Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

2oC, 14:00

13oC, 20:00

7oC - Υγρασία 61%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:29 - Δύση ηλίου: 18:19

€0.80

ÊÜôé óÜðéï õðÜñ÷åé óôï âáóßëåéï ôçò Äáíéìáñêßáò

Βγαίνοντας για λίγο πάνω από τις κομματικές αντιπαραθέσεις, κάτι σαν υπόθεση εργασίας, ιδιαιτέρως
όταν πρόκειται για την ανθρώπινη ζωή, οφείλει κανείς να παραδεχθεί ότι στην πατρίδα μας δεν τα πάμε και τόσο καλά με την πολιτική προστασία. Ανεξάρτητα από την αντιπολιτευτική σπέκουλα που γίνεται σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για ανθρωποβόρες πυρκαγιές είτε για πλημμύρες και χιονιάδες, το συμπέρασμα είναι περίπου το ίδιο. Η γραφειοκρατική αντίληψη εκθέτει ηρωικούς ανθρώπους, με το κακό εντέλει αποτέλεσμα. Δίνεται η εντύπωση ενός ξεχαρβαλωμένου μηχανισμού, που αδυνατεί να προβλέψει στοιχειωδώς και να πράξει αναλόγως. 3»

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5299

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΗΤΗΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΑΛΟ

Ãñßöïò êáé êáìþìáôá
• ¸ôïéìç
áíáêïßíùóç
óå áíáìïíÞ
ôùí åîåôÜóåùí
Óêéáäüðïõëïõ
óôá ÃéÜííåíá

Êëåßäùóáí ôçí ðáñïõóßá ôïõò, Êáñýäç, ÌáíôæïõñïãéÜííçò êáé Äüóç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Σπυριδούλα Καρύδη και
ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης είναι
στους κορυφαίους στην Ευρώπη ηλικιακά και έχουν πάρει χρυσά μετάλλια
στους Πανευρωπαϊκούς στην κατηγορία τους, ενώ και η Παναγιώτα Δόση, ξεχωρίζει με παγκόσμιες και ευρωπαϊκές
επιτυχίες. 14»

•Âáóéëáêüðïõëïò:
Ðáñáìýèé
ç ðáñÜëõóç
ëüãù ÅÄÅ
ãéá ôá åìâüëéá

Ï ×ñÞóôïò
ÌùñáÀôçò,
íÝïò ÓõíôïíéóôÞò
Êåñêýñáò
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ 4»

• ÃéÜííçò Êïíôüò:
ÌåãÜëç áäõíáìßá,
ó÷åäüí ðáñÜëõóç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι εξελίξεις που έφεραν στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας την Κέρκυρα
και το νοσοκομείο της, σήμαναν
συναγερμό στο Ίδρυμα. Η Διοίκηση ζήτησε την έκθεση των εμπλεκομένων γιατρών, καλώντας
ενισχύσεις από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ήλθαν εσπευσμένως στην
Κέρκυρα και έλαβαν γνώση των
δεδομένων στοιχείων και των
δυο περιπτώσεων, αυτών που
δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση
της υγείας τους μετά τον εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση του
σκευάσματος.
ΣΕΛΙΔΕΣ

3&5»

ÅíçìÝñùóç ôïõ Óõëëüãïõ
ÃïíÝùí ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ
Ýñãïõ ôïõ ó÷ïëéêïý ÊÝíôñïõ
Êïíôïêáëßïõ - Ãïõâéþí 11»»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα