματα σκανδάλων . ήδη κερδηθεί. Οί"Ελληνες , ένας
Τά οίκονομικά , τά διεδέχθησαν λαός πού δέν φημίζεται για την ίκαστις ήμέρες μας τά πλέον άπεχθή , νότητά του στήν τήρηση μυστικν ,
πού όδηγούν τόν καθέναν άπό έμας είχαν κρατήσει για περισσότερα
νά άμφισβητεί τήν ήθική ύπόστα - άπό τρία χρόνια κλειστό τό στόμα
ση τής κοινωνίας, Εν τ μέσω όμως
αυτής της παρακμής, μία όασις φω - έπρόκειτο να άρχίσει. Μόλις λίτός ήταν ή πανηγυρική συνεδρία- γες έβδομάδες πρίν είχαν άρχίσει
σις της Βουλής για νά τιμήσει τον
Άλέξανδρο Ύψηλάντη . Προχθές δένήσαν μόνον οί βαρείς δρκοι σισυνεπληρθησαν 200 χρόνια άπό
την ήμέρα πού δ Αρχηγός της Φ
λικής Εταιρείας διέβη τόν ποταμό θος γιά Ελευθερία ένός όλοκλήρου
Προύθο καί σήκωσε τήν σημαία της Εθνους , τό όποίο στά 400 χρόνια
Επαναστάσεως στις Παραδουνάβι της σκλαβιάς δέν έπαυσε ποτέ νά
ες Ηγεμονίες. Ομακρύς άγν τν
Έλλήνων για την Ελευθερία μό- φικά , Λάμπρος Κατσνης, ΔασκαΆλλά ή ρα έπέστη όταν τό λάβαρο του Υψηλάντη ύψθηκε στό
Ίάσιο. Μπορεί οί Τουρκοι νά έπεκράτησανΌμως τό αίμα τν Ιερολοχιτν πού έπεσαν έκεί πότισε τό
δένδρο του άγνος πού άπλθηκε Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας
άπ' άκρη σ' άκρη και σάρωσε τελικς τούς δυνάστες της Πατρίδος. δρίαση.
του 1821. Όάγνας αυτός κρίθηκε
ίστορικά ότι άποτέλεσε έναν ίσχυρότατο άντιπερισπασμό πού διευκόλυνε την Ετανάσταση, και τήν
κήρυξη και τή διεξαγωγή της, στή
μεσημβρινή Ελλάδα.
Αύτό έτόνισε δ Πρόεδρος της
πο έί .δoνr άητιο Σ καν
τους για τόν μεγάλο ξεσηκωμό πού
οί Τουρκοι νά ύποψιάζονται. Και
άνοίγοντας την πανηγυρική συνεwν να σεό Αλαλνυερολέλ 7 Α τ
, δεδνο4 νχρλ..
ωπής τν Φιλικν πού προστάτευσαν τό μυστικό.Ήτο ό διακαής πόΚΗ διάβαση του Προύθου ποταμού είναιή έπέτειος την όποία
τιμούμε σήμερα ς Βουλή των
Έλλήνων καί ή όποία ξεκίνησε
έναν άγνα πού κράτησε έννιά
μήνες στή Μολδοβλαχία, άπό τον
Άξίζει αυτήν τήν προκήρυξη
να την παραθέσουμε αυτούσια ,.
γιατί είναι δ θεμέλιος λίθος της
Επαναστάσεως και της Ελευθέ ρας Ελλάδος:
- Λοκόςε, μνς
έπαναστατεί και να έλπίζει. ΟρλοΣυνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δημόσιες
συμβάσεις έξπρές
Ξεγελούμε τούς έαυτούς μας
Έμφύλιος για τά
πνευματικά δικαιματα
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των δρίων στίς άπ '
εύθείας άναθέσεις στίς δημόσιες συμβά
σεις προμηθειν, ύπηρεσιν και έργων
φορέων τού Δημοσίου Τομέως, προβλέπει τό νομοσχέδιο τουΥπουργείου Άναπτύξεως Εκσυγχρονισμός, άπλοποίηση
και άναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαι
σίου τν δημοσίων συμβάσεων , είδικότερες ρυθμίσεις προμηθειν στούς τομείς
τής άμυνας και της άσφάλειας και άλλες
διατάξεις γιά την άνάπτυξη και τις ύποδομές , πού κατετέθη στήν Βουλή . Μέ
τό νομοσχέδιο αύξάνεται τό δριο τν άπ'
τε τίς ποινές για τήν παιδεραστίαν, ή άλλη έκδοχή
έπικοινωνιακή ύπεροπλία της στά Μέσα Ένημέρω- του. (Αν παρεμπιπτόντως άπείχε τό κόμμα άπό την
ψηφοφορία, δευτερεϋον>, τό γράφουμε στό χιόοί γραμμές να ξεπερνά μέ άνεσην τόν έπικίνδυ- νL) Δέν δικαιουσθε διά νά όμιλεϊτε γιατί καί ό Βενο πολιτικό κάβο Λιγνάδη. Η έπιθετική στρατηγική λουχιτης τό πορτρατο του όποίου έχετε άναρτη
που έπελέγη άπό το Μαξίμου καί τόν ίδιο τόν Πρω- μένο στό γραφείο σας ήταν κίναιδος καί παιδεραθυπουργό μοιάζει έντυπωσιακή. Άρχηγός του ΣΥΡΙ- στής" . Η ίστορική έκδοχή του . Μέχρι στόν Εμφύλιο φθάσαμε , όγδόντα χρόνια πίσω, για να βροϋμε
έπιχείρημα. Κάπως έτσι όδηγούμαστε στήν αύριανή
Η ΝΔ έμφανίζεται να άξιοποιεϊ άριστοτεχνικά τήν
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ δδηγουνται οι διαπραγμα
τεύσεις άνάμεσα στούς δύο Οργανισμούς
Συλλογικής Διαχειρίσεως , της ΕΔΕΜ και
της Αύτοδιαχειρίσεως , γιά τήν ένοποίησή
τους κάτω άπό μία κοινή στέγη , όπως καταγγέλλει ή ΕΔΕΜ, ό νέος Οργανισμός Συλλογικής Διαχειρίσεως Πνευματικν Δικαιωμάτων πού προέκυψε μετά άπό μιά πρτη μετα βατική φάση λειτουργίας, ύπό τήν έποπτεία
σης και δείχνει τήν στιγμή που τυπνονται αύτές
ΖΑ άναγορεύεται ένας έκδότης ή Ρητορεία- του
όποίου στά κοινωνικά δίκτυα χρενεται άπ' εύθείας στόν πραγματικό Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και κατά πρό ήμερησίας συνεδριάσεως συζήτηση στήν Βουλή τήν οποία προκάλεσε ό Πρωθυπουργός, βέβαιος ότι έχει ήθικό πλεονέκτημα καί θά θριαμβεύσει
τουτο άποδεικνύεται ίδιαιτέρως βολική.
Συνέχεια στήν σελ. 7
Τό πολιτικό άνάθεμα έναντίον του νεοαυρια- έ
νισμού συσπειρνει άνέτως την μεγάλη κεντροδεξιά βάση καί διευκολύνει τήν κατάσταση: Φεύγει
ή συζήτηση άπό τόν Λιγνάδη και τούς χειρισμούς ροϋν τίς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡ γύρω άπό αυτόν . Έντελως. Μέχρι και άνθη πρέ - ΖΑ. Γιατί ο κόσμος δέν ψήφισε τήν ΝΔ γιά νά είναι
πει νά σταλούν στόν έκδότη. Σέ δεύτερο έπίπεδο
άνασύρεται άπό τήν ναφθαλίνη το άλήστου μνή- PΙΖΑ κάθε φορά που στριμχνεται . Ο κόσμος ψήμης δόγμα Κουτσόγιωργα δέν δικαιούσθε διά νά φισε την ΝΔ γιά να είναι ΝΔ . Γιά νά υπερασπίζεται
όμιλείτε. Έφαρμόζεται καθολικς άπό μιά στρατια Υπουργν , Βουλευτν, νομικν, άναλυτν. Δέν μειζον πολιτικό θέμα το πράγματι άηθες hashtag
δικαιούσθε διά νά όμιλείτε , "γιατί καί έσεις κάνατε ένός έντύπου γνωστής κυκλοφορίας , τό όποτο θεωτά στραβάμάτια σέ σεξουαλική παρενόχληση άπό ρει μάλιστα άπαξιωμένο στάμάτια τής κοινής γντόν πρέσβη της Βενεζουέλας , πάρτε και την ένο- μης. Κόμμα πού σύμφωνα μέ τίς μετρήσεις ύπερέχει
χη έπιστολή Τσίπρα πρός Μαδουρο και βουλστε μέ διπλάσιο ποσοστό άπό τόν άντίπαλό του και ψητον , μία έκδοχή του. Δέν δικαιούσθε διά νά όμι - φίζεται άπό έναν ύπέροχο κόσμο που τόάκολουθε
λείτε, γιατί μέ τόν ποινικό κδικα το 2019 μεισαέναντι του κυρίου Τσίπρα .
Ώστόσο έδω τίθενται ζητήματα που δέν άφοπου ίσχύει σήμερα στίς 30.000 εύρ για
προμήθεια άγαθν, ύπηρεσιν και με λετν , και στίς 60.000 εύρ άπό 20.000
εύρ πού είναι σήμερα γιά δημόσια έργα .
Άκατάλληλα
χέρια
ΣΥΡΙΖΑ ούτε για νά άνεμίζει τά πεπραγμένα του ΣΥΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Γιάννη Ή Πάγκαλου *
ις άξίες της. Καί πάντως όχι για νά μετατρέπει σέ
ΣΚΕΦΤΕΙTE νά κατηγορείτο ό άρχηγός ένός έκ των τριν σωμάτων τν
Ένόπλων Δυνάμεων ή ένας άπό τους
προέδρους τν άνωτάτων δικαστηρίων της χρας για έγκλήματα τέτοις
ήθικής άπαξίας, όπως συμβαίνει στήν
περίπτωση του καλλιτεχνικού διευθυντή τοϋ Έθνικού Θεάτρου . Οι συνέπειες θά ήταν τεράστιες και τό βέβαιο είναι πς οί άντίστοιχοι ύπουργοί δέ θά ήξεραν ποϋ νά κρυφτουν.
Σίγουρα πάντως δέ θά τολμούσαν
έκ των υστέρων να όμολογήσουν μέ
προκλητικό τρόπο ότι δέ γνριζαν
πς είχαν τοποθετήσει έναν έπικίνδυνον σέ κορυφαίο δημόσιο άξίωμα .
Το Εθνικό Θέατρο είναι έξίσου
σοβαρή ύπόθεση στόν χρο του Πο λιτισμού . Αναρωτιέται μέ ποιά κριτήρια καί μέ ποιά προεργασία γίνονται οί προτάσεις και έν τέλει οι έπιλογές προσπων που άναλαμβάνουν
τήν ύποχρέωση και τό βάρος νά ύπηρετήσουν τόσο σπουδαίους τομείς.
Oι υπουργοί πού λαμβάνουν αύτές
τίς άποφάσεις δέν αίσθάνονται τήν
άνάγκη νά ξεσκονίσουν τόνύποψήφιο πού έχουν μπροστά τους;
Κομμισσιόν κατά Γερμανίας
γιά τό κλείσιμο τν συνόρων
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Στήν οίχία τής Προέδρου
ύποστηρικτές του Κουφοντίνα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κατάπτωσις
γιά ένα hashtag
. Ο1 έτιστήμονες κατάφεραν νά άνχνεύσουν στήν Γή
τήν παρουσία ένός νετρίνου πολύ ύψηλής ένέργειας,
ένός σωματιδίου-φαντάσματος, Τό όποίο δημιουργήθηκε κατά τήν καταστροφή ένος άστρου άπό τήν κολοσσιαία βαρύτητα μιας μαύρης Τρύπας μέμάζα όσο 30
έκατομμύρια ήλιο. Τό συμβάν, σέ άπόσταση 700 έκαΤομμυρίων έτν, λήγο πρίν μφανισθούν τά πρτα ζα
στήν Γή, δημιούργησε ένα είδος γιγάντιου κοσμικού
έπιταχυντού σωματιδίων έξαπολύοντας νετρίνα που
πρόσφατα έφθασαν καί διεπέρασαν Τήν Γή Ή άνακάλυΨsρίχνει νέο φς στήν προέλευση τν κοσμικν άκτι
νων ύπερυψηλής ένέργεια, δηλαδή έείνων τν σωματιδίων στό σύμπαν που έχουν τήν μεγαλύτερη ένέργεια Στήν Γή τά ύποατομικά σωματίδια ντρίνα παρά
γοντα μόνο σέίσχυρούς έπιταχυντές Στό σύμπαν τά
ντρίνα καί οί τηγές προελεύσεος τους θεωρούντα άπό
τά δυσκολτερα πράγματα νά άνιχνευθούν.
ΤΗΝ ΩΡΑ πού ή κοινωνία παρακολουθεί έμβρόντητη τις ραγδαίες έξελίξεις στήν ύπόθεση Λιγνάδη μέ
την έμπλοκή πολλν άνηλίκων , ήθοποιν και άλλων ,
στήν πολιτική έχει έπιστρέψει ή χυδαιότης, τά άνήθικαύπονοούμενα και μία σκληρή άντιπαράθεσις μετα
ξύ τν δύο μεγάλων κομμάτων για τήν παιδεραστία. Τό
hashtag #ΝΑ παιδεραστές , έμπνευσις συνεργατν και
φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, άναμένεται νά κυριαρχήσει στήν
Συνέχεια στήν σελ.3
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ διαστάσεις λαμβάνουν οι άντιδράσεις άναρχικν όμάδων ύπέρ του τρομοκράτου Δημήτρη Κουφοντίνα . Χθές τό μεσημέρι μια όμάς κου κουλοφόρων έφθασε έξω άπό τό σπίτι της Προέδρου
της Δημοκρατίας στό Μεταξουργείο . Πέταξαν φέιγ
βολάν , φναξαν συνθήματα ύπέρ της άποφυλακίσε
του άρχιεκτελεστού της <17 Νοέμβρην και έφυγαν
πρίν φθάσει στό σημείο ή άστυνομία. Ο κυβερνητικός
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Σέ καμμία περίπτωση δέν τάσσομαι ύπέρ της συλλογικής εύθύνης. Κανείς δέν άπαιτεί άπό κανέναν
νά είσέρχεται στήν ίδιωτική ζωή του
άλλου άκόμη και όταν πρόκειται γι
άντατους λειτουργούς της δημόσι
ας διοίκησης, πολλφ δέ μάλλον κανείς
δέν εύθύνεται για πράξεις τρίτων .
Όμως , άναφορικά μέ τό έν λόγω περιστατικό, άπ' ό,τι διαφαίνεται άρκοϋσε
μία άπλή έρτηση στό κοινωνικό περιβάλλον της ύπουργου για νά διαπιστωθουν ύπόνοιες για βαρύτατα
Τό Θέατρο χρειάζεται σεβασμό καί προστασία
. Ένα άντίγραφο του έργου Κορίτσι μέ τό Μπα
λόνι (Girl With Balloon) Του Banksy και μια φωτογραφία του διασήμου μοντέλου Καίητ Μός εύρσκονται μεταξύ τν κορυφαίων έκθεμάτων σέ μιά
δημοπρασία μέ την όποία έορτάζοντα τά 70 χρόνια Τής βρεταννικής τέχνης. Ή δημοπρασία, μέ Τίτ
λοBritish. Cool >, όργαννεται άπό τόν οίκο δημοπρασιν Βonhams , στό Λονδίνο και θά παρουσιάσει
έπίσης Τςμπόττς πού σχεδίασε ό Ντάμιεν Χέρστκαί
φωτογραφίς τν Beatles Συνολικς, ή δημοπρα
σία άποτελεϊ μάν έορτή τής βρεταννικής δημιουργκότητος άπό τό 1950 έως σήμεραν δήλωσε ή έπί κe
φαλής Τής δημοπρασίας Τζάνετ Χάρντυ
Μπορεί νά είπε έκείνα
τά άστοχα περί ύποκρισί- πρτα έξαδέλφια . Διερρήaς καί ύποκριτικής (άν και,
δέν μπορε , κάποια σχέ- άρχης, Εμίς είπαμε ότι ό
ση έχουν oί δύο έννοιες ) πρωθυπουργός γνριζε τις
ή ύπουργός Πολιτισμού, δραστηριότητες τού προ άλλά χθές άκουγα έναν το άορίστως τί κάνει νιάου-νιά- γόπουλα" στό χαρέμι του
ου στά κεραμίδια και άρχίζει Μεταξουργείου .
άπό "Κ"! Καί ταυτόχρονα
οί " ντελάληδες" στό διαδί κτυο και άλλαχού, βομβάρ - ρουλάνος ) που παρατήθηκε
- διζαν τόν κόσμο μέ " πληπολιτική μπορεί καί νά είναι
Βεβαίως, ύπήρξε ύπουργός Πολιτισμού (Παύλος Γe
γνυε τά ίμάτιά τουό τομεόταν σημειθηκε κλοπή &e
δρου του Εθνικού Θεάτρου , ροφορίες" περί μαθημάτων μάτων άπό τό Μουσείο της
A-πα-πά. ΤΙ είναι αύτά που όρθοφωνίας καί συγγενικν Αρχαίας Όλυμπίας . Και κάποιος έπρεπε νά το θυμίσει
στό ραδιόφωνο και σκέφθη- λέτε ; Θά μού πίς μά, δέν
κα ότι ή ύποκριτική και ή
ΜΚΟ οί δποίες έστελναν μέ
DHL " άσυνόδευτα προσφυτό έίπαν , άπλς ρωτούσαν
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
24-2-2021
701137 1