Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

17oC, 20:00

13oC - Υγρασία 77%-99% - Άνεμοι: A-NA 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:44 - Δύση ηλίου: 18:04

€0.80

Ç óõíùìïóßá ôùí ðõñÞíùí

Έχουμε χαθεί! Οι περιορισμοί του κορονοϊού έδωσαν μάλλον τη χαριστική βολή στον
λιγοστό ελεύθερο χρόνο, που διατίθετο για ό, τι ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό ύστερα
από την πίεση της δουλειάς. Άλλωστε, βοηθούσης και της τεχνολογίας, ο εργάσιμος χρόνος έχει καταλάβει, σαν τα ρευστά, κάθε δευτερόλεπτο. Και ζητάει διαρκώς κι άλλο. Όχι, όχι δεν είναι τα λεφτά. Ποιά λεφτά; Είναι η παγίδα της αέναης παραγωγής και της ανάλογης κατανάλωσης σ’ ένα ατέρμονο γαϊτανάκι. Έναν χορό που έτσι και θελήσει κανείς να βγει, απειλείται με τη ρετσινιά, άχρηστος. Με ό, τι ψυχικό σέρνει, η μομφή. Άχρηστος. 3»

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5290

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Õðü Ýëåã÷ï åäþ ç åðéäçìßá
¢äåéáóå êáé ç ÌïíÜäá
covid ôïõ Ãåíéêïý
Íïóïêïìåßïõ
Êåñêýñáò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Δυο ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και για χρονικό διάστημα
μάλλον μεγάλο. Η υπόλοιπη
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
στον 4ο όροφο, αυτήν την στιγμή και σύμφωνα με τη Διοίκηση,
δεν έχει νοσηλευόμενους. Με
την σκέψη μας στους δυο και την
ευχή να το ξεπεράσουν.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

¸íôåêá (11)
íÝá êñïýóìáôá óôç
ÆÜêõíèï, ÷ùñßò
ç ÊÝñêõñá, óýìöùíá
ìå ôçí áíáêïßíùóç
ôïõ ÅÏÄÕ 5»

Ï éáôñéêüò óýëëïãïò ãéá ôïõò «öÜëôóïõò» åìâïëéáóìïýò
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). Το εμβόλιο αποτελεί δημόσιο αγαθό και κάθε προσπάθεια
παραβίασης της προτεραιοποίησης του εμβολιασμού, έτσι όπως έχει περιγραφεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, είναι παράνομη και κατακριτέα. ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 7»

Áõëùíßôçò: ÅðéâåâëçìÝíç ç äçìüóéá óõããíþìç
üóùí åêìåôáëëåýïíôáé ôçí êïéíùíéêÞ ôïõò
èÝóç Þ ôçí åðáããåëìáôéêÞ ôïõò éäéüôçôá 7»

Ç MSC Cruises
èÝëåé íá åðáíåêêéíÞóåé
ôï åëëçíéêü ôçò ðñüãñáììá
ðëüùí ìÝ÷ñé ôï ÐÜó÷á 3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα