Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΠΡΩΤΝΟΕ
Σ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βριτής-Νικά, αος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυμίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)"
Ap. φύλλου 6830-12.294
0,50 ε
Δηλσεις του Δραμινού κατασκευαστή
σπιτιν με 3D εκτυπωτή στη Γερμανία
Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc, Δ. Τζεφαλής
μιλάει στον Πρωνό Τύπο
Στο Βαλκανικό Κύπελλο Νεανίδων
Ο αθλητισμός στον καιρό
της πανδημίας: Πολλοί αθλητές
έχουν χάσει τα κίνητρά τους ,
επειδή δεν έχουν αγνες
Χάλκινο μετάλλιο
για την αθλήτρια
του ΕΟΣ Δράμας
Κωνσταντίνα
Από το καλοκαίρι
στην Ελλάδα
η δυνατότητα εκτύπωσης
κατοικήσιμου σπιτιού!
Χαραλαμπίδου
σελ. 5η
Δηλσεις του δημάρχου κ. Νευροκοπίου κ . Κυριακίδη στον Πρωινό Τύπο
Πρόταση του Δήμου κ. Νευροκοπίου
να ενταχθεί στο πρόγραμ μα
Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου
Και το Κέντρο Υγείας
Παρανεστίου στη μάχη
των εμβολιασμν
Αντ. Τρίτσης για τις Έξυπνες Πόλεις
Επιδικει χρηματοδότηση για αγροτική οδοποιία ύψους 1,5 εκατ . ευρ
Οι προτάσεις του Δήμου για το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΝΕ ΣΤΙΟΥ
ρνά μεταξύ 7 το πρω με 3 το μεσημέρ
Του Θανόση Πολυμένη
ΡΟ ΚΕΝΤΡΟ Υγείας Παρανεστίου , στο Κέντρο Κονότητας και στο τηλέ
εναι το τέταρτο κέντρο εμβολια- φωνο 2524350112
σμού που προστέθηκε στο Νομό
Δράμας, από την περασμένη Δευτέρα 15
Φεβρουαρίου, προκεμένου να συνδρά- Χίζουν να λειτουργούν τα εμβολιαστικά
μει στη μάχη του εμβολιασμού κατά της κέντρα στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης,
νόσου covid -19
Οι πολίτες που ανήκουν στην ηλικακή κομείο της Δράμας στα οποία η προσ
ομάδα 6064 θα μπορούν να εμβολια- λευση συνεχίζεται απρόσκοπτα.
στούν με το εμβόλιο της Astrazenea
μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Για τον στικά κέντρα της Δράμας έχει ήδη αρχσκοπό αυτό μπορούν να απευθύνονται σει να αυξάνεται και η προσθήκη του
στο Κέντρο Κoνότητας του Δήμου αρα - εμβολιαστικού κέντρου Παρανεστίου
νεστίου προκειμένου να προγραμματί - είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην αύσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό. ξηση του αριθμού των εμβαλιασμν στον
Για περισσότερες πληροφορίες α πολί- Νομό Δράμας
τες μπορούν κα απευθύνονται καθημε 'Ταυτόχρονα μετο εμβολιαστικό κέντρο
στο Κέντρου Υγείας Παρανεστίου, συνετο Κέντρο Υγείας Δράμας και το Νοσο κοπίου κ . Πάννης Κυριακίδης, επισημαίνει αρχκά ότι ο
Του Θανόση Πολυμένη
Σ προτάσεις του για το πρόγραμμα του Υπ Εσω - ρόλος της εππροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως
τερικνΑντ. Τρίτσης ετοιμάζει ο Δήμος Κ. Νευ - προς την αναζήτηση προσφορν ( τεχνικν φυλλαδίων
ροκοπίου , προκεμένου να ενταχθεί σε πέντε τεχνικν προδιαγραφν και τιμν ) από δύο έως τρεις
χρηματοδοτικά προγράμματα , στε να μπορέσει να κα - προμηθευτές , του αντικεμένου της προμήθειας του
λυτερεύσει κάποια πράγματα στην περιοχή . Εφόσον ο
Δήμος Κ . Νευροκοπίου μπορέσει και εντάξει τις προτά - ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος του
σεις του στο-Αντ . Τρίτσης-, θα μπορέσει μ' αυτό τον Δήμου Κ. Νευροκοπίου και κατόπν τη σύνταξη του
τρόπο να καλυτερεύσει , τόσο τη ζωή των δημοτν σε πρακτικού διερεύνησης ιμν - στο οποίο θα αναγράορισμένους σημανττικούς τομείς, όσο και την δια τη λε- φονται οι προμηθευτές και οι υποβληθείσες προσφορές
1 τουργία των υπηρεσιν του Δήμου.
Αναλυτικότερα , μόλις πρόσφατα με ομόφωνη από - τιμν .
φαση της Οικονομικής Επτροπής του Δήμου κ . Νευρο
κοπίου, αποφασίστηκε η συγκρότηση Εππροπής την ατοία θα επωpεληθεί ο Δήμος. Η πρόταση αυτή πεδερεύνησης τιμν για την προμήθεια ειδν στο πλαίσο ριλαμβάνει από διαδραστικούς πίνακες και εφαρμογές
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα για τα σχολεία , μέχρι έξυπνες εφαρμογές για το Δήμα
Αντ. Τρίτσης" στον Αξρνα Προτεραιότητας "Ψηφακή ενδούπηρεσιακά , όπου θα ξέρει για παράδειγμα η Τε
Σύγκλιση- και στην πράξη με τίτλο: Προμήθεια συστη- νκή Υπηρεσία η έχει και τι δεν έχει, και άπου ο δημότης
μάτων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της παν- θα μπορεί να επικονωνεί και να καταγράφονται όλα.
δημίας , εξοπλισμού σχολικν μονάδων και ανάπτυξη
Ο ρυθμός εμβολιασμν στα εμβολιαέργου και πάντοτε σύμφωνα με ις καταγεγραμμένες
( τεχνικν φυλλαδίων , τεχνικν προδιαγραφν και
Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και τη
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είχαν γίνει
4484 εμβολιασμα . Στην πρτη δόση
είχαν γίκει 3.183 και στη δεύτερη δόση
1.301.
Αντίστοςςα , μέχρι την ίδια ημερομηνία
στην Περφερειακή Ενότητα Καβάλας
Όπως εξηγείο ίδιος, πρόκεπαι για μα πρόταση από
ΣΤΗΡΙ?ΟΥΜΕ
ΤΗΙ 1ΟΠΙΚΗ ΑΟΡΑ
Πρόκειται για ένα σύστημα εφαρμογν που θα βοητης δόσης και 1.723 δεύτερης δόσης
Στην Περιφερεια κή Ενότητα Ξάνθης ευφυν εφαρμογν και συστημάτων έξυπνων πόλεων θήσει τη λεπουργία του Δήμου , εξηγεί ο δήμαρχος Κ.
3.576, 2.375 πρτης δόσης και 1.201
δεύτερης δόσης Στην Πepφερειακή
Ενότητα Ροδόπης 3.0092155 πρτης
δόσης και 854 δεύτερης δόσης. Τέλος,
στην Περφερειακή Ενότητα Έβρου
& 136 εμβολιασμοί 5.356 πρτης δόσης
και 2780 δεύτερης δόσης.
Συναλικά στη χρα μέχρι τη Δευτέρα
15 Φεβρουαρίου είχανγΜει 554745 εεμ
βαλιασμοί . Στην πρτη δόση έγιναν
386.049 και στη δεύτερη δόση 168.695.
στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.
Πρόκεται για ένα σημαντικό πρόγραμμα, που αφορά ρεί ο Δήμος να γνωρίζει που υπάρχουν βλάβες , πόσες
στις λεγόμενες Smar Cities-έξυπες πόλες, και αφορά καμένες λάμπες υπάρχουν κα . Και ακόμα μέσω αυτν
σε ευφυείς εφαρμογές συστήματα και πλατφόρμες για των εφαρμογν , θα μπορούν α δημότες να απευθύνοντην ασφάλεκα, υγεία- πρόναα , ηλεκτρονεκή διακυβέρ - ται ακόμα και ηλεκτρονικά για να πουν το πρόβλημά
νηση, εκπαίδευση-πολπισμό-τουρισμό και περιβάλ τους.
λον . Και ακόμα , αφορά σε δράσας και μέτρα πολποής
1 προστασίας , προστασίας της δημόσιας υγείας και του ρει κυρίως, είναι να γνωρίζουμετι κάνει η υπηρεσία μας .
1 Πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κο Ι ρωνοίού Covid-19 κα.
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο, ο δήμαρχος Κ Νευρο
Νευροκοπίου και ως παράδεγμα φέρνει ότι έτσι θα μποΌπως τον ει ο κ. Κυριακίδης, αυτό που μας ενδιαφ ΠΡΩΝΟΣ
Να καταγράφονται όλα , να καταγράφονται τα πάντα,
στε να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα
σελ.4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα