Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Θ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τετάρτη
10 Φεβρουαρίου 2021
Χαραλάμπους ίερομ του θαυματουργού.
Αναστασίου Ιεροσολύμων
Σελήνη 28ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.19-Δύσις 5.58
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και άσθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ . 41880
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ: ΤΙΣΥΖΗΤΗΣΑΝΧΘΕΣ ΗΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΟΥΠΟΥΡΓΟΣΑΜΥΝΗΣ
Η . .Καλ
υψ άπεφάσισε:
φασισε:
Έπιστρέφει ό έθνικός ύμνος!
Ήσκησε τήν καταλυτική έπιρροή της- Ρεσιτάλ ίλαρότητος άπό την Αύτού έξοχότηταν
στό Προεδρικό , τήν ρα πού στό Μαξίμου άπεφασίζετο γενικό λουκέτο στήν Ατική
Η ΕΣΤΙΑν σας
Εξοχότητα! Τήν Βασίλισσα του Προεδρικού Με γάρου, τέως Άνακτόρων. Τήν άγαπημένη γάτα τής
Προέδρου τής Δημοκρατίας . Τήν συμπαθεστάτη
Καλυψ. Τήν πλέον εύτυχή ύπαρξη στήν πατρίδα
μας , σέ καιρό πανδημίας . Τήν ρα πού στό διπλανό Μέγαρο Μαξίμου διεξήγετο σέ βαρύ κλίμα σύσκεψις ύπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέ άντικείμενο τήν έπιβολή
ένός τρίτου σκληρού (λόκντάουνμέκαταστρε
πτικές συνέπειες για τήν κοινωνία και τήν οίκονομία- στήν Ήρδου του Αττικού ή άτμόσφαιρα ήταν χαρίεσσα . Η άντ' αυτής μυστικοσύμ
βουλος Καλυψ , ή έπίσημη guest star τν Άνα
κτόρων , Καλυψ, έδιδε ένπιον του ψύχραιμου
"Υπουργού Αμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλο ένα
άπίστευτο ρεσιτάλ, ποζάροντας πάνω στήν προεδρική καρέκλα, ακροπατντας πάνω στό ξυλόγλυπτο γραφείο τής Προέδρου, κάνοντας νάζια μέ
χασμουρητά . Γενικς προσέφερε ένα άπίστευτο
θέαμα μέσα σέ άτμόσφαιρα γενικής ίλαρότητος.
Η έπίσημη προεδρική γάτα ήταν στην άρχή διστακτική και στεκόταν ός παρατηρητής τής συναντήσεως , πού είχε ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέ τόν κύριο Παναγιωτόπουλο μέ άντικείμενο τόν Εθνικό"Υμνο και άλλα συνάφή θέματα
(λεπτομέρειες κατωτέρω ) , άλλά σταδιακς πήρε
Συνέχεια στήν σελ. 3
παρουσιάζει σήμερα τήν Αύτο
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Ένδον έως
τις 28 Φεβρουαρίου
Παρελθόν οί πρωτοκαθεδρίες
Διασωληννεται
ή οίκονομία
ΠΟΥ ΠΑΕΙ ό κόσμος τό 2021, Κάποτε άναζητούσαμε μοσιογράφο ίδιωτικού τηλεοπτικου σταθμού-στόν
τίς άπαντήσεις σέ περιοδικές έπιθεωρήσεις όπως ή ένικό μάλιστα- έπειδή έκανε μιά έπισήμανση γιά τόν
έτήσια έκδοσις του έγκυρου Εconomist. Σέ συνε- άγωγό φυσικου άερίου Nord Streanm2 μεταξύ Γερμα-|
ντεύξεις έμβληματικν προσωπικοτήτων του πλα -νίας-Ρωσσίας. Ο Ρσσος έπιτέθηκε σέ γεωπολιτινήτη όπως ό Σόρρος και ο Γκέιτς, ό όποιος μας προ ετοιμάζει τρα για τίς έπόμενες καταστροφές. Ακό- δοντάς του κακόβουλα σχόλια- καί διαστρέβλωμη και σέ έμπιστευτικές ένημερσεις . Τίποτε άπό
όλα αυτά όμως δέν άρκει πλέον. Προέβλεψε άρα-αύτά όταν φέτος-παρεμπιμπτόντως- έορτάζουμε
γε κανείς πς θά έξελισσόταν καί πς θά τερμάτι- τά 200 χρόνια άπό τήν Άνεξαρτησία μας! Δύση καί
ζε ό κόσμος το συγκλονιστικόν 2020, Όλες οί θεω - Άνατολή βάλλουν κατά της έλευθερίας έκφράσερίες που άναπτύχθηκαν πέρυσι <πετάχθηκαν στά ως άπό τό έδαφός μας!Άν μή τί άλλο έντυπωσιακό.
σκουπίδια έξαίτίας τοϋ άστάθμητου παράγοντος
της πανδημίας. Το 2020 έπιταχύνθηκε βιαίως όχρονος . Εξελίξεις προσδιορισμένες για μιά είκοσαετία Υεγονοτα: ή διακήρυξη Πάυατ στήν Άρχαία Άγορά
μετά, ήρθαν πιό μπροστά . Ζήσαμε την πυκνωοη ης άνταγωνιστές μέ Ρωσσία -Κίνα. Η δημόσια προε
ίστορίας. Στήν αυγή του 2021 στόσο δέν νομίζω ότι
χρειαζόμαστε πιά έπιθεωρήσεις, άπόρρητες ένημερσεις, γκουρού, μέντιουμ καί δέν ξέρω τί άλλογιά Αλεξάντερ Γκρούσκο στόν άναπληρωτή Υπουρνά καταλάβουμε που πάει τό πράγμαν . Αυτή τήν νο Εξωτερικν Μυλτιάδη Βαρβιτσιτη να μήν άναφορά έχουμε δεδομένα. Μεγάλα καί μικρά . Τά ζωνά - μειχθει η Ελλάδα σέ γεωπολιτικά παιχνίδια για τήν
ρια έχουν λυθείάπό νωρίς και τό ξε καθάρισμα λογα - Pωσσική άνάσχεση στήν περιοχή. Για Ρσσους,
ριασμν πού έρχεται είναι μεγάλο . Μου έκανε -στήν ασυνήθιστο . Ενταση καί νευρα ύπάρχουν και στήν
δική μας μικροκλίμακα της άνάλυσης των Αθηνν-ε
ίσχυρότατη έντύπωση ή ασυμπλοκή μεταξύ ξένων Κλίμακα-όπου και έκει είναι λυμένα τά ζωνάρια . Η
πρέσβεων στό twitter . Ό Αμερικανός ζήτησε τον λό-Άλβανία άπέλασε σέ προεκλογική περίοδο τό νούγο άπό έλληνικό ίδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό έπειδή μερο 3 τής ρωσσικής πρεσβείας στά Τίρανα και ή
φιλοξένησε τόν Ρσσο σέ άφιέρωμα για τήν Έπανά - Μόσχα άπάντησε μέ άντίποινα . Απέλασε καί αυτή
σταση του 1821. Ο Γερμανός έπιτίμησε δημόσια δηΣΙΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ, βαριά διασωληνωμένη ,
μπαίνει ή έλληνική οίκονομία λόγο τού τρ του lockdowη στην Αττική , καθς άπαιτούνται
πιό δραστικά μέτρα ένισχύσεως τν έπιχειρή
σεων τήν ρα πού οι πόροι είναι περιορισμένοι. "Ενας μήνας lockdown στοιχίζει περίπου
3,5 διο. εύρό ένω και μία έβδομάδα καραντίκό άναλυτή ίδιωτικού τηλεοπτικου σταθμου άποδίση των θέσεων της Μόσχας γιά τά 12 μίλια. Καί όλα
άσκεί ίσχυρή πίεση στήν οίκονομία και
αύξάνει τίς δαπάνες για δραστικά μέτρα
Συνέχεια στήν σελ 2
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του Πρωθυπουργού, δ
όποίος άνέλαβε τήν εύθύνη τν πρόσθετων μέτρων , ή Αττική είσέρχεται άπό
αύριο σέ καραντίνα , πού είναι πιό σκληρή άπό έκείνη του Μαρτίου, άφού τότε
δέν ίσχυαν οί χρονικοί περιορισμοί στίς
μετακινήσεις, οί μάσκες κ.ά. Η αίστηρή
"Όπως έπίσης έντυπωσιακά είναι και δύο άλλα
ένπιον Σακελλαροπούλου, ότι είμαστε έχθροί και
Ό κσούπερ Μάριον
δοποίηση του Ρσσου ύφυπουργού Εξωτερικν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Κστα Κόλμερ
: δύο Γερμανικά μάρκα) έσθη άπό
κατεδάφιση πρό δεκαετίας όταν ό
τότε διοικητής της Εύρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚη) Μάριο Ντράγκι βγήκε και είπε θά κάνω ό,τι χρειασθή γιά νά τό σσων, Καί πράγματι
έδωσε άπεριόριστη ρευστότητα χρήματος) στίς κλυδωνιζόμενες Τράπεζες της Ίταλίας , Γαλλίας και Ίσπανίας, άλλά κουρέλιασε την Συνθήκη
του Μάαστριχτ που άπαγορεύει τήν
νομισματοποίηση του χρέους στίς
χρες της Εύρωζνης. Συγχρόνως
Τέκτόξευσε το χρεωστικό ύπόλοιπο
του λογαριασμού ΤΑΡΚΕΤ2 στά δύο
τρισεκατομμύρια εύρ, έκ των όποίων το ένα περίπου όφείλει ή Ίταλία
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ηοωσσική πρεσβεία
τιμά τό 1821 μέ ποίηση
εύρύτερη γειτονιά μας-παραμένουμε στήν μικροΛεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κατά 30% έμειθησαν
τά έσοδα του ΕΦΑ
Βραβείο γιά τόν καβγά
δύο άλκυόνων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τό Βρεταννικό Βασιλικό Ναυτικό θεωρείται έξαιρεΤική δύναμις προβολής θαλασσίας ίσχύο, καιχάτα
ότι παραμένει άήττητο, όμως ούδέποτε θέλησε νά
προβληθεί ς. πρότυπο ήθικής Έτσ ούδες έκτν
κπαροικούντωνν έξεπλάγη όταν άπεκαλύφθη πς
άξιωματικός έρυβε Τήν έρωμένη του σέ έρμάριο Τής
Βάσεως Αεροπορίας Ναυτικού του ιόβιλτόν, ούτε
όταν νεαρά ύποπλοίαρχος γύριζε Ταινίς πορνό μέ
τόν φίλο της στήν βάση πιρηνικν ύποβριχίων
στό Φάσλαιην της Σκωτίας. Άλλως Τε όπως λέγει
στόν Δεκάλογό του ό ένλιπν πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Γεργιος Κρέμος, ή δουλειά του
άξιωματικού άπαιτεί κπροσόντα Τρελλούν καί συνεπς πρέπει νά άπέχει άπό τό κσυνοικιακό ΤρίπτυχοΗθικός Σοβαρό Εργατικό. Ο Δεκάλογος παρα
μένει άνηρτημένος στήν είσοδο Τής Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής στήν όποία έπίσειράν έτν
ύπηρέτησε ό Κρέμος, ό όποιος είχε κάνει τήν διέλευσή του καί άπό τήν Βρεταννία
ΒΟΥΤΙΑ 30% κατεγράφη στά έσοδα τουe- ΕΦΚΑ τόν
Ιανουάριο, διευρύνοντας την μαύρη κτρύπων πού δημιούργησε ή πανδημία . Είναι ένδεικτικό ότι στό ταμείο
είσέρρευσαν 240 έκατ. εύρ λιγτερα σέ σχέση μέ πέρυσι. Η πλειοψηφία τν έπιχειρήσεων φαίνεται όι
θά προχωρήσει σχεδόν σε στάση πληρωμν, έν οί
μόνες συνεπείς πληρωμές είσφορν προέρχονται άπό
τό κράτος γιά τούς ύπαλλήλους του Δημοσίου , άλλά
Συνέχεια στήν σελ. 2
(σελ. 7)
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Το τρίτο κύμαν καί πς νά τό άποφύγουμε
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μαθημένοι , λοιπόν , στίς ύπέρ ένός κατά συρροήν δο τις είσηγήσεις τν λοιμωξιοπαθολογο-Tνευμονολόγων , κακουχίες, άντε φτού κι άπ' λοφόνου!
Ακης Πάνου συνέθεσε καί
έγραψε : Μαθημέ - στίς κακουχί άντε φτού κι άπ' την oί όποίοι προβλέπουν ότι μέ τήν άρχή , τρες κουβέντεs θά
άρχή/ τρες κουβέ και πειθαρχεί / άδιόρθω- άναρχι... νόμων τής πρωτευούσης, άν
Νέο κάπαγορευτικό
13:00-15:00
. Καί όμως ύπάρχει μιά γωνιά Της Γής που έμεινε
άνέγγιχτη άπό τόν κορωνοϊό. Μιλάμε γιά Τήν νήσο
του Πάσχα στήν μέση του Είρηνικου cανού πού
έδ καί πάνω άπό 300 μέρες έχει τροχωρήσει σέ
άπόλυτο κλείσιμο Του τουρισμού καί πάσης άλλης
άνταλλαγής Έτσι άποτελείένα άπό τά έλάχιστα μέ
ρη που δίν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα κορωνοΤου Τρα μπαίνει καί στό πρόγραμμα έμβολιασμν
παρολομβάνοντος Τις πρτες 1.200 δόσεις Εμβολίων.
μας πεί ό Χαρδαλιάς καί θά λοιπόν , καθς δ ίός γιά μία
( Εκόντεςάκοντε) πειθαρχή - άκόμη φορά άποδεικνύεται
σουμε . Καθ, ότι κάποιοι παβάση τά λύματα τν ύπο"Δύο αn' όλα!ν
Μάς ήλθε στό μυαλό
χθέ , καθς άκουγα τά περί
του νέου κάπαγορευτικούν,
τό όποίο έξήγγειλε ό πρωθυπουργός , άποδεχομένος του περασμένου Νοεμβρίου.
δέν μάς (ξανά) κλειδομπαφσουν , θά τιναχθεί στόν άέρα ρέμειναν άδιόρθωτοι και κάτό Σύστημα Ύγείας καί θά
έπιστρέψουμε στούς έφιάλτες κατέβηκαν στό κέντρο γιά γία, άπό Τις θησαυρίζουσες
πιό πονηρός , πιό μάγκας
άπό τους έπιστήμονες, άπό
τούς κέξπέρν τής Τεχνολοο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
ποιοι κάναρχικοφέρνοντεν
νά διαδηλσουν άκόμη και
Συνέχεια στήν σελ.4
10-2-2021 ο