Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συμμετογή Alumil σον αgμπχτονικό διαγονισμό για ο Νο Επιειηματκό Κέντρο θεσσαλογίκης.
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5913 Πέμπτη 11.02. 2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Νέο μισθολόγιο
Peoplecert:
Υπέγραψε τετρυετές συμβόλαιο με το
γαλλικό χράτος
>>> ελ .
>>> ελ
για τους
Παράταση για ρύθμιση οφειλν
δανειοληπτν του πρην ΟΕΚ
εφοριακούς
Ατολογισμός 2020
Νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αοχής
Δημοσίων Εσόδων από την
1η Ιουνίου 2021 προβλέπει
νομοσχέδιο του υπουργείο
Οικονομικν το οποίο κατα
τέθηκε στη Βουλή , με το
οποίο οι μηνιαίες αποδοχές
των υπαλλήλων παύουν να
συναρτνται ποκλειστικά
και μόνο με την προϋπηρεσία,
την οικογενει ακή κατάσταση
ή το επίπεδο εκπαίδευσης
αλλά καθιερνεται αμοιβή με
βάση την περιγραφή της
θέσης εργασίας και των
καθηκόντων της κάθε θέσης
Αρμόδιες πηγές διαβεβαινουν πως με την εφαρμο
γή των νέων διατάξεων κανένας υπάλληλος δεν θα υποστεί μείωση αποδοχν, αντί ετα σε ουνάρτηση με τη θέση
ευθύνης που κατέχει θα
προκύψουν μισθολογικές
αυξήσεις οι οποίες μάλιστα
εκτιμνται σε ετήσιο κόστος
48 εκατ. ευρ.
Υπερδιπλασιάζει την
τιμήστόχο η Εurox
διατάξεις
Νέα, κατά πολύ υψηλότε- ευρ στο εννεάμηνο, από
ρη τιμή-στόχο για
μετοχή
+5,14%, στα 13 από 5,5
ευρ δίνει η Εuroxx σε
ένθεσή της στην οποία μοσμένα
διατηρεί τη σύσταση οverweight.
Σημεινεται ότι ο τίτλος
νομοσχεδίου ορίζεται ότι η
μισθολογική κατάταξη των
υπαλλήλων αποτελεί συνδυασμό των μισθολογικν κλιμαχίων βασικού βαθμού και
των Βαθμν Θέσης Εργασίας
με τη χορήνηση ειδικής αμοι
βής ανά Βαθμό Θέσης
Εργασίες.
Η ειδική αμοιβή θέσης
εργασίας κυμαίνεται από 100
ευρ για τον 12ο B. Θ.Ε. έως
2.200 ευρ για τον 1ο B.Θ.Ε.
Παρέχεται παράλληλα η
δυνατότητα προσαύξησης του
χορηγούμενου επιδόμετος
απομορυσμένων- παραμεθορίων περιοχν (έως 500
ευρτο μήνα), διαμορφνον
ται ελάχιστα όρια αποδοχν ,
μόλις 97 εκατ. στο εννεάμ ηνο του 2019.
Πλέον, ση μεινει, αναμέ
νουμε ότι τα αναποοσαρτη
ΔΕΗΔΕΗ
Σημαντική για την ανάπτιξη της ελληνικής οικονομίας ήταν το
2020η συμβολή του Εθνικού Συστήματος Υποδομν Ποιότητας
(Ε.Σ.ΥΠ.) -αποτελείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυπολειτουργικά
κέρδη για το σύνολο της
χρήσης 2020 θα καταγρά - oησης (ΕΛΟ1) και το Βθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙM.)
ψουν άνοδο 175% στα 918
εκατ. ευρ.
Η μετοχή διαπραγματεύ εται με έκπτωση 41% σε
σχέση με τις ομοειδείς
ευρωπαϊκές
τονίζει
Παράλληλα, η
. υπό τη νέα διοίκηση με πρόεδρο τον κ . Αδριανό Παυλόπουλο
και διευθίνοντα σύμβοιλο τον κ. Νικόλαο Καλάχο και την αρωγή
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
ΔΕΗΔΕΗ
+5,14%
διαπραγματεύεται στα 7,5
ευρ περίπου σήμερα στο
ταμπλό , με τη χρηματιστηριακή να δίνει περυθριο ανόδου 73%.
Ο ΕΛΟΤ λειτουργεί από το
1976 ως εθνικός φορέας CEN , CEΝELEC και ETSI
εταιρίες,
Οργανισμούς Τυποποίησης:
Euroxx Τυποποίησης στην Ελλάδα
και στους Διεθνείς Οργανι
χηματιστηριακή προβλέπει μέση ετήσια
και εκτροσωπεί την χρα σμούς Τυποποίησης: ISO
μας στους Ευρωπαϊκούς
σημεινει ότι οι προσπάθ- αύξηση των ΕΒΙΤDA κατά
ειες αναδιάρθρωσης ήδη
αποδίδουν, με τα ΕΒITDΑ
της επιχείρησης να ανακάμπτουν στα 696 εκατ.
και ΙE.
36,3% ως το 2023 , με
βελτιωμένη ορατότητα και
παρά την απλεια μεριδίων αγοράς.
Created by Universal Document Converter