Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
ΙΦεβρουαρίου
(Κκδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδι Διατηρύξευν-Δημοηρσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7290
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αδήλωτα
τετραγωνικά:
Τελευταία
Ανάσα για χιλιάδες
οφειλέτες
ευκαιρία για
να "σσετε"
τα ακίνητά σαs
- Νέα ευνοϊκά μέτρα-Παράταση πληρωμήs μέχρι
31/12 και έως 48 δόσειs
Μια σειρά από νέες
ευνοϊκές ρυθμίσεις και
μέτρα στήριξης για βε.
βαιωμένες οφείλέςνοι .
κοκυ ρι ν , της δόσης του μηνός
εργαζόμενων και επι .
χειρήσεων στην εφοως σήμερα .
Τέλος, παρατείνεται
η καταβολή και ανα στέλλεται η είσπραξη
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να
κατατεθεί ,
Βουλή
ρύθμιση nou θα ανοί .
ξει ξανά το δρόμο ρία ανακοίνωσε
των διορθσεων στις υπουργείο Οικονομ επφάνειες των ακινή.
των αλλά με την επιβολή πέναλτι στους κοίνωση του ΥΠΟικ
ίδιοκτήτες που έχα
συνέχεια στην 11
Φεβρουαρίου ρυθμι
σμένων, στη φορολο γική διοίκηση οφειλν
για τις επιχειρήσεις
που ανήκουν στους
άμεσα πληττόμενους
κλάδους, καθς και
για τους εργαζόμενους των επχειρή αυτν
νομοθετική
κν , λόγω πανδημίας.
Σύμφωνα με την αναπαρατείνεται ως το
τέλος του χρόνου (σ.σ.
αντί για τέλος Αrρι .
λίου) η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλν εργασίας τελούν σε
εκτός ρύθμισης , Οι
οφειλές αυτές , μετά
τις 31/12/2021 θα μπορούν να ενταχθούν σε
πρόγραμμα ρύθμισης
24 ή 48 δόσεων , αντί
και 12 και 24 δόσεις μικής κρίσης, βρίσκε- σμιας , δοκιμασίας.
αντιστοίχως που ίσχυε
οποίων οι συμβάσεις νοικοκυριν και επιχει Δημιουργήθηκαν 2.338
νέεs θέσειs
αναστολή.
Δείτε αναλυτικά την
ανακοίνωση
ΥΠΟΙΚ με τα νέα μέτρα
Η Κυβέρνηση , από
την αρχή της υγειονο
υλοποιντας
μέτρα rou περιορί .
ζουν , όσο γίνεται περισσότερο,
αντίκτυπο της πρωτοφανούς αυτής , Παγκόκτείνονται και εμπλουρήσεων , σχεδιάζοντας τίζονται με όρους κοιν ω ν ι κή ς
ανταποδοτικότητας
και οικονομικής αο τε
λεσματικότητας ,
εργασίαs στη
διάρκεια του
Ιανουαρίου
σύνεση και διορατικότητα , σε συνάρτηση με
τις εξελίξεις στο υγει
συνέχεια στην 10
πλευρό
Μέτρα τα οποία επε.
-Αυτονομν
Στον Πάγο παραμένει η εγχρια αγορά
εργασίας εν μέσω της
πανδημίας του κορω.
νοϊού και των συνε
χν εναλλαγν στη
λειτουργία των καταστημάτων και της οι .
κονομίας. Ετσι , τον
συνέχεια στην 2
Πότε αναμένεται
η προκήρυξη του νέου
Προγράμματοs
151-23ο
231-330
331-450
Σελίδα 9