Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
12 Φεβοουαρίου 2021
Μελετίου Αντιοχείας , Αντωνίου Κων/πόλεως
Σελήνη 2ήμερων Ανατολή ήλίου 7.17-Δύσις 6.00
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοδυτυκοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 8β.
Αριθμ. φύλ . 41882
Ετος 144ν
Τιμή 1,5ε
ΗΨΥΧΗΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΠΟΛΙΠΙΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΚΑΙ ΗΕΠΙΔΕΙΞΙΣΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ
Η έλληνική γλσσα ς όπλο
έθνικής έξωτερικής πολιτικής
Νάμιλουν έλληνικά καί όχι άγγλικά οί ήγεσίες μας στά διεθνή ΜΜΕ
άπεχάλυψαν σε δύο μουσουλμάνους
Πς δύο λέξεις
την ποντιακή καταγωγή τους
ρία μας , πίσω άπό ένα άργο , γραφειοκρατικό, άτολμο, συχνά έξαρμή βρήκα έναν συνειδητοποιημένο καί διακεκριμένοΕλληνα. Επιστρέφοντας στό θέμα της γλσσας
Του Δρος Εόριτίδη Στ. Στυλιανίδη τοιες συμπεριφορές , άποδεικνύοντας στή πράξη την άνθεκτικότηΤΡΙΑ είναι τά βασικά στοιχεία τά του . Επισημαίνω έξ άρχής κάτι πού συχνά τό ξεχναμε, όταν μας
γλσσα , ή θρησκεία και ή ίστορι- κυριεύει ή μιζέρια μας Η Ελλάδα
κή μνήμη, δηλαδή ή έθνική αυτοσυ ς Κράτος έχει ζωή 200 χρόνια. Ο
Ελληνισμός όμως ς έθνος, ς γ νος , ς πολιτισμός άντέχει, έξελίσσεται, διασπείρεται και κυριαρχεί
όλοκληρωτικά καθεσττα τουπρο - γιά πάνω άπό 3.000 χρόνια, κάτι πού
άποδεικνύει τή δύναμη πού έμπεριέχεται στό κύτταρο του Έλληνα και στό πολιτισμικό DNA τής
γάλη ίστορική του διαδρομή τέ - φυλής. Όπως άποδεικνύει ή ίστοτημένο και δυσκίνητο Ελληνικό ς ,
Κράτος κρύβεται ένα μοναδικό , άναφέρω κάποια παραδείγματα πού
άναδεικνύουν τή σημασία της . Τό
1830 όταν οί μεγάλες δυνάμεις μετά άπό ένα διπλωματικό άθλο του
"Εχοντας έπισκεφθεί ς Υφυ- Ιωάννη Καποδίστρια άποφάσισαν
να άναγνωρίσουν την Ελλάδα ς
Χρες σας διαβεβαινω ότι δέν Ανεξάρτητο Κράτος, έπέβαλαν ς
άτυπο δρο νά όνομαστεί ΤραικίαGreece-Grece-Griechenland>, διότι ήξεραν ότι οί Γραικοί είναι ένα
πού προσδιορίζουν ένα Εθνος: ή
όξυδερκές , πολυμήχανο και θαυμαστό Εθνος
νειδησία . Δέν είναι τυχαίο ότι όσοι
έπιχείρησαν γενοκτονίες, άπό τούς
Τούρκους καί τούς Ναζί, μέχρι τά
πουργός Εξωτερικν πάνω άπό 65
ηγούμενου αίνα, αυτά τά θεμέλια
άκριβως έπιδίοξαν νά πλήξουν. Ο
Έλληνισμός βίωσε συχνά στή με ύπήρξε πουθενά πολιτικό , στρατιωτικό , έπιστημονικό , οίκονομικό ,
δημοσιογραφικό , έρευνητικό, πολιτιστικό κέντρο έξουσίας πού να
KΌ Εενοφν Ζολτας
"Όιργος Σεφέρης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παγνουνν έως
τέλος Δεκεμβρίου
τά κορωνοχρέη
Τά μυστικά τν κινητοποιήσεων
Ένοχλούν τόν Ερντογάν
λέξεις μέ έλληνική ρίζα.
ΤΡΙΑ ήταν μεταπολιτευτικς τά ίδεολογικά προπύρ- - .
για της Αριστεράς: ή διανόηση. οι έφημερίδες. Τά ριστικό τό παράδειγμα του διαπρεπους καθηγητή
πανεπιστήμια . Καίδι ' αυτν <κυβερνουσε- χρίς να Νανόπουλου στόν όποίο έφράγη ό δρόμος . Αύτός
κυβερνά . Μέ την διανόηση έγραψε ξανά τήν ίστο- είναι άλλως τε ό λόγος που ή Αριστερά πολέμησε
ρία της νεοτέρας Έλλάδος, είδικς του Εμφυλίου
Πολέμου, μέ όρους νικητου και όχι ήττημένου. Κολακευόταν τότε ή Αριστερά μέ τήν φράση ή Δε- ξειν ή κλειστή άκαδημαϊκή έπετηρίδα και θά χαθεί
ξιά κυβερνά, ή Άριστερά σκέπτεται . Μέ τίς έφημερίδες διαμόρφωνε την πολιτική άτμόσφαιρα στήν ες πού έγερναν τήν πλάστιγγα ύπέρ της σέ κρίσι κοινωνία . Σέ όλα τά έπιτελεία του Τύπου ήγουνταν μες στιγμές.
παλαιοί Έαμίτες ή καί νέες άριστερές μεταπολι
τευτικές δυνάμεις. Άκόμη και ό κεντροδεξιός Τύπος έτσι στελεχωνόταν. Μέ τά πανεπιστήμια τέλος παρατηρήσεις γιατί είναι μάλλον δύσκολο στόν
στρατολογούσε κομματικά μέλη , αύξανε τήνδιείσδυσή της στό έκλογικό σμα και διέθετε έμπροσθοφυλακή γιά τίς διαδηλσεις. Ο όμος πλαίσιο του
1982 που προέβλεπε συμμετοχή τν φοιτητν στά
πανεπιστημιακά όργανα και κατ' ούσίαν συνδιοίκη- Κεραμέως γιά την Αντατη Εκπαίδευση τήν στιγμή
ση μέ τους Πρυτάνεις, τήν μεταπολιτευτική διαμόρφωση των συσχετισμν στά ΑΕΙ έπικύρωνε . Μέσω
αύτου-οί συντάκτες του τό έχουν μετανοισει- ή Και β) οι δημοσκοπήσεις της <λένεν ότι οι άπόψεις
Άριστερά αύξησε καταλυτικά τήν παρουσία της στά Της Κυβέρνησης για τήν Άντατη Έκπαίδευση είναι
μέλη Διδακτικου Έρευνητικου Προσωπικου. Απέ - ισχυρα πλειοψηφικές καί οί δικές της άσθενς μειοκτησε λέκτορες, άναπληρωτές έπίκουρους και τα - ψηφικές. Η άπάντηση είναι ότι έλάχιστα την ένδιακτικούς καθηγητές , οί όποιοι άποτελουν σήμερα ό
καθένας στόν τομέα του τήν αύθεντία που όρίζει είσακτέων κατά 20.000 μέ τήν καθιέρωση τής βάτήν κατεύθυνση της έπιστήμης άλλά καί τό μονοπλιο της σκέψης. Ταυτοχρόνως έξόρισεάπό τό Πα νεπιστήμιο διάνοιες πού τήν άπελουσαν-χαρακτη
ΕΚΚΛΗΣΗ στούς γλωσσολόγους ανά
βρούν ένα τουρκικό όνομα για Τούρκους δι αστημικούς ταξιδιτες άτηύθυνε δ Ταγίπ
Ερντογάν καθς οί δροι κάστροναύτης
( astronot) και ακοσμοναύτης (kozmonot)
πού χρησιμοποιουνται σήμερα στήν τουρκική γλσσα έχουν έλληνική προέλευση .
Άνακοιννοντας τό διαστημικό πρόγραμμα
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ πληρωμν φορολογικν ύποχρεσεων και δόσεων ρυθμισμένων όφειλν έως τό έλος του έτους
άνεκοίνωσε δ ύπουργός Οίκονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας . Γιά όφειλές βεβαιωμένες στίς Δημόσιες Οίκονομικές
'Υπηρεσίες και τά 'Ελεγκτικά Κέντρα
πού δέν τελούν σέ καθεστς ρυθμίσεως
καί γιά τίς δποίες έχουν χορηγηθεί άνα
στολή είσπράξεως και παράταση κατα βολής εως τίς 30/4/2021, ή τερίοδος άναστολής είσπράξεως παρατείνεται περαιτέρω, μέχρι τις 31/12/2021. Οι άνωτέρω
δφειλές μετά τήν λήξη τής παρατάσεως
( 31/12/2021) θά μπορούν να ένταχθούν
σέ πρόγραμμα ρυθμίσεως τμηματικής
Συνέχεια στήν σελ. 2
λυσσωδς τήν δημιουργία μή κρατικν , μή κερδοσκοπικν πανεπιστημίων . Ο φόβος ότι θά άνοί διά παντός τό μονοπλιο της σκέψης. Οι καύθεντίΠροχωρ συντόμως σέ αυτές τίς είσαγωγικές
Συνέχεια στήν σελ5
τρίτο άδαη που έχει μαυρα μεσάνυκτα γιά τήν Άριστερά κουλτούρα και πρακτική νά κατανοήσει γιατί
αυτές τίς ή μέρες ή Αριστερά πραγματοποιεί τό ένα
συλλαλητήριο πίσω άπό το άλλο έναντίον του νόμου
Κάτω τά χέρια άπό
τό Λύκαιον Όρος
που α) δένπράττει μέ τήν ίδια έπιμονή κάτι άνάλογο
γιά τους πληττόμενους κλάδους άπό τήν πανδημία
Γράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
ΕΝΑΙ ΠΡΟΔΗΛΟ πλέον πς δέν θέ λουν οι κερδοσκόποι έπενδυτές τον
έκθεμελιωτικν μεταρρυθμίσεων
να μας κεύεργετήσουν μέ παραγωγή ένέργειας άπό έναλλακτικές πη
γές . Καταστροφείς του τοπίου καί
του πολιτισμού μας έν τέλει είναι. Οι
Σίγησε
ό Αντνης Καλογιάννης
φέρει αύτό. Αύτό που τήν ακαίειν είναι ή μείωση τν
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
σης και ή πτση του προπυργίου της άνομίας μέσα
Συνέχεια στήν σελ. 3
περινυμοι έπενδυτές ποτέ δέν μέ
τρησαν τίς δυσμενείς συνθήκες καί
τίς συνέπειες άπό τίς παρεμβάσεις
τους . Μέτρησαν μήπως τίς έπιπτσεις στό περιβάλλον άπό τούς θηριδεις άνεμόμυλουςν των άνεμογεννητριν (72 τόν άριθμό , στό Λύκαιο) , άπό τόν θόρυβο τής άέναης
κίνησής τους και τά ρεύματα άέρος
που αίφνιδιάζουν και έξοντνουν τά
πετούμενα (τά άποδημητικά ή τά ταπεινά στρουθία και τούς πανέμορφους κύκνους πού κατεβαίνουν άπό την
Κασπία , καί τά άετοειδή, άετούς, γεράκια και άγριους γυπες, πού διαμένουν
καί πτανται σ ' έκείνες τίς κορυφές, πού
είναι ό ζωτικός τους χρος) , Μπορούν
νάζήσουν σέ άφιλόξενα βουνά , σέ κάορνες πέτρες", "Η μήπως μέτρησαν καθαρά και τίμια τίς συνέπειες της ύπάρξεως
καί λειτουργίας τους για την όλική πανίδα έδάφους; Καί γιά τόν άνθρωπο άκόμη;
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μητσοτάκης: <Στίς σχολές
μπαίνει ή Δημοκρατία
"Ενα κοχύλι τό παλαιότερο
πνευστό μουσικό όργανο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ένας 47χρονος Αμερικανός άπό Τήν Άλαμπάμα
νόμιζε ότι είχε σχεδιάσει τό τέλειο έγκλημα . Εκμε
ταλλευόμενος Τήν άδυναμία Της συζύγου του στό
άλκοόλ, έπεχείρησε νά σκηνοθετήσει ένα άτύχημα πού θά όδηγούσε στόν θάνατό της . Λογάριαζε
όμως χωρίς την έφαρμογή στό κινητό του . Γιά τήν
άκρίβεια, ύπεστήριζε πς Τήν νίκτα του θανάτου
τής συζύγου του είχε πέσει γιά ύπνο άππό Τίς 10.30
καί δέν είχε σηκωθεί άπό τό κρεβάτι παρά στις 5.00
τό πρω, όταν άκουσε ήχους άπό τις σειρήνες τν
περιπολικν που κατέφθασαν. Τό κινητό του όμως
τόν διέψευσε Η έφαρμογή ύγείας, ή όποία μεταύ
άλλων καταμετρά τάβήματά του, κατέγραψε δρα
στηριότητα μεταξύ 11.03 και 11.10 Συγκεκριμένα
ό δράστης φαίνεται νά πραγματοποίησε 18 βήματα σέχρόνο πού ό ίδιος ίσχυρίζετο πς κοιμάται .
ΣΦΟΔΡΗ άντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Πρω θυπουργού και του άρχηγού τής Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως στήν συζήτηση του νομοσχεδίου γιά τό
Υπουργείο Παιδείας μέ αίχμή την παρουσία άστυνομίας στά πανεπιστήμια. Η νεολαία Λαμπράκη, τά πανεπιστήμια Καίημπριτζ καί Όξφόρδης, δΕλύτης, δ
Οργουελ και ό Βορίδης είχαν τήν τιμητική τους . Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ύπερασπίσθηκε μέ θέρμη τήν
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΕΝΑ κοχύλι τό όποίο άνεκαλύφθη πρίν άπό 80 χρόνια στό σπήλαιο Marsoulsa στούς πρόποδες τν Γαλ
λικν Πυρηναίων και παρέμενε ξεχασμένο σέ συλλογή μουσείου, ήχησε για πρτη φορά μετά 18.000 χρό .
να . Εν άρχικς είχε θεωρηθεί ότι ήταν κάποιος είδος
τελετουργικού κυπέλλου , άπεκαλύφθη δτι τελικς
πρόκειται γιά τό παλαιότερο γνωστό μουσικό όργανο
του τύπου του, άφού οί έρευνητές διεπίστωσαν δτι είχε
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Δέν είναι μικρό πράγμα ή αίσθητική
του περιβάλλοντος. Η καταστροφή του
φυσικού τοπίου καί ή αίσθητική βλάβη θά
πρεπε νά γεννούσαν άγγιμα δικαιματα
άποζημίωσης . Οί χαίνουσες πληγές τον
λατομείων στίς πλαγιές των βουνν καί
οι άνεμογεννήτριες στίς κορυφές τους
βλάπτουν ψυχικά τους θεμενους . Γιατί
σκοτνουν τήν όμορφιά και τήν γαλήνη .
Αφησαν οί άποφασίζοντες για τίς τύχες
του λαου μας σκοπίμως έγκαταλελειμ
μένα και έρημα τά βουνά της Πελοποννήσου, προκειμένου νά τούς έπιφέρουν
τό τελειωτικό χτύπημα (coup de grace).
Πάει, τόν χάσαμε τόν καλό μας γείτονα!
. Θά τργατε μιά μπριζόλα βγαλμένη άπό τρισ
διάστατο έκτυπωτή; Ή ίσραηλινή Aleph Farms
καλλιέργησε μιά μοσχαρίσια μπριζόλα mb cye χρησιμοποιντας τχνολογία βιοεκτυπωτού καί άληθινά κύτταρα βοδινού . Η έταιρεία , σέσυνεργασία
μέ τό Τμήμα βιοιατρικής μηχανικής στό Ίνστιτούτο
Τεχνολογίας του Ίσραήλ, έκτυπνει ζωντανά κύτ
ταρα πού έπωάζοντα στε νά άναπτύσσονται καί
νά διαφοροποιούνται, προκειμένου νά άποκτήσουν
τήν ύφή καί τις ίδιότητες μιας άληθινής μπριζόλας
(Ενσωματνει μυς καί λίπος παρόμοια μέ τό άντίστοιχο κομμάτι ένός σφαγιασμένου ζου Ατά
λέγει ή έταιρεία Οχασάπης συμφωνεί άρά γ
Απευθύνω έκκληση σίες οί όποιες έχουν έθνική λίί ό Ταγίπ και τά παλληπροέλευση! Δηλαδή ό τύπος κάρια του είναι συνονθύλευμα βαρβαρικν νομαδικν
στούς γλωσσολόγους μας ,
νά βρούν μιά τουρκική όνο - τήν έέχε ψωνίσει τελείως , Τήν
μασία γιά Τούρκους διαστη- έχει κουνήσει τήν άχλαδιά
μικούς ταξιδιτεςΟ Τγίπ Αυτός νομίζει ότι θά μποξανοχτυπά! Δέν μπορε , λ ρούσαν οί διεθνείς όροι νά
e, ο άστοιχείωτος , νά άκούει ότι ό διεθνής όρος είναι
κάστροναύτης και ακοσμοναύτη , διότι είναι όνομα-δή , καθ ότι αύτή πού όμινά άποκαλείται άλλοις . Ή
έλληνική λέξη ακόσμο, γέννησε τήν κοσμογραφίαν
διαλέκτων . Δηλαδή πς και , συνεπς , έκεΐνος που
ταξιδεύει σέ διαφόρους κκό σμου δέν μπορεί νά όνομασθεί άλλοιως . Φυσικά, ή νέα
<τρέλου πού ξεστόμισε δ μόνά τόν λέμε τον άστροναύτη καί τόν κοσμοναύτη; Η
έλληνική λέξη κάστήρν Υένάντικατασταθούν άπό λέξεις νησε τήν άστρολογία καί,
μέ ρίζα τουρική Αν ύπάρχει τουρκική γλσσα , δηλασυνεπς , έκείνος που ταξ- λις προχθές άναφερθείς στήν
Συνέχεια στήν σελ. 4
δεύει στά άστρα , δέν μπορί
Συνέχεια στήν σελ. 5
(12-2-2021