Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συντάξεις: Προκαταβολή 334 ευρ και αναδρομικά για τις εκκρεμείς ατήσειςπ
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5918 Πέμππη 18.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΟΑΕΔ:
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑT Ε
Δεν εξυπηρετεί wνέτα αναποξιαιό oεδιασμό
>>> ελ
ολοκληρθηκε το
πρόγραμμα δωρεάν
πρόσβασης ανέργων
στην πλατφόρμα
του Coursera
Χάθηκε τζίρος 41,6 δισ . ευρ το 2020
Επίθεση από Κατερίνα Νοτοπούλου
την πανδημία
wυβέρνηση για τις ιαματικές τηγές
Ολοκληρθηκε με επιτυχία το
πρόγραμμα δρεάν πρόσβα
σης ανέργων σε διαδικτυακά
μαθήματα
θεματικν ενστήτων και ειδικοτήτων , στο πλαίσιο της
συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το
Coursera. Συνολικά , στην πλατφόρμα εκπαίδευσης εγγράφηκαν 24.626 άνεργοι , οι
οποίοι
διαφορετικάν
παρακολούθησαν
400.439 διδακτικές ρες και
ολοχλήρωσαν 31.377 μαθήμα
Οπως σημεινεται στη σχετι κή αναχοίνωση, η Cours erm,
μέσω της παγκοσμίως αναy
ναρισμένης
πλετφόρμας τηλεκπαίδευσης
που διαθέτει, παρέχει σειρά
μαθημάτων σε πλήθος ειδικο
τήτων, σε συνεργασία με κορ
υφαία πανεπιστή μια του
κόσμου, ότως τα Carnegie
Mellon, Columbia University,
διαδικτυακής
Bank of America
Δύο μεγάλοι αγοραστές
University , Eeoie
Sa για τα ελληνικά ομόλογα
Polytechniquμε, Johns Hopkins
Uhiversity , Imperial College,
Uhiversity
νεται να αυξηθεί στο 40%
από το 25% που ήταν στα
τέλη του 2020.
Τα spreads των ελληνικν
ομολόγων έναντι των γεQμανικν bunds θα παραμείνουν σε χαμηλά επτε- Παράλληλα, η ζήτηση από
δα ή χαι είναι δυνατόν να
υποχωρήσουν ακόμα χαμηλότερα, εκτιμάει η Bank μένεται να δσει πρόσο
Pinceton Unversiy, Stanford
University, Uiversiy of
Cicago, University of Leeds
και Yale University.
τις ξένες και τις εγχριες
ελληνικές τράπεζες αναΟΟΑΕΔ μέσωτου προσφερόμενου προγράμματος, παρείχε
ατό τις αρχές Δεκεμβρίου τη
δυνατότιτα δυρεάν πρόσβα
σης σε εγγεγραμμένους ανέρ
γους σε 77σειρές μεθημάτων
υποτιπλισμένων στα ελληνικά | κρατικούς τίτλους ύψους
καθς και σε ακόμη 3.800
αγγλόγλωσσες σειρές μαθ - γεγονός που μπορεί να
ημέτων του Cousera.
Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τους δανειολήπτες των οποίων η
αναστολή καταβολής δόσεων στα τραπεζικά ιδρύματα έχει λήξει από το
τέλος Δεχεμβρίου 2020 και πέον βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσβά
σταχτα βάρη παρά το γεγονός ότι παραμένουν χωρίς ουσιαστικά έσοδα
τονίζει η Ένωση Εργαζομένον Καταναλωτν Ελλάδας με επιστολή της
προς το υπουργείο Οκονομκν .Στην επιστολή αναφέρεται ότι
America
Securities
ετη στήριξη στις τιμές των
καθς εκτι μά ότι η Ευρω - τίτλων κα θς γίνονται
παίκή Κεντρική Τράπεζα αποδεκτά ως εγγύηση στις
θα αγο
τει ελλ
ούς πράξεις χρηματοδότησης
της ΕΚT.
14-17 δισ. ευρ φέτος, Τέλος, υπενθυμίζεται ότ
πρόγραμμα
TLTRO οι τράπεζες μπο
ρούν να ωφεληθούν από
επιτόχιο που φτάνει έως εργασίας συνεχίζεται και τους βισει με ελάχιστα εισοδήμετα,
καλύψει την όποια νέα
προσφορά προχύψει.
Έως τα τέλη του έτους , το
ποσοστό
η αναστολή των συμβάσε ων πολιτν να προσπαθεί να επιΣτόχος της δράσης ήταν η
αναβάθμιση των δεξιοτήτων
τους και η απόκτηση νέων
γνόσεων . ΌΟσο αφελούμενοι
ολοκλήρωσαν επιυχς κάθε
μάθημα έχουν τη δυνατότητα
ευπόκτησης δρεάν πιστοποιητικού παροκολούθησης οπό
την εταιρεία Coursera .
πρτους μήνες του 2021 εξαιτίας με την πενιχρή αποζη μίωση ειδι
της διασποράς της πανδημίας , με
συνέπεια μεγάλη χατηγορία δικό τόρο ,
των εγχριων
και το-17% έως τον Ιούνιο
του 2022. Σε αυτόν τον
τίτλων σε ελεύθερη διαπο
αγμάτευση, που θα έχει τομέα , ο ελληνικές τράπεπεριέλθει στην ΕΚΤ μέσω ζες είναι καλύτερα τοπο του προγράμματος ποσοτικήςχαλάρωσης για την καταλήγει η
πανδημία (PEPP) , αναμέχού σκοπού να αποτελεί τον μοναετημένες από τις ξένες ,
Bank of
America Securities.
Created by Universal Document Converter