Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
ΙΦεβρουαρίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7286
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.000
Επικουρικές και Δρα:
Δικαστικές αποφάσεις
ανοίγουν τον δρόμο για
τα αναδρομικά
Ανησυχία
για τη μείωση
του ευρωπαϊ
κού Προϋπολογισμού για
την αγροτική
ανάπτυξη
Έως το Πάσχα θα εκ δοθεί η νέα απόφαση
του ΣτΕ για την καταβολή των αναδρομι
συνταξιούχους . Πρόκειται για αυτούς που
έχουν υποβάλει ή θα
υποβάλουν αγωγές
έως τον Απρίλιο , rροκειμένου να λάβουν τα
αναδρομικά στα "κομμένα- δρα και τις επκουρικές ,
αναφέρει η εφημερίδα
"ΤΑ ΝΕΑ. Ήδη με
κληρονόμους
τους" . Πρόκειται για
τις (υπ' αριθ. 632/2020,
811/2020 και 843/2020 )
απoφάσεις του Διοικη
τικού Πρωτοδικείου
Αθηνν , που απο τε .
λούν μεγάλη δικαίωση
για όλους τους χαμη.
λοσυνταξιούχους rou
είχαν απο κλειστεί παράνομα από τα ανα δρομικά του 11μήνυ.
Με τη δημοσίευση τέτοιων αποφάσεων , ου τους
Ευρωβουλευτές και
εκπρόσωποι τοπικν
και περιφερειακν
αρχν επσημαίνουν
αγροτική
ατζέντα πρέπει να με τατραπεί σε συγκε.
κριμένο πλαίσιο
συνέχεια στην 11
έως τρα έχουν υπoβάλει αγωγές περίπου έχουν καταθέσει αγωαν οι συνταξιούχοι που
σιαστικά,
τρεις νέες αποφάσεις Πρωτοδικεία καλούν
270.000 συνταξιούχοι γές δικαιούνται την
σε σύνολο 1,3 εκατ . δ Στη δεύτερη
ταχύτητα
του το Διοικητικό Πρω.
τοδικείο Αθηνν αποότι
την κυβέρνηση να
εφαρμόσει ορθά την
τελευταία απόφαση
του Συμβουλίου της
Επκρατείας για τα εν
λόγω αναδρομικά
Σύμφωνα με τους νο επστροφή των μει .
σεων στις επικουρικές συντάξεις του
11 μήνου Ιουνίου 2015Μaΐου 2016, εφάπαξ
καιούχων , Επσημαίνε
ται ότι τα δύο αντατα
δικαστήρια της χρας .
τns E.Ε.
ο καττατ0s
μισθός
στην Ελλάδα |τους συνταξιούχους ή
φάνθηκε
κυβέρνηση υποχρεούται να δσει 800 ευρ
για τα δρα του
11 μήνου (1ούνιος 2015
το Συμβούλιο της Επι
κρατείας και το Ελεγ- καταβολή του δρου
κτικό Συνέδριο (με τις
αναμενόμενες αποφά .
σεις τους ) , θα κρίνουν
κύριας σύνταξης 800
ευρ και των δρων
συνέχεια στην 10
- Μάιος 2016) σε όλους μικούς που επικαλείται
η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ",
ΟΠΕΚΑΕπίδομα παιδιού
Α21: Πότε ανοίγει
η πλατφόρμα
Οι ημερομηνίεs πληρωμής
για το 2021
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ5
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ)
ΕΠΙΔΟΜAΤΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ "
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ'
Τριχοτομημένη εμ .
φανίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση όσο
αφορά το ύψος του
καττατου μισθού , με
τη διαφορά μεταξύ
των 332 ευρ που
είναι ο θεσμοθετημέ νος καττατος μισθός
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9