Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò

“ÈÝëïõìå ëßãá

Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

"Μαθητής στο σπίτι"

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 960 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

• laptop και tablet σε μαθητές, από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας
• Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
στον ειδικό στόχο 2α.5.2 «Βελτίωση
της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες»,
μέσω του προγράμματος "Μαθητής
στο σπίτι".

s

Παιδεία

Κοινωνία

Μαθητές της Καρδίτσα, μαζί
με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων από την
Τουρκία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και την
Κροατία ανακάλυψαν νέους
τρόπους μάθησης
Óåë. 10

Συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)
του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
κ. Κώστα Παππά με τον Υπουργό κ.
Κώστα Σκρέκα.

s

Πρωταγωνιστής ο Δ. Μουζακίου

Ειδήσεις που σοκάρουν…

•στα έργα που ενέκρινε ο
Υπουργός Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής
Óåë. 17

•Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

s

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

Óåë. 6- 7