Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
5 Φεβρουαρίου 2021
Αγάθης μάρτ. Πολυεύκτου πατριάρχου Κων/πόλεως
Σελήνη 28ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.25-Δύσις 5.53
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 19β.
Αριθμ. φύλ, 41876
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Η<ΕΣΤΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΥΠΕΞ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
υμπαραγωγή του ρωσσικού έμβολίου
0ωσσι%
πρότεινε στήν Έλλάδα ό Λαβρφ!
Κατά τήν έπίσκεψή του στήν χρα μας στίς 27'Όκτωβρίου-Τελικς τόν Δεκέμβριο κέρδισε τό συμβόλαιο ή Τουρκία
κότης Ενσεως και μάλιστα σέ μιά περίοδο πού είναι άνοικτά τά έθνικά θέματά μας.
Και τρίτον , διότι θά άντιμετωπίζετο στήν
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ έπίσκεψις του Υπουρ- την παραμονή της έπισκέψες του στην
γού Εξωτερικν τής Ρωσσικής Ομοσπον- Αθήνα και προσέθεσε:
δίας Σεργκέι Λαβρφ στήν Αθήνα- παραμονές τής έθνικής έπετείου μας της
28ης Οκτωβρίου-έπιφύλαξε μία έκπλη- ξύ Ελλάδος και Τουρκίας ή θέσις της Ρωσξη στήν έλληνική Κυβέρνηση . Ο και
άποκαλούμενος πρύτανις της διπλωματίας-είναι δ άρχαιότερος μεταξύ των όμο-βασίζεται στούς κανόνες του Διεθνοδς Δι λόγων του/ύπηρετεί τό άξίωμά του έπί
17 όλόκληρα χρόνια , άπό τό 2004-έλαβε σαφή θέση ύπέρ τού δικαιματος τής
έπεκτάσεως τν χωρικν όδάτων μας στά
12 μίλια . Όταν προκύπτει ζήτημα όριοθετήσεως τής αίγιαλίτιδος ζνης μεταξύ 12 μίλιω Λίγες ήμέρες μετά τό δρο Λαόμορων χωρν αύτό πρέπει νά έπιλύεται βρφ ό άλλοτε Διευθυντής της Καθημεσύμφωνα μέ τό Διεθνές Δίκαιον τόνισε δ ρινή Κωνσταντίνος Άγγελόπουλος, έγκυκ . Λαβρφ σέ συνέντευξή του στό ΑΠΕ
χιλιόμετρα στό έπάγγελμα, έγραψε στήν
στήλη του σέ έβδομαδιαία έφημερίδα το
Πειραις ένα μικρό σημείωμα μέ τό όποίο
άπεκάλυπτε μία λίαν ένδιαφέρουσα πληρο- ρίζατης ή άνεργία. Χίλιάδες θέσεις έργασίφορία . Πίσω άπό τό δρο του Λαβρφ κρυβόταν άκόμη ένα δρο:ή πρότασις για συμπαραγωγή Ελλάδος-Ρωσσίας για την κατασκευή τού ρωσσικού έμβολίου στήν Άθήνα . Πρότασις, πού άν έγίνετο άποδεκτή θά
έδιδε συγκλονιστικό πλεονέκτημα στν
έλληνική πολιτεία έναντι άλλων εύρωπαϊκν χωρν . Πρτον, διότι ή Ελλάς θά
κέκτιζεν τήν άνοσία της γρηγορότερα καί
θά άνοιγε τήν οίκονομία της γρηγορότερα, καθς θά είχε τόν πρτο λόγο στίς παραγγελίες . Δεύτερον , διότι θα ένίσχυε τήν κληρωθεί οι κλινικές δοκιμές της τρίτης
διαπραγματευτική θέση της στό έσωτεριΚΕίδικτερα, είς ό,τι αφορά τήν όριοθέτηση της ύφαλοκρηπίδος καί ΑΟΖμετα
ας θά άνοιγαν στίς γραμμές συμπαραγωγής
Κερδισμένη βεβαίως θά ήταν και ή
Ρωσσία: Το έμβόλιό της θά παρήγετο σέ
μιά χρα τής Εύρωζνης μέ όποια ύπεραξία
σήμαινε αυτό, ένω οί γραμμές παραγωγής
θά ήταν δίπλα στίς εύρωπαϊκές άγορές. Μe
χρι την ρα πού έτυπνοντο αυτές οί γραμμές δέν είχαμε καταφέρει να έξακριβσουμε έάν ή Ελλάς άπήντησε άρνητικς στήν
Ρωσσία μέτό έπιχείρημα ότι δέν είχαν όλοσίας , ή όποία ύπέγραψε τήν Σύμβαση του
ΟHΕ γιά τό Δίκαιο τής Θαλάσσης του 1982,
καίου πού περιλαμβάνονται σέ αυτήν την
συνθήκη καί σημεινει πς το άρθρο 3
της συμβάσεως προβλέπει ότι κάθε κράτος έχει τό κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίσει τό ευρος των χωρικν ύδάτων του στά
. ΌΣεργκέι Λαβρφ
Συνέχεια στήν σελ . 3
ρος και πεπειραμένος δημοσιογράφος, μέ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Προειδοποίησις
Μητσοτάκη
για <συνέπειεςν είς
βάρος της Τουρκίας
Δέν είναι αυτό πού νομίζετε
Ανεκαλύφθη μούμια 2.000
έτν μέ χουσή γλσσα
ΗXΗΡΟ μήνυμα στήν Τουρκία γιά την
πολιτική πού θά άκολουθήσει τό έπόμενο
διάστημα και τήν αίσθηση πού έπικρατεϊ
στήν Αγκυρα, ότι έχει ξεφύγει άπό τήν
μέγγενη τν κυρσεων , άπηύθυνε χθές
ό Πρωθυπουργός."Όπως παρατήρησε δ
Κυριάκος Μητσοτάκης ναί μέν ύπήρξε
τόν τελευταϊο μήνα πού άρχισαν οί διερευνητικές βελτίωσις της καταστάσε ως , στόσο σημείωσε ότι δέν είναι άφελής και προειδοποίησε τήν Τουρκία ότι
έάν δέν κινηθεί στήν σωστή κατεύθυνση
τότε θά πρέπει νά ύπάρξουν συνέπειες
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΔΙΑΒΑΣΑ μέ ίδιαίτερο ένδιαφέρον τίς τελευταϊες ρος του 2012 τά χντα τους δέν ταίριαζαν."Ένεκα
δηλσεις του πρην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Εύάγ - ή άνάγκη όμως . Εξελίχθηκε σέ συγκυβερνήτη του
γελου Βενιζέλου για τίς πολιτικές έξελίξεις στήν Αντνη Σαμαρά, πότε όμως; Το καλοκαίρι του 2013.
πατρίδα μας. Καί είς ό,τι άφορά αύτό καθ ' έαυτό τό Όταν καί έκεινο τό πολιτικό σύστημα έχασε ξαφνιίστορικό τους μέρος-δέν ήμουν άντιπρόεδρος κά τήν έσωτερική ίσορροπία του μέ την άποχρητης κυβέρνησης Σαμαρα άλλά συγκυβερνήτης-ση του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ Φτη Κουβέλη άπό
και είς ό,τι άφορά τό προσεχές μέλλον. Ή διαπί - τήν τρικομματική κυβέρνηση. Από τότε και έπειτα,
στωσή του, ότι τό πολιτικό σύστημα σήμερα δέν ναί, τό ΠΑΣΟΚ έκτός άπό το μερίδιο του στούς διοάποτελεί τόν όρισμό αύτου πού συνηθίσαμε να ρισμούς (4-4-2 έως τήν άποχρηση της ΔΗΜΑΡ) κα άποκαλούμε αδικομματισμός μεταπολιτευτικς τέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικν καί ό κύριος Βεείναι λίαν ένδιαφέρουσα . Καί άς συγκέντρωσαν τά νιζέλος είχε πράγματι βαρύνοντα λόγο συγκυβερδύο μεγάλα κόμματα ένάμισυ χρόνο πρίν άπό τό νητου . Αυτό όμως το έπέβαλλαν τό.. . βάστα με νά
72% της προτιμήσεως των πολιτν στίς κάλπες . Οι σε βαστω152-τόση άπέμεινε ή πλειοψηφία του
( σελ. 7)
σχήματος στήν Βουλή- και ή κουλτούρα συνεργαέπιδόσεις της Αριστεράς στίς παρουσες οημοσΚο-σίας του Αντνη Σαμαρά . Ο όποιος είχε στίς ευρωπήσεις είναι τόσο άπογοητευτικές ωστε το συστη εκλογές του 2014 περισσότερη άγωνία για τις επι Η περιπέτεια
του Ελληνικού
άγροτικού
ζητήματος
δόσεις του ΠΑΣΟΚ άπό όση ο ίδιος ό κύριος Βενιπολίτευση δέν ύπάρχει. Ή Κυβέρνηση και τα συ- έλος , Αποτέλεσμα; Αντί νά θέσει έκβιαστικά το δί μα έχει χάσει τήν ίσορροπία του, πράγματι . Αντι γκυβερνντα συγκροτήματα παίζουν έν ού παικτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέν έχει πιεστεί
λημμα της πολιτικής σταθερότητας της ΝΔ έναντι
του άγουρου άκόμη ΣΥΡΙΖΑ τό έκχρησε στόν κύ ούτε μία στιγμή άπό τόν Άλέξη Τσίπρα . Προτεί- ριο Βενιζέλο . Το άποτέλεσμα; Δεύτερη ή ΝΔ , τρίτο
τό ΠΑΣΟΚ (Ελιά) μέ 8%. Καί έπειτα κλασσικά είκορισσότερες λεπτομέρειες τίς δηλσεις αύτου τοϋ νογραφημένα: Τρικλοποδιά Τόμσεν στήν κυβέρνηση κατά τήν πέμπτη άξιολόγηση (στό κόλπο μέ δηνω λοιπόν νά διεξέλθουμε άναλυτικτερα μέ πεΣτό <Καφέ Παράδεισο
ταξιδεύει ό Παύλος Σάμιος
έμβληματικού άνδρός .
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Ξεκινω άπό το ίστορικό τους μέρος. Πράγματι ό μοσκοπήσεις και ΜΜΕ τά όποια συμπεριφέρονται
Εύάγγελος Βενιζέλος έξελίχθηκε σέ συγκυβερνή- φιλικά στόν πρην Πρωθυπουργό σήμερα ) , άδυνατη του Αντνη Σαμαρα μολονότι όταν συγκροτή- μία έκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και κάλπες.
θηκε τό πρτον ή κυβέρνηση συνεργασίας το θέΛεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΜΕΡΟΣ Β'
ΜΕ τήν ένταξή μας στήν ΕΟΚ τό 1981 ,
τά πράγματα πήραν τή μορφή μιας
αέκτεταμένης έπιχείρησης πλανευτικής ψευδαίσθησης. Οι έταιροι μας
πλήρωναν πλουσιοπάροχα καί δελεαστικά τούς άγρότες μας νά θάβουν τα φροϋτα τους στίς χωματερές . Οιακομμισσάνθρωποιν τό έγκλημα αυτό τό βάφτιζαν ς <πολιτική καταστροφής των πλεονασμάτων χάριν
της διατήρησης της άνταγωνιστικής
ίσορροπίας στίς άγορές"! Καί οί πο ότητες ; Καί οι συνθήκες παραγωγής;
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μηδενική προκαταβολή
φόρου για έπιχειρήσεις
Η νέα τανία του Λάνθιμου
μέ την Έμμα Στόουν
ΠΕΡΙΕΡΙΑ
Ποιό μπορεί νά είναι τό πιό βρμικο άντικείμενο σέ ένα σπίτι; Άς μήν σκεφθεί κάποιος πς είναι
τό καπάκι τής τουαλέττας ή ό κάδος τν άπορριμμάτων. Αύτά τά καθαρίζουμε συχνά Μιά μελέτη
του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια όμως κέδειξε ότι
ή έπιφάνεια του τηλεχειριστηρίου είναι άπό Τις με
γαλύτερες έστίες μικροβίων σέ ένα σύγχρονο σπίτΙν. Οι έρευνητές διεπίστωσαν ότι τά μισά άπό τά
τηλεχειριστήρια που έλέγχθηκαν ήταν θετικά γιά
τους Ιούς Τής γρίπτης. Θυμηθείτε πόσες φορές καταναλνετε σνάκένω παρακολουθείτε τηλεόραση,
ή πόσες φορές έχετε πιάσει τό τηλεχειριστήριο μέ
βρμικα χέρια. Υπάρχουν ένα έκατομμύριο σενάρια στά όποία τό τηλεχειριστήριο γίνεται συλλέ
κτης μικροβίων. Άν κάτι τό ξεπερνα ίσως είναι οί
διακόπτες φωτισμού στήν κουζίνα, Τό μπάνιο καί
τους κοινοχρήστους χρου , Κ' άν , μάλιστα, είναι
άπό τους παλιούς διακόπτες φωτισμού Τής δεκαετίας του 80 χωρίς τό λεγόμενο καπάκι, Τότε σίγουρα τάμικρόβια διαδίδονται . Τό ίδανικό είναι νά
σκουπίζετε όλους τους διακόπτες φωτισμού μέ πανί
άπολυμάνσεως μία φορά τήν έβδομάδα.
. Η Πρτη Κυρία , Τζλ Μπάιντεν, εύχαρίστησε
τήν στενή φίλη της Μισέλ Όμπάμα, στέλνοντάς της
ένα καλάθι μέλαχανικά που μάζεψε άπό τόν κήπο
του Λευκού Oκου, Τόν όποίο είχε δημιουργήσει καί
πρωτοφυτεύσει ή ίδια ή Μισέλ τό 2009. Ο κήπος
παρέχει φρέσκα λαχανικά στήν Πρτη οίκογένεια
και τους έπισκέπτες τού Λευκού Οίκου, ένω χρησι
μεύει και ς μοντέλο γιά τό πς τά τρόφιμα μπο
ρούν νά καλλιεργηθούν στό σπίτ .
ΜΙΑ θηλυκή Φρανκεστάιν θά ένσαρκσει ή "Εμμα
Στόουν στήν νέα ταινία του Γιργου Λάνθιμου, Poor
Things. Μετά τήν όσκαρική Εύνοούμενην ό διεθνής
Ελλην σκηνοθέτης συμπράττει και πάλι μέ την διάσημη ήθοποιό και δημιουργεί έναν νέο μθο του Φρανκεστάιν , βασιζόμενος στό βιβλίο Poor Thingsy του
Άλασνταιρ Γκραίυ . Πρόκειται για μία μεταμοντέρνα
έκδοχή τουθρυλικού Φρανκεστάιν, δπου ο έπιστήμων
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ τής προκαταβολής φόρου έως
100% γιά τίς έπιχειρήσεις προσανατολίζεται ή Κυβέρνησις καί για τό 2021, προκειμένου να άντιμετωπισθούν οι συνέπειες της πανδημίας. Στό ίδιο πλαί
σιο δύπουργός Οίκονομικν άπό τό βήμα της Βουλής
ύπεστήριξε ότι έπιδικεται τό μέτρο τν παγίων δαπανν να έχει χαρακτήρα έπιδοτήσεως για τις πλη τόμενες έπιχειρήσεις.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήκαθυστέρηση καί ή άφθονία <σελέμπριτυν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τι που στήν χρα μας συμβαίνει πολύ συχνά .
Κανονικά έπρεπε νά
Θά πείτε ακάλλιο άργά,
Μιά ζωή μέ χρονοκαθυστέρηση φθάνει ή μόδα και είχαμε τίς πρτες δονή-παρά ποτέν, άν είναι τελισέ έμας , Άκόμη και σήμερα,
στήν έποχή τής ταχύτητας του σκανδάλου Γουάνστιν
και τής άστραπιαίας μεταδόσως τν πληροφοριν, χου καί τελικς δικαιωθέ - ύπερβολικές καταγγελίs, νά
έπρεπε να περάσει άρκετός ντοs) Κέβιν Σπέισι, που τό καιρός για νά ξεσπάσει ή
Ελληνική έκδοχή τν παρενοχλήσεων .
13:00-15:00
κάνά βγεί δλη αύτή ή ίστορία σέ καλό . Νά μήν μπλέσεις άμα τή άνακοινσει
Τρα , όμως, που μπήκαμε σέ αύτόν τόν χορό, δ
όποίος και <γαργαλιστικός και κπιπεράτος > και
τολμηρός είναι , δύσκολα
θά ήσυχάσουμε.
ή τής ίστορίας του ( άτυ- ξουν όμως σέ τίποτε άδικες ή
Δύο απ' όλα!ν
μήν έκτεθούν πρόσωπα γιά
να δικαιωθούν άργότερα ,
σο είχαμε άγαπήσει ς τον
ύποχθόνιο τύπο του Χά- άφού , δμως , θά έχουν διαουζ δβ κάρντω .
ο Κστας Γaννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
συρθεί Είναι-ξάλλου- κάΣυνέχεια στήν σελ. 4
5-2-2021