Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

-1oC, 14:00

8oC, 20:00

4oC - Υγρασία 36%-982% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:32 - Δύση ηλίου: 18:17

€0.80

Éóôïñßåò êáèçìåñéíÞò ôñÝëáò

Υπάρχει ζήτημα εποπτείας. Παρά το γεγονός ότι τα συνεργεία της Υπηρεσίας
Καθημερινότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών, συχνά δείχνουν εργατικότητα και δραστηριότητα. Αυτές τις μέρες για παράδειγμα, επιμελήθηκαν τα δυο άλση, Ανεμομύλου και Γαρίτσας, όμως άλλες
χρόνιες εκκρεμότητες εκθέτουν τις Αρχές. Από το έρεβος που επικρατεί στην Δέρπφελδ τα κατασκότεινα βράδια έως την έλλειψη (;) αποχετευτικού ομβρίων στην περί του Δεσύλλα, Γαρίτσα, που έχει υποχρεώσει στην διαρκή άντληση από το μαρτυρικό οικόπεδο. Σημειωτέον πως ό, τι διατηρητέο εκεί πια, ουκ έστιν ώδε... 3»

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5297

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ÕãåéïíïìéêÞ âüìâá ãéá üëïõò
Ôï øý÷ïò Ýäùóå
ðñïóùñéíÜ ìéá
êÜðïéá ëýóç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρακολουθώντας
δε την αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τις τελευταίες
ημέρες στην Κέρκυρα, εκτιμάμε
ότι το άνοιγμα των Γυμνασίων
και Λυκείων επέφερε σημαντική
επιδημιολογική επιβάρυνση στο
νησί, προτείνουμε το άμεσο κλείσιμό τους και την επιστροφή των
μαθητών στην τηλεκπαίδευση,
επισημαίνεται στην ανακοίνωση
του Ιατρικού συλλόγου.
ΣΕΛΙΔΑ

¸íá áêüìá èýìá
ôïõ êïñïíïúïý
óôçí ÊÝñêõñá 3»
×ùñßò êñïýóìáôá
êáé ôç ÄåõôÝñá 6»

5»

Åðßóêåøç õö. õãåßáò
ìå áöïñìÞ ôç èåìåëßùóç
ôïõ íáïý óôï íïóïêïìåßï
Η υφυπουργός Υγείας, Ζ. Ράπτη με τον Μητροπολίτη Νεκτάριο στην τελετή της θεμελίωσης του Ναού Αγ. Ειρήνης και Λουκά στο Γενικό Νοσοκομείο, που ήταν και η αφορμή της επίσκεψής της στην Κέρκυρα. 4»

Áíáóõãêñïôåßôáé ï ôïðéêüò
ÓÕÑÉÆÁ• Ôçí ÔåôÜñôç (;) ï íÝïò
óõíôïíéóôÞò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò 8»

ÅîáéñåôéêÞ ç åìöÜíéóç ôùí
Êåñêõñáßùí áèëçôþí(ôñéþí)
óôï ðáíåëëÞíéï êëåéóôïý óôßâïõ 13»

128 êñïýóìáôá
óå 48 þñåò óôïõò
Áã. ÓáñÜíôá 6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα