Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΒΙKEN: Ζητά παρέμβαση κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5909 Παρασκευή 5.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ημερίδα Ινσττούτου
Καραμανλή:
Μεταρρυθμίσεις -Τα μείο
Ανάκαμψης μπορούν να
αλλάξουν την οικονομία
Πρτη θέση στις εξαγωγές
Αίξηση στις εξαγογές τυποποιημένου
ελληνικού ελαιόλαδου
Είναι το ισχυρότερο όπλο
>>> ελ .
>>> ελ
Υπέρ των εμβολιασμν η ελληνική
ερευνητική κοινότητα
Η Euy
Η ελληνική οκονομία δοκι
μάζεται ατό την πανδημία
αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη
μια συστηματική προσπάθεια
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες
σε συνδυασμό με τα κονδύλια
από το Ταμείο Ανάκαμψης
μπορούν να αναβαθμίσουν
τον παραγωγικό ιστό και να
φέρουν την Ελλάδα μαζί με
τις πιο ανεττυγμένες χρες
του πλανήτη.
Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που εξήχθη στη
διάρκεια της διαδικτυακής
συζήτησης την ατοία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκοαπίας Κωνσταντίνος Καρα
μανλής (ΙΔΚΚ).
Mytilineos:
Στη συζήτηση, την οποία
Ισχυρά τα αποτελέσματα
2020, λέει η Eurox
συντόνισε
Θεόδωρος
Πελαγίδης ( φωτ. ) , υποδιοικ
ητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΙΑΚΚ
συμμετείχαν
Μιχάλης Αργυρού, πρόεδρος
του Συμβουλίου Οικονομικν
Εμπειρογνωμόνων (ΣΟE),
μέλος του επιστημονικού
συμβουλίου του ΙΔΚΚ.
Μιχάλης Μπσόπουλος, διε
υθυντής τομέα Επιχειρηματι
κού Περιβάλοντος και Ρυθ
μιστικν Πολιτικν του ΣΕΒ
Ιωάννης Ρέτσος, πρόεδρος
του Συνδέσμου Τουριστικν
Ετιχειρήσεων Ελλάδος
Αθανάσιος Σαββάκης, πρόε
δρος του Συνδέσμου Βιομ
Τχανιν Ελλάδος (ΣΒΕ)
συμμετέχοντες
συμφνησαν ότι η ανάπηυξη
της παραγωγικής υποδομής
είναι απαραίτητη για να
υπάρξει ένα αναπτυξιακό
αποτέλεσμα που θα διαχυθεί
σε όλους τους κλάδους και σε
όλη την κοινωνία.
Για ισχυρές λειτου ργικές Παράλλη λα, η χοηματιεπιδόσεις
Mytilineos κάνει λόγο η
Euroxx σε έκθεσή της μετά
τα αποτελέσματα 2020 που
ανακοίνωσε η εισηγμένη.
στηριακή κάνει λόγο γα
θετικές προοπτικές
2021 εν μέσω ανάκαμψης
στις τιμές του αλου μινίου,
βελτιωμένης
κατανάλωσης ηλεκτρικού
Εξαρθρθημε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ κατόπιν διεθνούς κοινής δράσης
υπό το συντονισμό της Europol , στην οποία έλαβε μέρος χαι η
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛΑΣΣτην Ελλάδα
συνελήφθησαν 13 μέλη , εν πραγματοποιήθηκαν συνολικά 105
Στην Κοινή Ημέρα Δράσης έλαβαν επίσης μέρος η Αστυνομία της
Αυστρίας και της Δανίας .
εγχριας
Η χρηματιστηριακή διατ- ρεύματος και νέων σημανηρεί τη σύσταση οverweight και την τιμή-στόχο βάνει .
των 14 ευρ για τη μετοχή.
τικν project που αναλαμΜ
Τα αποτελέσματα κινήθηχαν πάνω από τις εκτιμήσεις μας σε επίπεδο ΕΒΙTχερδοφορίας,
παρά την αβεβαιότητα
λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικν μέτρων
εφαρμόστη καν το
τοίμηνο,
Συνολικά , πραγματοποιήθη-δεσμεύτη καν 87 τραπεζικοί
καν 88 κατ' οίκον έρευνες , λογαριασμοί με πάνω από
συνελήφθησαν 105 άτομα , 1.300.000
τα 19 με ευρωπαϊκά εντά - κατασχέθηκαν 14 πολυτελή
λματα
σύλληψης, οχήματα και 406.000 ευρ.
τέταρτο
σημεινει
ΜΥTILINEOS
Created by Universal Document Converter