Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
1δρυτές . Διευθυντές : Μοann A Δούκας ( 1916-1932)
κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970), Μιxαn K . Δούκας (1970-1997) , κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής -Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φυλλου: 4263
Σάμος, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021
Η ανκόγκνιτον επίσκεψη Μηταράκη
Ακόμη ένα 3μηνο Προστέθηκε
στις υποσχέσεις
Η επίσκεψη Μητσοτάκη
σε Φούρνους, Θύμαινα & Ικαρία
στη tάμo γa να διοmστσει tην npo000 rων εργοσων στο νέο ΚΥΤ Enς tpιonς nεpoxές rnς xpoς
νος κυριξής εν όννο δnnσε και η
νάκτnon opετν θεομκν φορέων
ουομό ono 1000 tuς 5.500 μόνμους
κρυπτ δανεon ενός τόο0 eoopoύ
εν δoίτερο φορομένο είvοι κα, το
μου ίανοχκοστική αnoυσίο του δεμόρ . δημουργα των νέων κT στο νησά του
onks . εν μέχο τς npuvet 49ες τοu
Νίκος Στεφανής για κρούσματα
κορωνοϊού:
Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας
τηv iκοpia οpxό toν Αγο κnpuο και εξonnopού twν δοpν υγείος του
σμάτων , tς ttAεντaες nμέρς, καθς και η neaνόnto Δο00oης τους στον |ου κ poρίης novουράκης και οι on . Φούρνο, δεν δο0έτουν tο δκό tους
κοι βεροο την ελπίδα ουτό σύντομα να κ napος Στοντζος κα Aξονδρος του nrδυομού ξεκνντος ono λuiες
ανακοnεί κος η ουvonn κατόστοση | Λυμnέpη
Ο εμβολιοσμος του nnneυομού nou ενonwv epootτων κο0ς κα τς
18 ετν και άνω . Τον Πρωθunoυργό επθυμεί να εμβολιοστεί Ca ενo o - μελέτης δοφορων έρuν uno ομής ,
του navη Mopούon, . Δημητpης nou έει δστυnooε η ptpvnon κοροεν κ Bμήtpος Αμοργανος κ .
κομείου Σάμου . κ Νίκος Στεφoνης ο | νoού , του Νοοκομείου Τάμου , με επ στη συνχεa μετέβη στη Υεπονκή
rpooronε το εhκόnτερό του . και ttoeερx φ00ς Πρtο ξκνneε με
τα 18 vnoo onoυ unopoouν νοοοο ων υo ουο Αδελφοποιήθηκαν οι Δήμοι Πειραιά
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
οοpoί φοος μεταξύ Δμου nεpo και Δήμου Δυτικής Εάμου εmoppnστηκαν την Τετάρη , 10 Φ Μην τρεφουμε αυταπάτες
μενων ημερν και το δο τς κuρoκηςpoupioυ με tην oδελφοοion των δύο noneων, n onoio υnoγpopnκ onό τoυς δημάρκους κ κ noννη
Μετά onό μια μεγόλη nepiοδο μη 17/2) , ανκουν στο o εnayrηματικο | Μρaλn και ΑΛέξανδρο Aυμnέρn , στην αίουoα toυ Δμoτικου Συμpουiou 1εpoα .
δενικν κpouoμότων , η εμφάνon npφoAν εκ tuν onov το ένα νο .
και εν εεκ οσφhoύμοστε (tο κομματα της ανm.
onεύεται σε κα κστόστοση κοι το
Τι συμβαίνει
στο Δημοτικό Στάδιο Σάμου;
τον r
υτο 5ημ,0 1optoγοος υnoυργός Εξωτερν Aου
γκούστο Σνβα Η Πορτογona οoεί ουτό το
Εάντος :
νοντος oήματα εν ουσοστικά napoμένε ο tov ακατάλλπλος xpoς γιo
οΒΑnτικές διοργανσεις (τόσο για αυτές noδοσφοιρικνσυναντήσειων όσο και
τουρκν
Ερμτηθείς εάν η Ε. notnει νο εμηιστεθεί την Τουο
τος Ερντογάν όλο οτό το διόστημα , anαντά όυ εί να εnβdλουμε κupσες στην Τοupκia ή oε onooδ .
aπό την τελετη ανακήρυκ tou σε trtιο δη
θεκές σέσεε με όλυκ στον κόσιο- thv . no0εoε
δύο Δήμν, με τmν ανταλnaγή εμπερν σε 60po euhooinant now νε Τms
σες no να βοηθnoουμε ις ρες να αεβαστούν τα
uhonoinen κονν δρόοεuν κο, τη δεύρυνοη των
στορκν 6εομν τwν δύ0 ne0ων. nopoντες στην
Στο ερτημα γα τmν στtέντα nou 0ehuι να θέσε η
δήμαριος nεpo , .riavης Μραλη κολu
Σόμου , ονοφέρω nρnν γιoτί nλtov
δεν tvai στοδο , tφoοον δεν μnopeί υμβουnίοu κ novontης Αβρομδης κοι ο νενκός
να φhοξενησ tniρημους αγνες στί . naμμTEat του Anu R n. Ta0 o
βου , ούμφωνο με το δεhτio τύnou του
tόμου , εν στmν ομo του τόνoε μετού oΜωv
tpετo ano το στόδο της Σάμου.
εν αno τον Δμο bυτκης Eμου ο αντδiμορκo
toμου tpτο νο εnιβεβοσε tηv εξοpεικά
των oθnnτν συβου οφού κατοοκευ Συywνnμκη στιγμη
γα υλonoingn nεpατέρω συνεργεν σε μια cεpά
νο όοους pooντοι στον 15 δοδρομο δυο διόδρομοι εν anatouvto το εa στον ήομο nειpoά ατίγpοpo Λntsponς
ραμού tων κυραν υδάτων και την υφολοκpno .
Τα noponόvω για να μην τρέφουμε ουτοnότες γα το
κoτο 4 ο εrionμoυς oγνες.
nponς γέννηoης του nonnoυ tou ωόννη Μ -τmv nntυρά του nατέρα μου είνoι ono τw Υδρού0
δα urringnews. or to npunν eτόδο
με την Τουρία ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα