Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 5.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 250
Αρ Φύλλου: 6719
Ιδούθηκε στις Βρυξέλλες στις 31/11/2018
Η Γραμματεία της ΕΤΡΟΑ στην Enterprise Greece
Τα μέτωπα που καλείται να αντιμετωπίσει το εγχριο τραπεζικό σύστημα
ΕuroNx Οι πρνκλήσεις για τις τράτεξες κι α τμές στόχο
Η Eurox διατηρεί τη σύσταση οverweight για όλες τις ελληνικές
τραπεζικές μετοχές και διαβλέπει σημαντικά περιθρια ανόδου
έως και 70%, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές-στόχους πλην της
Τράπεζας Πειραις.Για την Alpha BankAΛΦΑ-0,19% , η νέα
τιμή-στόχος διαμορφνεται στο 1,25 ευρ , από 0,90 ευρ, για τη
Eurobank στο 0,88 ευρ , από 0,75 ευρ , και για την Εθνική στα
3,40 ευρ, από 2,50 ευρ .
Ξεκίνησε το market
test για τα λιγνιτικά
πακέτα της ΔΕΗ
Στα γραφεία των ιδιωτικν
εταιρειν προμήθειας ηλε
τοικής ενέργειας βρίσκονται από χθες τα ερωτηματολόγια της DG COMP για
το σχεδιασμό του μηχανι σμού διάθεσης προϊόντων
ηλεκτρισμού που παράγον
ται από τον λιγνίτη της
ΔΕΗΔΕH +0,28%.
Πόσο στούχησε η ποιδημία
στην κατανάλωση πτρελαιοειδν
Για την Τράπεζα Πειραις , η Εuroxx μεινει την τιμήστόχο στο 1,45 ευρ , από 1,55 ευρ προηγου μένως.
Οι κοουφαίες επιλογές της Euroxx είναι η Εθνική Τρά
πεζα χάρη στην ισχυρή θέση κεφαλαίου και την καλύτερη θέση ρευστότητας στην κατηγορία , τα κορυφαία
επίπεδα κάλυψης , το χαμηλό απόθεμα NPE/NPL και το
αυξημένο δυναμικό αύξησης κεφαλαίου από τις υπόλοι
πες εχποιήσεις.
Το market test, σύμφωνα με
πληροφορίες , ξεκίνησε. Οι
ιδιτες πάροχοι θα πρέπει
να απαντήσουν μέχρι τις 15
Φεβρουαρίου στις ερωτή
σεις της γενικής διεύθυνσης
Ανταγωνισμού της Ευο.
Επιτροπής
γύρω στο καλοκαίρι να
τεθεί σε εφαρμογή το επα νορθωτικό μέτρο για τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκάλεσε η
μονοπωλιακή θέση της ΔΕΗ
στη λιγνιτική παραγωγή.
Πρωτιά της Πειραιός ΑΕΠΕΥ
στην χατάταξη τον ΑΧΕ τον Ιανονάριο
προκειμένου
Στο -8,5% έχλεισε τελικά το 2020 η εγχρια ζήτηση
πετρελαιοειδν επηρεάζοντας αρνητικά τις οικονομ
κές επιδόσεις των διυλιστηρίων , των εταιρειν εμπορίας και των πρατηρίων καυσίμων. Ωστόσο, ωφελη μέαπό
Την πρτη θέση στην
κατάταξη των χρηματιστηριακν ως προς τις
συναλλαγές στο ΧΑ το
Ιανουάριο κατέλαβε η
Πειραις ΑΕΠΕY, με
ποσοστό 19,56%.
συμπληρνουν
Χρηματιστηριακή
(9,96%), Optima Bank
(6,02% ) και UBS Εurope
( 5,56%).
Επιπλέον,
συμπληρνουν οι AΙp ha
Υπενθυμίζεται ότι ο ρυθμ
στικά καθοριζόμενος μηχανισμός διάθ εσης προϊόντων
συμφωνήθηκε
στην ηγεσία του υπουργείου
ΠΕΝ και την Κομισιόν προκειμένου
καταδίκη της Ελλάδας για
το μονοπλιο της δημόσιας
αιρίας στον πάλαι ποτέ
φθηνό λιγνίτη . . .
δεκάδα
τη συγκεχριμένη εξέλιξη βγήκαν οι αστραλινες
στικές εταιρείες , καθς το ποσοστό πτσης στα
καύσιμα κίνη σης ήταν τελικά την προηγούμενη χρονια διψήφιο.Στο-8,5% έκλεισε τελικά το 2020 η
εγχρια ζήτηση πετρελαιοειδν επηρεάζοντας
αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις των διυλιστηρίων , των εταιρειν εμπορίας και των πρατ
ηρίων καυσίμων.
Finance
ΑΕΠΕΥ
ανάμεσα
τοιάδα (5,49% ) , Λέων Δεπόλας
Χρηματιστηριακή
Παντελάκης
Χρηματιστηριαχή
Eurobank
Equities (3,7%),
κλείσει η
(16,49%) και η Eurox
Χρηματιστηριακή (3,62%),
(12,13%).
Ακολουθούν οι Εθνική
Credit
Suisse Se curities (2, 81%).
Created by Universal Document Converter