Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
17 Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Παροδικές χιονοπτσεις και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 7β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 7β.
Αριθμ. φύλ . 41886
Έτος 144ν
Τιμή 1,5ε
Θεοδρου μεγαλομάρτυρος. Τήρωνος
Σελήνη 7ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.11- Δύσις 6.06
Ή Μήδειαν έξέθεσε τό έπιτελικό χράτος
εσε τα
επιτε
Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, άκινητοποιημένα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
κλειστοί δρόμοι , δύσκολη ή έπικοινωνία
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ στήν δημοσία διοίκηση του έχει φέρει
ή Κυβέρνησις, όπως δ έκσυγχρονισμός τν ύπηρεσιν, δ
περιορισμός της πολυδάπα
νης γραφειοκρατίας , ή καλύτερη έπικοινωνία μεταξύ των
δημοσίων φορέων, δυστυχς
δέν έστάθησαν ίκανές νά νικήσουν την <Μήδεια. Το
μένος της κακοκαιρίας κατετρόπωσε τόν κρατικό μηχανισμό καί τιμρησε όλος
έκείνους πού νομίζουν δτι μέ
ένα (μαγικό ραβδύν, θά βελτι
ωθούν οι χρόνιες παθογένειες του έλληνικού κράτους.
Όταν στό κέντρο τν Αθηνν
και σέ κοντινά προάστια
Συνέχεια στήν σελ .3
του Γιργου Ν Παπαθανασόπουλου *
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μνήμη κληρικν ήρων του 1821
Ησύγχρονη τεχνολογία
κσπάευν τόν κδικα
έπιστρέφουν
μέ έρευνητικό
στό Αίγαιο
. Είς τούς Ορθοδόξους ίερωμένους δέν έπι
ντι των άλλων Επαναστάσεων στήν Εύρπη και τρέπεται-θεωρητικς τουλάχιστον-το μαχαιροστήν Αμερική άπό τό ότι προετοιμάστηκε , πραγ- Φρονείν και αίμα άνθρπινον έκχύνειν είς τάς μάματοποιήθηκε και όλοκληρθηκε μέ πρωταγω - χας Οι Παπαφλέσσας , Βρεσθένης Θεοδρητος ,
νιστές κληρικούς , μοναχούς καί πιστά μέλη της Σαλνων Ήσαίας , Ανδρούσης Ιωσήφ , Ταλαντίου
Όρθόδοξης Έκκλησίας . Μεταξύ πολλν άλλων Νεόφυτος, Καρύστου Νεόφυτος, αυτός ό μαρτυρίοι 'Ηλίας Μηνιάτης , Κύριλλος Λούκαρης , Εύγέ-κτατος έν τη πλήρει άνδρική του βλαστήσει Άθανιος Βούλγαρης, Νεκτάριος Τέρπος, Ρήγας, Σα-νάσιος Διάκος, ό μότατα ύπό τν κτηνωδν δημί
(ων του σουβλισθείς, άλλά μέ έσπασμένον τόξίφος
κή Εταιρεία, Άλέξανδρος Υψηλάντης , Π. Πατρν είς τήν τεθραυσμένην χείρα του καί αίμοστάζουσαν την φουστανέλλαν , όλοι έκείνοι ρασοφόροι
ναχοί Μεγάλου Σπηλαίου, Αγιορείτες Μοναχοί , των τελευταίων μας χρόνων οι φορέσαντες είς τό
Σαλνων Ήσαϊας , Ρωγν Ίωσήφ , Κολοκοτρ-σελάχι τό γιαταγάνιον καί άτρομήτως τόν Τουρκον
νης, Νικηταράς , Μπότσαρης, Μακρυγιάννης, Κα- άντιμετωπίσαντες , δέν δύναται νά τεθσιν είς τήν
ραϊσκάκης , Κανάρης, Καποδίστριας, είναι λίγοι αύτήν άκριβς μοτραν μέ έναν άπόστολον Ίάκω
άπό έκείνους στούς όποίους όφείλουμε τιμή και βον... μέ ένα πρωτομάρτυρα Στέφανον , μέ ένα Πατριάρχην Γρηγόριον Ε και τούς συναρχιερείς του .
οίτινες άπήλθον του κόσμου τούτου τελειωθέντες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821 ξεχωρίζει ένατης Γραμμικής Α
ΣΕ έπικίνδυνα μονοπάτια φαίνεται ότι
είσέρχονται έκνέου οί έλληνοτουρκικές
σχέσεις , καθς ή Τουρκία τορπιλλίζει
τόν διάλογο μεταξύ τν δύο χωρν στέλνοντας αύριο στό Αίγαϊο τό κεανογραφικό σκάφος Τσεσμέν . Τήν ρα πού δι ευθετείται ή ήμερομηνία τού νέου κύκλου
διερευνητικν στήν Αθήνα, ό Ερντογάν
συνεχίζει τίς προκλήσεις. Στό κλίμα ατό
έντάσσεταικαι ή παρενόχλησις ίταλικού
έρευνητικού σκάφους νοτίως της Κρήτης
πούσυμμετέχει στήν κατασκευή του άγογού EastMed, άπό τουρκική φρεγάτα. Τό
ΚΤσεσμέν θά πραγματοποιήσει έρευνες
Συνέχεια στήν σελ. 4
μουήλ του Σουλίου , παπά Θύμιος Βλαχάβας, ΦιλιΓερμανός , Παπαφλέσσας, Αθανάσιος Διάκος, μο(σελ. 7)
μ Παραδίδοντας
τόν Ότζαλάν |
στούς δημίους του
εύγνωμοσύνη.
Κάποιοι Συνέλληνες, λόγω ίδεοληπτικν έντοίδίω και όχι το άλλοτρίω αίματι .
έμμονων , άδυνατούν νά δεχθουν τήν ίστορική
αύτή πραγματικότητα . Υπάρχουν και κάποιοι πού
υποστηρίζουν ότι κακς κληρικοί συμμετέσχον Φθιτιδος Νικόλαος μέ έμπεριστατωμένη άναστόν ένοπλο άγωνα του 1821 καί πς οί ση μερινοί φορά του πρός τήν Ιερά Σύνοδο ζήτησε τήν άνακληρικοί δέν πρέπει νά τούς έπαινουν! Ως τεκμή- γνωριση ως Αγίου του Αθανασίου Διάκου, διοριο έπικαλουνται τό πονημάτιο του πρωτοπρεσβυτέρου Κων. Καλλινίκου Χριστιανισμός καί Πόλε -νά μήν έκτελεσθεί έκείνος όμολόγησε τήν Πίστη
μος ( Εκδ. "Η Περιστεράν , Έν Αθήναις 1963), που
γράφει μεταξύ άλλων:
Σημεινεται ότι ό άείμνηστος Μητροπολίτης
' του Θεοφάνη Μαλκίδη *
Η Ελληνίς
Σάγια Τσαουσίδου
διεθνής πρόεδρος τής Ενσεως
Εύρωπαίων Δημοσιογράφων
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ τίς ρες αυτές
22 χρόνια άπό τή διεθνή συνωμοσία
καί το όργανωμένο σχέδιο άπό κράτη και παρακρατικούς όργανισμούς
έναντίον του Άμπντουλάχ Ότζαλάν
καί του κουρδικού λαού , συνωμοσία που όδήγησε στή σύλληψη του
ήγέτη του Εργατικού Κόμματος του
Κουρδιστάν άπό τις τουρκικές στρα
μτιωτικές και μή ύπηρεσίες .
Μέ τήν έναρξη του ένοπλου
άγωνα στήν Τουρκία άπό τους Κούρδους τό 1984 , μέ τή δολοφονία χιλιά
δων Κούρδων στό Ίράκ στά τέλη της
δεκαετίας του 1980, μέ τίς είδήσεις
για τήν καταπίεση τν Κούρδων του
Ίράν καί τής Συρίας , ό έλληνικός λαός έπανασυνδέθηκε μετά άπό χιλιάδες χρόνια μέ τόν Κουρδικό λαό
- Ξενοφντας άναφέρεται στούς
Καρδούχους-στηρίζοντας, ποικιλοτρόπως , το κίνημα κοινωνικής και
έθνικής άπελευθέρωσης . Τόσο άπό
τά δεσμά της Τουρκίας, όσο και στήν
προετοιμασία του δίκαιου αίτήματος
για δημιουργία κρατικής όντότητας.
τι όταν του ζητήθηκε νά γίνει μουσουλμάνος για
του καί έκουσίως δέχθηκε τό φρικτό μαρτύριο του
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
Οί ύπέροχες προκηρύξεις
τής Επαναστάσεως
Η Γερμανία κλείνει
τά σύνορά της
ΠΕΝΝΗΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Γράφει ό
Έλευθέριος Γ Σκιαδάς
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΧ.
ΟΥΡΕΣ χιλιομέτρων έσχηματίσθησαν στά σύνορα
της Γερμανίας μέ την Αύστρία και τήν Τσεχία, έν σέ
5.000 άτομα άπηγορεύθη ή διέλευσις , μετά τήν άπόφαση του Βερολίνου νά σφραγίσει τίς είσόδους της λόγο
της αύξήσεως τν κρουσμάτων τν μεταλλάξεων το
βασικού στελέχους τουνέου κορωνοϊου στίς δύο γειτονικές χρες της. Γιά προβλήματα στήν άλυσίδα έφο Κς
HΙΔΕΟΛΟΠΑ της Ελληνικής
Εθνεγερσίας του 1821 είναι πλούσιακαι αποτυπωμένη στάκείμενα
τν ιδιαγγελμάτων Όπως έγρα ψε ό Απ. Δασκαλάκης, όλοι ήσαν
διασκορτισμένοι στά πέρατα της
έλληνικής γής.
. Μουσείο άποτυχημένων σχέσεων; Καί όμως Τήν
πρωτότυπη αυτή ίδέα έθεσαν σέ έφαρμογή ό γλύ
πτης Ντράζεν Γκρούμπισιτς και ή σύζυγός του , πα
ραγωγός Τανιν Όλίνκα Βίστιτσα όταν χρισαν
Τό 2003. Απεφάσισαν νά δημιουργήσουν έναν χρο
στό Ζάγκρεμπ, γιά νά έκθέσουν όλα τά άντικείμενα
τής τετραετούς σχέσες τους Φίλοι καί γνωστοί
άρχισαν νά στέλνουν καί αύτοί άντικείμενα άποτυχημένων σχέσεν τους καί έτσι ή συλλογή σιγά σ
γά έπεκτάθηκε. Το 2006 άνοιξε τίς πύλες της γιά τό
κοινό καί σήμερα άποτελεί ένα άπό τά άξιοθέατα Τής
πρωτεούσης της Κροατίας Ο1 έπισκέπτες μπορούν
νά διαβάσουν ίστορίε πάθους καί μίσους , νά δουν
wφικά άπό γάμους πού διαλύθηκαν καθς τοεκούρι μέ τό όποίο μιά γυναίκα άπό τό Βερολίνο διέλυσε
όλα τά έπιπλα του σπιτιού της όταν χρισε.
04 0 Μ
νΤΜΟ ΗΟν νφύ κΑ
, Ν 8 κ 40%Κ 000.
Συνέχεια στήν σελ.5
ο 44% κ0
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μάλιστα ό έλληνικός λαός στή
άλληλεγγύη του στόν άγνα του
κουρδικου λαού για άπελευθέρωση,
είχε καί ένα θυμα , τόν έκ Κύπρου Θεόφιλο Γεωργιάδη, μέλος της Κυπριακής έπιτροπής Άλληλεγγύης στό
Κουρδιστάν ο όποιος δολοφονήθηκε, λόγω της δράσης του , τόν Μάρτιο του 1994.
Ό εύπατρίδης καί φιλόπατρις Γιάννης Π Μελάς
. Καί μετά τόν θάνατό του , παραμένει στήν έπικαιρότητα ό Λάρρυ Κίνγκ. Μέ μιά χειρόγραφη
προσθήκη στήν διαθήκη του , Τήν άπέκλεισε τήν
χήρα του άπό κάθε δικαίωμα στήν περιουσία του,
ύψους δύο έκατομμυρίων δολλαρίων Σύμφωνα μέ
πληροφορίες, τό έπίμαχο αυτό σημείο προσετέ
θη στήν διαθήκη του , στίς 17 Οκτωβρίου 2019
δύο μήνες μετά τήν ύποβολή αίτήσεως διαζυγίου
άπό Τήν έβδομη σύζυγό του, Σν Μέ αύτήν όριζει την ίσότιμη κατανομή τής περιουσίας του στά
πέντε παιδιά του .
<θυμάμαι γιά νά μήν μέ σφατη άπλεια τού Γιάννη
Π. Μέλά, άτπογόνου του Μαότεροι , οί δποίοι πίστευ- κεδονομάχου και καταγράφει τήν πορεία του . Γιά νά
μήν ξεχνάμε τά πρόσωπα,
Έλληνες, ξεχνούμε γρήγορα, τά όποία , ούτως ή άλλως ,
είναι έκείνα βάσει τν όποί ρες άπό κοντά μας ό εύπα-εύένεια , ή διάθεση γιά προτρίδης Γιάννης Πάνου Μελάς , σφορά στήν κοινωνία και ή
Γόνος τής γνωστής Ήπειρ - μεγάλη του άγάπη γιά τήν
τικης οίκογένειας που έδωσε μουστική και τίς τέχνες
στόν τόπο μεγάλες προσωπικότητες μέ πρτον τόν
Μακεδονομάχο Παύλο Μελά,
ξεχάσουνν λεγαν οί παλααν στήν μνήμη και έξέφραζαν τήν άποψη , ότι έμείς, oί
Τάτελευταία χρόνια του
Ο Γιάννης τά είχε άφιερσει
Η σύλληψη του Αμπντουλάχ
Ότζαλάν στίς 14 Φεβρουαρίου 1999
δημιούργη σε νέα δεδομένα για τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ίσως έπειδή δέν άντέχουμε τό
βάρος του παρέλθόντος μας
ων χαράσσονται οί μνήμες Γιάννης ύπήρξε γνήσια στήν προαγωγή του Ποάρχοντική φυσιογνωμία πού
τήν διέκρινε ή φιλοπατρία, ή
λιτισμού στήν άγαπημένη
και γράφεται ή Ίστορία..
ερρής άναφέρετα στήν πρό - Εφυε πρίν άπό λίγες ήμέ - τ
Συνόχεια στήν σελ. 3
17-2-2021