Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 20-Κυριακή 21
Φεβρουαρίου 2021 Σελήνη 10 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.07-Δύσις 6.09
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
Αριθμ. φύλ.41889
Ετος 144ν
Τιμή 1,5ε
Λέοντος έπισκόπου Κατάνης. Βησσαρίωνος όσ. Πλωτίνου ο .
ΟΥΠΟΠΤΟΣ ΡΟΛΟΣΤΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (WWF
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
Ξένες ΜΟ άπαιτουν άπό τόν Ποωθυπουργό
άπαιτούν άπό τόν Π
να κένταφιάσευ τόν όουκτό πλούτο τής Έλλάδος!
τόν όρυκτό
Μέτίπρόσχημα ζητούν τήν έγκατάλειψη τν έρευνν για ύδρογονάνθρακες
νοι γιά νά χτίσουν ένα μέλλον μακριά άπό σικό άέριο και τήν πυρηνική ένέργεια, ένο
τά όρυκτά καύσιμα , ύποκινούμενοι όχι μό - ή Γερμανία ( τόσο πολιτικά και περιβαλνο άπό την άπειλή της κλιματικής κρίσης, λοντικά όρθή αύτή χρα ) δέν πρόκειται νά
άλλά καί τίς νέες οίκονομικές εύκαιρίες άποχωριστεϊ τούς λιγνίτες πρίν τό 2040.
πού ή άντιμετπισή της γενν. Παραλείποντας άσφαλς νά άναφέρει ότι οί ΗΠΑ
είναι και σχεδιάζουν νά παραμείνουν άπό
τούς μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου
και φυσικού άερίου στόν κόσμο (και προφανς δέν έχουν ούδεμία διάθεση νά αυτο
κτονήσουν οίκονομικά , τερματίζοντας τίς τεραιότητεφ, Καί όλοκληρνοντας καταέρευνες και την παραγωγή ) , ή ένεργεια κή οίκονομία της Κίνας στηρίζεται , και θά
έξακολουθήσει για πολλά χρόνια άκόμα, να κλητα ατά δικαιματα έκμετάλλευσης άπό
έξαρτάται κυρίως άπό τόν άνθρακα , τό φυπαράδειγμα τής Ισπανίας, ή όποία τόν περασμένο μήνα κέβαλε στό άρχείο τίς τελευταϊες 4 αίτήσεις για άδειες έρευνν ύδρογονανθράκων στόν Κόλπο του Λέοντος, μιας
σημαντικής περιοχής γιά τά κητδη. .
Του Κ. Ν.Σταμπολή
ΣΤΙΣ 3 Φεβρουαρίου ή γνωστή διεθνής
περιβαλλοντική όργάνωσις Worldwide
Wildlife Fund (WWF), δηλ. Διεθνές Ταμείο
για τήν Προστασία της Άγριας Πανίδας,
έστειλε έπιστολή τύπου Diktat πρός τόν
"Έλληνα πρωθυπουργό , πού ύπογράφεται λείται τίς πρόσφατες έξελίξεις και έπιτεύ
άπό τόν Ελληνα και Ισπανό διευθυντή της
όργάνωσης, άπαιτντας χωρίς περιστρο φές δπως έδ και τρα ή Ελληνική κυβέρνηση άνακοινσει τόν τερματισμό του
έξελίξει προγράμματος έρευνν γιά τον γραμμίζει ότι για πρτη φορά στήν ίστοέντοπισμό και έκμετάλλευση ύδρογοναν- ρία τν διεθνν διαπραγματεύσεων για
θράκων. Μέ τήν WWF νάύποστηρίζει δτι ή
Ελλάδα όφείλει νά άκολουθήσει άμεσα τό
Υπό αυτό τό πρίσμω, συμπληρνει
η γεμάτη ύποδείξεις έπιστολή τής WWF,
κοί ύδρογονάνθρακες , δτπως και ό λιγνίτης,
είναι άσύμβατοι μέ τά έθνικά συμφέροντα
και τίς οίκονομικές και κλιματικές μας προΣτήν έπιστολή της ή WWF άφού έπικαματα στήν κλιματική διπλωματία , τό εύρωπαϊκό Green Deal καί την έπιστροφή τν
ΗΠΑ στήν Συμφωνία τν Παρισίων -λές
και ή 'Ελλάδα είναι άντίθετη μέ αυτά-ύπολήγει ζητντας άπό τόν Ελληνα πρωθυπουργό να άκυρσει όριστικά και άμετάτό Κλίμα, οί κτρείς μεγαλύτεροι ρυπαντές
του πλανήτη έμφανίζονται εύθυγραμμισμέ
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μητσοτάκης Μενδνη ρίχνουν
τρα στήν πυρά
τόν Λιγνάδη!
ΔΕΔΔΗΕ: Σημαντικότερος άπό τόν ΟΤΕ
Αύτοχριτική
στό Προεδρικό για ΔΕ :
<Θά διορθωθούμε!>
ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΑ χθές έπί μακρόν μέ έναν άνθρωπο πρτο. Ποιός έχει τήν εύθύνη για τό κλάδεμα των
που μέ τιμα μέ τήν φιλία του : τόν κύριο Τάκη Αθα - δένδρων, τό δεύτερο. Τί σημαίνει ή ίδιωτικοποίηση
νασόπουλο. Έναν άπό τούς καλύτερους μάνατζερ του 49% του ΔΕΔΔΗΕ για τήν όποία όπως λέγεται
τής διεθνους άγοράς , ό όποιος έγκατέλειψε τό 2007έχουν έκδηλσει τέσσερεις ξένοι πολυεθνικοί όμι
τήν θέση του άντιπροέδρου της αυτοκινητοβιομη- λοι, τό τρίτο . οι άπαντήσεις του , είδικς για το πό σο στρατηγικής σημασίας για την έθνική οίκονομία
τρίδα του άπό την θέση του Διευθύνοντος Συμβού- είναι ή μερική ίδιωτικοποίηση του δικτύου της ένέρ λου της κορυφαίας έλληνικής ΔΕΚΟ. Της ΔΕΗ. Του γειας , έκρυβαν τεράστιες έκπλήξεις . Μέ μεγαλύτεπιό μεγάλου έργοδότη της χρας. Επί τωνήμερων ρη αυτήν : ή ίδιωτικοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ είναι πιό σημαντική και άπό τήν ίδιωτικοποίηση του ΟΤΕ καθς ή τεχνογνωσία που θά είσαχθεί
Πανεπιστημίου Πειραις, μέ προϋπηρεσίασε άκα- για τήν άνανέωση των δικτύων είναι καταλυτικής
δημαϊκά ίδρύματα του Όχάιο και του Σικάγο, έδωσε σημασίας για τήν οίκονομική άνάπτυξη της χρας .
Τό δίκτυο διανομής θεωρείται πλέον πιό σημαντικό
καί άπό τό δίκτυο παραγωγής ρεύματος (ΑΔΜΗ Ε) .
Άρα δέν έχει σημασία τό τίμημα της ίδιωτικοποίησης
τό όποιο θά έξαυλωθεϊ σέ χρόνο dt πρός έξόφληΜΙΑ ΗΜΕΡΑ μετά την ένόχλησή του για
τόν πίνγκ πόνγκ των εύθυνν σχετικς μέ
την Μήδειων ό Πρωθυπουργός προέβη σέ
μια αυτοκριτική για την άντίδραση τής Κυβερνήσεως και τά προβλήματα πού προεκάλεσε ή κακοκαιρία σέ χιλιάδες πολίτες.
Εέρω ότι ύπήρχαν καθυστερήσεις,
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ήμέρες μετά την παραί
τηση του καλλιτεχνικού διευθυντού του
Εθνικού Θεάτρου , Δημήτρη Λιγνάδη, ο
όποίος κατηγορείται γιά άνάρμοστη συμπεριφορά πρός συναδέλφους και μαθητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ή ύπουργός Πολι
τισμού Λίνα Μενδνη σπάνε την σιωπή
τους και όμιλούν άνοικτά για τό σοβαρό
αυτό θέμα πού έχει προκαλέσει τριγμούς
στόν καλλιτεχνικό χρο , και όχι μόνο .
Μάλιστα, ό Πρωθυπουργός συναντήθη κεχθές μέ τήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας
χανίας Τoyota Εύρπης, για νά ύπηρετήσει τήν πατου ή Δημόσια Επιχείρη ση Ηλεκτρισμού άπασχο-Ar
λούσε 26.000 ύπαλλήλους. Ό Αρκάς, καθηγητής του
Συνέχεια στήν σελ.4
τιτάνια μάχη μεταξύ 2007-2009 γιά τόν έκσυγχρονι- ο
σμό της έταιρείας κόντρα στίς συντεχνίες καί τά κα τεστημένα συμφέροντα. Καί άν τόν είχαν άκούσει
οί κκολλημένοιw νεοπαπανδρεϊκοί Πασόκοι της ΓΕ
Ή φωνή
τν νέων
ΝΟΠ-ΔΕΗ τό 2009 , δέν θά χρειαζόταν νά τρέχει σή- ση υποχρεσεων του Δημοσίου , άλλά ή τεχνογνω μερα όνυν διευθύνων Γιργος Στάσης νά συμμαζέ - σία πού θά φέρει στήν Ελλάδα ό ξένος πλειοδότης!
Άλλά άς τά πάρουμε ένα-ένα : Υπογειοποίηση.
Τό ποσό πού χρειάζεται για τήν ύπογειοποίηση των
καλωδίων όλων των δασικν έκτάσεων καί των καΣυνέχεια στήν σελ. 11
ψειτά άσυμμάζευτα. Η έπιχείρηση θά είχε έξυγιανθε και θά είχε άπογειωθεί
Τάψιλά γράμματα
τής έπικαιρότητας
Ή έγγονή
μση του Ιωάννη Μεταξά,
Ίωάννα Φωκά, στήν Εστίαν
Ρτησα μέ άφορμή τήν κατάρρευση τν δικτύων ήλεκτροδότησης τόν κύριο Άθανασόπουλο τρία τοικιν σέ δασικές περιοχές άνέρχεται , κατά τόν
πράγματα: Γιατί δέν προχρησε τόσα χρόνια ή υπο- κύριο Αθανασόπουλο , στήν βάση ύπάρχουσας μεγειοποίηση του δικτύου-άκόμη και στήν γειτονιε
κή Βουλγαρία τά καλδια της έταιρείας ήλεκτρικής Ανή Ελληνική Πολιτεία τό είχε διαθέσει μέσα στήν
ένέργειας έχουν ποντισθεί κάτω άπό το έδαφος, τό
τής Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου*
της, συνολικά σέ μόλις 600 έκατομμύρια εύρ.
ΕΙΝΑΙ κάποιες είδήσεις μέ τίς όποίες
δέν πρέπει νά χάνουμε έπαφή . Αύξήσεις, μεισεις, φόροι, κονδύλια, πολιτικές βαρύτητας σέ συγκεκριμένους
τομείς: Δυστυχς αυτές είναι οι είδήσεις πού περνοϋσαν πάντα στά ψιλά γράμματα , άφου ή πολιτική άτά
κα κερδίζει έναντι των δελτίων τύπου . Είναι όμως ή ούσιαστική πολιτική . Τά ψιλά γράμματα πρέπει νά τά
διαβάζουμε. Ένα παράδειγμα τέτοιας
είδησης είναι ή άπόφαση για τή χρηματοδότηση έρευνητικν εύρωπαϊκν άνταγωνιστικν έργων , που υπέ γραψε ό Ύφυπουργός Άνάπτυξης καί
Επενδύσεων , Βουλευτής Κορινθίας ,
κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93
εύρ σέ πέντε πανεπιστήμια, καί άναμένεται νά άκολουθήσουν οί ύπογραφές χρηματοδότησης και για τά ύπόλοιπα Πανεπιστήμια της χρας , τήν
ίδια στιγμή πού χιλιάδες φοιτητν
μπροστάρη δων, και όσων τούς παρακινουν, διαδηλνουν για τήν άδικη
άντιμετπιση άπέναντί τους , καί διαδηλνουν μάλιστα έν μέσω πανδημίας. Είναι οί ίδιοι πού έκλειναν τίς σχολές καί , τρα έν μέσω κρίσης, άπαιτουν τά άνάστροφα .
Η στήριξη της έπιστημονικής
καί έρευνητικής κοινότητας της χρας είναι ένα πολύ σημαντικό πρτο
βήμα, το όποιο φυσικά όφείλει να
βρεί άντίκρισμα άπό τούς άρμόδιους.
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε πς τό έλληνικόπανεπιστήμιο είναι αυτοδιοίκητο,
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 4
Κοιτική παρουσίασις
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Αναμνήσεις , 1896-1920 Δημήτοιος Γούναρης
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρόγραμμα <ΓΕΦΥΡΑ>
καί για έπιχειρήσεις
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ κένός νέου προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για
τίς μικρομεσαίες έπιχειρήσεις πού κθά παρέχει έπιδότηση μεγάλου μέρους της δόσης έπιχειρηματικν δανείων , για διάστημα 8
μηνν , προκειμένου νά δσει άνάσα στίς έπιχειρήσεις, άνεφέρθη
όύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας στήν Διαρκή Επιτροπή Οίκονομικν Υποθέσεων τής Βουλής.
Υπεγράμμισε πς έπιλέξιμες θά είναι μεσαίες , μικρές , πολύ
μικρές και άτομικές έπιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των
Κάποιοι δικτυακοί τόποι όμιλούν γιά
ακαψνιαν στις στρατιωτικές σχολές . Ττοια έγίνοντο και στό
παρελθόν , όπότε είχε
δοθεί μιά διαχρονική
καί πάντα έπίκαιρη
άπάντησις . Το 1959
κάποιος Ναυτικός Δόκιμος, μέ άνωνυμία,
είχε στείλει έπιστολή
στή κυκλοφορούσα
τότε έφημερίδα Ακρόπολιν και ζητούσε νά
σταματήσει νά φορούν οί Δόκιμοι τόκαλοκαίρι λευκάγάντια γιατί ίδρνουν τάχέρια τους Καί ή έφημερίς του άπήντησε: Κύριε άννυμε , Δόκιμε , άν τό
νά φοράτε τά γάντια σας στήν έξοδο τό θεωρείτε
ταλαιπωρία , θά σας συνιστούσα νά άλλάξετε ρότα στή ζωή σας . Το Ναυτικό μας χρειάζεται στιβαρά χέρια καί όχι βελουδένια Τά μόνιμα στελέ
χη , Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, όταν μπαινουν στις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές πρέ
πει νάξέρουν ότι ή άποστολή αύτν τν σχολν
είναι ή καλλιέργεια τν Πνευματικν , Ψυχικν καί
Συνέχεια στήν σελ. 2
( σελ. 7)
ΤΗΣ ΗΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Στόν Άρη, λοιτόν, άδελφοί μου, στόν Αρη .
Σέ πελάγη εύτυχίας στή σελήνην, μέ τόν έπι
έπλεε δ Τζό Μπάιντεν , βλέ
ποντας τό διαστημότπλοιο
Επιμονήν νά προσεδαφίζε- μέ την όποία θά πατούσε
ται στόν Άρη.E, μεταξύ μας,
δέν είναι καί μικρό πραγμα
τά συναντήσουμε στόν δικό
τους τόπο. Κι όταν διάβασα
άλλες διαπλανητικές ίστορί- τά έργα του Χ. Τζ. ούλς H
s. Καί σιγά σιγά, θεωρούσα μηχανή του χρόνου και Ο
δεδομένο ότι ύπάρχει ζωή πρτοι άνθρωποι στό φεy'60. Διάβαζα τόν <Παράξενο
μονο κύριο Μπάρμπικέιν, Αδάμ, τόν Σούπερμαν καί
που έτοίμαζε τήν <ρουκέτα
τό φεγγάρι! Δέν ξέρω γιατί, άλλά όλα τά κδιαστημι- καί σέ άλλους κόσμους , ότι
κάν μέ συνήρπαζαν! "Επεσα
ι γάρυ, είχα πλέον έξοικειωθε
μέ τους κάλλους κόσμου)..
κάποια στιγμή θά έλθουν
Θυμάμαι, μικρός , πού
διάβασα στά Κλασικά Είκο- μέ τά μουτρα στά Κόμιξ , στήν γή τά περίεργα πρά- Αργότερα , ήλθαν oί μεγάλες
νογραφημένο τό έργο του
Ίουλίου Βέρν <Από τήν γή δα, άρχές της δεκαετίας του
σινα άνθρωπάκιαν άπό τό παραγωγές , ή Οδύσσεια
διάστημα ή θά πάμε έμείς νά
δταν ήλθαν και στήν ΕλλάΣυνόχεια στήν σελ. 9
Συνέχεια στήν σελ. 12
Συνόχεια στήν σελ. 6
20-02-2021 ο