Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής -Νκόλαος Καραθάνος 1951-197* διοκτήτμια - Εδότρα Σεανρίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αp φύλλου 6380-12.298
0,50 ε
Η Δράμα
ο επόμενος
γεωγραφικός
σταθμός Της 2ης
Ψηφιακής Μετάβασης
Πανελλαδική κινητοποίηση
των ιδιοκτητν σχολικν κυλικείων
Δόξα Δράμος-ΑΕ Καραίσκάκης 00
<Πέταξε δύο
βαθμούς
στην Δράμα
η Δόξα
με Καραϊσκάκη
Απίστευτη υγειονομική βόμβα
από ασυνείδητους!!!
ιδιοκτήτες κυλικείων
στη Δράμα:
κ.. η κατάσταση είναι
δύσκολη, προσπαθούμε
να επιβισουμεν
Νέα υπόθεση
με πεταμένα raid test
σε κάδο ανακύκλωσης
στη Δράμα
Επιμελητήριο Δράμας
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Εγνατία Οδό ΑΕ προς την Περιφέρεια ΑΜΘ
38,9 εκατ.Ε σε δραμινές
επιχειρήσεις μέσω της
Εξελίξεις στο ζήτημα του οδικού άξονα
Δράμας-Μαυρολεύκης- Παλαιοκμης
επιστρεπτέας προκαταβολής! και επίσημα πλέον, το έργο που αφορά εντός των διοικητικν ορίων
Στατιστικά στοιχεία των 5 κύκλων της επιστρεπτέ ας προκαταβολής για 4.258 επιχειρήσεις της Δράμας
του Νομού Δράμας αναλαμβάνει η ΠΑΜΘ
ΤΑ 38.9 εκατ. ευρ ανέρχεται
το nοoo που ήρθε στη
Δράμα, μέσω
των πέντε κύκλων
λητηριακή κονότητα
έχουν ήδη καταθέ σει τις πρστάσεις τους .
Αναλυτικό της επιστρεπτέας
προκαταβολής
προς επιχερήσες
που έχουν την έδρα
τους στο Νομό Δράμας .
Αυτό λένε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το Υπ . Οικονομικν
και που μας δίνει με σχετική ανακοίνωση.
το Επιμελητήριο Δράμας.
Όπως αναφέρεται σε σχετκή ανακο
νωση του Επιμελητηρίου Δράμας , το χειρήσεις και πήραν 6.87629037 ευρ .
Υπουργεο Οκονομικν δημοσίευσε ανα λυτικά στοιχεία που αφορούν τους 5 επιχειρήσεις και πήραν 13.954.038,73
πρτους κύκλους της ατιστρεπτέας πpο - ευρ .
καταβολής, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο
επιχειρηματικότητας και αυτά δείχνουν 036,64 ευρ.
ότι , α Δραμνές επιχειρήσεις που εντάχ
θηκαν και στους πέντε κύκλους της επ - 38.912.268 ευρ.
στρεπτέας προκαταβολής , ανέρχονται Μέχρι σύριο Τετάρη ο 6ος κύκλος
τερα τα στοχεία αυτπά μας
δείχνουν:
Στον πρτο κύκλο
εντάχθηκαν 290 επχερή σεις και πήραν 4.311.28946
ευρ .
Στο δεύτερο κύκλο εντάχθηκαν
πήραν
491 επιχειρήσεις και
6.144.61287 ευρ .
Στον τρτο κύκλο εντάχθηκαν 525 επι
Στον τέταρτο κύκλο εντάχθηκαν 3.406
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Τέλος, στον πέμπτο κύκλο εντάχθηκαν
στήριξης της 2.918 επιχερήσες και πήραν 7.626.
αυτές τις μελέτες .
Σ ΘΕΤΙΚΗ εξέλίξη λογίζεται σχετκή απόφαση Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του Υπ.
Του Θανόση Πολυμένη
της Δεύθυνσης Οδικν Υποδομν του Υπ. Υπο - Υποδομν-Μεταφορν , Περιφέρεια Αν . Μακεδο 4δ μν και Μεταφορν για μεταβίβαση αρμοδιο - Μας-eράνης, διαθέτει μεγάλη εμπερία στη μελέτη , κατήτων της "Εγνατίας Οδού ΑΕ, προς την Περιφέρεια τασκευή δοίκηση , επίβλεψη , παρακολούθηση και
Αν. Μακεδονίας , σε ότι αφορά το πολυπόθητο έργο της διαχείρση πληθρας έργων υποδομν . Επιπλέον , δια κατασκευής του έργου: Κάθετος άξρνας Δράμα-Αμ - θέτει προηγμένη τεχνογνωσία και αποτελεσματική ορφάτολη τμήμα εντός των διοκηπικν της Περιφέρειας γάνωση στη διούηση και τη διαχείριση της μελετητικής
Ανατολικής Μακεδονας-Θράκης ..
Πιο συγκεχριμένα , το Υπ. Υποδομν-Μεταφορν , με . τουργας σύνθετων τεχνικν έργων υποδομής , συμπεταφέρει πλέον την αρμοδίότητα μέρος του έργου που ρλαμβανομένων των συγχρηματοδοτήσεων από
αφορά μόνο εντός των διοικητικν ορίων της Περιφέ - Προγράμματα Ευρωπαίκής Ενωσης , εν διαθέτει έμ ρeας Αν . Μακεδονίας-Θράκης.
Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα του έργου καθς επίσης και δαχειριστική επάρκεια στο σεδασμό
αφορά τη σύνδεση της πόλης της Δράμας με το νότιο και την υλατοίηση μεγάλων έργων .
περpερεακό και στη συνέχεια τη σύνδεσή του με το
νέο υπό χάραξη δρόμο από τη Μαυρολεύκη μέχφι και ο Υτηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ δαχειρίστηκαν στο
την Παλαιοκμη .
Στο συγκεκρμένο τμήμα του έργου, θα κατασκευαστεί πλέον αρμόδιες για την ολοκλήρωση της μελετητικής
κόμβος για έξοδο-είσοδο της πόλης της Δράμας σε ωρμότητάς του και την άμεση προθηση των διαδικασημείο πλησίον του Αρκαδικού-Νέας Αμσού, ανισό - σιν δημοσιοonoίησής του.
πεδο διάβαση στις σιδηροδρομικές γραμμές προς Κου δούνια , σύνδεση με τον κόμβο του νότιου Μεταφορν , αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι κατεπείπερφερεακού της πόλης στο ύψος της -ΣΟΦΤΕΞ και γουσα ανάγκη να πpoυθηθούν οι διαδικασίες που αφο συνέχεια μέχρι τα όρια ου Νομού Δράμας αλλά και της ρούν στην άμεση ολοκλήρωση και επίτευξη της
Περιφέρειας ΑΜΘ στη Μαυρολεύκη και με το νέο μελετητικής ωρμότητας του έργου του έργου του θέ
δρόμο .
Αυτό αποτελεί μια θετική εξλίξη γα τη συνέχεια του η δημοπράτησή του .
έργου , καθς πλέον η -Εγνατία Οδός ΑΕ αδυνατεί να
προχωρήσει λόγο διαφόρων άλλων προβλημάτων που πρέπει εντός δύο μηνν από την ισχύ της παρούσας να
έχει.
Με την εξέλξη, η Περιφέρεια ΑΜΘ θα μπορέσει να
αναλάβει την ολοκλήρωση των όποιων μελετν υπάρ - στοκεία που διαθέτει για την αλοκλήρωση της μελετηχουν και άπως έχει ήδη ανακονσει ο περφερεάρχης τικής ωριμότητας και στη συνέχεια δημοπράτησης του
κ. Μέτιος , έχει ήδη δεσμευτεί ποσό 500.000 ευρ γι
Σύνολο: 4.258 επιχειρήσεις πήραν
σε 4.258.
Στο μεταξύ , όπως έχει ήδη ανακοινωΣτα στοχεία που παρατίθενται , αποτυ - θεί , αύρο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου .
πνονται αναλυτικά , το ύψος των χρημα - κλενει η προθεσμία για υποβολή αιτήτοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και ο σεων στον 6ο κύκλο της επιστρεπτέας
αpιθμός των δικαούχων οι οπoioι τις έλα - προκαταβολής , καθς έχει πάρει παράβαν , σε κάθε κύκλο της επιστρεπτέας ταση δύο ημερν . Ωστόσοη παράταση
προκαταβολής ξεχωριστά , αλλά και αυτή αναμένεται να καθυστερήσει ανα αθροιστικά στους 5 πρτους κύκλους λογκά κατά 2 ημέρες και την καταβολή
Ειδικότερα,. στις επιχερήσεις που των ενισχύσεων που είχαν προγραμματι
έχουν έδρα τη Δ.Ο.Υ. Δράμας, το σύνολο στεί να δοθούν από τις 3 έως και τις 5
των χρηματοδοτήσεων ανήλθε σε
38.912268 ευρ και εγκρίθηκαν 4258 a τήματα δικαούχων επιειρήσεων στο σύ - Πάντως , μέχρι και τη Δευτέρα , είκαν
νολο των 5 κύκλων .
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουρ - Μετά τη λήξη της προθεσμίας το υπουρ .
γείου οκονομκν ήδη υπαβλήθηκαν α- γiο Οκονομικν θατρέξει τη διαδικασία
τήσεις στον 6ο
ακολουθήσει και 7ος κύκλος της ειστρε σης η οποία θα ανοίξει το δρόμο της πληπτέας προκαταβαλής .
Το Επμεληπήρο Δράμας επισημαίνει συνολικού ύψους 500 εκατ . ευρ . Το
ότι η παρατεταμένη διάρκεια του lock - 50% των ποσν που θα λάβουν α δ
down αλλά και τις υπολεπουργίας επιχε- καιούχοι θα είναι -δρο υπό τον όρο
ρήσεων καθιστά την βκωσιμότητα τους της διατήρησης του αριθμού των εργ επισφαλή.
Εναι θετικό η κυβέρνηση να εξετάσει.
την μετατροπή του οσοστού δανεισμού από τον μαθηματικό τύπο που θα ορίζει
ή μέρος αυτού , σε μη επιστρεπτέο και ηαπόφαση , με βάση τη μείωση του τζίπρος αυτή την κατεύθυνση τόσο το Επ- ρου, το προσωπικό, τον ΚΑΔ και άλλα o μελητήριο Δράμας αλλά και όλη η Επμε κονομικά στοχεία .
ωρίμασης της κατασκευής της συντήρησης και της λειπεpο στελεχιακό δυναμικό και εξειδικευμένη εμπειρία
Σε άλλο σημείο της απόφασης αυτής , αναφέρεται ότι
Μαρτίου Συνεπς οι ενισχύσεις θα δο θούν από τις 5 έως και 7 Μαρτίου.
παρελθόν τις μελέτες του εν λόγω έργου και είναι οι
υποβληθεί πάνω από 562.000 αιτήσεκ.
Αmολογντας της απόφαση αυτό το Υπ Υποδομνκύκλο και θα γα την έκδοση της υπουργικής απόφα .
ρωμής των φθηνν κρατικν δανείων
ματος, προκεμένου να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό
Σύμφωνα με την απόφαση, η -Εγνατία Οδός ΑΕ 0α
ζαμένων έως τις 31 lουλίου 2021.
Το ποσό που θα λάβουν θα προκύει.
αποστελει στην Περιφέρεια ΑΜΘ τον πλήρη υφιστάμενο φάκελο των μελετν και εν Υένει κάθε χρήσμο
σελ 4η
έργου.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα ;
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜEΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Kν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα