Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μoann A Δούκας ( 1916-1932) .
Κστος Μ Δούκος ( 1932-1970). Μoαnλ Κ . Δούκας ( 1970-1997) , Κστος Μ Δούκος ( 1997-2007)
1διοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Δεευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φυληou: 4262
Σάμος, Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
ε 1.00
Ακόμη ένας νέος άνθρωπος
θύμα της ασφάλτου
Μεγάλα Προβλήματα
από την κακοκαιρία
Τροχοίο δυστίημα oημεπέθηικε τα ξημερμστα της κυριακής 51 ονουορίου
Μέγάλα nροβλήματα npoκoλεσε η κακοκορία της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου καθς η κατογδα κοι ο όγκος του νερρου npοκάλεσε nροβληματα σε όλο στεδόν το
Καλό ταξίδι
Ραφαήλ
οος έκτατης ανάγκης στην onoia έχει
όnoι ο nopo σε υκό κα ανορρνο
δυνομκό τόo0 tωv neitκν upeον όο0 κοι της στρουυτικής υν9
01.00 τo ξημερμοτα ότον ουτοκνητο
του ο Δήμος Ανοτολκής Ιόμου
Δυτικής Σομου πτό τη ονδρομη ης
Mo0ntv Δημοκο Eronεiou και Μn.
iς Eόμου, . ftupγου Στόντζου, και
Ένωση Αστυνομικν Υπαλλήλων:
Σε δεύτερη μοίρα η ασφάλεια των Πολιτν
και η Ποιότητα των Παρεχόμενων υπηρεσιν
A το npωί της Τρίτης σε Mpoίον και κατολιο0ησεκ
κατοιοθήσες tvnov στο οδό δίτυο Κονότπτος Βουρήutν tnς Δημοτικής
Κατολenοες καταγρόφηκαν σε Μx . onό τη διοστούρωon της Ζερβού tως Eνότητος Βoθtοc κοθς o το Δημο κa. Kοστονά . Μopο06κεμπo . 6nuς τmv κονύτηma των Μυτimvν .
Αστυνομικν Ynaniuv Σόμου και εκφpo noρoΜ ες ευχοριστες της | Υηnpeoίος , κ npγoς Μοοunς μλ poiστάμενος της nonrmκής Προστοοί . υνεής κνπτοmoίnn
Gk 108,4 τόνοs nuς το φανόμενο κ Αξανδρος Τατούpης , Μεγόλο npo Ano tις npotες ρες εxΔηλυonς Υepεoυ noptμenoν Khεσtά τmν Τpirn
και nuθaroρείου , καθς και το Εoπεp .
on, μοt ως npoς tmv onepoenaoτη| 0oκn , unoροuv κνouνοι ono πτεις ουκεντρ0noν tόνο, noonnς κοι στο noντο nρoonoθεες σνυμετnonς τuν νύ EnA nou πoupγoov σε anoyεu
το pέμα . nαpann γα μεγάλη npo
Αvατολκής Εομου, κ . Μonn Μητοού . Αστυνομία και την 70 ΑΔΤΕ. καταβοη .
τουας οσοοοοοες σους Σάμος και κλιματική αλλαγή
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μτονο τκς στο ωμο
Δυσοίωνο αύριο
νται εδ κoι poνο τo00 η o0φΟιε0 σοστες κστοστρρφές poυ δομιουργησε η έντονη ροχόπτωσn . ο κοθαymτής tou Τμματο αuooνος
των nonrτν ουτου tου τόnου . 600 κα
μίος Σάμου , στς tnεpoμενες τακτικές ηaο των nopenpενν urpΟ Υ6ρoτενκής Eνωσne Apnς οβίκoc αva uει με κάθε Aεπτομέpεo τα φονόμενα βροοπτσεwν
μεταθέσεις έτους 2021,00 eehaμε ως
ων npoς ουτους ooθ6, nonutμα μεν | κο Aαμμυρν που εouν naξει το νmoί pος ono το 2001 ως tις .
α δεύτερη μοpα . Euόμαστε να εoo
κουστούν το Λεyύμενο μος κα νο μος
μοοια τος δημdρκους tρν Δn .
μων του Nομού
κοιμένα τον δήμαρο
Σάμου κ . Στάντζο Γεργιo , τον δήμαpο 1όμου tεAgνoντος μ τv οροκτη .
Ανστονκής η Ενuon Αστυνομικν Υnoλλων
κυμαίνεται μεταξύ 6.000 και 10.000 ημερόoων νέωv
Δέσποινα Κάίλα:
543.000ε το κόστος οφειλής
σε ξενοδοχεία
στο το onoio anotεnεί ουoοστικό ένον μέο όρο . Οι
Βρετανοί είav ότι μηoρεί να είνo anό 5570% no
του νέου κύμστος , εν σν σίεi το μένστο nooooτό
Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου , συνήθ9ε η Sn oυνεόρίαση tης επτρoής εποπτείος
ειδν npoτης σνύγκης, κα0ς εnίσης και γο τoν στέγοon και την στιο των
nAnyέντων του κατοστροφικού σεισμού της 300ς Οκτωβρίου 2020
οματο , διευκρt ο . Eapηyoνης, μλντος στο
CRTES , Autή eκppς ενα η επκvuvoτπo twv
μεταλλαγμένων στεΛεxν . Το νοτοοφκονικό στέA .
τος 0οον οφορά το ξενοδοκεία . . Onuς Τον tελεuτaio μηνα στη Σάμο, γνoμε μόρτυρες μος ούμε τς μεταβολές των κλματκν nopaμέτρων
στόε δnha στους ονον0pnouς νonutεpες tων 20 στις opεές του έτους - onotc
μας nou εκαν τρομερά nρoβλήματα
του , κοος μηορεί νο rnovoμοδύ ooους txouv α
onό τ nοδύ οοpopές trmtoεκ της Κλιματικής
δύοκοno ητav μέοα στο κειμνα , ο αvοδειγύοντος τρτa tlopεtκής οuεοφoς - και
διαiρonς των κpουομότων καθς, όnως σνοφέρει
εντoroμό του στελέους nou μόηυνε το κό κρού ' Μεταβολη στο ύφος των βρoρnτσεων ou
του ύψους poxnς σε μικρότερο xρovo Γντοonτεpόστιο npόpnnμα noυ aμετζαr κό νονοτο tων onoων το 9 ωey noho Υψος Βροχής / Χρόνος Βρακής :1- H / dt
9οβopές κονωνιές κοι οκονομικές tnmεσες και υAotομες μετοβonές στη Φερμοκροoa oε noiΜ
α ήtαν ο μέφ τρe ενέprες tου Τ ανακοίνuon η αντιδήμορκος του
τη είεon των ολmtνων κοθ κoη
articie view.cfm?entriD-1585).
. Η συνoεo στη σεA6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα