Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 10.02.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7542
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Πρόβλημα οι μεγάλες ουρές στα σούπερ μάρκετ
Αδ. Γεωργιάδης:
Βορείου Ελλύδος
Μείωση τζίρου
και βάσει εργαζόμενων
Εργασιακά: Κόφτης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΝ: Δεν Προχύπει
επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας μετά
την Πυρκαγιά στο
ΚΥΤΑσπροπύργου
Το κατάλληλο μεμα μεταξύ Παθητικν και ενεργητικν Πολιτικν, με nεριορισμό των επιχερήσεων ή του αρμού των εργαζομενων Που θα μπορούν να συμμετέχουν στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων Και έπαξη περισότερων επιειρήσεων σε στοχευμένα Προγράμματα στήριξης
της απασχολησης, αναζητεί το οικονομ κό επιτελείο, αναγνωρίζοντας όΤι οι ατοχές του ΠρούΠολογισμού είναι πεπερασμένες.Εναι χαρακτηριστική η Πρόσφατη δήλωση του αναπληρωτή
υπουργού Οικο10 μικν θόδωρου Σχυλακάκη στον Σχάι, ότι το δημόσιο αντέχει να στηρίζει Τς
επιχειρήσεις όσο χρειαστείν , δευκρινζοντας οστόσο όπι όσο περνάει 0 χρόνος
αυτό θα πρέπει να γίνεται με όλο
και Πιο στοχευμένα μέτρα, στε
να μην ξεπεραστούν κάποια όρια
στα δημόσια οικονομικά.Όπως
έχει αποκαλύψε ειδικά για τη
στήριξη της απασχόλησης, το
οικονομικό επιτελείο αναζητεί τη
μετάβαση στην επόμενη μέρα,
όταν και όπως τα επιδημιολογικά
στοιχεία το επτρέψουν, με έα
μεγμα Παλαιν και νέων μέτρων.
Intenational Lite: Καταβλήθηκαν 23 εκατ. ευρ στους δικαιούχους
Ποσό ύους 22,9 εκατ. ευρ Που αντι στοιχεί στο 969% των συνολικν απαιτή-οποία θεωρούν Πως μετά τη θλιβερή
σεων των δικαιούχων ασφαλισμένων της υπόθεση της Ασπίς Πρόνοια ( έτος 2009)
International Life έχει ήδη καταβάλλει αναπτύχθηκαν μηχανισμοί Προκειμένου
από τον Αύγουστο του 2019 έως σήμερα
το Εγγυητικό Κεφάλαιο του κλάδου ζωής . πελατν , εταιρειν που αναγκάζονται να
της εγχριας ασφαλιστικής αγοράς, τα
να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των
Κορκίδης για
μέτρα στήρξης
Επικεντρωθείτε
στα κεπιχειρημαΤικά νοικοκυριάν
διακόψουν τη λειτουργία τους .
Η διαπίστωση αυτή ικανοποιεί τα στελέχη
Το Διοικητικό απoφάσισε τη Η
Συμβούλιο της ματαίωση της Γενική Συνέ -Χρηματιστήρια- ρτηθεί
Ευρωπαϊκή Έκτακτης Γεν - λευση
Πίστη Α.Ε.Γ.Α. κής Συνέλευ-ΠραγματοΠΟΙ- Αθηνν Α.Ε. Αθηνν,
ανακοιννει σης
στους μετόχο- Μετόχων, Που πλατφόρμας EΧΑΕΕΧΑΕ
υς της Εται- είχε ορισθεί να
ρίας , όΤΙ στην Πραγματοποι-Shareholders 02/03/2021, σελίδα
συνεδρίασή ηθεί
Έκτακτη Όμιλο Ελληνικά οποία θα αναστο
θα Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο
των ηθεί μέσω της (Όμιλ ος Γ.Ε.ΜΗ. καθς
και στην επενe- +1,69%), στις δυτική
Πού πρέπει να εστάσει
ιστοτης
στις Meeting" Που εν θα ακολο-ΕΤαιρίας
νέα https://ireurop
Πρόσκληση η aikipisti.gr/
έχει αναπτυχθ- υθήσει
εί από
στις 16/02/2021.
08/02/2021,
Created by Universal Document Converter