Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
16 Φεβρουαρίου 2021
Παμφίλου μάρτ. και των σύν αυτφ
Σελήνη 6 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.12-Δύσις 6.03
ΑΤΤΙΚΗ Χιονόνερο , χιονοπτσεις και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 3β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 3β
Αριθμ φύλ. 41885
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ,ΓΕΙΑ ΣΟΥΡΕΓΕΡΟΤΟΥΜΟΡΙΑ
<Γειά τους πού δένλυγίζουνε
καί που δέν προσκυνάνε>
Ίδού πς θά έσχολίαζε ό έθνικός ήρως μας τόν βανδαλισμό του γκράφφιτι
μέ τό πρόσωπό του πού έφιλοτέχνησε ό 19χ0ονος Εύρυτος
ΠΩΣ άρά γε θά έσχολίαζε δ
Γεργιος Καραϊσκάκης την
κακομεταχείριση πού ύπεστη τό γκράφφιτι πού έφιλοτέχνησε μέ τό πρόσωπό του
σέ έναν τοίχο στό Παλαιό Φαληρο ένας 19χρονος αύτοδίδακτος σπουδαστής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, δ όποιος όταν
έρωτάται δηλνει πς έχει
χρέος μέ ένα κουτί σπραίυ νά
διαδοθούν τά πραγματικά μηνύματα του 1821 . Τί θά έλεγανάρά γε ό Νικηταράς , ό Ρήγας καί ό Μάρκος Μπότσαρης
έάν άντίκριζαν τό μουτζουρωμένο είδωλο του συναγωνιστού τους πού δημιούργησε πρός τιμήν του ό νεαρός,
τό ψευδνυμο Εύρυτοςν; Σίγουρα δέν θά ήταν τόσο εύγε νικοί και δέν θά άπογοητεύοντο τόσο εύκολα όπως ό
εύάλωτος νεαρός πού έκάμ
φθη άπό τήν στοχοποίηση
τν είκόνων τν ήρων της
1 οίμορφές τν ήρων του 1821 διά χειρός <Εύρυτου
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συνιστνται
χιλιάδες μόνιμες
θέσεις τηλεργασίας
στό Δημόσιο
Ή άλλαγή άρχίζει άπό τους τοίχους
Ανοησίες Stratfor: Έλλάς ,
Κύπρος ύπό τουρχική
έπιρροή έως τό 20504
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ μέ τήν τηλεργασία έχει
άποδειχθεί άπολύτως έπιτυχημένο, κυρίως στόν δημόσιο τομέα, τό όποίο ή Κυβέρνησις σχεδιάζει έδ και καιρό νά μονιμοποιήσει την Άνοιξη. Το Δημόσιο
ότως τό γνωρίζαμε έντός του έτους θά
άποτελεί παρελθόν . Τίς τελευταίες έβδομάδες είτε ό Πρωθυπουργός είτε ή ήγεσία του Υπουργείου Εσωτερικν έχουν
ρίξει κτροχιοδεικτικές βολέφ, μέσω δημοσίων τοποθετήσεων γιά νά μετρήσουν
άντιδράσεις άλλά και νά άρχίσουν νά
προϊδεάζουν τούς πολίτες για τό νέο ψηφιακό κράτος .
ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ έχει τά δικά της πολιτικά , κοινωνικά καί Γιά τίς προτιμήσεις των Αμερικανν σχετικά μέ
ίδεολογικά χαρακτηριστικά. Καί κατά τουτο είναι τήν έπόμενη άναμέτρηση του 2024. Τά εύρήματα
λάθος να ακοπιάρουμ και να μεταφέρουμε άκρι - είναι έντυπωσιακά. Ο Τράμπ ψηφίστηκε περισσότα τά συμπεράσματα μιάς έκλογικής άναμέτρησης τερο ς θετική έπιλογή σέ ποσοστό 84% παρά ς
στά καθ ' ήμας . Η παγκοσμιοποίηση στόσο και οί άντι-Μπάιντεν έπιλογή (σέ ποσοστό 15%). Άρεσε .
κοινές προκλήσεις ένπιον των όποίων έρχονται Ό Μπάιντεν ψηφίστηκε κυρίως ς άντι-Τράμπ έπι άντιμέτωπες οι κοινωνίες όπως το μεταναστευτι - λογή σέ ποσοστό 37% καί λιγτερο ς θετική έπικό , τά διλήμματα ανόμος και τάξη ή δικαιματα , λογή (37% ) . Δέν άρεσε Στήν άνάλυση της ψήφου
απερισσότερο ή λιγτερο κράτος , κλιγτερος ή μάλιστα τά πράγματα γίνονται πιό καθαρά . Το 32%
περισσότερος φιλελευθερισμός κάνουν πλέον τίς τν έκλογέων ψήφισε τόν νέο Πρόεδρο ς έπιλοάναμετρήσεις νά μοιάζουν και τά πρότυπα ήγεσί- γή άπαρέσκειας (disike) πρός τον Τράμπ και μόνο 6
ας ίδία ς να έπρόκειτο περί φασόν. Οι συντηρη- % ς better choice .
τικοί διαχωρίζουν τίς πολιτικές σέ πατριωτικές καιί
μή. Οι φιλελεύθεροι σέ λαϊκίστικες και μή . Οί σοσιαλδημοκράτες και οί άριστεροί σέ νεοφιλελεύ-ορο σε ολες τίς ποιοτικές μετρήσεις πού έγιναν
θερες καί μή . Υπό αύτήν τήν έννοια και μάλιστα ηταν η ίδιότητά του νά έννει καί ή πολιτική του φ τήν έπομένη τής άπόρριψης της προτασης μομφης όλα τά άλλα (οίκονομία , καταπολέμηση της άνεργ
κατά Τράμπ άπό τήν Βουλή τν Αντιπροσπων
και τήν Γερουσία των ΗΠΑ, έχει νόημα νά μελε- ας, νομος καιί τάξη, μεταναστευτικό) ο Τράμπ προητήσουμε τά εύρήματα μετεκλογικής δημοσκόπη-γ
( σελ. 3)
Αύτό που πίστωσαν οί ψηφοφόροι στόν νέο ΠρόΤά δύο χράτη
λοσοφία κατά του κορωνοϊου . Σέ ποσοστό 55%. Σέ
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Κστα Κόλμερ
γήθηκε μέ ποσοστά πού κυμαίνονταν άπό 52-54%.
ΗΤΑΝ ό Μιχάλης Δούντας , πρεσβευτής μας στήν Μόσχα, πού είχε προτείνει τό 1988 στόν Κων/νο Καραμανλή τήν λύση των αδύο κρατν
στήν Κύπρο. Τήν όποία έπαναφέρει
κατ' αύτάς ό Ερντογάν, δήθεν γιά νά
μάς τρομάξει.
πού διεξήχθη στήν Άμερική άπό τήν έταιρεία Στην επίμέρους άνάλυση ψήφου, ή σταθεροποίηMclLaughlin&Associates γιατί άπό αύτήν προκύπτουν ση της οικονομίας ήταν ό πρτος λόγος (13%) έπιένδιαφέροντα συμπεράσματα:
Προκαταβολή.
συντάξεως
λογής των ψηφοφόρων ύπέρ Τράμπ ένω σημασία
είχε ότι άρεσε (9% ) , ότι ήταν πατριτης (5% ) , ότι
. Γιά τά αϊτια της άπλειας της έξουσίας άπό τον κρατουσε τόν λόγο του (5%) . Καί όμως μέ βάση όσα
Τράμπ.
. Γιά τό σαθρό πολιτικό έδαφος πάνω στό όποιο κι νειται ή ήγεσία του Προέδρου Μπάιντεν.
ξέρουμε έως σήμερα έχασε . Καί άς θεωρεί τό 30%
των Αμερικανν ότι έγινε νοθεία σύμφωνα καί μέ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
Αφού οι Τουρκοι δέν συμφωνουν
στήν όμοσπονδιακή Κύπρο , είχε πεί
τότε ό Δούντας στόν "έθνάρχη", άς
παμε στήν δημιουργία δύο άνεξαρτήτων κρατικν όντοτήτων: Μία της
Τουρκίας έν Κύπρω και ή άλλη , Ελληνοκυπριακή >
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τά άκραία φαινόμενα
έχοψαν στά δυό την χρα
Στό 1,5 δισ. έχτοξεύθηκε
τό έλλειμμα τόν Ιανουάριο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τήν καθαρή αύτή άντιμετπιση
της Τουρκίας δέν ήθέλησαν τότε οί
Έλληνοκύπριοι, πιστεύοντας ότι οί
Τουρκοκύπριοι θά τήν άπέρριπταν ς
μή συμφέρουσα αύτούς.
. Βαθιά κάτω άπό τις παγονησίδες Τής Ανταρκτικής ύπάρχει περισσότερη ζωή άπό ό Τι άνέμε
ναν οί έπιστήμονε , οί όποίοι άνεκάλυψαν τιχαία
τήν ύπαρξη περίεργων και άγνστων έως τρα
στατικν ζων , παρομοίων μέ τουύς σπόγγους,
νά βρίσκονται προσκολλημένα στά βράχια τού
βυθού. Η νακάλυψις έγινε κατά Τήν διάρκεια έξε
ρευνήσεως , όταν-γιά άλλο λόγο-οί έπιστήμονς
Τρύπησαν τους πάγους σέβάθος 900 μέτρων στήν
νοτιοανατολική Θάλασσα Γουέντελ. Σέ άπόλυτο
σκοτάδι καί σέ θερμοκρασίες μείον 2,2 βαθμν Κελσίου, πολύ λίγα ζα έχουν ποτέβρεθεί Οι έρευνηΤές άπό Τέσσερεις χρες (Βρεταννία, Αυστραλία
. Ζηλανδία , ΗΠΑ) έκαναν τήν σχετική δημοσίευση στό περιοδικό Frontiers in Marine Science>.
σεων τν τελευταίων έτν εύρίσκεται κυρίως ή κεντρική καί νότια Ελλάς, μέ συνέπεια νά κοπεί γιά μία
άκόμη φορά στά δυό ή χρα.Όπως είπε ό διευθυντής
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Θεόδωρος
Κολυδάς , ή Μήδειων είναι τό σφοδρότερο σέ έντα
ση και όγκο χιονιού φαινόμενο της τελευταίας δωδεκαετίας . Τεράστια προβλήματα στίς συγκοινωνίες
Συνέχεια στήν σελ.3
ΣΤΟ 1,5 δισ. εύρ έφθασε τόπρωτογενές έλλειμμαστό
τέλος Ιανουαρίου, καθς ή ταράτασις του lockdown
της οίκονομίας όδήγησε σε μείωση κατά 295 έκατ .
εύρ στά φορολογικά έσοδα, έν οί δαπάνες καταγράφονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 328 έκατ .
εύρ, πού είχε τεθεί στόν Προϋπολογισμό του 021.Η
μείωσις τν φορολογικν έσόδων κατά 7,49% όφείλεται
δπως δήλωσε δ άναπληρωτής ύπουργός Οίκονομικν
Συνέχεια στήν σελ. 2
"Εκτοτε πολύ νερό κύλισε ύπό τό
Κυπριακό γεφύριν κι οί Τουρκοκύπριοι άν δέν κατέστησαν μειονότητα μέ σα στήν περιοχή τους, έγιναν υποχείριο του Ερντογάν , ς άπεδείχθη στίς
τελευταϊες έκλογές στά Κατεχόμενα .
Ο χαλίφης της Αγκύρας, όσφραινόμενος πετρέλαιο στήν Κυπριακή
ΑΟΖ, έπείγεται νά τό άρπάξει και έτσι
υiοθέτησε άσκέπτως τήν λύση τν
δύο κρατν άλλά καί ς διαπραγματευτικό όπλο γιά νά άποσπάσει παραχωρήσεις άπό τήν Κυπριακή κυβέρνηση στίς άτυπες διαπραγματεύσεις
της 5μερους.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΗΜήδεια καί τά άποκαλυπτήρια στού Καλυφτάκη
. Η πόλις του Εδιμβούργου φιλοδοξεί νά γίνει
άσφαλές καταφύγιο γιά ένα είδος χελιδονιν , Τς
κούνιε, ό πληθυσμός τν όποίων έχει άρχίσει νά
λιγοστεύει . Από 125.500 που ήσαν τό 1995, έχουν
μειωθεί στίς 59.000. Τό πρόβλημα είναι ότι τά πα
λαιά κτίρια , στά όποϊα έκαναν τίς φωλιές Τους ,
άρχισαν νά έπισκευάζονται μέ άποτέλεσμα τά
πουλιά νά χάσουν κυριολεκτικς τά σπίτια τους.
Έτσι ό Δήμος του Εδιμβούργου έθεσε σέ έφαρμογή
πρόγραμμα Edinburgh Svift City Project) καλντας τούς δημότες νά διαμορφνουν χρους,
όπου τά πουλιά θά μπορούσαν νά έγκαθιστούν
Τις φωλιές τους
έκείνη νόμισε Μά, καλά,
τό φυσιολογικό δέν θά ήταν πού έργάζεται καί ή όποία
να έχει κλείσει ή Τράπεζα βρίσκετα στό Κρυσνέρι. .
και νά μήν κλείνει ή έθνική
δδός και μάλιστα δύο βήμα-στιγμής βγήκε δ Χρυσοχοτα άπό τηνΆθήνα; άναρω δης στό ραδιόφωνο και είπει
τήθηκε ή σύζυγο. ..
στό γραφείο, στήν έταιρεία
Εκλεισε ή έθνική! φ- ναξε ή γυναίκα του , άπό τό
ναξε ό άτυχής, καθς προσπαθούσε νά φορέσει τό πα
νταλόνι του και νά έτοιμα- πρωνό μάθημα ξ άποστά
στ νά φύγει γιά τό γραφείο
του Επί τέλου , Τόσες φορές τήν έχουμε άνακεφαλαιο- τής έξήγησε ότι είχε κλεί ποιήσει κι άκόμη μάς παίρνουν τηλέρωνο γιά έκενα τά
ύπόλοιπα στήν κάρταν φo - όχι ή Έθνική Τράπεζα, όπως μπορούσε ό σύζυγος νά πάει
άλλο δωμάτιο, όπου έτοίμαζε τήν κόρη τους γιά τό
Τά δύο κράτη δέν πρέπει να φοβείται ή Κυπριακός λαός διότι θά του
παράσχουν το δικαίωμα της Αύτοδιαθέσεως Είναι ό μόνος λαός παγκοσμίως που τό στερεΐται. Αυτοδιάθεση σημαίνει <πλήρης Άνεξαρτησίαν, άπόλυτη έδαφική Κυριαρχία κι αυτόματη
ΕΕλα, καημένε , άφ' ής
σεωρ Πίνοντας τόν πρωνό-Βιαστικό καφέ , ό άνδρος
δτι έκλεισε την έθνική μέ δισει ή έθνική όδός στό ύψος
Τής γέφυρας Καλυφτάκη καί
Τό θέμα, όμως , δέν ήταν κή του άπόφαση, σέ καλύή Τράπεζα, άλλά τό πς θά
πτε) άπεφάνθη ή σύζυγος
Συνέχεια στήν σελ, 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
16-2-2021