Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
|Φεβρουαρίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ . 7293
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
Σούπερ μάρκει:
Εκτινάχθηκαν
Πs ξεκλειδνει η επιδότηση
Παγίων δαπανν
οι online
αγορέs
τον Δεκέμβριο
Buy Now
Με πάνω από 400
εκατ. Ευρ θα "προικ .
σεν το οικονομικό επτελείο το πρόγραμμα λής που θα καλύψει τις
επιδότησης των παγίων δαπανν επιχειρήσεων προκειμένου
αυτό να λειτουργήσει
ως "ομπρέλα στήρι - προστεθεί ανάλογα με
ξης των επαγγελματιν που πλήττονται
περισσότερο από την
πανδημία αλλά και ταυ τόχρονα ως μηχανι
σμός αποκατάστασης
αδικιν.
Το νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε ήδη,
ωστόσο το πρόγραμμα
επιδότησης των παγίων δαπανν θα "τρέξει μετά τον Μάρτιο
και αφού προηγουμέ - απλεια εσόδων, το
νως θα έχει ολοκληρωθεί
ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβο
λής .
Δήλαδή,
φόρμα για την επιδότηση
δαπανν, θα ανοίξει
αφού ολοκληρωθεί ο
7ος γύρος της επ στρεπτέας προκαταβοαπλειες εσόδων του
1ου τριμήνου ή αφού
ολοκληρωθεί και ο 8ος
γύρος ο οποίος θα
Αύξηση 262% κατέγραψε ο ρυθμός ανά.
πτυξης
ηλεκτρονικν
περ μάρκετ στην Ελλάδα
σύμφωνα με έρευνα
της Conver Group.
Όπως επισημαίνεται
η αύξηση αυτή ξεπέ.
ρασε κάθε πρόβλεψη
και έφτασε τα 163
εκατ. ευρ σε τιμές
συνέχεια στην 11
το αν θα υπάρξειπαράταση των σκληρν πe .
ριοριστικν μέτρων
και μετά το α τρίμηνο
κάτι noυ απεύχονται
όλοι.
Η αποκατάσταση των
αδικιν
στο εξής: σε αντίθεση
με τις επιστρεπτέες
προκαταβολές ποu εν
σχύει τις επιχειρήσεις πέντε επιστρεπτέες λαστικν δαπανν που
με τη μεγαλύτερη προκαταβολές-είναι
σούτο
2020,
ακόμη και δραματική μπορεί να έχει βυθι
στεί στις ζημίες και να
σμα να λάβει μεγάλες βλημα επιβίωσης λόγω
των πολύ υψηλν ανε
συνίσταται μείωση εσόδων μέσα
στο 2020-με αποτέλεαντιμετωπίζει
ενισχύσεις από τις
υποχρεθηκε να καλύψει εν μέσω πανδη.
ενοίκια ,
μισθοδοσίες υπαλλή
λων που δεν μπορού σαν να μπουν σε
καθεστς αναστολής
για λόγους ασφαλείας ,
κ.λπ. Στη φάση της
συνέχεια στην 10
Μηδενικά
ενοίκια και
πιθανό να εμφανίζει
κέρδη εξαιτίας του ότι
ταυτόχρονα με τη με .
πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανν
θα ενισχύει τις επιχε .
ρήσεις που υπέστησαν υπήρξε και γενναία
τις μεγαλύτερες ζη.
μίες κατά τη διάρκεια
της πανδημίας . Έχει
διαπιστωθεί ότι μια επχείρηση πou υπέστη
μίας:
πρόγραμμα
εσόδων,
τον Μάρτιο
- Ποιο θα ηληροουν
μειωμένο ενοίκιο 40%
- Οι αnozημισειs για
τous ιδιοκτήτε
υποχρηση των δαn νν.
πλατΑπό την άλλη , μια
εταιρεία με μικρότερες απλειες τζίρου,
λογαριασμοί
παγίων
Ασφαλιστικό:
Πότε ανοίγει
η πλατφόρμα
για την εθνική
προκαταβολή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Το δρόμο για την
πλήρη αταλλαγή από
την καταβολή ενοικίου
Μαρτίου για τις επχει.
ρήσεις πou είναι κλει στές
κρατική
εντολή άνοιξε η τροπολογία noυ κατέθεσε
χθες το βράδυ το
υπουργείο Οικονομι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9