Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) , Π
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
11 Φεβρουαρίου 2021
Βλασίου ίερομ Θεοδρας βασ της στερεωσάσης τήν όρθοδοξίαν
Νέα Σελήνη 1Ανατολή ήλίου 7.18'- Δύσις 5.59
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και νοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές καινότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β
Αριθμ. φύλ. 41881
"Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Ποιοί
Ποιοί μας <τύπησαν> μέ γκαζάκια
<χτύπησαν μέ γκαζάκια
δρομική έπίθεση του Ρουβίκωνος πέ - σήμερα; Γιά νά είναι παραρτήματα κομμάρυσι τόν Ιανουάριο . Η μαύρη μπογιά πού
έρριξαν στίς πόρτες και στά παράθυρα το
γραφείου μου-άμφιβάλλω άν ήξεραν σέ
ποιόν άνήκει- δέν καθάρισε, όπότε άνα - θηκε ή Δημοκρατία έπειδή κάποιοι μας
γκαστικά τήν διατηρήσαμε ς άποψη συνέστησαν Νά προσέχετε-άπό άνηκαί ς ένθύμιον.
μας είναι Είστε οί μόνοι πού έχετε άπομείνει πλέον νά κάνετε δημοσιογραφίαν.
Υπό την έννοια ότι δέν άποκρύπτουμε
Του Μανλη Κοττάκη
των ή για νά έκπροσωπούν τήν κοινή γνμη; Κί άκόμη: Εάν φοβόμαστε νά γράψου
με τήν γνμη μας στήν χρα πού γεννήΔΥΟ είναι οί φράσεις πού άκούω όλο και
συχνότερα άπό φίλους και άναγνστες γεγονότα. Δέν είμεθα οί μόνοι , πάρχουν
μας τό τελευταίο διάστημα . Η πρτη: Νά
προσέχετεb . Τήν σύσταση αυτή συνήθως γοι
μας τήν κάνουν άπό ένδιαφέρον φίλοι, οί ράγουν γραμμές και σκονάκια άπό πάσης
όποίοι άπορούν μέ το θάρρος μας ή τήν φύσεως έξουσίες. Οί φωνές αυτές τν φί
άγνοια κινδύνου πού μας διακατέχει όταν
άποκαλύπτουμε πομπές έπωνύμων ή στιγματίζουμε πολιτικές έπιλογές . Τήν άκού
όμως καμμιά φορά και ύπαινικτικά μέ
χροιά ένόχλησης για τήν ένταση της κρι-προκειμένου να μέ ένημερσει γιά την
τικής πού άσκουμε κατά καιρούς στίς πά
σης φύσεως έξουσίες: πολιτικές , οίκονο-λος Εστία Επενδυτική : ΚΝά προσέχεμικές , έπιχειρηματικές, έξωτερικές , άπασες . Πέρυσι τέτοια έποχή περίπου τό Νά
προσέχετε τό άκούγαμε και ς δημόσια
προειδοποίηση άπό τά έκσυγχρονιστικά δέν προσέχουμε .
μικρόφωνα ραδιοφωνικν σταθμν: Εως
τό Σεπτέμβριο του 2020 θά σάς στραγγαλί- Oιλο του πιό θαρραλέου έκδότη τής γεσουν οίκονομικά καί θά σάς κλείσουνε!.
(Η άπόπειρα έγινε άπό ίδιωτικά συμφέροντα στόν χρο του Τύπου , άλλά έμείς είμαστε άκόμη έδ.)
και άλλοι , στόν Τύπο πάντως είμαστε σίυρα άπό τούς όλίγους πού δέν άναπασυχία έστω, τότε τί νόημα έχει; Νά ταΤά χθεσινά κόρφανάν γκαζάκια στήν ραδσουμε και έμείς τά κλειδιά του προείσοδο τν γραφείων τοϋ Όμίλου μας στήν μαχνα μας! Έννοείται ότι δέν θά τό κά δδό Ερατοσθένους στό Παγκράτι, τήν
έπαύριον τν πρωτοσελίδων μας γιά τήν νεφράν για να έκφράσεις την δικαιολοτρομοκρατία, δίδουν τήν έντύπωση, δτι ό γημένη όργή ένός λαού έναντίον ένός ξέάποστολέας τους κινείται σέ γνωστούς χ ρους, άντιεξουσιαστικούς. Αλλά ή 'Ελλάς νική δίωξη στήν άλλοδαπή.
είναι περίεργη χρα , όμοιάζει στήν πραγματικότητα μέ ρωσσική έρυθρά μπάμπου- ένας έκδότης μέ πρην Πρωθυπουργό,
σκα . Ούδείς γνωρίζει ποιός μπορεϊ νά κρύβεται πίσω άπό κάθε έπίθεση, άκόμη και
άν οί δράστες είναι γνωστής ταυτότητας .
Δέν είναι όλα τόσο προφανή όσο φαίνονται.Ωστόσο για έμας πού ζουμε σέ αυτήν
την χρα ύπάρχει ένα θεμελιδες έρτη-σ
ματό όποιο τό άπαντάμε κάθε ή μέρα άκόλων και άναγνωστν άντήχησαν μέ ένταση στά αυτιά μου άξημέρωτα χθές τό πρωί,
όταν μία άγαπημένη φίλη, παραγωγός ίδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού , μέ ξύπνησε
νουμε . Η άλήθεια βεβαίως είναι δτι θέλει
νου ήγέτη . Το κάναμε και είσπράξαμε ποιέπίθεση πού δέχθηκε μέ γκαζάκια δ όμιΘέλει νεφράν γιά νά συγκρουστεϊ
τε. κΕίστε οίμόνοιω Τίς άκουγα ς ήχω
τις φωνές, διαρκς και έναλλάξνα τρυ
πουν τά αύτιά μου. Η άλήθεια είναι ότι
προσωπικό του φίλο, έπειδή διαφνησαν
σε θέματα άρχων και διαφάνειας . Τό κά
ναμε και τό τίμημα είναι τό έπαπειλούμε
νο Είδικό Δικαστήριο. Θέλει ανεφράν νά
συγκρουστείς μετωπικά για τις άφορολόγητες καταθέσεις δισεκατομμυρίων της
λίστας Λαγκάρντ, τήν ρα πού οί τρόικες
περιέκοπταν τούς μισθούς και τις συντάξεις του έλληνικού λαού . Το κάναμε-τό
Συνέχεια στήν σελ.3
Στά δέκα χρόνια πού έργάζομαι στόν
νιας του , τού Γιάννη Φιλιππάκη, στά τέσσερα πού βρίσκομαι στήν διεύθυνση τς
Εστίας , oί ρήξεις καί oί συγκρούσεις
πού έχουμε κάνει είναι άμέτρητες. Μά
Η δεύτερη φράση πού άκούω έπίσης ποτέ ίδιοτελείς. Στό γραφείο μου στήν
ΚΕστία) ύπάρχει ένθύμιον άπό τήν καταμη και μέ τίμημα τήν διακοπή κδιπλωμα ur
τικν σχέσεων μέ φίλους πού μάς συνδέ ουν ή μας συνέδεαν κάποτε κοινές άξίες:
Γιά ποιόν λόγο έκδίδονται οι έφημερίδες
πολύ συχνά άπό φίλους για τόν Ομιλό
Ε Ενθύμιον τουΡουβίκωναν
του Κστα Κόλμερ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Όκ. Μητσοτάκης
ψέγει τούς φλύαρους
ύπουργούς
Αποδυναμωμένη Ομοσπονδία
Ό Καποδίστοιας
ήρνήθη να πάρει
έστω έναν όβολό
Μία χαλαρή όμοσπονδία έλάχιστα άπέχει άπό
ΠΡΟΤΟΥ κάν συγκληθη ή κάτυτην διάσκεψη για τό
Κυπριακό, άρχισαν οι έκπτσεις γιά την ίκανοποίη- τήν συνομοσπονδία κι αύτή άπ ' τή συνύπαρξη δύο
ση της Τουρκίας . Σύμφωνα μέ δηλσεις του προ- άνεξαρτήτων κρατν , ίδίως έάν το ένα έξ αύτν
έδρου της Κύπρου Νίκου Άναστασιάδη, ή κυβέρ-είναι άδηφάγο, ζητντας το 50% των πλουτοπαρανησή του δέχεται να συζητήσει στήν Νέα Υόρκη , γωγικν πόρων της, ς ή Τουρκία του Τσαβούσοτήν Βρεταννική πρόταση περί άποκεντρωμένης γλου . Το Κυπριακό δέν θάλυθη τότε άλλά θά περιόμοσπονδίας μέ διευρυμένες έξουσίες στά συνιστντα (αύτήν) κράτη.
οίπληρεξούσιοι
καίτί άπήντησε
ό Κυβερνήτης
πλακεί σέ ένα άνατολίτικο παζάρι ύπό τήν άπειλή
40.000 Τούρκων βαζιβουζούκων.
Έλευθ. Γ Σκιαδά
Εύελιξία ν' άπαιτεί ό διεθνής παράγων άπό
κ. Αναστασιάδης άπεμακρύνθη άπό την έννοια της τήν Τουρκία και όχι άπό τούς Κυπρίους, Όρθοδόαδικοινοτικής καί διζωνικής όμοσπονδίαςκαί προ- ξους και Μουσουλμάνους , που διεχρησε ή Τουρσεχρησε στήν Τουρκική άξίωση των δύο άνεξαρ - κική είσβολή και κατοχή πρό 52 έτν. Η Βρεταννία
Η έμφαση στήν λέξη κράτην άποδεικνύει ότι ό
(σελ. 4)
ΤΗΝ έντονη ένόχλησή του για την προσπάθεια δρισμένων ύπουργν να προκαταβάλουν τίς άποφάσεις τής Επιτροπής
τν Εμπειρογνωμόνων και συνολικά της
Κυβερνήσεως έξέφρασε χθές ό Πρωθυπουργός . Σέ συνέντευξη πού παρεχρησε στόν Σκάνν και τόν Άλέξη Παπαχελά
νά μαζέψει τά ύπολείμματα της αύτοκρατορίας της
καί νάπάει στό καλό. Άρκετά ύπέφερε ό Κυπριακός
τήτων κρατν στήν Κύπρο.
Δηλ. στήν τριχοτόμηση της νήσου, όπου ή Κυ- λαός έξαιτίας της.
πριακή Δημοκρατία θά έχει το 55% του Κυπριακού
έδάφους, ή Τουρκία τό 40%, μέ τό υπόλοιπο νά μένει στά χέρια της Βρεταννίας (δύο κυρίαρχες στρα- Αγκυρας πού θ' άπορρίψει τήν κένιαία διεθνή προτιωτικές βάσεις).
Εύτυχς όμως που ύπάρχει και ό χαλίφης της
του Α. Π.Δημόπουλου *
σωπικότητα, κυριαρχία και ίθαγένεια τν Κυπρίων.,
που ζητείχαμηλοφνως ό κ . Άναστασιάδης.
Ο Τουρκος πρόεδρος Ταγήπ Έρντογάν τά θέΣυνέχεια στήν σελ . 3
ΠΡΙΝ ένα μόλις χρόνο, ό τότε ήλικίας
99 έτων Tηomas Moore, ήταν γνωστός
μόνο στόν προσωπικό του περίγυρο
ς ένας συμπαθητικός ήλικιωμένος
βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου . Καθς όμως πλησίαζε ή έπέτειος των 100 χρόνων του τόν περασμένο Απρίλιο και μέ τήν πανδημία νά
άποδεκατίζει ήδη τήν Άγγλία , ο <Λοχαγός Τomν (Captain Τom), όπως έγινε
έν συνεχεία γνωστός σέ όλο τόν κόσμο, άποφάσισε νά έορτάσει τό γεγονός διανύοντας 2,5 χιλιόμετρα στήν
αύλή του ( μέ γύρους των 25 μέτρων
καί μέ την βοήθεια όρθοπεδικού Π.
λόγω περιορισμένης κινητικότητας)
καί μέ στόχο νά συγκεντρσει 1.000
λίρες για το NHS (τό Εθνικό Σύστημα 'Ύγείας της Βρετανίας ) . Πράγματι
τό έπραξε, όμως μέ τόν Τύπο νά έχει
Συνέχεια στήν σελ. 3
Αν ή ίδέα που έρριξε ό υπουργός Εξωτερικν
της Βρεταννίας Ντομινίκ Ράαμπήταν βιωσιμη, γιαι λει όλα δικά του> γιά την άναβίωση της Οθωμα
Έράνισμα προσωπικν
δεδομένων
ζητεί πλήρη άνεξαρτησία άπό τό Λονδινο καί γιατί νικής αυτοκρατορίας ένα αίνα μετά την διάλυσή
έπιμένει νά θεωρεί Βρεταννικό έδαφος τήν Βόρειο της Έτσι κι ή άτυπην διάσκεψη που άπεργάζονται
Ίρλανδία, έν άντιθέσει μέ την λογική καί δικαία άξ
Ίρλανδία, έν άντιθέσει μέ τήν λογική και δικαία άξί - οι Τουρκολάγνοι της Δύσεως θά πέσει στό κενό .
ωση της Ίρλανδίας πού είναι ένιαϊο νησί.
Γένοιτο! .. .
Του Aίμίλιου Κορωναίου
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
Συναγερμός γιά τό
δημόσιο χρέος τής χρας
Ό ίσπανικός λαός
ένδιαφέρεται γιά τό Τατόι
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΜΕ τό δημόσιο χρέος στό 206% του ΑΕΠ και την έπ λαση της πανδημίας να συνεχίζεται , έκφράζεταιή
άνησυχία γιά τό άν και σέ ποιό βαθμό θάζητηθούν είς
τό άπτερον μέλλον πρόσθετα μέτρα λιτότητος στήν
χρα μας Τά περισσότερα μέτρα στηρίξεως όδηγούν
σέ μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα και όπς
έκτιμαται, τό έλλειμμα του Προϋπολογισμού έχει τεθεί
έκτός της τροχιάς τής προβλέψεως του 3,9% του ΑΕΠ.
Συνέχεια στήν σελ.2
ΙΔΙΑΤΕΡΟ ένδιαφέρον για το πρην βασιλικό
κτήμα Τατοtου έδειξε δπρέσβυς τής Ίσπανίας Ενρίκε Βιγκιέρα κατά την συνάντηση πού είχε μέ την
ύπουργό Πολιτισμού καί Αθλητισμού Λίνα Μενδνη
προκειμένου νά συζητήσουν ζητήματα πολιτιστικής
συνεργασίας μεταξύ τν δύο χωρν. Η κ. Μενδνη τόν ένημέρωσε για τό σχέδιο άποκαταστάσεως
και άναπλάσεως του Τατοΐου, τό όποιο, όπως είπε δ
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Το ένατο δισίγγονο τής βασιλίσσης Έλισάβετ
έφερε στόν κόσμο ή πριγκίπησσα Εύγενία Το νeογέννητο, τό όνομα του όποίου δέν άνακοινθηκε, είναι 11ο στήν σειρά διαδοχής. Ή 30χρονη πριγκίπισσα είναι μία άπό τις δύο κόρες του πρίγκηπος Αντριου και της Σάρας Φέργκιουσον, οί γονείς Της όποίας Τήραν διαζύγιο πρίν άπό πολλά
έτη . Ή πριγκή πισσα Εύγενία Υέννησε στό Νοσοκομείο Πόρτλαντ, στό κεντρικό Λονδίνο. Ο σύζυγός της , Τζάκ Μπρούκσμπαντ, μέ τόν όποίο παντρεύτηκε τόν Οκτβριο του 2018 στό Ούίνδσω ρ,
ήταν παρν.
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Κλειδαμπαρματος τρίτου, ήμέρα πρτη
Το Κολλέγιο Γουίντσεστερ, ένα έλιτίστικο οίκοτροφείο γιά άγόρια στήν νότιο Άγγλία, άνεκοίνωσε ότι θά είναι έν μέρει άνοικτό καί σέ κορίτσια , για
πρτη φορά άπό τήν ίδρυσή του τό 1382 Αύτή
ή μικρή έπανάστασις έντάσσεται στό πλαίσιο
μιάς μεταρρυθμίσεως πού άφορά στήν πορεία στόν
21ο αίναν αύτού τού σχολείου, όπου τά δίδακτρα άνέρχονται σέ 42.000 λίρες τόν χρόνο (περίπου 47.400 εύρ) . Ύστερα άπό έναν αίνα διαβουλεύσεων έπί του θέματος, πρόκειται νά είσαγάγουμε κορίτσια στό σχολείο κατά τίς έπόμενες χρονιέρ άνέφερε τό Κολλέγιο στήν ίστοσελίδα του . Τό
ίδρυμα πού φιλοξενεϊ περίπου 700 άγόρια, θά δε
χθεί τούλάχιστον 30 έξωτερικούς μαθητέ .
και νομίζω ότι αύτό θά άπονια έλευθερίας θά έορτάσουμε! φασίσουμεν. Τήν Δευτέρα, E
Ψελλίζει δ παρουσιαστής Δευ οσυνάδελφος . Καλά , 200 χρό Κι έκεί που κάθεσαι τό πρωί καλύτερο , γιά νά είμεθα είλικρι και άπολαμβάνεις τόν τελευταίο
καφέ πρό του νέου κλειδαμπαρματος, τσούπή κυρία Παγνη (1) καί όκύριος Καπραβέλος
στίς δθόνες μας.
νέ) γιά κλάματα!
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ψλλίζει άλλά ή κυρία είναι άνέν
Και άρχίζει τό ψιλό γαζι
άπό τους τυποποιημένους και
ούδόλως πλέον εύρηματικούς
παρουσιαστές
δοτη! Σάν νά βλέπες τόν λοχία τέρα; Μά , τί λέτε; Μεθαύριο,
Παρασκευή l> άπαντά , λές και
του πάτησες τόν καλό στό μι13:00-15:00
σου στόν Στρατό , πού όταν
του ζητούσες άδεια σού άπαντούσε μονολεκτικά, δείχνοντάς κφό δάκτυλο τού δεξιού ποδός!
Καί άκολουθεί ή cάνημέρωσήν μας άπό τήν παρουσιάστρια . Η Επιτροπή του Πα γκοσμίου Οργανισμού Ύγείας,
"Δύο απ' όλα!ν
Γιατί τους βγάζετε, βρέ
παιδιά; Μάς τά είπε ό πρωθυπουργός καί τά έμπεδσαμε.
Μέσα γιά μέσα μπάς και δέν
φρακάρει τό Σύστημα Ύγείας,
που ήταν καί παραμένει ίγο
κΘά κάνουμε παρέλαση
Ελεύθεροι κυρία μου; Εξανίσταται ή κυρία Παγνη και παγνει! <Τί είναι αύτά που λέ
τε; έπιμένει , έν γνσει του γιά
τό άρνητικόν τής άπαντήσεως
σου τό προαύλιο του στρατοπέδου: Αποψλωση ! .. .
ΖΕπρεπε νά έχει κλείσει καί
ή θεσσαλονίκην ρωτάται δ έτε
pos δόκτωρ Τής είκόνας . Ναί,
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
11-2-2021 ο