Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | Αρ. φύλλου 799 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας & της
επιχειρηματικότητας επιδιώκει η Περιφ. Πελοποννήσου

• Προτίθεται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΕΜΠ
Τη δημιουργία δομών υποστήριξης της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
έντασης γνώσης επιδιώκει στην περιοχή
της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο
πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Για τον σκοπό αυτό προτίθεται να συνάψει
προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Τα δύο πιο πάνω θέματα ―δηλαδή η έγκριση σκοπιμότητας υποβολής και υποβολής αίτησης από την Περιφέρεια για τη
χρηματοδότηση του εν λόγω έργου αφ’
ενός και αφ’ ετέρου η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του
ΕΜΠ― θα συζητηθούν στην επόμενη
προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην κάλυψη του υφιστάμενου κενού στην Περι-

φέρεια Πελοποννήσου από την έλλειψη
αντίστοιχης δομής, καθώς και στην ανάληψη ρόλου επιτελικής καθοδήγησης, στήριξης και εποπτείας των δράσεων Έρευνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
Κεντρική λειτουργία των δομών που θα
συγκροτηθούν στο πλαίσιο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης μεταφοράς γνώσης και
κινητοποίησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και της τοπικής κοινότη-

τας, για συμμετοχή στα προγράμματα καινοτομίας, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων τεχνολογικής και μη
τεχνολογικής καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, σε σύνδεση τόσο
με τους ερευνητικούς φορείς της περιφέρειας, όσο και με κάθε άλλη σχετική πηγή
ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους
αυτής.
Ειδικότερα, θα συμβάλει στην ανάδειξη
επιχειρήσεων γνώσης, προσφέροντάς τους
κατάλληλο χώρο στέγασης, υπηρεσίες
γραμματειακής υποστήριξης και δικτύωσης, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία,
καθώς και πρόσβαση σε τεχνολογικές
γνώσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, επικουρώντας, ταυτόχρονα, στη διασύνδεσή
τους με πανεπιστημιακά ιδρύματα και την
ενσωμάτωσή τους στην αγορά.

Ευρεία σύσκεψη για θέματα τουρισμού στην Περιφέρεια
Σύσκεψη για θέματα τουρισμού πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη
Νίκα.
Στη σύσκεψη, με τη συμμετοχή της θεματικής αντιπεριφερειάρχη, Άννας Καλογεροπούλου, γνωστοποιήθηκε ότι βρίσκεται
στην τελική ευθεία η τουριστική ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ακόμα, έγινε ενημέρωση για την προσπάθεια επανάκαμψης του Ράλυ Ακρόπολις
στην Περιφέρεια, για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών που αφορούν στη δημιουργία
και λειτουργία στο Ναύπλιο τουριστικού
περιπτέρου υποδοχής επισκεπτών, καθώς
και για την προκήρυξη διαγωνισμού για το
DMS / Destination Management System
(Σύστημα διαχείρισης προορισμού).
Συζητήθηκε, επίσης, η ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) που αφορά στην
πολιτιστική διαδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κατάθεση προτάσεων για
των προσθήκη και άλλων δυνητικών διαδρομών.

Παράλληλα, εξετάστηκαν αφ’ ενός οι δυνατότητες που δίνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Blue Economy, για τη ένταξη
καταδυτικών πάρκων και την βελτίωση λιμενικών υποδομών και αφ’ ετέρου η ενδεχόμενη ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ έργων όπως ο
ψηφιακός DMO / Destination Management Οrganization (οργανισμός διαχείρισης
του προορισμού).
Στη χθεσινή συνεδρίαση διερευνήθηκε
ακόμα η στήριξη των αεροπορικών εταιρειών μέσω ενεργειών marketing, με στόχο

τη διατήρηση των πτήσεων στο αεροδρόμιο
της Καλαμάτας, ενώ συζητήθηκαν και ενέργειες για την προσέλκυση νέων εταιρειών.
Όσον αφορά στην οικονομική στήριξη του
συνεδρίου του Γερμανικού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων (DRV), στο τέλος του
φετινού Οκτωβρίου, στην περιοχή της Πυλίας, τονίστηκε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν οφέλη για την τουριστική προβολή
όλης της Πελοποννήσου, καθώς στο πλαίσιο
του συνεδρίου περιλαμβάνεται tour τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων.
Μεταξύ άλλων θεμάτων που απασχόλησαν τη χθεσινή σύσκεψη ήταν η νέα εικαστική ταυτότητα της Πελοποννήσου, η
σήμανση όλων των τουριστικών τόπων της,
αλλά και η πρόβλεψη για δημόσιες τουαλέτες σε σημεία αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας.
Τέλος, ακολούθησε και δεύτερη διάσκεψη
με τη συμμετοχή ιδιοκτητών σκαφών, στην
οποία διερευνήθηκαν τρόποι προβολής τού
αλιευτικού τουρισμού στον οποίον εστιάζει,
επίσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου.