Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕPΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Πέμπτη
18 Φεβρουαρίου 2021
Λέοντος πάπα Ρμης, Αγαπητου έπισκ Σινάου του όμ.
Σελήνη 8 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.10-Δύσις 6.07
ΑΤΙΚΗ Αθριος καιρός και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ. φύλ. 41887
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
<ΘΕΛΗΣΙΣ> ΤΟΜΥΣΤΙΚΟ 150 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Έπίλεκτη όμάς είδικν άποστολν:
Οί έθελοντές πού έσωσαν ζωές άπό την <Μήδεια
εσωσαν
Μεταφορά νεφροπαθν άπό τό Αίγάλεω σέ κλινικές
ΜΕΣΑ στό χάος πού προεκάλεσε ή κακοκαιρία Μήδειαν στήν
Αττική, ξεχρισε μιά όμάς έθελοντν πού άπέδειξε όχι μία, άλλά
πολλές φορές ότι δταν ύπάρχει θέλησις και συντονισμός , τό άποτέλεσμα είναι έξόχως έντυπωσιακό. Η Επίλεκτη Όμάς Είδικν
Αποστολν Αίγάλεω ήταν έκει άπό τήν πρτη στιγμή . Μετέφερε άρρστους στά νοσοκομεία , διένειμε γεύματα σέ οίκογένειες
πού χρήζουν βοηθείας , έκοψε και μετέφερε δέντρα, άπεγκλβι
σε άνθρπους, έκανε συνεχς περιπολίες; άλλά κυρίως μετέδωσε
τό αίσθημα της άσφαλείας στούς κατοίκους περιοχν πού έπί δύο
και τρείς ήμέρες δέν είχαν ήλεκτρικό ρεύμα ή νερό .
λεδιάσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
και Περιφέρειας Αττικής . Δηλαδή δύο ήμέρες πρίν άπό τό κτύπηματης Μήδειας) στήν Άττική , τό κάθε μέλος του συλλόγου γνριζεκαλά τί έπρεπε νά κάνει και δέν έχρειάζετο νά δοθούν δδηγίες μέσω τηλεφνου , ναγίνουν διευκρινίσεις και ξανά νά λάβουν
όδηγίες μέ συνέπεια να χαθεί πολύτιμος χρόνος Αμέσως έσχημάτισαν βάρδιες τν 15 άτόμων ή κάθε μία , στε να μπορουν νά
άνταποκριθούν άμεσα όταν τούς έζητήθη να παράσχουν βοήθεια .
Σέ έπικοινωνία πού είχε ή Εστίαν μέ έθελοντές του συλλόγου, τούς άποκαλουμένους Επίλεκτους, κατάλαβε γιατί αυτή ή
δμάς των άπλν πολιτν έβαλε τά γυαλιά στήν κρατική μηχανή
και κατάφερε νά είναι κοντά στούς πληγέντες συνεχς Οί περίπου 150 άνδρες και γυναϊκες πού άπαρτίζουν τό τμήμα Επιλέκτων
Αίγάλεω είχαν τεθεί ήδη σέ έπιφυλακή (όπως και δλα τά παραρτήματα σέ όλη την χρα ) άπό τό περασμένο Σάββατο , μετά την τη
Ηούσιαστική πεντάμηνος έκπαίδευσις πού έχουν λάβει οί έθελοντές και ή συμμετοχή σέ άρκετές άσκήσεις άπέδωσε καρπούς.
Μπορεί τό πεδίο δράσες τους νά είναι ή Δυτική Αττική (Βίλλια
Οίνόη, Ασπρόπυργος), όμως όταν ή χιονοθύελλα έπληξε και άλλες
περιοχές του νομού, άμέσως πήγαν χωρίς καθυστέρηση στόν Δι όνυσο και την Κηφισιά. Σέ δύο περιπτσεις , έθελοντές του συλ
λόγου μετέφεραν νεφροπαθείς άπό τό Αίγάλεω σέ κλινικές . Στόν
Διόνυσο έπεχείρησαν νά σσουν την ζωή άσθενούς πού δέν είχε
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
41,6 δισ. άπλεσαν
οί έπιχειρήσεις λόγω
πανδημίας
Κυβέρνησις κατά μόνας
Δημοπρατούνται
τά κκοσμήματα πένθουs
της βασιλίσσης Βικτορίας
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ του νά είσαι σπίτι σου έπί 40 ρες χω- όρισμένες έταιρείες όπως ή Epedison, πού έπιχείρηρίς ρεύμα μέ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στήν
άτμόσφαιρα , ύπό τό μηδέν , λές και είσαι έξορία μέσα στήν κακοκαιρία και μας καλούσαν προκλητι- τοή
στήν Σιβηρία, ήταν πρωτόγνωρη . Τήν ζήσαμε χιλιά- κάπρός άγραν πελατείας . Σέ τελική άνάλυση-σκέδες άνθρωποι στό Λεκανοπέδιο έλέω της Μήδειας! πτομαι άναλογιζόμενος όσα συνέβησαν-έχουμε
Ωστόσο, παρ' ότι ξεβολευτήκαμε και ταλαιπωρη-βασίσει πολύ τήν ζωή μας πάνω στήν τεχνολογία και
θήκαμε, προσωπικς δέν διαμαρτύρομαι γι' αύτό . πρέπει νά τό δούμε! Στό παραμικρό Πάπ, τά πάντα
Όσες ρες γύριζα μέσα στό παγωμένο σπίτι μου καταρρέουν! Διαμαρτύρομαι όμως γιά τρία πράγμα αυτές τίς μέρες σκεπτόμουν ότι γιά κάποιους συμπολίτες μας , οι όποϊοι είναι άστεγο, είναι μία μό - Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε σας άρέσει ή κριτική του
νιμη κατάσταση αύτή. Το κρύο! Τό τουρτούρισμα! Τύπου είτε όχι!
Η έλλειψη ζεστασιάς! Όπότε, έλεγα μέσα μου, ύπομονή! Δέν δικαιούσαι!
σαν να έκμεταλλευτουν τήν όργή μας για τήν ΔΕΗ
ΣΑΡΩΤΙΚΟ ήτο τό κτύπη μα πού έδέχθη τό έλληνικό έπιχειρείν άπό τήν έπ λαση της πανδημίας καθς συμφνως
πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ άπλεσε 41,6 δισ.
εύρ κατά τό 2020 συγκριτικς πρός τον
τζίρο του 2019. Σέ έλεύθερη πτση εύρ θη ό τζίρος καταλυμάτων και έστιάσεως
δότως ήταν άναμενόμενο λόγω τν περιοριστικν μέτρων πού είχαν έπιβληθεί
μέ τις έν λόγφ έπιχειρήσεις νά παραμένουν έν άναστολή λειτουργίας για μεγά
λο χρονικό διάστημα . Συμφνως πρός
την ΕΛΣΤAT, οι κλάδοι καταλυμάτων
και έστιάσεως έχασαν πέρυσι και σέ σύ
γκριση μέ τό 2019 παραπάνω άπό τόν μισότζίρο τους, καθς ή πτσις στόν κύκλο
(σελ. 7)
τα , και θά σας τά είπω εύθέως , άγατητέ Πρόεδρε
Τό κορυφαϊο και βασικό: πρτη φορά ένοιωσα
μέσα στήν πανδημία κράτος και αύτοδιοίκηση τοΟι συνέπειες που προκαλεί ή τριήμερη διακο-σο άπόντες, τόσο μακριά άπό τόν πολίτη. Η πρπή του ήλεκτρικού ρεύματος έπίσης σέ οίκία που τη ένδειξη κρατικής παρουσίας στήν περιοχή μου
πλέον παρέχεται τηλεργασία , όπως ή κατάρρευση ήταν στό τέλος της δεύτερης μέρας : ένα πυροσβετον άναλογικν τηλεφωνικν έπικοινωνιν, ή δια - στικό . ΟΣΥΡΙΖΑ τά έκανε μούσκεμα στίς φωτιές και
κοπή του"ντερνετ, ή δυσκολία έπικοινωνίας μέ τά στίς πλημμύρες, άλλά στούς χιονιάδες οί άλατιέ
κινητά , ή κατανάλωση της μπαταρίας τους , ή άγω - ρες, τά έκχιονιστικά και τά γκραίηντερ μέ τά μεγά" Όλα για τόν ρόλο
του Α. Π.Δημόπουλου*
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΜΙΑ καί πολύς είναι ό λόγος, που έγι πρόσφατα στήν χρα μας για περιστατικά <κακοποίησης ήθοποιν
( και έξαιρ έκείνη τήν ύποκατηγορία που φέρεται νά έχει σεξουαλικό χαρακτήρα, για τήν όποία θά γράΨω άλλη φορά ) και έάν κρίνω άπό τά
είδικς καταγγελλόμενα για σκηνι κή και έξω-σκηνική λεκτική καί φυσική βία καί τήν άπόλυτη ύστερία, πού
τά συνοδεύει, μάλλον δέν πρέπει νά
μιλάμε σοβαρά . Λοιπόν, άς μου έπιτραπει, νά μήν δηλσω και έγ, έτσι
άμεσα τούλάχιστον , συγκλονισμέ
νος" (κατά την στερεοτυπική πλέον
νία έπαναφόρτισης μέσω μιάς powerbank, ή διακολα φωτα κρατουσαν άνοικτούς τους δρόμους . Τά
πή της ύδρευσης και ό τρόμος άπό τήν άδυναμία θυμάμαι Τ ράδυ της Δευτέρας πού γύρίζα στήν
οίκία μου δέν είδα τίποτε άπό όσα έβλεπα τά προΠΕΝΝΙΕΣ
έπαφής μέ τόν έξω κόσμο , ήταν έπίσης μία νέα συγκλονιστική έμπειρία . Άλλά όταν άναλογίζομαι πς ηγούμενα χρόνια! Ο δρόμος δέν ήταν κάνοικτός
οι πάροχοι ένέργειας κόβουν τό ρευμα σέ δεκάδες άλλά πίστα γιά καλλιτεχνικό πατινάζ, Ούτε τό βράδ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
άδύναμες οίκογένειες που άδυνατουν νά τό πληρσουν- ή ένέργεια έπαψε νά είναι δημόσιο άγαθό- πάλι δέν διαμαρτύρομαι . Αντιθέτως οίκτίρω καί.
ούτε τό πρωί που άλλοτε μας ξυπνούσε άξημέρωτα τό μικρό γκραίηντερ, το όποιοάνοιγε τόν δρόμο .
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μία παραλλαγή γονιδίου, που άποτελεϊ κληρονομιά άπό τους Νεάντερταλ καιί τήν όποία φέ
ρουν περίπου οί μισοί άνθρωποι έκτός Αφρικής
μεινει κατά 22% τόν κίνδυνο είσαγωγής σέ
Μονάδα Έντατικής Θεραπείας έναν άσθενη άπό
Covid-19 Αύτό, τούλάχιστον , ίσχυρίζονται
έπιστήμονες άπό την Σουηδία καί τήν Γερμανία, οί ίδιοι που πέρυσι είχαν άνακοινσει το
άκριβς άντίστροφο : ότι ένα άλλο yονίδιο πού
έχει κληρονομηθεί άπό τους Νεάντερταλ άποτ
λεϊ παράγοντα κινδύνου γιά σοβαρή Covid-19.
O1 έρευνητές του ίατρικού Ίνστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου Της Στοκχόλμης καί του
Ίνστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μάξ
Πλάνκ της Λειψίας , άναλύοντας νέα στοιχεία
βρήκαν ότι οί Νεάντερταλ συνεισέφεραν, έπίσης,
έναν προστατευτικό γενετικό παράγοντα στό
χρωμόσωμα 12, που μεινει τόν κίνδυνο είσαγωγής σέ ΜΕΘ. Τά γονίδια σέ αυτήν τήν περιοχή-τά ίδια έχουν βρεθεί σέ όλα τά γονιδιματα
Nεάντερταλ που έχουν άναλυθεί μέχρι σήμεραλέγονται ΟAS καίρυθμίζουν τή δραστηριότητα
ένζύμων που άποτελούν άσπίδα έναντι τν Ιν .
Κινδυνεύει μέ κατάρρευση
ή άεροπορική Orange 2Hy
Εθιμα τού Β. Αίγαίου
στήν Αυλη Κληρονομιά
στήν παγκόσμια ένδημικότητα του
φαινομένου στόν χρο του θεάματος - γιατί αυτή ή ένδημικότητα άποτελεί τό κλειδί, για νά καταλάβουμε
γιά τί πραγμα μιλάμε Ας πάρουμε, για
παράδειγμα , τόν παγκόσμιο κινηματογράφο . Μιλάνε γιά βία; Ναί, ύπάρχει πραγματική σκηνοθετική βία καί
ο κατάλογος μπορει νά φανεί άτελείωτος. Cecil DeMille, Alfred Hitchcock ,
Sam Peckinpah, Akira Kurosawa, Francis
Ford Coppola, Stanley Kubrick , Roman
Polanski, Lars von Trier, Alejandro lharritu
-ο κατάλογος τν διάσημων σκηνοθετν , πού έπικρίθηκαν ( λέω έπικρίθηκαν και όχι καταγγέλθηκαν ) για
σκηνική και έξω-σκηνική βία είναι μακρύς και διαχρονικός. Καί τό ιδιο θά
δουμε, άν φύγουμε άπό τόν κινημα
τογράφο καί πάμε λχ. στόν χρο της
κλασσικής μουσικής. Γιατί καί έκει ό
κατάλογος των έπικριθέντων διευθυντν όρχήστρας είναι έξίσου μακρύς και ευγλωττος - άπό τόν Herbert
von Karajan έως τόν Daniel Barenboim .
Νάθυμηθουμε κάποια περιστατικά;
ΣΟΣ έκπέμπει ή Orange 2ly, ή έλληνική άεροπορική
έταιρεία πού ίδρύθηκε τό 2015 καί πλήττεται όπως όλες
οιάεροπορικές έταιρείες άπό την έξάπλωση της πανδημίας . Μέ έδρα την Αθήνα, έχει 4άεροσκάφη Airbus
A-320, άπασχολεί 200 άτομα (συμπεριλαμβανομένου
και του ίπτάμενου προσωπικού) και ή δραστηριότης
της έπικεντρνεται κυρίως στις πτήσεις charter. Από
τ 2016 έως τό 2029, μέ πάνω άπό 1.400.000 έπιβάτες,
ΤΟ ΑΓΑΣΙΩΤΙΚΟ καρναβάλι και συνοδευτικά
έθιμα τής ΑΆποκριάς), τό Παραδοσιακό Καρναβάλι Μεσοτόπου , ή Μόστρα Θυμιανν , Ο Καδής
στούς Σπαθαραίους καί τά Φρατζόλιων είναι τά πέντε έθιμα τής Άποκριάς τν νήσων του Βορείου Αίγαίου, τά όποία πρότεινε ή Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού
της Περιφέρειας Βόρείου Αίγαίου γιά την έγγραφή
τους στό Εθνικό Εύρετήριο Αυλης Πολιτιστικής
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά μέσα,
ό Καραμανλής καί ό Χο-Τί-Μίνχ
. Μέ πλάτος μόλις 2,5 μ. και έμβαδόν 53 Τ.μ. Τό
Ehhausl είναι τό μικρότερο ξενοδοχείο στόν κόσμο . Άλλά είναι τόσο δημοφιλέ, που προσελκύει
νεόνυμφους και έπισκέπτες άπό όλο τόν κόσμο . Το
κτίριο, ήλικίας 280 έτν, άποσκοπούσε νά άντιμετωπίσει έναν παλιό νόμο, που ήθελε τά ζευγάρια νά διαθέτουν κατοικία για νά μπορέσουν να
παντρευθούν . Έτσι πρίν άπό 280 χρόνια κάποιος
χρησιμοποίησε ένα κενό που ύπήρχε μεταξύ δύο
κατοικιν , Εβαλε μια στέγη και τό όνόμασε κσπί
ΤΙ . Ζευγάρια τό ήγόραζαν σέ χαμηλή τιμή καί
μετά τόν γάμο τό πουλούσαν στούς έπόμενους
μελλονύμφους.
ό πεπαλαιωμένος κρατικός ούσιαστικά κυβερνά αύτό
πού όνομάζουμε χρα), θά
γιν χαραμοφάηδες νά δι - καταρρεύσει μόνον όταν κα
οικούν άνθρπους που έτε ταρρεύσει τό κράτος . Παρ.
έλπίδα άφού ξεπουλήθηκή κρατική περιουσία γιά
πινάκιο φακής , πίστευα πς
διά της έπαγωγής, θά άρχιΕίναι εύκολο νά κάλις δύο ήμέρες , μίλησα μέ
νες κριτική . Ίδιαίτερα στήν φίλους στό έξωτερικό . Ό
Έλλάδα , πού δ κρατικός μηχανισμός ήταν και είναι γιά Νιός ήμουν και γέρασα .
γέλια, ή κριτική και ή άπαξίωση Της κάθε κυβερνήσεως
είναι πανεύκολη , άλλά δύσκολα άποφεύγετα..
μηχανισμό , που μαζεύει λοπρτος άπό την Ρωσσία:
Τριάντα χρόνια πρίν είχα- βρίσκονται σέ καθεστς μό
με στήν Ελλάδα παρόμοια νιμης έργασιακής άσυλίας
κακοκαιρία και πάλι διακοπές . Το ξαναλέω: τό πρό- θεστς σύμβασης άορίστου
βλημα δέν είναι οί κυβερ- ( μέ άνούσιο μέλλον) . Αυτός ενάάλλάζε τούλάχιστον ή
(βαθύ δημόσιο ) είτε σέ κα"Όταν ό Hitchcock γύριζε Τά Πουλιά, θέλοντας νά τρομάξει τήν
Αύτές τίς μέρες , μέ τήν
Μήδειαν πού διήρκεσε μό - νήσεις , τό πρόβλημα είναι
δ κρατικός μηχανισμός (πού
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
18-2-2021