Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 6-Κυριακή 7
Φεβρουαρίου 2021
ΑΤΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία Εως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έω 19 .
Αριθμ. φύλ . 41877
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Φωτίου Κων/πόλεως. Παρθενίου έπισ. Λαμψάκου. Λουκα όσίου
Σελήνη 24ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.24-Δύσις 5.54
ΙΕΤΟΙΜΑΖΕΙΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣΜΕ ΤΗΝΕΓΚΡΙΣΗΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Τόνέο δόγμα έσωτερικής άσφαλείας:
Τό άκραίο Ίσλάμ άπειλή γιά την χρα
Ή άνωνυμία στό διαδίκτυο, ή στοχοποίησις δημοσίων ύποδομν,
τό όργανωμένο έγγλημα καί ή τρομοκρατία , προκλήσεις γιά τήν Ελλάδα
ΣΥ, ή ΟΣΥ (συγκοινωνίες σταθερής και
κινητής τροχιάς) , οί Οργανισμοί Τοπικής
έπεισαν πς τό πρόβλημα δέν άντιμετωπί- Αύτοδιοικήσεως κ.ά. Παράλληλα προσεκτική μελέτη τν στοιχείων τής έγκληματικότητος στήν Ελλάδα καταδεικνύει ότι ή
νέα τρομοκρατία πού έκτιμαται ότι θά άνασυνταχθεί έμπνεόμενη άπό την άποφυλάΟΙΝΕΕΣ προκλήσεις άσφαλείας πού γνω οί Ηνωμένες Πολιτείες μετά τίς έπιθέσεις δων να στοχεύουν πρόσωπα όπως συνέβη σφύγωνν προσφεύγουν κατά της Ελλάδος στό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο) , τον
ρίζει ή Ελλάς κατά μήκος της έπικρατείας τής 11ης Σεπτεμβρίου . ΟΥπουργός Προ- στήν Γαλλία μέ τόν δολοφονηθέντα καστασίας τουϋ Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχο - θηγητή Σαμουέλ Πατί , ή υποκίνησις έξετης , τό όποίο διέρχονται παράνομοι μετανάστες και άκραίοι τζιχαντιστές, ύποδυόμε - δης είναι έξαιρετικά άνήσυχος για τίς νέ- γέρσεων μέσα στίς δομές φιλοξενίας μετα- ζεται πλέον κατά περίπτωσιν μέ τις κλασσινοι τούς πολιτικούς πρόσφυγες , σέ συνδυασμό μέ τίς ραγδαίες άλλαγές πού προκα
ναστν κ.ά. Μία σειρά άπό γεγονότα όπως κές μεθόδους άλλά ένιαίως .
ες άπειλές μέ τις όποίες εύρίσκεται άντιμέ
τωπη ή χρα, όπως ή διέλευσις καί παραή φωτιά πού κατέστρεψε τόν οίκισμό τής
λείστήν καθημερινότητά μας ή τεχνολογία μονή στό έδαφός της άκραίων τζιχαντιστν Μόρια στήν Λέσβο, δ έντοπισμός και ή
και ή άλλαγή της ποινικής συμπεριφοράς ίσλαμιστν πού μετείχαν στόν πόλεμο τής σύλληψις τζιχαντιστού στήν Αρκαδία και
Μέ ιδιακλαδικότητων καί συνεργασία
μεταξύ κρίσιμων ύπηρεσιν και Υπουρσυγκεκριμένων κοινωνικν όμάδων, άπο- Συρίας, ή προπαγάνδα πού γίνεται άπό άνω - στήν δομή φιλοξενίας του Δήμου Αθηναί - γείων όπως το Υπουργείο Προστασίας
τελούν τήν αίτία πού ή κυβέρνησις της ΝΔ
έλαβε μία ίδιαιτέρως σημαντική άπόφα - ζουν τά σύνορά μας στόν Βορρά και στό
ων στόν Ελαινα, τά fakenews πού διεκίνησαν οί Τουρκοι στόν Εβρο στίς τάξεις τν
ση: νά έκπονήσει και νά έφαρμόσει στήν Αίγαίο , οί άφύλακτες δημόσιες ύποδομές προσφύγων γιά νά ρίξουν> τά σύνορα καί
του Πολίτου, τό 'Υπουργείο Υποδομν, τό
Υπουργείο Μεταναστεύσεως (Υπηρεσία
Ασύλου) , τό Ύπουργείο Ψηφιακής Διακυ- μέρας , τό κυβερνο-έγκλημα μέ τό σπάσι ες άνηλίκων, τό όργανωμένο έγκλημα πού
λύει τούς λογαριασμούς του στό φς της
ήμέρας, το κυβερνο-έγκλημα μέ τό σπάσιμο τν κωδικν e-banking έκατομμυρίων
Συνέχεια στήν σελ .3
νύμους μέσω τν σέ πληθυσμούς πού πιέ
νά πλήξουν τήν είκόνα της χρας (έξαιρε- βερνήσεως , το Άμύνης (οί"Ένοπλες Δυνάμεις) , οί'Υπηρεσίες Πληροφοριν , ή ΣΤΑ
πράξη ένα νέο δόγμα έσωτερικής άσφα - τής χρας πού είναι εύάλωτες σε κάθε έπι
λείας κατά τά πρότυπα πού ήκολούθησαν θεση, ή νέα μέθοδος έξτρεμιστικν όμά- τικς ύποπτο ότι όργανσεις Σύρων κπροτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ιταλία καί Λιβύη
καταπατοϋν
ΌΕλλην δέν είναι άλγόριθμος
Αναταραχή για τό έμβόλιο
έλληνική Α0Ζ
Ο ΕΓΚΥΡΟΣ Economist έγραψε προσφάτως ότι άνοικτούς χρους , τρα είναι έπί θύραις και ό
ή πανδημία όδήγησε σέ μείωση των έλευθεριν κατ' οίκον έγκλεισμός άπό τίς 6 το έπόγευμα.
που άπολαμβάνουν οί πολιτες του κόσμου σε ποσοστό 70%. Στήν Άθήνα χθές άθλητές αΠο ολα ματικότητα που άκουμπά τόν πυρήνα των βασικν
τά σπόρ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στό Σύνταγμα προκειμένου νά διαμαρτυρηθουν νιά τήν ελευθεριων τής δυτικής δημοκρατίας και ξεπερπολύμηνη άναστολή των δραστηριοτήτων τους. είναι ή Πολιτεία νά έχει ύπ' όψιν της πς οι άνθρω
Στήν Κομοτηνή παραιτή θηκε προχθές άναπλη
ρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της ΝΟμικης θαύμαστα ύπομονετικοί-άλλά ό δραματικός πεΣχολής άπό την θέση του (ύστερα άπο 16 χρο-ριορισμός των έλευθεριν κυκλοφορίας, έκφρανια θητείας στά σύνορα) διαμαρτυρόμενος ότι
τρίτοι ήχογραφουν τό ψηφιακό μάθημα πού έκανε μέσω τηλεκπαίδευσης στούς φοιτητές του και άρχίσει καί δοκιμάζει τά όριά τους. Πολύ δέ πεόργαννουν στημένες καταγγελίες έναντίον του
για να του περιορίσουν τό δικαίωμα στήν έλεύ-ρισσοτερο οταν τά κοινωνικά δίκτυα και τό διαδί θερη έπιστημονική έκφραση. Στήν Πέλλα αντι- βείς και άλλες όχι) για τήν σύμβαση πού είχε συπροχθές ασυνελήφθη. στό facebook μέλος της νάψει τό Έλληνικό Δημόσιο μέ τήν άμερικανική
OΝΝΕΔ ά άσκει χαλαρή κριτική στό Μαξίμου για έταιρεία Paladir πού άπεχρησε, για τήν έπένδυτήν παράλειψή του νά έκδσει άνακοίνωση γιά τ
"μια. Καίπρός παραδειγματισμό, παρεπέμφθη άπό
τήν άστυνομία διαδικτύου άμέσως στό πειθαρχικό
της όργάνωσης για διαγραφή . Οι μισοί νοσηλευ-κεύονται στό public cloud της στό Λαύριο), για τήν
τές στά νοσοκομεία της χρας άρνουνται νά κάνουν τό έμβόλιο, διαβάζοντας ότι σε ηλικιες ανω παίδευση (άποθη κεύεται το ήχογραφημένο υλιΗ Εστίω άπεκάλυψε χθές ότι ό Ρσσος
ΥπουργόςΕξωτερικν κ. Λαβρφ πρότεινε τόν Οκτβριο στήν Ελλάδα τήν συμπαραγωγή του έμβολίου . Τό Υπουργείο Εξοτερικν μέ δήλωση του έκπροσπου Τύπου
Αλεξάνδρου Παπαίωάννου έπιβεβαίωσε ότι
δ Ρσσος-Υπουργός άνεφέρθη στίς έξελί
ξεις όσον άφορα τήν δημιουργία καί παραγωγή του ρωσσικού έμβολίου ( τότε δέν είχε
άνακοινωθεί ) , άλλά oύδέποτε άνεφέρθη
στήν συμπαραγωγή άπό τήν χρα μας . Το
δημοσίευμα τής (Εστίας) στόσο δέν έκα νε τήν παραμικρή άναφορά στό Υπουργείο
Εξωτερικν. Ο κύριος Λαβρφ συνηντήθη
και μέ άλλους παράγοντες το άπόγευμα της
ίδιας ήμέρας.
"Όλά αυτά άποτελουν σιγά-σιγά μία νέα πραγέλευθεριν της δυτικής δημοκρατίας και ξεπερνουν κατά πολύ τό δίκαιον της άνάγκης. Καί καλόν
ποι πειθαρχουν μέν -οί "Ελληνες είμαστε άξιοΚΑΙ ή Τταλία έτοιμάζεται νά ύπογράψει
δριοθέτηση θαλασσίων ζωνν μέ την
Λιβύη είς βάρος της Ελλάδος. Άκολου
θεί δηλαδή και ή χρα αυτή του εύρωπαϊκού νότου τό παράδειγμα της Τουρκίας και άγνοεί τά έλληνικά κυριαρχικά
Συνέχεια στήν σελ. 5
σης, διακίνησης ίδεν σέ συνδυασμό μέ την παράνομη χρήση των προσωπικν δεδομένων έχει
κτυο είναι γεμάτα άπό πληροφορίες (άλλες άκριΕ99
Παρασημοφόρησις Τσούνη
άπό την Σακελλαροπούλου
ση της Microsoft στήν Ελλάδα (δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα πολιτν της χρας καί άλλων
χωρν της περιοχής θά συγκεντρνονται- άποθηΑτυχής διάσκεψη
νουν τό έμβόλιο, διαβάζοντας ότι σε ήλικίες άνω ουτική έταιρεία Cisco πού άνέλαβε την τηλε-εκ
των 55 είναι έπικίνδυνο. Μετά τήν θεσμοθέτη-κό :). νια τήν πρόσβαση που άπέκτησε παρανόμως
ση της παροχής άδείας για την κυ κλοφορια μεσω ΕΟΔΥ στά προσωπικά δεδομένα νοσηλευομένων
γραπτν sms, και μετά τήν κατάργηση της ίδιοπροσωπίας μέ τήν ύποχρεωτική χρήση μάσκας στούς
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
του Κστα Κολμερ
Η 5μερής , άτυπην διάσκεψη , δηθεν
διά τήν έπίλυση του Κυπριακοϋ",
είναι μια καλοστημένη παγίδα στά
Ήνωμένα Εθνη, πού σκοπόν έχει
να νομιμοποιήσει τό Τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος έπί ίσοτίμου βάσεως μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κίνδυνος γιά νέο
μνημόνιο τό 2022
<Παράθυρον μονιμοποιήσεως
φοροαπαλλαγν
Είναι άπορίας άξιον πς ή νόμιμη
κυβέρνηση του Νίκου Άναστασιάδη
κι έμμέσως ή Ελληνική συγκατετέθη
για τήν πραγματοποίηση της αάτιμης, 5μεροϋς στήν Νέα Ύόρκη στά
τέλη Φεβρουαρίου, άρχάς Μαρτίου .
Συνέχεια στήν σελ. 10
. Τόν χειμνα του 1890 μι
χιονάτη κουκουβάγια έθεάθη
στό Central Park τής Νέας
Υόρκης, Μία τέτοια κουκουβάγια είχε νά έμφανισθεί στό
συγκεκριμένο σημείο 130 χρόνια. Μέχρι που έφτασε τό 2021 . Ένας λάτρης τν
πουλιν πού έχει τόν λογαριασμό Manhattan
Bird Alerty στό Twitter, μας πληροφόρησε γιά
την έμφάνιση τής κουκουβάγιας στό μεγαλύτερο
πάρκο Τής Νίας Υόρκης . Μιά χιονάτη κουκουβάγια, κάτι σπάνιο γιά τό Central Park, βρίσκεται
στό γήπεδο North Meadow έγραψε χαρακτηριστικά Ένθουσιασμένοι άνθρωποι έσπευσαν στό σημεο μέ φωτογραφικές μηχανές γιά νά άπαθανατί
σουν τό σπάνιο θέαμα.
ΑΝΟΙΚΤ0 τό ένδεχόμενο μονιμοποιήσεως τν μειΤ σεων φόρων και είσφορν πού ίσχύουν ς προσωρι
νά μέτρα φέτος άφησε άνοικτό χθές ό Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντηση πού είχε
μέ έκπροσπους του κλάδου τής έστιάσεως . Πρόκειται
γιά τήν άναστολή τής είσφοράς άλληλεγγύης στόν ίδι
ωτικό τομέα και τήν μείωση κατά τριν ποσοστιαίων
μονάδων τν άσφαλιστικν είσφορν τν μισθωτν
του ίδιωτικού τομέως .
ΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ πού προκαλεί ή πανδημική κρίσις ς πρός την διάρκεια και τίς έπιπτσεις
σέ ζωτικούς για την Ελλάδα τομείς, δπως είναι
δτουρισμός, και ή πρόβλεψις ότι θά έπιβραδυνθεί ή
προοπτική άναπτύξεως , αύξάνουν τήν άνησυχία γιά
έκτροπή τοϋ χρέους καί άλλων μακροοικονομικν
δεικτν μετά τό 2022. Οί δυσοίωνες έκτιμήσεις ότι θά
χρειασθούν νέα μέτρα λιτότητος, άντίστοιχα μέ αυτά
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Τόν Υύρο του διαδικτύου όμως κάνουν καί οι είκόνες άξιολάτρευτων γιγαντιαίων pan da σέ ζωολογικό κήπο τής ΟύάσιΥκτων, νά παίζουν στό
χιονισμένο τοπίο . Τά δύο
panda, πού φιλοξενούνται στόν Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Snmithsonian στήν Ούάσιγκτων , όνομάζονται Μέι Ειάνγκ καί Τιάν Τιάν και στίς είκόνες
πού άναρτήθηκαν άρχικά στά social media του
κήπου φαίνονται νά άφήνονται στό χιόνι , κάνοντας Τσουλήθρα στίς κεκλιμένες πλαγιές του χρου . Ο ζωολογικός κήπος παραμένει κλειστός
Ο Σείχης του Ντουμπάι καί ή Κάτω Ίταλία
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Oι περισσότεροι ύποστηρίζουν ότι ή δεύτερη γ
νιά δέν είναι , συνήθωs, ίσάξια λά-καί χαρακτηριστικάή καλύπερη άπό τήν πρ - παραδείγματα .
τη. Και φέρουν ς παράδειγμαγόνους πλουσίων οίκογε
νειν , οι δποίοι έκαναν φύλται γιά κανόνα , άλλά είναι
άλήθεια ότι ύπάρχουν πολΟ παππούς μου όδη- που διέπουν τάπάντα στή
γούσε καμήλα , δ πατέρας ζωή . Καί γιά νά γίνω συγκμου τό ίδιο, έγ όδηγ κριμένος , οί δύσκολες έποχές
πλάθουν δυνατούς άνδρες,
13:00-15:00
" Μερσεντές", δ γιός μου
"Land Rover" , έγγονός οί δυνατοί άνδρες δημιουρ
γούν καλές έποχές, οι αλές
Δύο αn όλα!
Διάβασα , λοιπόν , ότι
ρωτήθηκε δ ίδρυτής του
Ντουμπάι, Σείχης Ρασίντ,
λο και φτερό την περιουσία γιά τό πς βλέπει τό μέλ - νός μου μάλλον πάλι καμή
μου πάλι " Land Rover"
θά όδηγεί , άλλά ό δισέγγο- έποχές παράγουν άνίσχυρους άνδρες καί oί άνίσχνροι
λα θά όδηγήσει Υπάρ- άνδρες δημιουργούν σκληρς
χουν κάποιες άέναες άρχέ
ο Κστας Πawwουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τν γονιν τους
λον τής χρας τυν και
Δίν θά Ελεγα ότι πρόκε- άπάντησε ς έξής
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 5
06-02-2021 ο