Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6830-12.297
0,50 ε
Ο απολογισμός
της δημοτικής αρχής
και η λειτου ργία
της Μονάδας
Μηχανικής Διαλογής
Απορριμμάτων
Ξεκίνησαν
οι εργασίες
στεγανοποίησης
Πρόσληψη 2
πτυχιούχων
στο Νομικό
Πρόσωπο του Δήμου
Προσοτσάνης
Ολοκληρθηκε
ο εμβολιασμός
στο Θερ. Χρονίων
Παθήσεων Δράμας
στο Μουσικό
Σχολείο Δράμας
Δρ. Γαμβρέλη: Ανοιξαν τα ραντεβού
για τους εμβολιασμούς
Για το πρόγρα μμα Εξοικονομ-Αυτονομ
Πρόταση μηχανικν προς
τον πρωθυπου ργό για τις 50.000
ανολοκλήρωτες αιτήσεις
Μιλάει στον αΠ.Τ ο Γεωπόνος της ΔΑΟΚ Π. Ε. Δράμας κ. Κ. Σίμογλου
Σε καλό επίπεδο η χρήση
των γεωργικν φυτοφαρμάκων
στην περιοχή της Δρά μας
Μόνο 57 μηχανικοί υπέγραψαν απ' όλη την Ελλάδα και
3 από τη Δράμα
Κατά προτεραιότητα τα φτωχότερα νοικοκυριά και όσα
βρίσκονται σε περιοχές που επικρατούν ακραίες κλιματο
λογικές συνθήκες στο επόμενο πρόγραμμα
Συμβουλές για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικν προϊόντων από τη
ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας
ΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
| ΝΤην Ελλάδα
μηχανικοί απ'
και μόνο 3 από τη
Δράμα υπογράφουν
επιστολή που απέστε λαν στον πρωθυπουργό
της χρας κ . Μητσο τάκη και διαμαρτύρονται για ης 50.000
ανολοκλήρωτες αιτήσεις στο πρόγραμμα
-Εξοκονομ- Αυτονομν.
Όπως είναι γνωστό
και έχουμε κατά κόρον δημοσιεύσει σχε - ενταχθούν άμεσα α 50000 ατήσεις που
τικά ρεπορτάζ το τελευταίο πρόγραμμα δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης των
του Εξαικονομ-Αυτονομ. άνοιξε κονδυλίων και του συστήματος επιλογής
σις 25 Ιανουαρίου , έμεινε ανουτό για 45
λεπτά και έκλεισε αμέσως . Και όποιος ενταχθούν εφόσον πληρούν τα ενεργειπρόλαβε να ενταχθεί πρέπει να λογίζεται ακά κρτήρια
ως πολύ τυχερός !
FIFS , να ολοκληρσουν τις απήσεις και
Του Θανόση Πολυμένη
ΚΔΟΘΗΚΕ από το Τμήμα Ποιστικού και Φυτούγε Εονομικού Ελέγχου της ΔΝσης Αγροτυκής Οκονο- ορθή χρήση γεωργικν
μίας και Κτηνατροκής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε Δράμας, φαρμάκων και επιβάλλοντο πρόγραμμα ελέγχου υπολεμμάτων φυτοπροστατευ - ται κυρσεις , όπως πρό ικν πραίόντων και την ορθή χρήση των γεωργικν στιμα και πονικές κυρ .
φαρμάκων.
Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται κάθε χρόνο από το
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφμων ΥΠΑΑΤ με
βάσει διάφορα κρτήρα , όπως την καλλιεργούμενη Υλου επιβεβακνει ότι παλαιότερα υπήρχαν έντονα ζηέκταση ανά καλλιέργεια τον πθανό όγκο εισαγωγν τήματα "και υπήρξαν περιπτσες που είχαν κατασχεθεί
αγροτικν προόντων φυτικής προέλευσης, τα αποτελέσματατων ελέγχων των προηγουμένων ετν , τα διατρο προς καταστροφή , καθς αναμένονται σχετικά κονδύφεκά χαρακτηριστικά της ελληνικής δίαιτας κλπ.
Σε δηλσεις του σχετικά με το πρόγραμμα αυτό στον δεν έχουν προκύψει τέτοια ζητήματα παράνομης εισαΠρωνό Τίπο" , ο Γεωπόνος της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Δράμας γωγής παράνομων σκευασμάτων , αν και δεν μπορούμε
κ. Κων/νος Σμογλου και απαντντας σε σχετική ερ
τηση για την κατάσταση που εικρατεί στο Νομό Δρά - μέσω Βουλγαρίας δεν αποκλείεται Ποτέ, όμως είναι αλή: μας, σημενει ότι , από το πρόγραμμα των τελευταίων θεια ότι στο συνοριακό σταθμό της Εξοχής, υπάρχει και
ετν , η Δράμα βρίσκεται στη μέση εκόνα όλης της ο Τελωνειακός και ο αστυνομκός έλεγχος . Πολλές
χρα . Απλς , να σημεισω ότι , το πρόγραμμα υπο- φορές έχει ειδοπαηθεί η ΔΑΟΚτης Π.Ε. Δράμας για ευλειμμάτων της Ελλάδας, όπως και σης αντίστοιχες ρήματα τέτοιου είδους. Παρ όλα αυτά , δεν νομίζω ότι
χρες της Ευρπης , παίρνει αριθμό δειγμάτων ανά είναι πολύ εύκολο να έρθουν από εκεί.
100.000 κατοίκους , περισσότερο από το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Συεπς σ ' αυτό το κομμάτι , από ακούσει πολλές φορές γα κυκλματα που κατεβαίνουν
την άποψη των ελέγχων, είμαστε καλά Από την άποψη μέσω Ουκρανίας , αλλά και μέσω Τουρκίας . Στη Δράμα
των ευρημάτων , είμαστε γύρω στο 2%. Τόσο εναι περί πάντως , τελευταία δεν έχει προκύψει κάτν.
που ο μέσος όρος της χρας και περίπου τόσο εναι και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως εξηγεί ο κ. Σίμογλου, κσε γενικές γραμμές είναι και σωστά ενημερωμένοι αγρότες, ο κ . Σμογλου επιβe
καλή η εκόνα της συμμόρφωσης των τροφίμωw φυτικής βαινει λέγοντας ότι -υπάρχει μα περάτωση που συ
προέλευσης στην περοχή της Δράμας , όσον αφορά νέβη παλαιότερα στην περοχή μας .
στις υπερβάσεις των νομικν ορίων που έχουν τεθεί.
Όταν υπάρχει υπέρβαση
αυτν , στοoceoθετείται μη
Όπως υποστηρίζουν, θα ειoρεύσουν
πουργό , οι μόνο 57 μηχανικοί από όλη άμεσης ρευστότητας εντός του 2021 και
την Ελλάδα , καταθέτουν πρόταση άμε - όι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο
σης ένταξης των περίπου 50.000 απή- επόμενος κύκλος απήσεων . Και αυτές ου
σεων που δεν εγκρίθηκαν λόγω 50.000 οικογένεες θα πραλάβουν να θω.
εξάντλησης των κονδυλίων και του συ - ρακίσουν ενεργειακά την κατουία τους
στήματος επλογής βάσει χρονεής προπρυ τον επόμενο χεμνα
τεραιότητας
Συγκεκριμένα , βάσει της πρότασης, οι Δράμα , είναι οι κ.κ . Κωνσταντίνος Βουγκ
απήσεις αυτές θα μπορούσαν να αλολη ουκλής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Κων
ρωθούν και στη συνέχεια α ενταχθούν σταντίνος Λαμπράκης Μηχανολόγος
εφόσον πληρούν τα ενεργεκακά κατήρα , Μηχανικός και Αναστάσιος Τοπτσίδης
με άμεση αοπαίηση των κονδυλίων του Πολιτικός Μηχανικός
ταμείου ανάκαμψης . Επππλέον, στην επσταλή συμπεριλαμβάνκεται και μα σειρά
από οικονομικά και κονωνικά οφέλη τα ται νέα πρόγραμμα Εξοκονομ , τα
οποία θα προκύψουν από την ένταξη των οποία θα απευθύνονται σε νοικοκυρά ,
απήσεων στο Εξpικονομ -Αυτονομ
Στην επιστολή τους , οι μηχανικοί επι- όπως αναφέρει η γενκή Υραμματέας
σημαίνει μεταξύ άλλων: Αντλαμβανόμε Εέργειας και Φυσικν Πόρων του Υπ.
νοι πλήρως την αγωνία σας να πετύχει η Περιβάλλαντος και Ενέργειας κας. Σδούχρα μας στην αντιμετπιση της πανδη- κο .
μίας κρατντας όρθια και την Ουκονομία
που μαστίζεπα, θα σας παρακαλούσαμε της ΙΕΑ σχολίασε ότι αν και οι επενδύσεις
να ενσωματσετε στην Κυβερνητική Πo - στην ενέργεια μεκθηκαν κατά 20% μέσα
λιτική την ακόλουθη πρόταση η οπαία στο 2020, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενερμπορεί να επιδράσει καταλυτικά , παρέ - γειακή αποδοτυκότητα επέδειξαν ανθεκτχοντας άμεση ρευστότητα στις επιχειρή - κότητα σε αντίθεση με τον τομέα των
σεις και διασζοντας επιπλέον θέσεις ορυκτν καυσίμων που επηρεάστηκε πε
εργασίας , και ζητούντη δυνατότητα να ρισσότερο.
Οσον αφορά το ζήτημα Οκ. Κωνστοντίνος Σμογίου
της εισαγωγής παράνομων φυτοφαρμάκων , ο. Σμοα μηχανικοί που υποράφουν από τη
σκευάσματα τα οποία τα έχουμε ακόμα σε ασφαλή τόπο
λιαγια να καταστραφούν. Τα τελευταία 3 χρόνια πάντως
Το νέο Εξοικομονν
Στο μεταξύ, εντός του 2021, αναμένοννα το αποκλείσουμε εντελς Η οδός εισόδου αυτν
επιχειρήσεις αλλά και δημόσια κτίρα ,
Συνεχίζοντας ο κ Σίμογλου , σημεινει ότι έχουμε
Επικαλούμενη πρόσφατες στατιστικές
Επισημαίνοντας πάντως ότι γενικότερα , για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπε να υπάρχουν
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα