Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
ΙΦεβρουαρίου
(Κκθιμερινή οικονομική ειδική cημρίδα Διακηρύων Διμοτριστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7284
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κόκκιναν
κινδυνεύουν
να γίνουν
περί τα 400.000
δάνεια που
είχαν...
Τελευταία ευκαιρία για
τα αδήλωτα ενοίκια
Παγσει μέσα
στην πανδημία
Τελευταία ευκαιρία
δίνει η εφορία σε χι - βρουαρίου θα πρέπει
λιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
εκμισθνουν ακίνητα λωση για αλαιό μιπροκειμένου να επκαι ροποιήσουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια προ του 2014 , ήταν σε
συμβόλαια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν
προθεσμία μέχρι τις 15
Φεβρουαρίου χωρίς
κυρσεις και πρό . δεν έχει υπο βληθεί
στιμα , να δηλσουν μισθσεις που έχουν
λήξει ή δεν έχουν δη.
λωθεί ποτέ στην εφο .
ρία. Αυτό που πρέπει
να κάνουν είναι , μέσω
πλατφόρμας
ΑΑΔΕ , να προχωρή. πληροφοριακν στοι
σουν στη δήλωση των
παλαιν μισθωτηρίων ,
προ του 2014 , Επίσης,
θα πρέπει να δηλωθούν τα μισθωτήρα
συμβόλαια που έχουν
ανανεωθεί σιωτηρά,
ακόμα και αυτά που
έχουν λήξει . Σύμφωνα
με τη φορολογική διοί .
κηση, έως τις 15 Φεοι ιδιοκτήτες:
- Να υποβάλουν, δή
σθωτήριο συμβόλαιο,
το οποίο έχει συναφθεί
ισχύ στις 12 Ιουνίου
2020, έχει παραταθεί
σιωτηρά ή έχει αλλάξει
κάποιος όρος του και
Ανησυχητική η κατά
σταση ακόμη και για
τα ήδη ρυθμισμένα
δάνεια , σύμφωνα με
την Τράπεζα της Ελλάδος
Προβληματισμό προ
καλούν τα στοιχεία
που έρχονται στη δη
συνέχεια στην 11
ηλεκτρονικά η σχετική
δήλωση στο
ΤΑXISne
υποβάλλεται χωρίς κυρσεις και περιλαμβά .
νει στοιχεία
mmy Η δήλωση ρομηνία
έναρξης σθωσης η οποία έχει
δηλωθεί ηλεκτρονικά
οποτεδήποτε και έχει
λυθεί έως τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν
ισχύος της σύμβασης
και την ημερομηνία
λήξης , αν υπάρχει . Αν
οι συμβάσεις μισθσεων είναι αορίστου
χρόνου , οι ιδιοκτήτες σεις αυτές , τότε οι
ακινήτων δεν υποχρε.
ούνται να δηλσουν
καμία
λήξης κατά την ηλε κτρονική συμπλήρωση κάθε περίπτωση έναρ.
των δηλσεων πληρο- ξης ή ύσης μιας σύμ
φοριακν στοιχείων βασης για τη μίσθωση
μίσθωσης.
- Να υποβάλουν δή. ( εκμισθωτής ) υποχρε
λωση λύσης κάθε μ .
ηλεκτρονικής ισχύουν στις 12 Ιου .
νίου 2020. Η δήλωση
χείων μίσθωσης θα πε .
ριλαμβάνει όλα τα
βασικά στοιχεία της
παλαιάς σύμβασης, δη λαδή τα ονόματα και
τους ΑΦM των αντι .
συμβαλλομένων ( εκμι .
σθωτής και μισθωτής).
το συμφωνηθέν μηνι
αίο μίσθωμα , την ημε
συμβάσεις μίσθωσης
θα θεωρείται ότι εξα
Έκθεση-κόλαφ0s:
Πρωταθλήτρια
στην ύφεση και
την ανεργία
η Ελλάδα
ημερομηνία κολουθούν
ισχύουν . Στο εξής , σε
ακινήτου, ο ιδιοκτήτης
συνέχεια στην 10
Άνοιξε
η πλατφόρμα
για το επίδομα
π | στοUs ελεύθεροUS
επαγγελματίες
Καταγγέλλουν την
κυβέρνηση για rροπα .
γάνδα και παραπει .
στικά στοιχεία
INE/ΓΣΕΕ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη
κάμψη στην οικονομική δραστηριότηταχεία για την ανεργία!
Έντονη αβεβαιότητα
για την πορεία της οι .
κονομίας και της αγοράς εργασίας στη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9