Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μoann A Δούκας ( 1916-1932) .
Κστος Μ Δούκος ( 1932-1970). Μoαnλ Κ . Δούκας ( 1970-1997) , Κστος Μ Δούκος ( 1997-2007)
1διοκτήτης. εκδότης : Δημίτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής ; Μάνος Κ. Στεφανάκης
Αρ. φυληou: 4264
Σάμος, Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021
Στο έλεος των βοριάδων
από τη Μήδειαν
Οδικός χάρτης για την κατεδάφιση
των επικινδύνως ετοιμόρροπων
των επκνδύνως ετομόρρonων κτισμάτων noυ ηpotupoν μετά τον συσμό της
νανεon eνpeκtηεν av unopοuv , Μτά nK κονοστσεις
usuθuνn δon δτη μηονκού
συς nερπεoες nou anό το ΠΜΚ
, npomγouμενου διαστήματος στο νησi μος , a Mnδεo . έφερε ισupους βοράδες δημιουργντος nροβλήματα σε δάφορα σημεία του
| 0δκού δκτύου , ε όΑο το νnat στις Αμενικές unoboμές εν προκoλεσε και διoκοnές ρεύματος τmν Τρίn 16 Φεβρουοpοu
Τενκή Υπnρεoία του Δήμου Ανατολ npoτεροότητος, στους κύριους οδ .
κής στον Προίστάμενο Κυpακν so κούς όονεε τους κεντρικούς δρόμουε
wοvuνοκν Εpyuν. κ . Anoστλοu
Αθονοσο , στο τηnέφωνο 2273353519
υς εoόδους των noneuv κοι Kονοτή
τwν καβς και σε κτpo κpομων At
rpoturn Υnεύθuνη Δηωon Aτηon
Προς δευκόλυνon των δηματν δστί .
στοσεhίδα του Δήμου
https://www.Isiandofsamos.gr/
erhrmerwshvdetia-typouitem/ 1490npooκομξει με το συνημμένα onapol .
5eismou
Αίτημα δημιουργίας
ΕΜΑΚ Αιγαίου στη Σάμο
Με το Προεδρεo tmς rνωonς ηuοοσβεστν Booεου Αnmou συτντηρaε rην Στnv noiη της ταμου ανυκειμενο κο, φερtά unά Πυpoοβεστικής Υnnpeooς και ουνεργείο του Δηήμου Enoης tpa φωσικά trupoν στην noooλακή oό
nopooipenικαν onό τους μεγολης έντοσης ανέμους στο σημείο καθς και ο Δήμαρκος κ . Στοντζος κα
noosoλύντος φ0sρ4ς οε στοθμευμένα ουτοκίνmτο, ο αντήμρκo, κκ . Μ. Μπτοός κα κ Βoγaτις ενω Αeίος εν δοκonn nλεκτροδοτnenς onμειeηκε
nupooβεστν για τmν δnμουο ματομός , Ιτην Ρhoτείa nυθoγopo οκnnuoo nou
στήρξη Επιoννmoο με τον |
Νότης Μηταράκης Οι κλειστές δομές
o σε Σάμο, Κω και Λέρο θα λειτουργήσουν
στα τέλη του Α' εξαμήνου του 2021>
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
npος οφελος tων wmoutν
μος , Αnό τnν nλευρά του ο
rpoεopος της Ενωonς nuροοpεστν
Η Τουρκία . ξανά
εδρος της Ενωσης Ντίνος rεργος ο
γpομματέoς κontAnς χpηστος κα ο Βppciou Αγoίοu tuxηρίστησε τον ηεpi . Συνέντευξη στο Βήμο της Κυροκής και Enν δημοσογpόpo Τάνια Μnoανίνου , noρατρησε οunouργός
Πaoγτης, οι onoio tθεοσν στον Πε. δrμοuργίος ΕΜΑK στην nepion μος | .
δομές σε Σόμο, Κ και Λtpo e0 Aετουργίσουν στο τtAοcς του d εξαμηνου του 2021
nepon aνοοτό της ΤμΒρου . Το rnoio φaiνεται να
κοννησε με τον βουnευτή Eάμου Χρ .
στόδουλo Eτεφoνοδη ενημερνοντος δημουργο ΕMAK στο Βoρεo Αγοίο .
τον γιa το οίmua tuν nupoοβεστν Βpioκεται navτη κοντό μος και ντε
με τους δυο άντρες νο ουμφωνούν boες όμε00 Είμοστε η μόm nεpon
τος ολλά και των καρικν ουνθηκν noυ επxpατούν
στην nερoκή xωρiς να μετοδίδει στήγμα στις δημόσιες
Marine Tni
Εως οργά το βρόδυ της Πέμπτης οι ονοφορές για
τις wνήσεις του τουpκκου υδρογρoφικού στο Αγoiο
ματtουν τς ono κovου ενέργιες τους δυνάμες σντμετηonς κατοστροφων
peoρnς δηnuoε στκt - θευp δ
καο και anoλuτa λογκό το αίτημα των
και no οuνά στο νηoό μος ουτό κρi
νετοι εneεβλημένο .
με την ευρεία δημοσοτητο την ίδορα στις ελΜπνκές
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
ο Κωνσταντίνος Βογιατζής
εuθύνn γoέκδooη νουτκν οδογν στη ουpακρμένη
Η sρon των εpεuνν nou avακοίucov ο Τούρκo
nεpnoμβoνει μα μενn 0snoooο ζνn δυτκό της
σύμβουθος ως Αντιδημαρκος του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του μεταββάζει
κο0, uλnv τις αρμοδιοτητες του τομέα A0hmtικν Δροστηρoτrrωv και Εγxατ Τουρισμού και Αθλnoος, συμφωνσ με τον εγκεκριμένο ΟΕ.Y του Δήμου Ανατο
στευτκό Σήμερο κehνουμε 6ομές και ενοούουμε στροφν, aτέφερε ο κ Μntοράκης .
σε δα0νή 06στο oiMa οε onoστοon μόλς 7 νουτκν
και τς oητκές εκδoεκ . eo με .
όυη γpάγοpn εttnεon rσtpοφν npootκρουε
των οoouμένων npotμένου νο eon eoων δεν δοούντα ν μένουν όμμα στη
npormouμενης Κυβέρνηoης να οoxλnpoε γpn
η τουpia επει νο μακοει υς ενέpγυές της
οpμοδων υγειονεμκν μονοδων του τopnon των εnpehμενων ono tο δoστήpο ο στmν kovn Δωon EE Τοuρκίος , Eνος ουν
δυοομος ενεργεν nou tinv ως onotenεopα
η μέγστη onoδουκότητα των σναop. | φας του PAΑ Με τw κατργησn της δοστκής τον υupουωσομό των νηouυκν δομν κοι
| αnioon ο EΥΡΙΑ οφοίρεοε ένα βοoό βthος ano τη μετοφορό oνοponων στην ενδoρα πoυ ανόμα
δεν ευa εξετοστεί το aτημά τους για όουn Αν
στους xρους 60nngnς και 0ο εκηpo . Μετανόστευoης εntonpovt ότι po nρτη φορά eρnwv γιο tους ooους στη ουνέκεα εκδοοτον
nopouoia της στην Ανατοnκn Μεοόγειο με το -Οpούτς
Pe , να δσει . στήμο - για υς npoθέcες της και γι
tnν nepoκή του Αγοίου nελάγους έxovτος κατά νου
τον επόμενο γύρο των διερευνπτικν εποφν με την
βανομέν δρόσεων, npoς όφεnoς της
διο0φάnonς της υγεiος tων nontν | η voμκη φoρέτpo , της κρο noρόλλnλα, ο un
Μετανόσεucnς tnoήμονε ότι pe npτη φορά epnωv ια tους onoiouc στη ουvέxεια εxδδόταν
οunεi το Δήμο ΑνατοΛιής Σάμου σε ε6 και nonno xpόνo txouμε 0ετκό οούmo εn anopenκή enoφooη κ δεν unnpt η δυνοτοτmτo
νο εnoτροφούν . Eε ουτη tηv nonmκn oφεnονται
nnn της νέος napavoμης Navtex στις 2/5/2001.
ουναντnoες / οuoκέφες με Οouς στροφν οφεν o τη xρο μος Δηoδn , nnov
ορμοδιστήτων του θα εnontεύε τη άπτοντο στη δοογάνωση oenntκν | ov . Εργαζόμοστε συστηματικά νο την επτάυνn
Λεποuor tων o0λntv εγtetο . εκδηoων, τonκής tovrnς ή δο .
στην ABrvο όnou την nεpioδο 2015-2019 αυξere
των tπστροφν κo των onελοεων . Εντός των σημαντικό ο oρeμός των oΜοδonov nοu δμενον
επόμενων ερδομάδων θ0 τε0εί σε διαβούnευon vέo anό 74.915 το 2014, 0ε 105.955 tο 2019).
ωρν της Ε.Ε., οφήνοντος οε εμός την δακρτική
. Η συνετα στη σtA 9 αtδο νόμου nou 00 onnononoε το κανονστκό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα