Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φίλλου 6380-12.293
0,50 ε
Από το Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτήσεων ΔΡΑΣΗ Δράμας
Εποκέψεις αντιπεριφερει άρχη
Δράμας σε υπουργεία
Συναντήσεις
με κυβερνητικούς
παράγοντες για θέματα
του Νομού Δράμας
Νέος Διοικητής
της Πυροσβε στικής
Υπηρεσίας Δράμας
αναλαμβάνει
ο Αντιπύραρχος
Δανιήλ Στούπας
350 Πανελλήνιο Πρωτάθλη μα
Πρόσκληση συμμετοχής
των γονέων
σε διαδικτυακές
συναντήσεις
Δυο χρυσά και δυο
χάλκινα μετάλλια
για τους Δραμινούς
αθλητές
Χωρίς προ βλήματα πέρασε από τη Δράμα η Μήδεια
Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων
Η Δράμα αποκτά Μονάδα
για οργανικά απόβλητα
Με απόλυτη επιτυχία
η αντιμετπιση του χιονιά
από τους Δήμους της Π.Ε. Δράμας
> Χθες Δευτέρα κυριαρχούσε η παγωνιά σε όλη την πε
ριοχή
Κλειστά σχολεία και σήμερα σε όλο το Νομό Δράμας κι
την Περιφέρεια ΑΜΘ
προδιαλεγμένα στον καφέ
Σε πρτη φάση θα συμμετέχουν οι Δήμοι Δράμας και Δοξάτου
>Ειδικά απορριμματοφόρα θα συλλέγουν τον καφέ κάδο και θα τον πλένουν
Του Θανόση Πολυμένη
απόλυτη επιτu
ήα αντιμετπισε
την κακοκαιρία
Μήδειαν ο Νομός Δρά
μας Αν και θα πρέπει να
ομολογήσου με ότ στην
περιοχή μας γενεκς το
χχόνι δεν έκανε μεγάλες
ζημές , ούτε ήταν και πολύ
όπως άλλες πρόσφατες
χρονιές , παρ' όλα αυτά
όλοι α Δήμα το αντμετπισαν με απόλυτη επιτυ
Θα πρέπει να πούμε όι ,
τόσο η Αντιπεριφέρεια
όσο και όλοι α Δήμοι της
Δράμας , αποδείχθηκαν
έταμοι και μπόρεσαν α
κρατήσουν
δρόμους σε κάθε περί
πτωση . Ολο το κεντρικό
οδεκό δέτυο, όσο και άλο
ανοιχτούς
το επαρχακό δίκτυο που
οδηγεί σε χωρά σε άλη
την περιοχή , ακόμα και
στα ορεινά , παρέμανε ανοικτό .
Ακόμα και σε χωρά του Παρανεστίου, υπάρχει παγωνά, όλοι α δρόμα εναι
αλλά και του Νευροκοπίου, όπου θα μπο - παγωμένοι και συνιστούμε στον κόσμο να
ρούσαν να κλείσουν δρόμοι , τα πάντα μην μετακνείται χωρίς λόγο καιρίχνουμε
παρέμεναν ανοιτά , τόσο το βράδυ του συνέχεια αλάτι Πάντως αυτό με τον
Σαββάτου όσο και το πρωινό της Κυρια - ολικό nαγετό δεν μπορεί να αντιμετωπ
Παρ όλη την ηλιοφάνεα που υπήρχε Χρεάζεται προσοχή
χθες στην περιοχή μας , η παγωνιά κυριαρχούσε και υπήρχαν ακόμα πολλά δύ - κόπι χθες παρέμεναν κλειστά, όπως κι
σκολα σημεία στο οδεκό δίκτυο . ολοι α σήμερα και πθανότα τα και αύρο ΤεΔήμοι στις περισχές ευθύνης τους όπως τάρτη .
και η Π.Ε. Δράμας , έριχναν αλάτια στο
δρόμο και έτσι δεν εχαμε διαίτερα προ - και ο χιονάς αντιμετωπίστηκε με εππυβλήματα
Νευροκόπι και Παρανέση
Μλντας στον -Πρωινό Τύπο" , ο δή- σότητες χονού είχαν να πέσουν αρκετά
μαρχος κ. Νευροκοπίου κ . Κυρακίδης , χρόνια στην περοχή.
σημείωσε χθες ότι δεν υπήρξαν διαίτερα
προβλήματα . Ο αποχονισμός στην περιοχή του Δήμου κ. Νeuροκοπίου λει - χανήματα του Δήμου μπόρεσαν να κρα
τούργησε χωρίς προβλήματα και όλοι α .
δρόμοι παρέ μειναν ανουτοί Ο Δήμος Ο Δήμος Παρανεστίου ανέλαβε ακόμα
μπόρεσε και κράτησε ανοικτό όλο το
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίτυο και ανήκει στην Περρέρεια και μπόρεσε να
έτσι δεν υτήρξαν αποκλεισμοί σπmν ή το κρατήσει ανοκτό με εππυχία.
oασμν.
Όπως είπε μάλιστα ο κ. Κυριακίδης .
Το ειδικό απορριμματοφόρο που θα συλλέγει τα προδιαλεγμένα οργανικά απόλητα από τον καφέ κάδο.
Η μονάδα στη Δράμα
Η δηματράτηση της μονάδας (ΜΕΑ) στη Δράμα , αναΤου Θανόση Πολυμένη
-Ε ΠΟΛΥ σύντομο χρόνο το επόμενο διάστημα, ξε κνάει η διαδεκασία της δημοπράτησης για τη Μo - μένεται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και
-νάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕA) για τη έχειπροϋπολογισμό περάτου 2 εκατ. ευρ. Η κατασκευή
Δράμα, την Κέρκυρα , το Αγρόnο, την Κάρπαθο, τη Μήλο, της θα γίνει στη δυτικά του σημερινού Σταθμού Μετατη Ρόδο , την Πάτρα και δύο στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοννει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υλκν στην περιοχή της Σμας Με την ολοκλήρωσή της
Eνέργειας ο εθικός σχεεδιασμός προβλέπα την υλοπα - η ΜΕΑ Δράμας θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα
ηση περισσότερων από 40 ΜEA και περάτου άλλων 10 πλέον οργανικά απόβλητα του καφέ κάδου, που θα το ΜΕΒΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων . Όλες ποθετη θεί, εν θα συλλέγονται από ειδικά απορρμμα
αυτές οι ΜΕΑ και ΜΕΒA έχουν ήδη χωροθετηθεί και σε τοφόρα .
κάθε περίπτωση , η δηματράτηση των ΜEΑ που δεν
έχουν δημοπρατηθεί ακόμα θα έχει ολοκληρωθεί έως τέρα με το διευθυντή της ΔΙΑΑΜΑΘ κ. Γιργο Βογιατζή
το τέλος του 2021,
Όσον αφορά τις δυνατότητες ενεργειακής αξιστποί- ται τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα των Δήμων
ησης των αποβλήτων , έγνε γνωστό ότι εξετάζεται η ει - Δράμας και Δοξάτου , πράγμα nou σημαίνει ότι θα τοποσαγωγή της τεχνολογίας αεριοποίησης (gasificationη στη θετηθούν οι λεγόμενοι καφέ κάδοι
στρατηγική του ΥΠΕΝ. Την εν λόγω τεχνολογία συζή
τησε το ΥΠΕΝ και με τον επίτροπο Περιβάλλοντος, προ - ται ο δαχωρισμός των οργανικν αποβλήτων από τον
κειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλο για την κάδο των σύμμεικτων . Με την ανάπτυξη των καφέ
ελληνοκή αγορά Εξετάζεται το κόστος, την πθανά μει - κάδων θα έχουμε τη διαλογή των οργανικν στην
ωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση, εν θα εξειδικευ - πηγήτούν α αποφάσεις
στεί εύκολα . Τα πάντα έχουν γίνει πέτρα .
Όσον αφορά τα σχολεία , στο Νευρο
φόρτωσης και του Κέντφου Δαλογής Ανακυκλσιμων
Όσον αφορά το Δήμο Παρανεστίου, αν
χα , ο δήμαρχος κ . Καγιάογλου μιλντας
στον-Πρωνό Τύπο , είτε ότι τέτοες πο
. Πρωινός Τύπος, επικοννησε και μίλησε τη Δευο οποίος αρχκά σημείωσε ότι η μονάδα θα επεξεργάζεΟ ίδιος σημεινει ότι έχουμε παγετό
στην Περιοχή και οι υπηρεσίες και τα μητήσουν ανακτούς όλους τους δρόμους .
Όπως μας εξηγεί ο κ . Βογιατζής, "αυπή την ρα γe
και το κεντρεκό εθνικό δίκτυο το οπαίο
επόμενο διάστημα.
σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα