Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

11oC, 20:00

13oC - Υγρασία 90%-96% - Άνεμοι: Ν-Α 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:35 - Δύση ηλίου: 18:14

€0.80

Ãéá íá óå äïýìå, êýñéå ¸íôéóïí

Αυτό που ονομάζεται νεωτερικότητα είναι η αλλαγή των προϋποθέσεων της ύπαρξής
μας, με τη διαμεσολάβηση του Διαφωτισμού πάνω στα ώριμα δεινά του Μεσαίωνα. Η
ύπαρξη ζητείται να δηλώνεται, έκτοτε, όχι μόνο από τη διαχρονική και διυποκειμενική νόηση, αλλά εξίσου και από την εμπειρική επαλήθευση. Αν
κάποτε η θρησκεία καθόριζε πάντες τους ιδιωτικούς και δημόσιους κανόνες συμπεριφοράς, προοδευτικά, η νεωτερική επιστημονική προσέγγιση
την αντικατέστησε σε όλο και περισσότερους τομείς: γνώση, παραγωγή, διοίκηση, ανθρώπινες σχέσεις, σχέση με τον εαυτό. Το εναπομένον είναι
η σχέση μας με το μη εξηγήσιμο (υπερβατικό), το οποίο μόνο, εν μέσω της παρακμής της -παλαιάς- θρησκείας, εξακολουθεί σήμερα να γίνεται αποδεκτό ως «νόμιμα» θρησκευτικό, παρόλο που και αυτού τα τείχη βάλλονται. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5296

ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΣΕ ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΓΙΑ 14 ΜΕΡΕΣ

Ôï íïõ óáò óôá ó÷ïëåßá
Äéáìáñôýñåôáé
ç ¸íùóç ãïíÝùí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο κορονοϊός χτυπάει την κερκυραϊκή, εκπαιδευτική
κοινότητα. Δυο ακόμα κρούσματα στο 1ο Λύκειο, ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής και
δυο μαθήτριες από το Γυμνάσιο
Λιαπάδων.
ΣΕΛΙΔΑ

ÔÝóóåñá íÝá
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá ôçí
ÐáñáóêåõÞ, 14
óôçí ÊåöáëïíéÜ! 16»

7»

×ñõóÞ
ç Óðõñéäïýëá
áëëÜ áõôü
äåí åßíáé ðéá
åßäçóç!

ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Ένα χρυσό μετάλλιο από την Σπ. Καρύδη στο πανελλήνιο κλειστού στίβου, ένα αργυρό μετάλλιο για
την Π. Δόση που πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα του Ελ. Βενιζέλου (προερχόμενη από τον ΑΟ Κέρκυρα 2015)
και ένα χάλκινο από τον Δ. Μονόπωλη. 15»

ÅêïéìÞèç
ï ð. Åõèýìéïò Äïýçò,
óÞìåñá ç êçäåßá 11»

Ï Áíôþíçò Óïõñâßíïò
ï íÝïò ÓõíôïíéóôÞò ÐïëéôéêÞò
Ðñïóôáóßáò Éïíßùí ÍÞóùí 10»

ÐåñéìÝíïíôáò ôç ÌÞäåéá - ïäçãßåò óåëßäá 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα