Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
Μ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα Η ευρεσις των λειψάνων των μαρτύρων έν τοις Εύγενίου
22 Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Άραιές νεφσεις και μέτριοι βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόσκαιρες νεφσεις και μέτριοιάνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ . 41890
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Σελήνη 12ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7,05-Δύσις 6 11,
ΑΝΑΒΙΩΝΕΙΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΗΨΕΩΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΣΥΤΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Οί χειροπέδες στόν <πολιτισμόν
έκθέτουν τούς Θεσμούς
συνταράσσει τό άρμόδιο Υπουργεί,
Ύπόθεσις Λιγνάδη: Πολιτική θύελλα
το Εθνικό Θέατρο, Μή Κυβερνητικές Οργανσεις προσφύγων καί Πολιτειακές Άρχές
ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ κάτι θετικό: οί ήθοποιοί συμπεριφέ ρονται διαφορετικς άπό τούς πολιτικούς όταν τούς
άσκουνται διξεις άκόμη και γιά βαρύτατα ποινικά
άδικήματα . Δέν καταγγέλλουν κσκευωρίες γιατί γνωρίζουν άριστα άπό τό άρχαίο δραμα τί πραγματικά σημαίνει σκευωρία . Θά μέ κρίνουν οί θεσμούν άπήντησε δήδη συλληφθείς τέως Διευθυντής του Εθνικού
Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, κληθείς να σχολιάσει
τήν υπερήμερην δήλωση τής πεπλανημένης άρμοδί
αςΥπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδνη, ότι είναι
ένας έπικίνδυνος άνθρωπος.
άνερυθριάστος σχέδιο έξοντσες τους, ό ήθοποιός ούσιαστικς έσιπησε και έθεσε τόν έαυτόν του
είς την κρίσιν της Δικαιοσύνης. Οί ήθοποιοί έχουν
τούλάχιστον ντροπή . Και δέν παίζουν δημόσιο θέατρο.
Κάτι είναι και αυτό . Θετικό έπίσης γιά την ύγεία των
θεσμν μας, μέσα σέ αύτήν την όζουσα άτμόσφαιρα .
ή άποφασιστική στάσις τής Δικαιοσύνης και είδικς
του είσαγγελέως του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλειτα ,
δόποίος ένεθάρρυνε τούς άρμοδίους είσαγγελείς να
κάνουν την δουλειά τους. Καί τήν έκαναν . Η σύλληψις
του κυρίου Λιγνάδη ό δποίος έκ του άποτελέσματος
προκύπτει ότι ήταν ή χειρίστη πολιτική έπιλογή γιά
την ήγεσία του έμβληματικού Εθνικού μας Θεάτρου
ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σέ άντίθεση μέΕλληνες πολιτικούς οί όποιοι στό
παρελθόν διωκόμενοι για οίκονομικά έγκλήματα ένεφανίζοντο μπροστά στίς κάμερες γιανά καταγγείλουν Μενδνη
η Ήύπουργός Πολιτισμού Λίνα
ΗΣιδηροδέσμιος ό Δημήτρης
Λιγνάδης όδηγείται στόν άνακριτή Μαρκουλάκης
" Όήθοποιός Κωνσταντίνος
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καί μέ χάρτινες
άποδείξεις
το άφορολόγητο
Εκτόξευση spread άν δέν . .
Στό Ηρον του Μπιζανίου
ή Κατ. Σακελλαροπούλου
ΕΝΑ νέο σύστημα οίκοδομήσεως του
άφορολογήτου, στε πέραν τν άποδείξεων τν ήλεκτρονικν συναλλαγν
νά ύπολογίζονται και οί άποδείξεις πληρωμής μέ μετρητά, έφ σον έκείνες κα
τατεθούν στήν Εφορία, έξετάζουν στό
οίκονομικό έπιτελείο. Τήν σχετική προαναγγελία έκανε δ άναπληρωτής ύπουργός Οίκονομικν Θεόδωρος Σκυλάκης
μιλντας στόν ΑΝT 1, δπου άνέφερε ότι
τό οίκονομικό έπιτελείο έξετάζει ένανέο
σύστημα, ότου οί φορολογούμενοι κθα
δηλνουν στό ΤΑXISnet τίς άποδείξεις
πού έχουν λάβει για δαπάνες μέ μετρητά
και αυτές θά μετρούν γιατην οίκοδόμηση
του άφορολόγητου όρίουν.
οι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πού μου έρχονται άπό τό κυβερ- νείζεται άπό τίς διεθνετίς άγορές έχοντας τρία μενητικό έπιτελετο ύποστηρίζουν ότι σταδιακά άνε - γάλα "χάντικαπ: είναι δεύτερη σέ ρυθμούς αύξηβαίνει στήν κυβερνητική άτζέντα καί άποκτά προ - σης τού έξωτερικου δημοσίου χρέους στούς κόλβάδισμα στόν έπιτελικό σχεδιασμό του Πρωθυπουρ-πους της Ένωσης. Βρίσκεται άκόμη σέ καθεστς
γου ή οίκονομία έναντι της προστασίας της ύγείας . ένισχυμένης έποπτείας άπό τους θεσμούς της ΕΕ
Καίτουτο, διότι το σύστημα άντοχν των δημοσίων Καί βεβαίως δέν έχει στάτους σοβαρής και άξιόπι
οίκονομικν φθάνει πλέον στά όριά του . Επί έναν στης έπενδυτικής βαθμίδας το όποιο νά λειτουρόλόκληρο χρόνο το Υπουργείο Οίκονομικν χρημα-γει ς σήμα άσφαλείας γιά τίς άγορές. Η παράτατοδοτεί μέ προσφυγή σέ έξωτερικό δανεισμό έπιχει - ση της έκκρεμότητος λοιπόν προ καλεί πονοκέ
ρήσεις, έργαζομένους και νοικοκυριά προκειμένου φαλο στό Υπουργείο Οίκονομικν , τήν πολιτική
να άντεπεξέλθουν στίς συνέπειες της πανδημίας: έπάρκεια της ήγεσίας του όποίου στήν διαχείριάναστολές έργασίας , μή έπιστρεπτέες προκαταβο- ση τής κρίσεως άναγνρισε και ο νέος Πρόεδρος
λές, προγράμματα γέφυραν, άναστολές φορολο- τού Eurogroup σέ πρόσφατη συνέντευξή του στήν
γικν και άσφαλιστικν ύποχρεσεων, έπιδόματα ΕΡΤ.Όσο περισσότερο μένουμε άσφαλείς στά σπί
άνεργίας, ένοίκια έπιχειρήσεων , όλα αυτά κάνουν τια μας τόσο περισσότερο έκτιθέμεθα στό έξωτεριμέχρι στιγμής έναν λογαριασμό πού φθάνει τά 30
δισ. εύρ . Καί όσο τά έπιτόκια παραμένουν χαμηλά οίκονομικής θύελλας. Όλίγο να μάς τραβήξουν τό
έχει καλς. Αλλά όσο παρατείνεται ή καραντίνα και χαλί άπό το φθινόπωρο οί οίκοι άξιολόγησης, όλίμένει κλειστή ή οίκονομία , αύξάνεται τό έλλειμμα , γο νά άλλάξουν στάση οί Γερμανοί και νά όρίσουν
αύξάνεται καί τό χρέος . Καί έάν τυχόν συνδυασμός τό 2022 ως έτος λιτότητος, όλίγο νά άλλάξει πολιέξελίξεων-έπιδείνωση δημοσιονομικν μεγεθν τική ή Λαγκάρντ , τήν .κάτσαμε τήν βάρκα, κατά τό
της έλληνικής οίκονομίας καί διακοπή της εύρωπαίκής πολιτικής χαλάρωσης-άλλάξουν τά δεδομένα, τί γίνεται; Θά τρέχουμε για δανεικά στόν ESM στόχο λοιπόν τήν άποφυγή περιπετειν . Κανείς δέν
όποιος θά μας φορτσει και νέα μνημόνια;
( σελ. 4 )
ΔΕΗ, έγκλημα
διαρκείας
κό μας περιβάλλον μέ όρατό τόν κίνδυνο μιας νέας
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Γιργου Κουρή
ΗΜΟΥΝ καί έγ ένα άπό τά χιλιάδες
θύματα τής σφοδρής άλλά άναμενόμενης χιονόπτωσης. Τέσσερεις
ήμέρες χωρίς ήλεκτρικό, τηλέφωνο,
ίντερνέτ, θέρμανση άλλά εύτυχς
μένερό . Τό νερό όμως δέν τργεται
μόνο πίνεται . Καί έάν δέν έχεις ήλεκτρικό νά τό βράσεις γιά νά δημιουργήσεις τροφή, μένεις νηστικός άναμένοντας τή φιλανθρωπία συγγενν
καί φίλων. Νά μου πείς, άφου ζοϋσαν
οί παλαιότεροι προτοϋ έξαπλωθεϊ
τό δίκτυο ήλεκτρισμού , δικαιολογειται έμετς οι άπόγονοι των Σπαρτιατν να παραπονούμαστε; Πάμε τε λικά πρός τά έμπρός ή πρός τά πίσω;
Τό νά άναθεματίζεις τόν κάθε άρμόδιο άξιωματούχο δυστυχς δέν λύνει
τό πρόβλημα, ίδιαίτερα όταν ό καθέ νας κρύβεται πίσω άπό τόν λαβύρινθο των έπικαλυπτόμενων άρμοδιοτήτων που ύπάρχουν σέ κάθε έπίπεδο
διοίκησης. Όπως καί νά το δεϊ κανείς
όμως δέν άπαλλάσσεται εύθυνν ή
ΔΕΗ και ό ΔΕΔΔΗΕ του όποίου ή ΔΕΗ
κατέχει τό 100% τν μετοχν .
λαϊκς λεγόμενον.
Ίσλαμούπολις στόν Έβρο
Το πρόωρον άνοιγμα της οίκονομίας έχει ς
Του Παναγιτη ΓΠαύλου
Λεπτομέρειες στήν σελ.8
μπορεί νά άποκλείσει σέ ένα τόσο ρευστό διεθνές
Η κατάσταση άρχίζει και γίνεται σοβαρή. Η Οίκονομικό περιβάλλον νά άπαιτη θει νά προσφύγει
Έλλάς πορεύεται μέσα άπό συμπληγάδες καί δαΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άποκλεισμός τν Κινέζων
άπό τόν ΔΕΔΔΗΕ
Απεβίωσε ό Ίωάννης
Μαζαράκης-Αίνιάν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΚΕσύ έργάζεσαι για την μοναρχία όχι ή μοναρχία γιά σένα Αυτή ήταν ή καταλυτική άπάντησις
τής βασιλίσσης Ελισάβετ πρός Τόν έγγονό της πρίγκηπα Χάρρυ, ό όποίος μαζί μέ τήν σύζυγό του ΜΕ
γκαν Μάρκλέχουν έγκατασταθεί στήν Καλιφόρνια.
Τά άνάκτορα του Μπάκγχαμάνεκοίνωσαν ότι όλοι
οί τίτλοι του ζεύγους άφαιρούνται, άφού ό Χάρpυ
καί ή Μέγκαν δέν μπορούσαν νά συνεχίσουν μέτις
εύθύνες καί τά καθήκοντα που συνοδεύουν μιά ζωή
δημοσίας ύπηρεσίας. Τό ζευγος άπήντησε ότι θά
έξακολουθήσει νά <ζείμιά ζωή ύπηρεσίαν έτός Τν
βασιλικν καθηκόντων , προσθέτοντας ότι: Η ύπτη
ρεσία είναι καθολική . Η άπάντησς αυτή όμως έθε
ωρήθη κάσεβέσταστην πρός Τό πρόσωπο τής Ελι σάβετ, όπότε είναι βέβαιον ότι ό Χάρρυ και ή Μe
γκαν δέν πρόκειτα νά έπιστρέψουν στό Ήνωμένο
Βασίλειο, Τούλάχιστον όσο ή Ελισάβετ είναι έν ζωή.
ΠΛΗΡΗΣήμερν , σέ ήλικία 98 έτν , ό Ιωάννης
Μαζαράκης-Αίνιάν, ψυχήν τού Εθνικού Ιστορικο .
Μουσείου , άφησε τήν τελευταία του πνοή τήν περασμένη Παρασκευή. ΑΆπό τή θέση του γενικού γραμ
ματέα κυρίως, ύπήρξε ή "ψυχή" της Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος για πάνω άπό
40 χρόνια . Εύπατρίδης , εύγενής , άκατάβλητος, συχνά άντισυμβατικός, γεμάτος γνση, ζωντάνια καί
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΕΝΔΕΚΑ ύποψήφιοι έξεδήλωσαν ένδιαφέρον γιά
την ίδιωτικοποίηση τοϋ 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Πρόβλημα στόν διαγωνισμό ένδέχεται να προκύψει έξ αίτιας του άποκλεισμού βάσει τν όρων τής προσκλήσεως της κινεζικής State Grid λόγο τής συμμετοχής της
στό μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗE , για λόγους συγκρούσεως συμφερόντων . Η σχετική πρόβλεψις έχει
προκαλέσει τήν άντίδραση της κινεζικής πλευράς.
Λεπτομέρειες στήν σελ2
Πολλοί ύποστηρίζουν ότι ή κύρια
ύπηρεσία που θά έπρεπε νά παρέχε
ται συνεχς και άπρόσκοπτα άπό τό
Δημόσιο, είναι τό ήλεκτρικό ρευμα τό
όποιο ύπεισέρχεται άμεσα ή έμμεσα
στήν παρααγωγή όλων των άγαθν καί
ύπηρεσιν που άπαιτει σήμερα κάθε
νοικοκυριό για να ζήσει άξιοπρεπς.
Πρέπει μάλιστα νά είναι άδιάκοπη ή
παροχή ρεύματος 24 ρες το είκοσι τετράωρο , όταν περιμένεις τή ζωτική είδηση, άναζητάς τήν πληροφόρηση, ή ς χειρουργός βρίσκεσαι σκυμμένος μέ το νυστέρι πάνω άπό τόν
άσθενη . Δίνουμε τόση σημασία σήμερα στήν έξάπλωση της ψηφιακής
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήθολοκουλτούρα, τά ύπόγεια καί ό Δεκαβάλας
Μπορείό δισεκάτομμυριούχος Μπλλ Γκαίητς να
μήν φέρει εύθύνες γιά όσα οί συνωμοσιολόγοι τού
καταμαρτυρούν σχετικς πρός μεθοδεύσεις μέ τά
έμβόλια Τού κορωνοίού, όμως έχει άλλες προτάσεις
που μάλλον είναι έπικίνδυνες γιά τήν άνθρωπότητα Τήν είσαγωγή στήν καθημερινή διατροφή τού
παγκοσμίου πληθυσμού, του λεγομένου συνθετικού
κρέατος, είσηγείται στό βιβλίο του Πς νά άποΤρέψουμε τήν κλιματική καταστροφήν . Ο ίδρυτής
Τής Μicrosoft iσχυρίζεται ότι οί πλούσιες χρες
όπως οί Ήνωμένες Πολιτεiς και τό Ήνωμένο Βασίλειο πρέπει νά τρνε συνθετικό βόειο κρέας .
Κοιμάσαι μέσα σέ έναν λμή, άπροκάλυπτα, ύποστη
δρυμαγδό που μυρίζει σή- ρίζουν έναν κατά συρροΨη. Έχεις άκούσει νά καταγ- ήν δολοφόνο! Έχεις έκπλαγέλλεται έπωνύμως πλέον γεί άπό τόν τεράστιο όγκο πέφτεις έπάνω στόν Βασίένας κέπικίνδυνος άνθρω- τν κομματικά κατευθυνόπορ. Εχεις άπορήσει μέ τήν
όργή όρισμένων που κατα
Καί κάθεσαι μπροστά ντούφλε. Και μένεις καρστήν τηλεόραση και παί- φωμένος στήν όθόνη κι άς
ζεις μέ τόν έπιλογέα, σπου έχεις δε τήν ταινία άμέτρητες φορές . Βεβαίως , ό Σακελλη Λογοθετίδη! Πρω -πρωί λάριος δέν άνήκε ποτέ στήν
θολοκουλτούραω ούτε στό
γνωστό κύκλωμαν τν
υπογείων . Έκείνος έκανε λα
Ικό, καθημερινό θέατρο και
μενων άναρτήσεων στό δι - χθές , σέ κάποιο άπό τά κααδίκτυο καί σκέπτεσαι άν νάλια , παιζόταν το μνηφέρονται (δικαίως ) κατά του πρέπει ή όχι νά άσχοληθείς μειδες έργο του Άλέκου
| τέωs προέδρου του Εθνικού
Θεάτρου καί τήν ίδια στιγκ έσύ μέ τό μεγάλο θέμαν Σακελλάριου (σενάρφιο- σκητν ήμερν .
νοθεσία ) Ενας ήρως μέ πα
Συνόχεια στήν σελ. 4
22-2-2021