Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύζυν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7289
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.006
Προστασία
Πρτηs
κατοικίαs
-Οροι και
προϋοθέσεs
Ασφαλιστικό 2022:
Η σιγουριά για
τα θεμελιωμέναν και οι φόβοι
για τα κατοχυρωμέναν
Τα ασφαλιστικά δι .
καιματα και όσα θα
ισχύουν και μετά το
Διασφαλίσεις ότι όσα
ασφαλιστικά
δικαίωμα) . Και μετά το
2021 όταν όλα τα όρια
ηλικίας θα εξισωθούν
στο 620 έτος ( με 40
έτη ασφάλισης ) και
στο 670 ( με λιγότερα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΤΑΠΑΣ
Προστασία της πρτης κατοικίας από
σμούς έως τις 31
Μαΐου για όλους ματα
όσους έχουν πληγεί
από την πανδημία και
απελευθέρωση στη
συνέχεια , προβλέπει
το νομοσχέδιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης που επρόκειτο να
συνέχεια στην 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΜΣΗ
πλειστηρια& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΗΕIΙΣ
δικαιέτη).
ακατοχυρθηθα
"κατοχυρωθούν.
μέχρι τέλους του
έτους, θα ισχύουν και
μετά το 2022 , rροσφ .
ρει το υπουργείο ΕρΟι πρόσθετες κυβερ .
νητικές δια βεβαισεις
του αρμόδιου υφυ πουργού Π.Τσακλό γλου αφορούν στα
κατοχυρωμένα συντα ξιοδοτικά δικαιματα.
Δηλαδή απευθύνονται
σε όσους , ναι μεν
τους παλαιούς ασφαλι- έχουν συμπληρσει τα
( κατα στατικά) έτη ασφάλι σης (από 21
καν .
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΟΜ
γασίας .
Με βάσει τις υφιστά
μενες διατάξεις για
την προβλεπόμενη ηλικία εξόδου . Δηλαδή κατηγοριν
έχουν απλς κατοχυρωμένο δικαίωμα
Ωστόσο, οι εν λόγω
( παλαιο) ασφαλισμένοι ο απαιτούμενος αριθδεν μπορούν αν βγουν μός ημερν ασφάλισήμερα στη σύνταξη.
Και όντως το υφιστάμενο νομοθετικό πλαί
σιο δεν προβλέπει μενη ηλικία για
ξηση) των ηλικιακν
1/1/2022 στις περιπτΕπιδότηση
δόσηs
σμένους , όσοι και όσες απαιτούμενα
σήμερα ( ή τα προηγούμενα χρόνια) είχαν
συμπληρσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισεις που :
a/Εχει ολοκληρωθεί
όσους /ες έχουν τρία
παιδιά το 2011 στο Δησης, εν έχουν και την μόσιο , έως 35 έτη στο
Δημόσιο και τα Είδικά
Ταμεία ΔΕΚΟ και Τρα.
δοτηθούν ανά πάσα πεζν ) , αλλά δεν
δανείων
επιχειρήσεων προβλεπομενη ηλικία,
μπορούν να συνταξιοσης (από 21 έως 35
έτη) και μένει να συμπληρωθεί η απαιτούστιγμή (θεμελιωμένο έχουν συμπληρσει αναπροσαρμογή (αύσυνέχεια στην 10
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 5:
Επιχειρήσεις
έχουν ηληγεί από την οι .
κονομική κρίση λόγω
πανδημίας,
υποστεί μείωση του τζ .
ρου τους κατά 20% του .
λάχιστον ,
στηριχθούν μέσω του
προγράμματος -Γέφυρα
2- που προβλέπει την
επιδότηση των δόσεων
των επιχειρηματικν
δανείων για 9 μήνες.
Στα κριτήρια nou έχουν
μπει στο τραπέζι των συ
συνέχεια στην 2
έχοντας
Δυνατότητα
υποβολής νέαs
αίτησns για ορισμένες
επιχειρήσεις
Σελίδα 9