Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ολυμπος: Νέες επενδύσεις 35 εκατ. ευρ σε γραμμές παραγωγής:
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email: pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5910 Σάββατο 6.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Περιβαλλοντική
αποκατάσταση
ανενεργού
λατομείου
<Κυριακούν
Capital Εonomics:
Κίνδυνος να χαθεί και η φετνή τουριστιή
σεζόν στην Ελλάδα
Coral:
>>> ελ.
>>> ελ
Ο Ανδρέας Θεοδρου ανέλαβε υπεύθυνος
εσωτερικού ελέγχου
Εεκίνησαν οι εργασίες για
την περιβαλλοντική αποκα
τάσταση του
λατομείου <Κυριακού , στο
Κορωπί , την Τετάρτη 3
Φεβρουαρίου, παρουσία του
Γενικού Γραμματέα Συντονι
σμού Διαχείρισης Αποβλή
των, Μανλη Γραφάκου .
Το λατομείο Κυριακού
αποτελεί το πρτο ανενεργό
λατομείο της Αττικής που θα
αποχατασταθεί , βάσει του
Δόροη επδύτηση
δυτάνες, τοιο 10ο χοζον
ανενεργού
για πήγες
Εθνικού Σχεδίου
Αποβλήτν
Διαχείρισης
2020-2030 (ΕΣΑΑ) , του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , συμβάλλοντας
στην επίλυση του ιδιαιτέρως
σημαντικού περιβαλλοντικού
ζητήματος που αφορά στην
ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφν , κατασχευν και κατεδαφίσεων
(AΕΚΚ) . Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργει- .
ας, με το άρθρο 55 του Ν.
4710/20, απλοποίησε τη σχε
τική διαδικασία , αναφέρει
ανακοίνωση του υπουργείου.
Αλεξανδρούπολη!
γμχτονος τημημαίν τηυγήν
Τα χυβικά νερού που ήταν Σημεινεται ότι
καταγεγραμμένα κατά το
προηγούμενο έτος
χρεωθούν οι καταναλωτές φαινόμενα της 12ης Ιανο-Χαρακτήρα επιδότησης επιδιχεται να έχει το νέο μέτρο χραττων οικσμν Νίψας και
Λουτρν κατά την εκκαθαριστική περίοδο
τρέχοντος έτους , εν στην
περίπτωση που ο μετρητής ιοχν
τους έχει καταγράψει προβλήματα και ταλαι λυγότερη κατανάλωση από
εκείνη του 2020, τότε θα
λόγω οικσμοί επλήγησαν
από τα έντονα καιρικά
Στο πλαίσιο
της στοχευμένης
και αποτελεσματικής αντ μετπισης της ανεξέλεγκτης
αποβλήτων
εκσκαφν, κατασκευν και
κατεδαφίσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , σε συνεργασία
την Αποκεντρωμένη
υαρίου και το σκεπτικό της
απόφασης εδράζεται στο
γεγονός ότι οι κάτοικοι 0ποίες εμφάνισαν πέρυσι πτση τζίρου τουλάχιστον 30%, σύμφ
των συγκεκριμένων πεο κής ενίσυσης πάγων δατανν για πλητόμενες επιχειρήσεις οι
εναπόθεσης
ωνα με όσα δήλωσε στη Βουλήο ιπουργός Οικονομικν Χρήστος
Στακούρας
αντιμετπισαν
πωρήθηκαν με τη διακοπή
της υδροδότησης από το
Διοίκηση
Αττικής ,
εκ των δύο . Την απόφαση προκειμένου
αυτή έλαβε το Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΑ, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως
προέδρου της Δημοτικής ποσότητες νερού.
Επιχείρησης Ύδρευ σης,
Γιάννη Ζαμπούκη.,
Η διάταξη με την οποία οποίο Ψηφίζεται σήμερα και
ανοίγει ο δρόμος για επιδότ όπως προανήγγειλε ο υποηση πάγιων δαπανν επιχει - υργός , μέσα στον Φεβρονάριο ξεκινούν οι διαδι κασίες υλοποίησής του .
καθαδιάστημα, στην αξιοποίηση
τριν επιπλέον ανενεργν
λατομείων στη Δυτική και τη
Βόρεια Απική, στοχεύοντας
στη διευθέτηση, για τα επόμενα χρόνια, του προβλήματος με τα απόβλητα εκσκαφν και κατεδαφίσεων στην
Περιφέρεια Αττικς
ρίσουν τις ιδιοκτησίες τους
από τα λασπόνερα που
εισέβαλαν σε αυτές, θα
χρειαστούν
ρήσεων περιλαμβάνεται στο
μεγάλες νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ , το
Created by Universal Document Converter