Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
ΙΦεβρουαρίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7294
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Online
δο06n Φορολογικές δηλσειs
Κίνδυνοs τα τεκμήρια
διασύνδεση
600.000
ταμειακν
και POS με
την Εφορία
αλλά ταυτόχρονα κιν .
δυνεύουν από τα τεκ Μέσα στον Απρίλιο
φαίνεται ότι θα ανοίξει
το Taxisnet της AAΔΕ μήρια .
για τις φορολογικές
δηλσεις 2021και
όπως είναι γνωστό θα
υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις για τους φορολογούμενους.
Κανείς δεν αποκλείει
το ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η περυσινή ληλεγγύης
διαδικασία με την παράταση υποβολής των
Παράλληλα ισχύει και
μείωση συντελεστν
φορολογίας εισοδήμα
των φυσικν προσ
πων για εισοδήματα
του 2020 αλλά και rφο σωρινή κατάργηση της
ειδικής εισφοράς αλ .
Στην online διασύνδεση 600.000 ταμει.
ακν μηχανν , αλλά
και των POS , με τις
φορολογικές
ελεγκτικές
στοχεύει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης όταν η
αγορά επανέλθει σε
συνέχεια στην 11
Σε αναστολή τέθηκαν
πάνω από 1.700.000 μι .
φορολόγικν δηλ- σθωτοί εργαζόμενοι
του ιδιωτικού τομέα
για χρονικά διαστή.
ματα 3ν έως και 10
μηνν . Πάνω
1.500.000 ατομικές επσεων και τις 8 μηνιαίες
δόσεις.
Η μείωση στα εισοδή
ματα των πολιτν η
οποία επήλθε από τις
κλειστές επιχειρήσεις χειρήσεις , ελεύθεροι κού σκοπού για τους
και τις αναστολές συμχρονικά διαστήματα
έως και 10 μηνν , κετά μειωμένα σε
κατα 40% η και περισαπό σότερο.
Οι αποζημισεις ειδιλογικά εισοδήματα αρκαι
αρχές
επαγγελματίες και αυ βάσεων εργαζομένων τοαπασχολού μενοι
θα φέρει σε χιλιάδες ανέστειλαν τη λει
γουργία τους για 5 έως
και 7 μήνες μέσα στο
2020, εν όσοι ήταν
και πτση έως 80% ανοιχτοί είχαν σημαντικά μειωμένους τζί ρους. Ακόμη, πάνω από
400.000 ιδιοκτήτες ακ νήτων δέχθηκαν μειωμένα ενοίκια
σχέση με τις δηλσεις
που υπέβαλλαν το
2019.
Τι θα γίνει με τις η λεκτρονικές αποδείξεις
και τα τεκμήρια
Διατήρηση του ορίου
30% για το μέτρο των
ηλεκτρονικν αποδεί .
ξεων για τα εισοδήματα του 2021, αλλά
με διορθωτικές παρεμάνω
φορολογούμε .
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή: ιδιωτικού τομέα επΑνατροπές
στον 7ο κύκλο
νους ήταν ύψους 80
και 534 ευρ και αυτές
δεν συνυπολογίζονται
στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα.
Από τα Παραπάνω
προκύπτει
3.600.000 φορολογού - βάσεις για να μην προμενοι που θα υποβάλ.
λουν δηλσεις φέτος .
θα εμφανίσουν φοροεργαζομένους
στροφές φόρων αλλά
στις φορολογικές επι βαρύνσεις σε πάνω
από 1.900.000 μικρομεσαίους και ελεύθ ρους επαγγελματίες
κύψουν επβαρύνσεις
για τους φορολογού
συνέχεια στην 10
Κόλλησεν
το πρόγραμμα
το7ο λρος | νοucher 200 ευρω
Ανατροπές έρχονται
Επιστρεπτέας Προκα-.
ταβολής rou θα έχει
χαρακτήρα περισσό
τερο στοχευμένο σε
σχέση με τους προ
ηγούμενους: Ο 6ος
κύκλος πάντως είναι
σε εξέλιξη με την προθεσμία για την υποβολή των σχετικν
αιτήσεων να εκπνέει
συνέχεια στην 2
για αγορά
τάμπλετ, λάπτοΠ
και υπολογιστή
Σελίδα 9