Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh5
ΤΡΙΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.010
ΕΣελίδα 28
Εημέρσή για τηδιεξηγωνή
Κατεδαφίσεις στ Minos Beach ηςΓ θνικής περμάουν δι ομοδες
Μεγάλη ανησυχία
για τους Δασικούς Χάρτες
. Ξανάνοιξαν τα σχολεία
Σελίδα &
. Ανίχνευση ικού φορτίου
στα λύματα της Κρήτης
Αποκλιμάκωση
στον Άγ. Νικόλαοελάχιστο το φορτίο
0ι Λασιθιτες βρέθηκαν και πάλι προ δυσάρεστων εκπλήξεων
νεται οτι είναι διατεθει . το ζήτημα, όπως εξ όλ . λεχθούν από το Δήμο τα
λου πράξαμε και την προ - απαραίτητα στοχεία πou
αποκαταστήσει προβαίνο - ηγούμενη εβδομάδα για τα θa υποβληθούν , στε να
ντας σε μάλλον - ανδυ - θέματα Υγείας Προσκαλέ - μπορέσουμε και εμείς με
σαμε γ' αυτό το λόγο , μα παρέμβασή μας να ονα συμμετάσχουν , τον Y . δηγήσουμε στη βελτίωση
Ρεπορτάζ;
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
μένο το Δημόσιο να α
Έκτακτη μονοθεματική νες διορθσεις Ομως το
συνεδρίαση του Δημοτι . τεράστιο βάρος της απαλκού Συμβουλίου Αγίου Ν- λαγής αnό την ανυπολόγι noupγό Ναυτιλίας και Νη - των πραγμάτων .
κολάου , θα πραγματοπο , στη αnαξία noυ μπορεί να σωτικής Πολιτικής Γιάννη
ηθεί αύpιο το βράδυ , για επιφέρει στις περιουσίες λακιωτάκη , τον βουλευτή
τους Δασκούς Χάρτες Η του κόσμου μια αδράνεια ή Μανόλη Θραψανιτη , τον
συνεδρίαση θα γίνει με τη
λεδιάσκεψη - η δεύτερη ίδιοκτησίας τους, αλλά και που διετέλεσε και αν , συ .
στη σειρά μέσα σε λίγες το πλήγμα nοu μπορεί να ντονιστής της Αποκεντρω . σμού και Δασν της Α.
ημέρες ( την περασμένη δεχθεί η αναπτυξιακή προ μένης Διοίκησης Κρήτης noκεντρωμένης Διοίκησης
Τετάρτη ουζητήθηκαν θματα διαχείρισης covid και
λειτουργίας των δομν Y- Τικής γης μέσω του χαρα - Εμ Κουδουμά , την α γείας) και αφορά το με .
ζον ζήτημα nou
κύψει με τον υπερβολικό αρχή Αγίου Νικολάου . Προ -τν της Διεύθυνσης Δ .
ζήλο των συντακτν των
Δασικν Χαρτν οι οποίου
-πρασίνσαν. το Νομό Λα
σιθίου
Την έντονη ανησυχία noκεντρωμένης Διοίκησης Πλευράς μας την οποία θα οκτησίας
που διακατέχει όσους έ Κρήτης και της Διεύθυνσης καταθέσουμε στε να βο
χουν αντυληφθεί τι έχει Δασν Λασιθίου και σε δσυμβεί δεν αποκλείεται να
ακολουθήσει πανικός τις ε.
πόμενες μέρες , όταν πραγ - πιστεί το πρόβλημα , πριν τήματα πou προκύπτουν , πλαισίου
ματικά σπεύσουν και ανα - οι συνέπειές του για τους είπεο κ . Ζερβος.
ζητήσουν μέσα στον αναρτημένο, ηλεκτρονικό χάρτη του τόπου καταστούν μη μέσα στο χρονικό διά . νειας του Νομού Λασιθίου
τις εκτάσεις που τους a .
νήκουν και ανακαλύψουν
ότι τμήματα ή ολάκληρες
ιδιοκτησίες τους είναι χα
ρακτηρισμένες ως δασυκές.
Αλλά μεγαλύτερος παν κός αναμένεται να κυριεύ - είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι
σει τους περισσότερους , το Δημοτικό Συμβούλιο
όταν αντιληφθούν ότι έ - θα συζητήσει το θέμα πou
χουν ελάχιστο χρόνο μέχρι την εκπνοή της προ θεσμίας καθς και την ο κονομική δαπάνη που θα δόρθωσης όλων των ζη
επωμιστούν σε αμοιβές μη . τημάτων , αφού αυτό σχε.
χανικν και παράβολα , για
να υποβάλουν ηλεκτρονικά ματα Επιδίωξη είναι να
(και μόνο ) τις αντιρρήσεις βρεθεί τρόπος να βοηθή τους προκειμένου να προ - σει τους δημότες να διασπαθήσουν να αποχαρα . χειριστούν τα προβλήματα
κτηρίσουν τις ιδιοκτησίες πou προκύπτουν. .Ζητούμε.
στη Σητεία
Η διαδικοσία
δεν μπορεί
να ακυρωθεί
Ο Διευθυντής ΣυντονΣελίδα 6
αδυναμία υπεράσπισης της Διευθυντή Δασν Κρήτης
- Εκκληση για προσφορά
πρτων ειδν
οπτική του τόπου συνολικά Αναστ Ιωάννου , τον αν . Δ - Κρήτης Αναστάσιος Ιωάναπό τη δέσμευση επενδυ - ευθυντή Δασν Λασιθίου νου μιλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ
για το θέμα ενόψει και της
κτηρισμού της ως -δάσος. μόδια υπόλληλο του Γρα . συνεδρίασης της Τετάρ .
της , επισημαίνοντας ότι ο
δασικός χάρτης αφορά μια
σκαλεί για ενημέρωση για σν Λασιθίου κ Γoργονο - ενιαία ευρείας κλίμακας
το Πολύ σοβαρό ζήτημα πούλου , τον Πρόεδρο του πράξη χαρακτηρισμού . ε
τους αρμοδίους υπηρεσι - ΤΕΕTΑΚ Μιx Χωραφά κα κτάσεων γης χωρίς άμεσα
ακούς παράγοντες της Α. Υπάρχει μια πρόταση από να εμπλέκονται θέματα ιδ .
στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο Σητείας
Προ. κινητοποιεί τη δημοτική φείου των Δασικν ΧαpΣελίδα 12
Παραδέχτηκε ότι έμμεσα τίθεται και το ιδι
αβούλευση για το τι μπορεί μπορέσει ο κόσμος να δια - οκτησιακό , Που επιφέρει
η εφαρμογή του νομικού
ηθήσουμε ουσιαστικά να
να γίνει στε να αντιμετω - χειριστεί τα επιμέρους ζη Στην αναφορά ότι το
Ο Δήμαρχος είπε ότ 62% της συνολικής επιφά
πολίτες και την οονομία
στημα μέχρι τις 31-12-21 έχει χαρακτηριστεί ως δά nou θα πρέπει να κυρωθεί σος ο κ. Ιωάννου είπε ότι
ο Δασικός Χάρτης, θα συλ.
αναστρέψμες
ΗΡΟΣΦΘΡΑ
Να βοηθήσει
τους δημότες
Ο Δήμαρχος Αγίου Νκολάου Αντνης Ζερβός.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 5
Σπιτικn κουζίνα
είναι πάρα πολύ σοβαρό
πap όλο nou ο Δήμος δεν
έχει δυνατότητα άμεσης
Ελούντας !
Τα 3 κιλά
τίζεται με ιδιοκτησιακά θέ HOMEMADE FOOD EVERY DAY
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΠΙΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ
Tο 6945-800.103, 20411-01,00Ο
Τερόστια γκάμα καθημερινά φpέσκων Ψοριων onό τα καϊκια μας
όnως και τερόστια γκόμα κατεψυγμένων 0αλυσσινν npoϊόντων
Εδnως κοκ κινάμαρα βακαλόο, Υλσσe και noλλά άλλα.
ΑΚ Καραμανλή 6.
Αγιος Νικόλαος
C.2841082610
λοιπόν , πλήρη ενημέρωση
Τα -nρόδηλα . λάθη φαί . από τους αρμοδίους για

Τελευταία νέα από την εφημερίδα