Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ
Σ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
8 Φεβρουσρίου 2021
Θεοδρου στρατηλάτου μεγαλομ Ζαχαρίου του προφήτου
Σελήνη 26ήμερν 1Ανατολή ήλίου 7.22-Δύσις 5.56
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μένοτίους ίσχυρούς άνέμους. Θερμοκρασία έως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και μέτριοινότιοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ. φύλ, 41878
Έτος 144ν
Τιμή 1,5ε |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΗΘΟΠΟΙΟΙΙΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΜΕ ΕΚΤΟΣΙΣΟΡΡΟΠΑΣ ΣΕ ΡΕΣΤΑΛΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΟΣ
<Παίρνειν άπότομη κλίση ή Έλλάς
Νευρική κρίσις στήν κοινωνία άπό τήν
περιοδείες , άπαγορεύσεις πρόστιμα <ξεσηκνουν τούς καταπονημένους Έλληνες
κατάρρευση τν άξιν- Παραιτήσεις, οκάνδαλα,
Η ΗΓΕΣΙΑ έμπνέει συνήθως διά μάδια ύπάρχουν έδ και καιρό καί
του παραδείγματος. Διά τής σταθε ρότητος σέ άρχές και άξίες . Διά της μιά κατάρρευσις άρχίζει άπό κάτω
συνεπείας λόγων και έργων . Δυστυχς όλα όσα συμβαίνουν στήν και ή βανυσότης τν έγκλημάτων
πατρίδα μας , τά τρία τελευταία
είκοσιτετράωρα, δέν άποτελούν
ούτε τό καλό παράδειγμα ούτε την ή άνεξέλεγκτη δράσις του όργα προσήλωση σέ άρχές και άξίες , νωμένου έγκλήματος άπετέλεσαν
ούτε βεβαίως συνιστουν ένδειξη έγκαιρες προειδοποιήσεις για τό
συνεπείας και σταθερότητος . Συνιστούν τήν πύκνωση της ίστορί
ας . Η Ελλάς καταρρέει ήθικς . .
αίφνης. Μέ άφορμές άσήμαντες
σέ σχέση μέ τα αίτια της καταρρεύσεως . Μέ ναυτιλιακούς όρους τις οίκίες τους ένα νέο ράλλυ
ή χρα κπαίρνευν άπότομη κλίση , ρακμής όμοιο του όποίου δέν έζη<μπατάρευ και φλερτάρει μέ ένα
άπρόσμενο ήθικό ναυάγιο. Τά σηβάρος καταγγελιν γιά άνήκουστα σκάνδαλα στήν ίδιωτική ζωή χικν κατοικιν τους μέ Πρωθυτου. Δημοφιλείς ήθοποιοί της τηλεοράσεως καταγγέλλονται άπό είδήσεις . Υπουργοί άνακοινσυναδέλφους τους γιά άπίστευτα άπρεπείς συμπεριφορές εις βά ρος τους , Οι λοιμωξιολόγοι-πού
άρχικς έδιδαν κάλυψη στίς άποφάσεις της Πολιτείας-έρχονται λιτικοί ήγέτες πραγματοποιούν,
σχεδόν στά χέρια σέ συνεδριάσεις ς μή φειλον , περιοδείες στήν
τής Επιτροπής του Υπουργείου περιφέρεια ρες μετά την άναΥγείας έρίζοντας για τήν άκολουθητέα πολιτική κατά της πανδημί ας. Καθηγητές και πολιτικοί γίνονται άνερυθριάστως διαφημιστές
έμβολίων πολυεθνικν έταιρειν .
Ίατροί καθηγητές πανεπιστημίων
πού φέρουν την ίδιότητα του Βουλευτού παραβιάζουν τά μέτρα και
συνωστίζονται στίς βεράντες έξούπετιμήθησαν γιατί πρτη φορά
πουργούς . Κανάλια άποκρύπτουν
και όχι άπό πάνω . Η σκληρότης
νουν παράλογα μέτρα κατά έπιχει ρήσεων , καί δύο ρες μετά, ύπό το
βάρος της λαϊκής κατακραυγής, τά
άνακαλούν έκόντες άκοντες. Ποκατά της ζωής, ή βία τν άνηλίκων , οί έπιθέσεις κατά δικαστν ,
σάπισμα τής κοινωνίας, άλλά ύπετιμήθησαν.
κοίνωση τν περιοριστικν μέτρων πού άπεφάσισαν οί ίδιοι μεταξύ των δποίων και δ έγκλεισμός
τν Ελλήνων στίς οίκίες τους άπό
της έκτης άπογευματινής. Δημόσιες άρχές έπιτίθενται άκολούθως
Κατάπληκτοι τρα οί έγκλειστου Ελληνες παρακολουθούν άπό
σαν ποτέ Ό Διευθυντής του Εθνικου Θεάτρου παραιτείται ύπό τό
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Φορολογικό
καί άσφαλστικό
κουπόνι
Πολύ βαρειά ή σκυτάλη
Βολιδοσκόπησις
της Κάτιας Δανδουλάκη για
τό τιμόνι του Εθνικού Θεάτρου
ΡΩΤΗΣΑ δύο κορυφαίους σκηνοθέτες τοϋ Θεάτρου μας πότε
ήταν ή τελευταία φορά πού έζησε κρίση σάν αύτή πού διέρχεται σήμερα το Εθνικό μας Θέατρο. Γιατί μήν έχουμε αύταπάτες: ή παραίτηση του Διευθυντου του μέ τίς πιπεράτες
λεπτομέρειες που τήν συνοδεύουν άπασχολεί τό πανελλήνιον
άλλά άντανακλά κυρίως στόν
θεσμό ό όποιος είναι τά Αγια τν Άγίωνν του Πο - εύθυνσή του έχει άπό πάνω του φαντάσματα που
λιτισμού μας . Καί όταν βεβαίως κάνουμε λόγο για τόν παρακολουθούν σέ κάθε του βήμα , θέλει δέν
α κρίσην, δέν μιλάμε γιά τίς κλασσικές άντιπαραθέ - θέλει: τόν Πολίτη, τόν Ροντήρη, τόν Κατσέλη, τόν
σεις μεταξύ Υπουργν Πολιτισμού και έκάστοτε Σολωμό , τόν Χουρμούζιο, τόν Μινωτή, τόν ΒολαΔιευθυντν αυτου, τέτοιες είναι γνωστές και είναι νακη, τον Θεοτοκα, άπό σκηνοθέτες και συγγραάρκετές. Όπως μία μέπρωταγωνιστή έναν Υπουρ - Φεις , Την Κυβέλη , την Παπαδάκη, τήν Παξινου, τήν
γό του ΣΥΡΙΖΑ Ο όποτος άπαίτησε κάποτε άπό έναν Μελίνα , την Συνοδινου, τόν Κατράκη, τόν Νέζερ ,
Διευθυντή του να πειθαρχήσει στήν έντολή του
να παραιτηθεϊ αύτοβούλως έπειδή είναι δημόσιος υπάλληλος". Όχι, δέν άναφερόμαστε σε τέ - τα πορτραιτα τους κάθε μέρα πού ξεκινάς άπό το
τοιες κρίσεις. Οί δύο σκηνοθέτες που συνομιλησα-κορυφαιοι στό είδος τους, έχουν κατα και - αύστηρότατη Δραματική του Σχολή άναδείχθηρούς συνεργαστεί μέ τό Εθνικό-δέν ήταν σέ θέση
νάθυμηθουν κάτι άνάλογο άπό τό παρελθόν. Ηπα- σμό μας . Καί έάν ύπάρχει ένα δίδαγμα άπός τήν
ραίτηση Λιγνάδη είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός παραίτηση Λιγνάδη, άνεξαρτήτως του που είναι
στήν ίστορία του θεσμου, άπό όποια πλευρά (ήθική,
πολιτική , πολιτισμική , διοικητική) καί άν τήν προσεγγίσει κανείς . Το Εθνικό Θέατρο ίδρύθηκε άρχικς ς "Βασιλικόν τό 1880 μετά άπό χορηγία 10.000 λιρν του όμογενή
Εύστράτιου Ράλλη καί τό 1930
έπανιδρύθηκε ς Εθνικόν άπό
τόν Γεργιο Παπανδρέου .
σέ έπιχειρήσεις
Η ΕΠΙΔΕΙΔΩΣΙΣ στήν κατάσταση
τής οίκονομίας λόγω τν νέων περιοριστικν μέτρων πού έπιβάλλει ή έξάπλωσις τής πανδημίας , άναγκάζει τήν Κυβέρνηση νά έφαρμόσει ένωρίτερα καιί
να διευρύνει περαιτέρω μέτρα όπως ή
έπιστρεπτέα προκαταβολή και ή κάλυψις
παγίων δαπανν έπιχειρήσεων . Ο πρου
πολογισμός τής Επιστρεπτέας Προκαταβολής αύξάνεται στά 8,5 δισ. εύρ καθς
πέρα άπό τά 5,5 δισεκατομμύρια εύρ πού
διέθεσε τό 2020, πλέον ύπολογίζονται καί
άλλα 3 δισ. εύρ για φέτος , Αυτό σημαί
νει ότι θά ύπάρξουν άλλοι δύο μέ τρείς
Καί όνομάστηκε έτσι-<Εθνικό , γιά νά ήγείται. Όχι γιά νά δι ασύρεται. Έκεινος δέ που άναλαμβάνει κατά καιρούς τήν Δι( σελ. 7)
οίχονομία
στήν κόψη
του ξυραφιού
Συνέχεια στήν σελ. 2
τήν Μανωλίδου, άπό τούς ήθοποιούς . Δέν είναι
άστείο αύτό . Βαριά ή σκυτάλη, πολύ βαριά. Κοιτάς
σπίτι σου για τήν Άγίου Κωνσταντίνου καί θές δέν
θές, λογοδοτείς. Υπάρχουν άπαιτήσεις . Από την
του Γιργου Κουρή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ άρθρο είχαμε συγκεντρσει τίς προβλέψεις των δι εθνν όργανισμν καί τραπεζν ,
οίκων άξιολόγησης κ.ά. , άναφορικά μέ τηνάνάκαμψη τής οίκονομίας τό τρέχον 12μηνο . Μιά πρόβλεψη
της τάξης τό 4%-5% διαφαινόταν ς
ή έπικρατουσα άποψη τν κείδικν .
Τό τί όμως μπορεί νάσυμβεί στό τρέχον έτος στηρίζεται στήν έπιτυχία του
περιορισμού ή όχι των άρνητικν έπιπτσεων άπό τόν κορωνοϊό πού έχει
όδηγήσει τήν οίκονομία σέ μία άνευ
προηγουμένου ύφεση. Τό ένδεχόμενο έπομένως ένός τρίτου ίσχυρού κύματος πανδημίας βάζει σέ άμφιβολία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
καν μορφές και ήθοποιοί πού όρισαν τόν ΠολιτιΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Δέν θά πραγματοποιηθεί φέτος ή έντυπωσιακή
παρέλασις του καρναβαλιού του Plo στήν Βραζίλία Επιπροσθέτως άπαγορεύθηκε κάθε ύπαίθρια
έκδήλωσις στούς δρόμους καθς καί οί πωλήσεις
άππό πλανοδίους . Οι παραβάτες άπειλούνται μέ
ποινή φυλακίσεως ένός έτους Ο δήμαρχος Εντουάρντο Παές άπηγόρευσε μέ διάταγμά του Τις συ
γκεντρσεις καί Τις καρναβαλικές παρελάσεις , τάλε
γόμενα <μπλόκο , άπό Τς 12 μέχρι τίς 22 Φεβρουαρίου. Επίσης, άπαγορεύεται στούς πλανοδίους νά
στήνουν πάγκους , όπως κάνουν κατά παράδοσιν
γιά νά πωλούν διάφορα είδη στους καρναβαλιστέ.
Ποιούς καρναβαλιστές άραγε; Διότιό κορωνοϊός
κατεδίκασε καί τά ταξίδια καί τό καρναβάλι.
Παραγωγή ρωσσικού
έμβολίου θέλει ή Αύστρία
Πρόστιμα καί παλινωδίες
φέρνει τό τρίτο κύμα
0 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ Καγκελλάριος τής Αύστρί
ας Σεμπάστιαν Κούρτς θέλει νά γίνει στήν χρα του
παραγωγή του ρωσσικού και του κινεζικού έμβολίου κατά του κορωνοϊού, ότως δηλνει σε συνέντευξή του στήν γερμανική έφημερίδα Welt am
Sonntag. Εάν έγκριθούν τά δύο έμβόλια, ή Αύστρα
θά προσπαθούσε σίγουρα νά διαθέσει τίς παραγωγικές ίκανότητες έγχωρίων έταιρειν γιά ρωσσικά ή
ΟΙ ΝΕΟΙ περιορισμοί στήν κυκλοφορία πού έτέθησαν σέ έφαρμογή τό Σαββατοκύριακο και ή άλλαγή
στόν τρόπο άγορν είχαν ς συνέπεια την καταγραφήχιλιάδων παραβάσεων. Εκτός όμως άπό τά πρόστιμα και τις συλλήψεις πολιτν , των όποίων ή κούρασις είναι κάτι παραπάνω άπό έμφανής , μέσα σέ μία
ήμέρα άλλαξε τό μέτρο του take away στήν έστίαση,
γιατί μετά άπό ρες διεπιστθη ότι ή άπόφασις ήταν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Oi έρειες Τού άγοραίου έρωτος θά έπρεπε κάτι νά
είχαν ύποψιασθεί όταν ό 50χρονος Ελβετός έδέχθη
νά καταβάλλει 2.000 εύρ στήν μία καιί 9.000 εύρ
στήν άλλη γιά όλιγόωρη έρωτική συνεύρεση . Καί
oί δύο εύρέθησαν πρό πολύ δυσαρέστου έκπλήξεως όταν πήγαν νά καταθέσουν τίς είσπράξεις τους
και τά αυτόματα μηχανήματα τν τραπεζν τίς
άπέρριπταν . Ό γενναι όδωρος πελάτης Τις είχε
πληρσει μέ πλαστά χαρτονομίσματα καί μάλιστα κακής ποιότητος , άφου τά είχε υπσει στόν
προσωπικό έκτυτωτή του Έπειδή όμως ένετοπίσθη καί συνελήφθη θά πρέπει νά έκτίσει Τήν φυλά
κιση τριν έτν που του έπέβαλε τό δικαστήριο.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άς σοβαρευτούμε, έχει καταργηθεί τό άπυρόβλητο
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
As δεχθούμε δσα είπε ό
Ιατρός Στεφανάδης . Ναί , δέν νομίζουμε νά ύπήρχε ούτε
ήταν οί πρέπουσες οί είκόνες.
που είδαμε , στό σπίτι του ,
στήν "καρία. Ποδοσφαιρικς
είναι πέναλτι και κόκκινη
κάρτω Όσα, όμως , συνέ
βησαν , είναι ένδεικτικά του
πόσο έχουν άλλάξει τά ήθη
πόσο έχουμε άλλάξει δλοι
μας ΣΕ άλλες έποχές, δέν
μέτρα . Θά έμεναν στό σπ
όνειρο γιά τούς πολίτε) καί
Τι και θά έπεδίωκαν νά γίνει άκόμη περισσότερο-γιά
γεύμα στά μπαλκόνια Είναι
βέβαιο ότι πρόκειται περί
μέτρα Δέν ύπήρχε περίπτο - σοβαρότατου κφάουλ , καθς έκείνοι πού θά Επρεπε νά
κδίνουν τό πράδειγμα είναι
oί πρτοι πού πράττουν τό
άντίθετο . Και άπό έδ και
13:00-15:00
κάν ή σκέψη νά ξεμυτίσει
ό πρωθυπουργός, ό άρχη- έφαρμόζουν και δέχονται τά
γός τής άντιπολιτεύσεωs ,
οί άρχηγοί τν κομμάτων,
άπό τό στπίτι τους , σέ περ πτωση πού θά ύπήρχε πανδημία και θά είχαν ληφθεί
γιά τους πολίτες άσφυκτικά στήν περιφέρεια (άπιαστο
γνωστό ότι πρτοι έκείνοι
. Ένα τείχος άπό σκόνη, βράχια καί νερό είδαν νά
κατεβαίνει σάν χιονοστιβάδα άπό τά μαλάια στήν
κοιλάδα τού ποταμού Νταουλιγκάγκα στό κρατί διο Ούταραχάντ της 1νδίας. Πρόκειται γιά κατάρρευση Τμήματος παγετνος τν μαλαίων μέσα σέ
φράγμα Ήκολούθησαν πλημμύρε, έκεενσεις χωριν και έκφράζονται φόβοι γιά τήν ζωή 100-150
κατοίκων τής περιοχής.
Δύο απ' όλα!ν
ση νά έπιλεγεί ή ήμέρα κατά
τήν όποία ό κόσμος κλειδνεται άπό τις έξι τό άπόγευμαστά σπίτια, γιά Επίσκεψη
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τααγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
8-2-2021