Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6380-12.288
0,50 ε
x. Χαραλαμπίδης: Το 70%
των νεοπλασμάτων είναι θεραπεύσιμο
Τι μεθόδους
χρησιμοποιούν
οι δράστες
και συμβουλές
για την αποφυγή
εξαπάτησης
Συνεχίζονται καθημερινά τα rapid test
στην πλατεία Ελευθερίας
σε 89 μικρούς ορεινούς
και νησιωτικούς Δήμους
Συνολικά 529.600
Ξεκίνησαν χθες
εμβολιασμοί
και στο Κέντρο
Υγείας Δράμας,
στους Δήμους
κ. Νευροκοπίου
και Παρανε στίου
Προπορεύεται
η Δράμα
σε ποσοστό
καρκίνων στην ΑΜΘ
Ξεμπλόκαρε η χρηματοδότηση
για το Κέντρο Ερμηνείας Οίνου
και Αποσταγμάτων Δράμας
Ένα νέο κοινωνικό πρόβλημα προκύπτει λόγω οικονο μικής δυσπραγίας;
Το σφράγισμα 3 ανελκυστήρων
στην πόλη αποφάσισε ο Δ. Δράμας
> 240.000 ευρ μέσω του CLLD LEADER
Ενα ξεχωριστό Μουσείο για τον Οίνο και τα Αποστάγματα
στη Χωριστή
Για πρτη φορά συνδημότες μας δεν προχωρούν στη συντήρηση ανελκυστήρων
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΟ σφράγισμα
τριν ανελκυστήpων αποφάσισε
να προβεί ο Δήμος Δράμας, έπεπα από σχετικό
που ανέβασε
1 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σχετικά μ
αυτό.
Σύμφωνα με όσα ανα φέρονται στα σχετικά
έγγραφα , η αρμόδια Δ1 εύθυνση Τεχνικν Υπηρεσιν του Δήμου
Δράμας , προχρησε
στην εντολή της δακοπής λειτουργίας τριν
ανελκυστήρων
πόλη της Δράμας σε
τρες πολυκατοικίες αντίστοιχα . Η απολογία,
επεδή δεν κατατέθηκαν τα απαιτούμενα δικαιαλογη- Οικονομικές
προγράμματος CLLDLEADER N Δρ ΕΜΠΛΟΚΑΡΕ επιτέλους το χρημα - μας , με θέμα την στήριξη για μελέτες,
τκό ποσό με το οποίο θα επικορη- υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέον- γηθεί η δημιουργία του Κέντρου ται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση
Ερμηνείας Οίνου και Αποσταγμάτων αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολτιστικής και φυσικής κληρονομίας των
Πρόκεπαι γα ένα ξεχωριστό Μουσείο χωρν , των αγροτικν τοπίων και των
για τον αίνο και τα αποστάγματα της πε τόπων με υψηλή φυσική αξα. Στη δράση
ρισχής , το οποίο πρόκεπαι να δημιουρ- εντάσσονται επίσης κανωνικο οκονομκές πυχές της περιοχής, καθς και δράΜουσικοδραματικού Συλλόγου Χωριστής σεις περιβαλλοντιής ευαισθητοποίηση
μέσω του Δήμου Δράμας . Μέσα από μια ( συμπερλα μβανομένων πολιτιστικν /
σύγχρονη ψηφακή διαδραστική τεχνολο- συνεδριακν κέντρων , μουσείων, παλιπγία, η Χωριστή θα αναείξειτα περίφημα στικν χαρακτηριστικν της υπαίθρουΤου Θανόση Πολυμένη
αναφέρεται
δυσχέρειες
Το πρόβλημα είναι
έπεπα από μερικά χρόνα
θα πρέπει να σημεκωθεί ότι , πριν απ' αυτό , υπήρξε η
παραίτηση του αδεοδοτημένου συνεργείου ανελκυστή- αρκετά σαβαρό . Μα
ρων, καθς οι διοκτήτες των οκοδομν δεν προχρη- συντήρηση και m
σαν στις σχετικές οδηγες πιστοποίησης
θα πρέπει να αναφέρουμε εδ ότι , σύμφωνα με τις ούς ανελκυστήρες ,
πληροφορίες που συγκέντρωσε ο-Πρωνός Τύπος, για
πρτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στην σαρμογής τους στις
! πόλη της Δράμας , και ο ομνυμος Δήμος εκδίδει για σύγχρονες προδια πρτη φορά μια όμοια απόφαση διακοτής λειτουργίας γραφές , φαίνεται
ανελκυστήρων
Σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση να γνωρζουμε , στοβόρα . Για τους
εκτός από την τακτική συντήρηση που πρέπεινα γνεται σύγχρονους αελκυ
περιοδικά στους ακελκυστήρες, θα πρέπει περιοδικά να στήρες όμως, το κό ελέγχονται και από πιστοποημένους φορείς , που
νουν τους ελέγχους και πιστοποιούν την ασφαλή λει - χαμηλό ή ακόμα και μηδαμινό .
τουργία τους . Οι εταρείες αυτές , προτείνουν στους Το συνεργείο για τον Ε
1 ιδιοκτήτες να κάνουν διάφορες εργασίες , στε ναα επ - γαίνει κάθε 56 χρόνα . Γα όλλα κτίρια όπως δημοσίου
1τευχeί αυτή η λεπουργία.
Όπως σημενουμε και παραπάνω και όπως διαφαί - φορείς γίνεται κάθε χρόνο . Θα πρέπει εδ να σημε
νεται από τα σχετικά έγγραφα του Δήμου Δράμας nou σουμε ότ, την τελική ευθύνη για το κλείσμο των αελ
δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το αδειοδοτημένο συνερ- κυστήρων απέκτησαν οι Δήμοι από τότε που πέρασαν
γείο που ασκούσε τους ελέγχους δήλωσε την παραί - στο νόμο του Καλλεκράτην και αυτή ασκεπαι παράλ
τησή του και έτσι η υπόθεση τελικά προχρησε.
Όπως μαθαίνουμε, από την υπηρεσία του Δήμου δο θηκε σχετικό χρονικό διάστημα στε α pοχωρήσουν μας , υπάρχουν και άλλα τέτοια όμοια περιστατικά και
οι ιδιοκτήτες στις ενέργειες πστοποίησης, αλλά αυτό μάλλον θα ακολουθήσουν και άλλες διακοπές λειτουρδεν έγιε. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρ γίας Φαίεται ότι , αν και πέρασε η ουκονομική κρίση της
χει, το αδειοδοτούμενο συνεργείο συντήρησης έχει το περασμένη δεκαετίας , παρ ' όλα αυτά , η πανδημία του
δεκαίωμα της παραιτήσεως . Το ποτέλεσμα ήταν οι συγ - κορωνοίού μάλλον φέρνει νέες καταστάσεις .
κεκριμένοι ανελκυστήρες να μείνουν χωρίς συντηρητή .
Ηυπηρεσία του Δήμου Δράμας ειδοποίησε πρν από μάλλονη κυβέρνηση το γνωρίζε, καθς άτως φαίνεται
αρκετό καιρό τους διοκτήτες (συγκεκριμένα στα μέσα το τελευταίο διάστημα , ακούγεται ότι τα αρμόδια
Σεπτεμβρίου 2020) να βρουν νέο συντηρητή και να προ - υποuργεία αναμένετα να προχωρήσουν σε γενναίς ετχωρήσουν στη συντήρηση των ανελκυστήρων , παρ ' όλα δοτήσεις προς διακτήτες, προκειμένου να προβούν στη
αυτά δεν έγνε .
στοποίηση για παλ γηθεί στη Χωριστή , στη νέα αίθουσα του
αλλά και της προ σε ένα μοναδκό μύλα , γεφρια) .
κρασά της
χρο .
Το θέμα είε περάσει ομόφωνα από το
πως εναι αρκετά κοΣύμφωνα με όσα αναφέρονταν τότε
στην πρόταση της δημοτικής αρχής γα
Δημοτικό Συμβούλιο το 2018 μετά από τη δημουργία Κέντρου Ονου και Αποκατεπείγουσα συνεδρίαση του σματος σταγμάτων , η σκοπιμότητα της προτεΤο έργο, εντάσσεται σε υποδράση του νόμενης πράξης εστιάζει στην ανάδειξη
της παλπιστικής ταυτότητας της περο
χής παρέμβασης, μέσα από την ενεργοποηση και συμμετοχή των κατοίκων και.
των τόνωση του ασθήματος της ιδιαίτερα ταυτότητας του πληθυσμού .
Οι προτενόμενες δράσες , όπως οι
διαδραστιές εφαρμογές βωματικής και
ερμηνευτικής πληροφόρησης, θα συμ
βάλλουν με άμεσο τρόπο στον εμπλουτισμό των γνσεων και της αντίληψης
των κατοίκων σχετικά με τον πολιτιστικό
πλούτο της περιοχής, στοχεύοντας
αυτοί να γίνουν nολλαπλασιαστές αυτής
της γνσης και της πληροφορίας
Η ενεργοπούηση αυτή του πληθυσμού
σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση της
σχέσης του με τον παλτισμό του τόπου
σε συναισθηματικό και γνωσιακό επίπεδο, ανα μένεται να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της τοπικής κονωνίας
στος είναι πολύ
έλεγχο για τς πολυκαταικίες, πηΣΤΗΡΙΡΟΥΜΕ
TΤΗΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ενδιαφέροντος, ο έλεγχος από τους πιστοποιημένους
ληλα με τη Δεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας.
Γεγονός είναι πάντως, ότι , σύμφωνα με πληροφορες
Το πρόβλημα ομολογουμένως είναι πολύ σαβαρό . Και
ΠΡΩΝΟΣ
συντήρηση ανελκυστήρων.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα