Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 13- Κυριακή 14
Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι Θερμοκρασία έως 146
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χιονόνερο και άνεμοι Θερμοκρασία έως 4β,
Αριθμ. φύλ . 41883
"Ετος 144ον
Τιμή 1.5ε
Μαρτινιανου όσίου. Ακύλα και Πρισκίλλης
Σελήνη 3 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 716-Δύσις 6.02
ΒΟΜΒΑΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΤΥΠΟΥ ΡΑΝ
στην Θράκη
Συγκυριαρχία
άν έκλεγεί Μουφτής
<ίσος μέ Πατριάρχη!
. Πατοι
πλαγίας άμεση έκλογή άπό την μειονότητα μελετά ή Διακομματική
Έπιφυλάξεις άπό τά συναρμόδια Υπουργεία
Τοιπρόσωπον καί διά της
της διακομματικής έπιτροπής άλλά και της
και ή κυβέρνησις (Υπουργείο Παιδείας ) θά Κυβερνήσεως . Έχει ς βάση συζητήσεως
τά υπομνήματα πού έστειλαν μουσουλμά
νοι Βουλευτές και σύλλογοι της περιοχής
στήν ήλεκτρονική πλατφόρμα διαβουλεύσεως τής Επιτροπής . Η δεύτερη τάσις της
Επιτροπής, ή όποία είναι πιο συντηρητι
κή, προτείνει την σύσταση ένός είσηγητι
κου σματος πρός τήν κυβέρνηση (οί λέ
ξεις έχουν τήν σημασία τους ) και όχι έκλεκτορικό τόόποίο θά προτείνει πρός την κυβέρνηση πέντε πρόσωπα πρός έπιλογήν γιά
κάθε μία Μουφτεία και όχι τρία . Η τάσις
Συνέχεια στήν σελ.3
φτειν Ροδόπης, Εάνθης και Διδυμοτείχου,
ΜΕΓΑΛΗ άνησυχία διακατέχει τά συναρμόδια 'Υπουργεία Παιδείας και Εξωτε- ακομματική Επιτροπή, στό έσωτερικό της
ρικν για τό τελικό περιεχόμενο της προ- Επιτροπής άναπτύσσονται δύο τάσεις.
τάσεως πού έπεξεργάζεται- χωρίς άκόμη νά
έχει καταλήξει όριστικς-ή Κοινοβουλευτική Διακομματική Επιτροπή της Θράκης
τόσο για τόν νέο τρόπο έκλογής Μουφτή
όσο και γιά τό νέο τρόπο άναδείξεως τν
Προέδρων τν Διαχειριστικν Βακούφι- μουτεβελήδες, οί όποίοι είναι Πρόεδροι
κων Επιτροπν τής περιοχής . Τηνρα πού
ή Τουρκία άπαιτεί την άπευθείας έκλογή
Μουφτή άπό όλα τά μέλη τής μουσουλμανικής μειονότητος και ή Ελλάς άπαντά ότι
τό θέμα δέν την άφορά, είναι έκτός έλληνοτουρκικού διαλόγου καί άρμοδία είναι ή Δ έπιλέγει κυρίαρχα τό καταλληλότερο.
Παράλληλα μέτό νέο σύστημα έκλογής
Μουφτήδων , μέ τό όποϊο θά άλλάξει δ νό μος πού έψηφίσθη τό 1990 έπί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη , μελετάται
συμφνως πρός πληροφορίες της Εστίας ή έκλογή των Προέδρων τν Διαχειριστικν Επιτροπν τής βακούφικης περιουσίας τής μειονότητος μέ καθολική νηφοφορία δλων των μελν της μουσουλμανικής μειονότητος . Αύτή είναι ή πρτη
σχολή σκέψεως τού έπικρατεί σέ τμήμα
Συμφνως πρός τήν πρτη, δ μουφτής
στό μέλλον θά ύποδεικνύεται άπό ένα είδι
κό έκλεκτορικό σμα διακοσίων έκλεκτόρων, θρησκευτικν λειτουργν και λαίκν, μεταξύ τν όποίων και οί λεγόμενοι
τν Διαχειριστικν Επιτροπν άξιοποιήσεως της μουσουλμανικής περιουσίας . Η
ίδέα αυτή προβλέπει δτι τό έκλεκτορικό
θά ύποδεικνύει στήν κυβέρνηση τρία πρό σωπα γιά κάθε μία άπό τις θέσεις τν Μουτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στό ΣτΕ
Πόσο δωρεάν είναι ή Αντατη Έκπαίδευση;
ή συνταγματικότης
του προστίμου
Απέσυρε τήν μήνυση
κατά της Εστίας
ό Δήμαρχος Ιάσμου
ΤΟ Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται
νά άποφανθεί έάν είναι συνταγματικό τό
πρόστιμο τν 300 εύρ πού έπιβάλλεται
σέ όσους παραβιάζουν τά μέτρα κατά του
κορωνοϊού. Κατά συνέπεια όλες οίύποθέ σεις πού έκκρεμούν στά Διοικητικά Δικαστήρια στά όποια έχουν προσφύγει παραβάτες έχουν παγσεν έως δτου άποφανθεί τό Αντατο Άκυρωτικό Δικαστήριο.
ΣΤΙΣ 20 Απριλίου του 1989 δύο φοιτητές του Δη-πανδρέου , το 2019 έξαίτίας του καθυστερημένου
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο ύπογράφων ΣΥΡΙΖΑ) νά άναθεωρήσει τό άρθρο 16, ή πρωτοβου καί ό νυν Βουλευτής της ΝΔ Εύριπίδης Στυλιανί-λία μας έκείνη είναι μερικά άπό τά πράγματα για τά
δης, δημοσιεύσαμε στόν θρυλικό Οίκονομικό Τα - όποία τολμ νά π πς καμαρνουμε στήν ζωή μας.
χυδρόμον του Γιάννη Μαρίνου μία μελέτη πού είχα- Πολλ δέ μάλλον όταν τήν πρότασή μας αυτή τήν
με ήδη ύποβάλει στίς άρχές της ίδιας χρονιάς (ς θέσαμε στήν βάσανο της ψηφοφορίας της Γενικής
μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) στήν Επιτροπή Προγράμμα- Συνέλευσης τν Φοιτητν Νομικής Θράκης και κερτος της ΝΔ. Ο τίτλος της ήταν Γιατί λέμε ναί στά δίσαμε μέ ψήφους 83-75.Όπως κερδίσαμε τότε καί
Ίδιωτικά Πανεπιστήμια και ή άνταπόκριση που είχε την Ψηφοφορία για τό Erasmus άπό το όποτο έπωβρει έως έκείνη τήν στιγμή στό έσωτερικό του κόμ- Φελήθηκαν διανύοντας μέρος τν σπουδν τους
ΑΝΕΚΑΛΕΣΕ την μήνυση πού είχε καταθέσει στήν Δικαιοσύνη έναντίον τού διευθυντου τής (Εστίαςν Μανλη Κοττάκη ό ΔήμαρχοςΙάσμου Όντέρ Μουμίν μέ άφορμή
πρωτοσέλιδο της έφημερίδος μας γιά όμι
λία πού πραγματοποίησε πέρυσι σε Συνέ
δριο Τούρκων Αποδήμωνν στήν Προύσσα .
"Ενα χρόνο μετά την πραγματοποίηση της
σέ εύρωπαϊκά ΑΕΙ δέκα έκατομμύρια Ελληνόπουλα
ματος ήταν άπό χλιαρή έως έχθρική . Κρατισμός δέν
Συνέχεια στήν σελ.3
Η δικαστική έμπλοκή προέκυψε μετά τά πρόστιμα πού έπεβλήθησαν στήν
έορταστική έκδήλωση για τό Πολυτεχνείο τόν περασμένο Νοέμβριο στήν
υπήρχε μόνον στήν Αριστερά , κρατισμός ύπήρχε οπως μέ ένημέρωσε προσφάτως ό άντιπρόεδρος
και στήν ΝΔ. Κορυφαία στελέχη του κόμματος, δι - της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καί παλαιός φίλος Μαρκηγόροι, καθηγητές Νομικής πού άξιοποιοϋσαν Υαριτης Σχοινάς. Θυμήθηκα αύτή μας τήν πρωτοβουλία-έχει λάβει καί μορφή βιβλίου ύπό τόν τίτλο
τήν πανεπιστημιακή έδρα ς πρόσθετο κυρος,για ΗΔικτατορία των Μετριοτήτων (έκδόσεις Σιδέρης,
ό Δκτατορία των Μετριοτήτων (έκδόσεις Σιδέρης,
Ήφωνή
των νέων
τήν έπαγγελματική τους πορεία άντιδροϋσαν μέ τό
άνοιγμα της έπετηρίδας . Καί έπιχειροϋσαν νά ύπο- 00/ακουγοντας προχθές στήν Βουλή την ήγεσία όλων τν άριστερν κομμάτων της άντιπολίτευσης κατά την συζήτηση του νσ για τήν ΕκπαίδευΗ δημοσιότητα πού έλαβε όμως ήταν άρκετή για ση. Του κυρίου Τσίπρα περιλαμβανομένου ο όποΙος
νά μας άπαντήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος του κόμμα-έμπιστεύεται τά παιδιά του στήν ίδιωτική έκπαίδευτος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-κάπου στο άρχετο ση και όχι στά δημόσια σχολεία τν Αμπελοκήπων.
μας έχουμε τήν έπιστολή του- καί να περιληφθει Τήν θυμήθηκα γιατί ή μιζέρια και ή παντελής έλλει Συνέχεια στήν σελ. 4
βαθμίσουν την πρόταση των άγνωστων νεαρν .
Αποστολή
<Παιδείαν
Κοιτική παρουσίασις
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Ηπυρπόληση της τουρκικής
ναυαρχίδας άπό τόν Κανάρη στήν Χίον
Λεπτομέρειες στήν σελ . 11
για πρτη φορά στό προγραμματικό πλαίσιο της ΝΔ
ψη έπαφης της Αριστεράς μέ τήν διεθνή πραγμαάναφορά γιά τήν ίδρυση μή κρατικν , μή κερδοσκο-τικότητα και τόν έξωτερικό μας περίγυρο παραμένει ίδια καί άπαράλλακτη, δεκαετίες τρα. Όποια
του Κωνσταντίνου Μπαλατσοϋ*
πικν ΑΕΙ.
Αν και δύο φορές άπό τότε ή ΝΔ άπέτυχε (τό έπιχειρήματα άντιμετωπίζαμε τότε στά Άμφιθέατρα
2007 έξαίτίας του βέτο Βενιζέλου στόν Γιργο ΠαΤΟ ΝΕ ομοσχέδιο του Υπουργεί ου Παιδείας έχει ξεσηκσει θύελ
λα άντιδράσεων , είδικότερα άπό τον
χρο της άριστεράς , καθς μεταξύ
άλλων προβλέπει τήν σύσταση Πα νεπιστημιακής Αστυνομίας καί την
θεσμοθέτη ση έλάχιστου βαθμού
είσαγωγής . Είναι δύο μέτρα> διαφορετικής ποιότητας-θά δουμε παρακάτω γιατί, όμως το Υπουργείο κ νείται πρός την σωστή κατεύθυνση ,
τούλάχιστον θεωρητικά . Απομένει νά
δούμε τηνάποτελεσματικότητα στήν
πράξη.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Στούς Ισραηλινούς
έπισήμως ή ΕΛΒΟ
οί Σλάβου
δέν όμιλούν χυριλλικά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Θεσσαλονίκη ή σύμβασις μεταξύτού έκκαθαριστού τής ΕΛΒΟ της έταιρείας ΕΥ και
της ίσραηλινής Plasan για την μεταβίβαση του ένεργητικού τηςΕλληνικής Βιομηχανίας Όχημάτων (πε
ριλαμβάνει έξοπλισμό, οίκόπεδα , πατέντες κ.λπ.) πού
κατέχει σήμερα τό Ελληνικό Δημόσιο. Σημεινεται
δτι ή Plasan, σέ συνεργασία μέ τη SK Group, ήταν
ή μόνη κοινοπραξία πού κατέβηκε στόν διαγωνισμό
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΗΘΕΩΡΙΑ ότι τό άρχαιότερο άλφάβητο τν Σλάβων
ήταν τό γλαγολιτικό, τό όποίο έπενόησε ό Βυζαντινός
μοναχός Άγιος Κύριλλος τόν 9ο μ.Χ. αίνα , άνατρέπεται μετά τήν άνακοίνωση Τσέχων έρευνητν , ότι ή
παλαιότερη γραφή πού χρησιμοποιούσαν οί άρχαίοι
Σλάβοι ήταν οί γερμανικοί ρούνοι. Oί έπιστήμονες
κατέληξαν σε αυτό τό συμπέρασμα άπό ένα σπασμέ νο όστουν , κεκαλυμμένο μέ σύμβολα πού σήμερα
Συνέχεια στήν σελ. 11
Πρίν άπό περίπου έναν χρόνο , ό άδέσποTος σκύλος μέ τό
όνομα Σταύροp
πετάχτηκε δεμένος μέσα σέ ένα
σακκί στήν Λέσβο. Σήμερα, φ γουράρει σέ γιγαντοαφίσσα στό Λονδίνο . Διεσθη άπό δύο κυρίες που είχαν πάει βόλτα στήν έξοχή. Άκουσαν κάτι κλάματα και ψάχνοντας, είδαν
πέντε, πέντε κουταβάκια Υίοθετήθηκαν άμέσως .
Τόν Σταύρο υiοθέτησε άγγλική οίκογένεια μέσω
Του όργανισμού Wild at Heart Foundation Έτσι
Τό κουταβάκι έφθασε στό άεροδρόμιο Χήθροου τού
Λονδίνου τά μεσάνυκτα τής 18ης Μαίου 2020. Ζεί
πλέον στό Λονδίνο, κοντά σέ ένα μεγάλο πάρκο .
Εμφανίζετα σέ διαφημίσεις στήν Τηλεόραση, ύστερα άπό έπιλογή του ς μοντέλου. Πρόσφατα φιγουράρισε στήν τοπική έφημερίδα του Λονδίνου,
τήν <ΜέτρΟ, σέ μεγάλο έτήσιο ήμερολόγιο σκύλων ς Μ Februaryy καί σέ τεράστια ταμπέλλα
σέ κεντρική όδό τής πόλεως .
Είναι γεγονός ότι κανένας μας
δέν θέλει τά άκαδημαϊκά μας ίδρύματα φρούρια", γεμάτα άπό όργανα
έπιτήρησης και έπιβολής της τάξης.
Και όχι άπό κάποια άστυνομοφοβία
ή ίδεολογική στάση άλλά διότι μας
φαίνονται τρόπον τινά ξένα πρός τόν
άκαδημαϊκό τρόπο ζωής .Ας πουμε λίγα πράγματα έπ' αύτου . Ο άκαδημαίκός τρόπος ζωής είναι άρρηκτα συνυφασμένος μέ τήν έρευνα, τήν γόνιμη άμφισβή τηση, τήν έποικοδομητική διαφωνία και τήν άλληλεπίδραση
διάφορων έπιστημονικν κλάδων.
Μέσα άπό αυτή τήν καθημερινότητα γαλουχουνται οί αύριανοί έπιστήμονες και πρωτοπόροι. Σίγουρα , μιά
βόλτα στά έλληνικά πανεπιστήμια μεγάλων άστικν κέντρων μόνο αύτήν
τήν έντύπωση δέν μας δημιουρ
γει, άπό τήν αίσθητική μέχρι τίς συμπεριφορές διάφορων φοιτητν .
Συνέχεια στήν σελ 12
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ένας θυμοσοφν καί συνεπής άνθρωπος
σε τόν γυιό του σέ νέα ήλικία και δέν κατόρθωσε έκτοτε νά συνέλθει.
όπως έχει κατά κόρον γρα - φέρων άνθρωπος . ΜελετηΌταν άναλογίζομαι τά
καλά της δημοσιογραφίας, φεί . Ό Άντνης Καλογιάν- ρός και συνεπής, θυμοσοφν
μέσα σέ αυτά ξεχωριστή θΕση κατέχει ή εύκαιρία πού
μού δόθηκε νά γνωρίσω ένδι
αφέροντες άνθρπους .
νης , τόν όποίο γνωρίσαμε και άνοκαλύπτων συνεχς ,
άπό τά τραγούδια του M- κατόρθωσε νά έπιβληθεί σέ
κη και άργότερα τόν άκούσαμε μέ ίδιαίτερη εύχαρίστη- συνέπεια και τήν δυναμική
ση νά έρμηνεύει στά έλληνι-ταπεινότητά του.
Θά τόν θυμηθούμε σήμε
ρα μέσα άτπό κάποια λόγια
άπό μιά συνέντευξη που έχε
δσει στήν φίλτατη Γιτα
έναν δύσκολο χρο , μέ τήν
Ο Άντνης Καλογιάνδέν ήταν cένας τοαγγά- κά τά μελαγχολικά Τραγούρης που τραγουδούσε και
τόνε βρήκε ό Θεοδωράκηρ ήταν ένας ίδιαίτερα ένδιαΈφυγε άπό την ζωή,
δια του Ζρζ Μουστακί , άφού είχε χτυπηθεί σκληρά
άπό την μοίρα , καθς έχανης
Συκκά.
. Τό Ντουμπάι είναι τό Εμιράτο μέ τό λιγτε
ρο πετρέλαιο. Είναι όμως αυτό μέ τήν μεγαλύτερη
Συνέχεια στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 5
13-02-2021 ο