Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ ΠVΗ Η
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτ.
3 Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ . 41891
"Έτος 144ον
Τιμή 1,5ε
Πολυκάρπου ίερομ έπισκόπου Σμύρνης
Σελήνη 13ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.03-Δύσις 6.12
ΟΙΤΟΥPΚΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ <ΦΙΝΛΑΝΔΟΠΟΙΗΣΗ> ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πραξικόπημα χωρίς τάνκ <φοβάτανό
ο Ερντογάν
Τχούβεται πίσω άπό τίς προκλήσεις του Τσεσμέ, στό Αίγαίο καί τήν άσκηση <Γαλάζια Πατρίδαν
Κοινή άσκησις Ελλάδος-ΗΠΑ μέ 145 έλικόπτερα Apache στήν Θράκη
Ό Σουλτάνος βλέπει
κσυνωμοσία Οιάσιγκτων-Παρισίων-Άθηνν-Άράβων
Όδιμέτωπος Μπάιντεν
Εάν θέλουμε να έρμηνεύσουμε τίς
τουρκικές κινήσεις αύτήν τήν περίοδο μα τόν Αραβικό Κόσμο , γιατί ποντίζουμε καλδια για τήν ένεργειακή σύνδεση ΠελοΗ ΝΕΑ τουρκική προκλητικότητα στό ποννήσου-Κρήτης, μας φωνάζευ γιατί ό
Αίγαΐο δέν δμοιάζει μέ την περυσινή . Το Υπουργός Άμυνας, ό ύφυπουργός Αμυνας
2021 δέν είναι 2020. Πέρυσι ο Πρόεδρος και δ άρχηγός ΓΕΕΘΑ έπισκέπτονται νησιά σέ άπόσταση πεντακοσίων μέτρων άπό
ΗΠΑ του Τράμπ τό κατάφερε , νά έγείρει τήν Τουρκία πού θεωρεί άποστρατιωτικοde facto διεκδικήσεις έντός της έλληνικής ποιημένα), στήν πραγματικότητα βρισκό
μαστε σέ νέα φάση. Η τουρκική προκλη
Καστελλόριζο έως και τήν Κρήτη. Προ- τικότητα αύτής της περιόδου άντανακλά
τήν νευρικότητα τής Άγκυρας για τίς άμερικανοτουρκικές σχέσεις . Και στό μέτρο
πού μας άφορά ό Σουλτάνος βλέπευν πίσω
άπό κάθε μας κίνηση, άκόμη και πίσω άπό
τό Φόρουμ Φιλίας μέ τίς χρες τού Άρα γιατί διοργαννουμε Φόρουμ Φιλίας μέ βικού Κόλπου, τίς Ήνωμένες Πολιτεΐες
Αμερικής. Πολύ δέ περισσότερο όταν oί
κινήσεις μας γίνονται φανερά όπως ή κοινή άσκηση Ελλάδος-ΗΠΑ Defender πού
πραγματοποιείται αυριο στήν Άλεξανδρού
πολη μέ την συμμετοχή 150 έλικοπτέρων κρια από θυμωμένες ύποδείξεις του τύπου
και δεκάδων όχημάτων. Κατ' ούσίανη Ψυ νογραφήσουμε όλους τούς παϊκτες Με τα
χολογία της Άγκυρας όμοιάζει κατά πολύ
μέ την περίοδο μετά τό στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016, τό όποιο σήμερα πέντε χρόνια άργότερα ο Τουρκος Πρό εδρος
χρενει προσωπικς στόν τότε άντιπρόεδρο Μπάιντεν. Σέ αύτό το σημείο λοιπόν
είμαστε καί τρα . Η ήγεσία της γείτονος ματικός έχθρός της, ή Κίνα (πού διακρακαλείται νά συνεννοηθεί μέ μιά διοίκηση
την όποία δέν έμπιστεύεται . Και όχι μόνον
αυτό, την ύποπτεύεται καί άπό πάνω .
Του Μανλη Κοττάκη
βυθίστε τό Τσεσμέν όφείλουμε νά άκτιΕρντογάν έπιδίωξε, καί μέ την άνοχή των
δεδομένα πού έχουμε βεβαίως και τό πιθανό περιθριο λάθους . Οί ΗΠΑ κατ άρχάς
άναθεωρούν τό δόγμα τους . Άπό οίκονομικό γίνεται γεωπολιτικό, Ο Τράμπ ήταν
ύπέρ της μεγάλης συνεννόησης Αμερικής
- Ρωσσίας για να άντιμετωπιστεί ό πραγΑΟΖ σέ μιά περιοχή πού έκτείνεται άπό τό
σβάλλοντας εύθέως τήν έλληνική κυριαρχία. Άν καί οι πρτες του κινήσεις τό νέο
έτος δείχνουν ότι συνεχίζει άκάθεκτος πρός
την ίδια κατεύθυνση μέστόχο τήν Φινλανδοποίησην τής Ελλάδος (μάς ζητά τόν λόγο
τεί τό χρέος της) και οί συμμαχίες της στήν
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Κστα Κόλμερ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Υπό προθεσμία
ή Λίνα Μενδνη
Συγκρίσεις φιλοπατρίας
Πς έμπόριο καί ναυτιλία
έστήριξαν την Εθνεγερσία
ΕΝΟΙΚΟΣ στό κτίριο της όδού Μπουμπουλίνας μέχρι νά καταλαγιάσει ο κορ νιαχτός των άποκαλύψεων άπό τήν ύπόθεση Λιγνάδη θά είναι ή ύπουργός Λί.
να Μενδνη . Το Μέγαρο Μαξίμου και
ή Κυβέρνησις δέχονται άσφυκτικές πιέσεις τόσο άπό την άντιπολίτευση όσο και
άπό τόν καλλιτεχνικό κόσμο νά διξει
την κέξαπατημένην κ . Μενδνη Ωστόσο
καί χθές έσπευσαν νά τήν στηρίξουν άπό
τήν Κυβέρνηση και την ΝΔ, όχι όμως το
σο ήχηρά όσο θά ήθελε ή ίδια . Παραλ λήλως ό Πρωθυπουργός σχεδιάζει άντεπίθεση καλντας τόν Άλέξη Τσίπρα και
τους άλλους πολιτικούς άρχηγούς νά τοποθετηθούν την Πέμπτη στήν Βουλή για
τήν ποιότητα τού δημοσίου διαλόγου, μέ
νωπή την αήθη έπίθεση έκδότου στόν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΗΤΟΥΡΚΙΚΗ λίρα ύπεχρησε 1% μέ τήν έναρξη της ερευνητικές έπαφές μέ τήν Ελλάδα , ύπερθεματίέβδομάδας στίς 7.03 ΤΛ άνά δολλάριο και 8,5 άνά ζοντας τίς παράλογες Τουρκικές άξισεις .
εύρ παρά την άνοδο των έπιτοκίων άπό την κεντρική Τράπεζα της χρας στό 17,5% , ύπό τή νέα
διοίκησή της.
Γράφει ό Ελευθέριος Γ Σκιαδάς
Στήν Ελλάδα οί συμβιβαστικές έπιδιξεις της
έξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν άποδίδονται
στίς έσωτερικές δυσχέρειες που άντιμετωπίζει ή.
οι νομισματικές δοξασίες του Τούρκου προέ-Τουρκική οίκονομία , τίς όποιες διάφοροι άναλυτές
δρου Ταγήπ Έρντογάν ότι δήθεν τά υψηλά έπιτό- των τηλεοπτικν συνεντεύξεων άντιλαμβάνονται
κια βλάπτουν τήν οίκονομία της χρας, έγκατελεί - ς έξαγγιμο είδος χάριν άποπροσανατολισμου
φθησαν καί προσόχή έδόθη στήν χαλιναγγη ση της κοινής γνμης στήν Τουρκία.
του ένδημικού πληθωρισμού (14%) και της ύποτί μησης τοϋ νομίσματος (30% πέρυσ ). Εξ ού καί τά
νέα, πραγματικά έπιτόκια, 3,4% πάνω άπό τό γενικό σύμπας πολιτικός κόσμος της γείτονος ύποστηέπίπέδο τν τιμν, μ' άποτέλεσμα τήν σχετική στα - ρίζει τήν έξωτερική πολιτική του 'Έρντογάν και όριθεροποίηση του τουρκικού νομίσματος.
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ της Ελλη νικής Ίστορίας διαπιστνουν
ότι τό έμπορικό πνεύμα ύπήρξε
άπό άρχαιοτάτων χρόνων συμ
φυές πρός την φύση και την
έργατικότητα του Ελληνος.
Τά πλουτοπαραγωγικά
Άκόμη κι άν αύτό συμβαίνει , γεγονός είναι ότι
Συνέχεια στήν σελ.4
σμένοι μάλιστα ς ό Μπαχτσελί των Γκρίζων Λύκων> ύπερθεματίζουν στίς έπιδιξεις του. Τουτο
Η ανέα Τουρκική άντιπολίτευσην των Μπαμπα- σημαίνει ότι οι τυχόν διάδοχοι του Ερντογάν στην
τσάν καί Νταβούτογλου άπέφυγαν νά τονισουν την προεδρία θάσκληρύνουν περισσότερο τίς διαπραγάνακολουθία του προέδρου καί τήν παταγωδη δια -ματευτικές θέσεις της Τουρκίας στό Κυπριακό και
ψευση τν θεωριν περί άνασχέσεως του πληθωρι
σμου. Οί άντιρρήσεις στήν πολιτική Ερντογάν περιορίσθησαν σέ έπικρίσεις της αυταρχικότητος στόν
σεβασμό τν άνθρωπίνων δικαιωμάτων έν Τουρκία .
Απέφυγαν άκόμη νά έπικρίνουν τίς εύθύνες του για άντίστοιχον μόνο θλιβερά συμπεράσματα συνάγοτόν φόνο 13 Τούρκων όμήρων του PKK στό Ίράκ.
Ή άναγνριση
τής Γενοκτονίας
τν Ελλήνων
στό Αίγατον.
Αν συγκριθή, τρα , ή στάσις του πολιτικου κό σμου της Τουρκίας μέ τόν Ελληνικό και Κυπριακό
του Θεοφάνη Μαλκίδη* u
ΠΕΝΝΙΕΣ
νται. Στήν Ελληνική κυβέρνηση έπικρατουν δύο
σχολές, ή μία ύπέρ τής συζητήσεως τν ΈλληΕΙΝΑΙ νά θαυμάζεις τούς Αρμένιους
για τό σεβασμό στή μνήμη τν θυμάτων τους καί για τήν προσπάθεια άπόδοσης της άλήθειας στούς ζωντανούς
άπογόνους τους.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Σύμπας ό πολιτικός κόσμος της γείτονος συντάσσεται μέ τόν μεγαλοϊδεατισμό του Τούρκου νοτουρκικν προβλημάτων" και ή άλλη της έπι προέδρου καί τόν ύποστηρίζει τόσο στήν αάτυπο
5μερή διάσκεψη για τό Κυπριακό όσο καί γιά τίς κδιδείξεως έλαστικότητος άπέναντι στίς Τουρκικές
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πολυεκατομμυριούχος έχει γίνει ένας σκύλος στό
Τενεσσή, μετά τόν θάνατο του ίδιοκτήτου του. Ό
Τσάρλς Ουλλιαμ Ντόρις κληροδότησε στήν Λουλού, ένα όκτάχρονο σκυλάκι ράτσας Μπόντερ Κόλ
λεύ που ζει στό Νάσβιλ, πέντε έκατομμύρια δολλάρια Ο Ντόρι, ένας άγαμος έπιχειρηματίας, πέ
θανε στά τέλη του 2020 σέ ήλικία 84 έτν και είχε
σημαντικές ίδιοκτησίες σέ άκίνητα και έπενδύσεις .
Ωστόσο, θέλοντας ή Λουλού νά δέχεται τήν φροντίδα που χρειάζεται κατά τήν άπουσία του, συχνά τήν άφηνε μέ τήν φίλη του , Μάρθα Μπέρτον
Ή8χρονη Μπέρτον είναι τρα αύτπάλληλον πλήρους άπασχολήσεως Τής Λουλού
Είναι νά θαυμάζεις πς χωρίς
ύποκρισία και προσδοκίες πολιτικν
φελειν έχουν συμφωνήσει όλοι
για το ζήτημα της Γενοκτονίας . Για τί άραγε δέν συμβαίνει το ίδιο και
στήν Ελλάδα, ή όποία και έπισήμως ,
πλήν της οίκονομικής της χρεοκοπίας, χρεοκόπησε πολιτικά καί πνευματικά στήν ύπό θεση άναγνρισης τής
Γενοκτονίας;
Αποφυλάκιση Κουφοντίνα
ζητεί ό Αριστείδης Χατζής
Έβραϊκές μελωδίες σέ στίχους
του λόρδου Βύρωνος
ΜΕΤΑ τούς βουλευτές και τά στελέχη του ΣΥΡΙ
ΖA, έκπροσπους της άκρας Άριστεράς και φυσικά
έκατοντάδες άντιεξουσιαστές πού συνεχς μέ δη μόσιες τοποθετήσεις τους και έπιθέσεις κατά διαφόρων στόχων , όπως χθές έναντίον του Αction24
μέ μολότωφ, τάσσονται ύπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα , χθές ό πανεπιστημιακός καί μέλος της Επι τροπής Ελλάδα 2021ν Άριστείδης Χατζής έπραξε
Συνέχεια στήν σελ .3
<ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ έχουν τόσο λίγες πιθανότητες νά λυ
τρωθούν άπό τούς Τούρκους όσο καί οί Εβραίοι άπό
την άνθρωπότητα γενικάν δήλωνε δ Λόρδος Μπάυρον, ό όποιος είχε ένα γνήσιο ένδιαφέρον για έκείνο
πού χαρακτήριζε ς ποίηση τής πολιτικήςν, ίδιαιτέρως για τά μειονοτικά θέματα και τούς έθνικο πελευθερωτικούς άγνες πού σημάδεψαν τήν πρ μη ρομαντική περίοδο τό μαρτυρούν οί παράφορες
Συνέχεια στήν σελ. 7
Τή ψήφιση του σχετικου νομοσχεδίου για τήν άναγνριση της Γενοκτονίας των Έλλήνων του Πόντου στίς 24
Φεβρουαρίου του 1994 και ή θέσπιση
της 19ης Μαΐου ς ή μέρα Έθνικής
μνήμης (λίγα χρόνια άργότερα έγινε
ή ψήφιση του νομοσχεδίου για τή Γε
νοκτονία στή Μικρά Άσία και ή άνακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ς ήμέρας μνήμης), άκολούθησαν μία σειρά
άπό ένέργειες οί όποίες πραγματικά μας άφησαν έκπληκτους. Ελληνες και Φιλέλληνες πού άγωνίζονται
σέ έπιστημονικό , έρευνητικό , πολιτικό , ήθικό έπίπεδο γιά την άναγνριση. Τήν 19η Μαϊου προογεινονται
τουρκικά άεροσκάφη στήν προσφυγι κή Νέα ΆΥχίαλο καί γίνεται ή συναυλία Ρουβά-Κούτ στήν ήμικατεχόμενη Κύπρο . Τήν 19η Μαϊου γίνεται άπόπειρα νά σταλεί ή Κρατική Ορχήστρα
Αθηνν στίς έορτές μνήμης του Κεμάλ στήν Άγκυρα (! ) , ένω οί πρωθυπουργοί καί ύπουργοί έξωτερικν
. Τόν Υύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο πού άπουπνει τήν άνθηση ένός σπάνιου λουλουδιού του
Αμαζονίου, τό όποιο παραμένει άνθισμένο μόνο γιά
12 ρες Τό τροπικό λουλούδι ένός κάκτου άτπό τόν
Άμαζόνιο άποκαλείται και φεγγαρολούλουδον καί
σύμφωνα μέ τό BBC είναι ή πρτη φορά πού ένα
τόσο σπάνιο φυτό άνθίζει στήν Μεγάλη Βρεταννία.
Τό Selenicereus witti, όπως είναι ή έπιστημονική
όνομασία του, άνήκει στήν συλλογή του βοτανικού κήπου του Πανεπιστημίου Του Καίημπριτζ, τό
όποιο μετέδιδε τήν στιγμή που τό πελριο λευκό
λουλούδι του άνοιγε τά πέταλά του.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήβαρβαρότητα δέν έχειχρμα , κόμμα , θρησκεία ..
ντού του θνικού μας Θεά- έγκαταστήσει ένα έξαιρετι - χθές, φίλος: Απορ μέ κάτρου . Διαβάζουμε, δμως διάφορες άπόψεις στά <μέσα σποράς πληροφοριν , κομκοινωνικής δικτύωσηφ, δη- ματικοποιντας τό κάθε τι
λαδή έκi που ό καθένας γράΚαταβάλλεται-πιστέψ τε μας-ίδιαίτερη προσπάθεια γιά νά μήν άσχοληθεί ή στήλη μέ τήν όζουσα και ταυτοχρόνως ίλαρή
( λόγω τν χειρισμν τν φει τό μακρύ καί τό κοντό
διαφόρων θεσμν, άρχν
και άρχόντων ) ύπόθεση τού
ύπό βαρύτατη κατηγορία όσων βλέπει κανείς-ή προτελούντος πρην διευθυ- ηγουμένη κυβέρνηση έχει
ποιου, πού σχίζουν τά ίμάτιά τους ένάντια στούς παιδεραστές τού θεάτρου (και
και προσπαθεί - και ίσως φυσικά συμφων μαζί του
σέ αύτό) , άλλά όταν άκουνε
τορθνει- νά δημιουργήσει γιά συνήθη "Εθιμα" του
ίσλαμικού πολιτισμούν πε
ρί γάμων ένηλίκων άνδρν
κά δραστήριο δίκτνο διαΜιά μητέρα άπό Τήν Αύστραλία σκέφθηκε κάτι
άπλο , προκειμένου νά μήν σπαταλούν τάπαιδιά
της Τό χαρτί ύγείας παίζοντας . Απλς πρίν βάλει
τό ρολλό στήν θέση του τό πιέζει στε νά χάσει τό
κυλινδρικό σχήμα του Έτσι πεπιεσμένο δέν γυρίζει
άνεξέλεγκτα όταν τό τραβούν τά παιδιά (ή οίμε
γάλοι) . Κάποιοι διεφνησαν μέ τό κόλπο: Αύτό
είναι διαβολικόν έγραψε μιά μητέρα Δέν θά δούλευε μέ τά παιδιά μου, θά συνέχιζαν νά τραβάνε
χαρτί ύγείας είπε μιά γυναίκα . Άλλοι, πάλι , τό
βρήκαν έκπληκτικό
σέ μεγάλο βαθμό νά τό κατουν και βγάζει τά άπωθημένα του. Έκeί , όπου-ξ
συνθήκες ακολάσεωφ.
Υπάρχουν όμως και κά
ποιες άλλες φωνές . Έγραψε
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
23-2-2021