Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρίξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7283
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Τιμή: 1.00ς
2.000 νέες
θέσειs εργασίαs
δημιουργήθη καν
τον Ιανουάριο
μέσω των
Προγραμμάτων
απασχόλησns
του ΟΑΕΔ
Διαδοχική Ασφάλιση:
Ο τελευταί0s φορέαs κάνει
τη διαφορά
Η μεταπή δηση με.
ταξύ ενός ταμείου μισθωτν και ενός
ελεύθερων επαγγελματιν , μπορεί να αnoδειχθεί επωφελής. Τα
τρικ της διαδοχικής
ασφάλισης .
Μπορεί η διαδοχική σμένος/η έχει ασφαλιρεί να δσει ευκαιρίες
για συνταξιοδότηση με
πιο ευνοϊκά όρια αλλά,
όχι σπάνια , μια τέτοια
αλλαγή μπορεί να σημαίνει επβαρύνσεις.
Αναλυτικά:
-Εάν ένας /μια ασφαλι
Συνολικά 2.000 νέες
θέσεις εργασίας δημι , ασφάλιση να προσθ
ουργήθηκαν κατά τον
Ιανουάριο του 2021
μέσω των νέων και
βελτιωμένων
γραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
σημεινοντας αύ
συνέχεια στην 11
στικό χρόνο στο ΙΚΑ
και μετακινηθεί στον
OΑΕΕ, χάνει την δυνα τότητα συνταξιοδότη.
σης με ανήλικο ή στο
580-600
ίσχυε την περίοδο
2010-12. Αντίθετα , εάν
μετά τον ΟΑΕΔ επανέλθει ( εκ νέου) στο
ΙΚΑ, έστω για ασφά.
λιση ενός έτους, ανα κτά
δικαιματά του
- Αν ωστόσο κάποιος
από τα ειδικά ταμεία
(ΔΕΚΟ-Τραπεζν) μετακινηθεί στην ασφάλιση
τει περιττή γραφεικυρίως λόγω
καθυστέρησης
στην απονομής της
σύνταξης , ωστόσο με
ρικές φορές η εναλλαγή μεταξύ ενός
ταμείου μισθωτν και
ενός ελεύθερων επαy γελματιν μπορεί να
αποδειχθεί επωφελής
ως προς τα ηλικιακά
προτης
έτος που
λόγω προγραμμάτων μεία μισθωτν ή ελευεθελούσιας εξόδου,
τότε χάνει τα ευνοϊκά
όρια ηλικίας (συνταξιοδότηση με 35ετία και
αναλόγως της χρονιάς
που συμπλήρωσε το
580 έτος της ηλικίας ) .
Κατά συνέπεια η εν
λόγω ρύθμιση είναι αν τικίνητρο εργασίας . . .
-Ωστόσο, εάν πρόκειται για μετακίνηση από
τον αστικό τομέα (Τα.
θέρων επαγγελματιν)
προς τον αγροτικό
τομέα (ΟΓΑ) λόγω της
δεκαετούς οικονομι
κής κρίσης, δεν συντα ξιοδοτείται
υποχρεωτικά στο 670
έτος ( σ.σ. ο ΟΓΑ δίνει
σύνταξη μόνο στο 67ο
Μπορεί να αιτηθεί σύν
Στα 28,4 δισ.
χαμένα
τα "παγωμένο όρια εξόδου
Με βάσει τις πολυδαί .
δαλες και πολυσύνθεδάνεια
διατάξεις n..
ανεξαρτήτως
ασφάλισης).
μετάπτωση από το ένα
στο άλλο ταμείο μπο - ( μισθωτν) , κυρίως
συνέχεια στην 10
ΓΣΕΕ: Τι λέει
Σε αγνα δρόμου ρυθμίσεων δανείων και αναστολν δόσεων έχουν
αποδυθεί τράπεζες και
εταιρείες διαχείρισης
σε μια προσπάθεια να
αναχαιτίσουν τις , εππτσεις της κρίσης .
Αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικν , με
βάση τα oπoίa τα μορα.τόριουμ δανείων έως
και τα τέλη του 2020
έχουν ανέλθει σε 28,4
δισ. ευρ , εν στα 21,2.
συνέχεια στην 2
για την ανεργία
στη μετά Covid εΠοχή
Σελίδα 9