Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΥΖΑΝΤHC
ΕΒΔΟ M ΑΔΙ Ι Α ΕΦ Η Μ Ε ΡΙ Σ ΤΩ Ν ΑΠΑΝ ΤΑ Χ 0 Υ Φ Λ Ω ΡΙ Ν ΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2906
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ0 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ
οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την έναρξη της στενής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος των Περιφερειν Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημιου | σηματοδοτεί η συνάντηση των Περιφερειαρχν Αλέξανδρου
Παιδείας που, μεταξύ άλλων , για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής θεόδωρ0ς θεοδουλίδης και Καχριμάνη και Γεωργίου Κασαπίδη (αντίστοιχα) που πραγματοΕκπαίδευση καθορίζεται "Βάση Εισαγωγής" αποφάσισε κατά ενημέρωσε για το μεζον θέμα της ελάχιστης βάσης εισαγωγης και τις ποιήθηκε στα Ιωάννινα την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021.
Την έκδοση ψηφίσματος επί του νομοοχεδίου του Υπουργείου
πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Φλρινας στη συνεδρίαση, επιττσεις για την περιοχή μας , υπογραμμίζοντας πως "τα τμήματα
Απτερος σκοπός της πρωτοβουλίας, είναι οι δύο Περιφέρειες
μέσω τηλεδιάσκεψης, της 26ης Ιανουαρίου 2021 , μετά από εισή- της Φλρινας δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα , με εξαίρεση το τμημα |-οι οποίες έχουν χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ- να ενσουν τις
δυνάμεις τους , προκειμένου να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο
γηση του Δημάρχου Φλρινας Βασίλη Γιαννάκη.
Γεωπονίας στο οποίο θα υπάρχει δραματική μείωση εισακτέων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλρινας, στη συνεδρίαση της 26ης υπόψη ιδιαίτερους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους (οικο- χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα , όπως και το <Ταμείο
Ιανουαρίου 2021 και μετά από σχετική πρωτοβουλία του νομικές δυσχέρειες, ανεργία γονέων κ.ά ).
Δημάρχου Φλρινας κ. Βασιλείου Γιαννάκη, ενημερθηκε από
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Φλρινα και ειδικά η Σχολή Γεωπονικν Επιστημν-στην οποία
θεοδουλίδη σχετικά με το οχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας εκτιμάται ότι θα υπάρχει δραματική μειωση εισακτεων με την στην προπαρασκευή της Επανάστασης .
και Θρησκευμάτων για την "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια πιθανή εφαρμογή του σχεδίου νόμου- παρουσιάζουν αυξημένη
Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση ζήτηση μεταπτυχιακν προγραμματων, τα οποια και υπο-πτυχθούν κοινές Αναπτυξιακές δράσεις και έργα με επίκεντρο
του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις", στο οποίο στηρίζουν χάρη στις υποδομές που διαθετουν , τοσο κτιριακα | τους ορεινούς όγκους του Γράμμου και της Βόρειας Πίνδου με
καθορίζεται μεταξύ άλλων " Βάση Εισαγωγής" στα Πανεπιστή-και υλικοτεχνικά, όσο και σε ανθρπινο δυναμικό.
μια της χρας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλρινας πρόσθετο λόγο, να στηρίξει περαιτέρω το σύνολο των πανεπικατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
α) Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τον μεγαλύτερο αναπτυξιακό οργανισμό της περιοχής μας, με πολυ
ποίκιλη και διαχρονική προσφορά στην οικονομική , πνευματική
και κοινωνική ζωή.
β) Η διατήρηση ενός ισχυρού Πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία τη δεδομένη χρονική στιγμή , κατά την οποία διανύουμε τη
μεταλιγνιτική περίοδο και βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας , είναι κανή να μετριάσει τις όπο ιες αρνητικές επιπτσεις και να
δσει την απαραίτητη θηση για ανάπτυξη.
γ) Η εφαρμογή της "βάσης εισαγωγής" θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση και εν τέλει στο κλείσιμο περιφερειακν τμημάτων λόγω συνεχς μειούμενου αριθμού εισακτέων .
Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Φλρινας
αποφασίζει:
α ) Συντάσσεται πλήρως με το ψήφισμα της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προσυπογράφοντας τις
ανησυχίες και τις θέσεις που εκφράζονται σε αυτό.
β ) Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει
τις προθέσεις της και να προχωρήσει στην περαιτέρω
ενίσχυση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Καλεί την Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τη "PΡήτρα Δίκαιης
Μετάβασης σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν
τη Δυτική Μακεδονία και το Δήμο Φλρινας ειδικότερα, με βάση
το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).
δ) Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την εξέταση της ελαστικοποίησης του ανωτάτου ορίου φοίτησης (V+1/2 ) , λαμβάνοντας
Ανάπτυξηςν, για κοινές δράσεις και έργα.
Ήδη συνεργάζονται σε εκδόσεις λευκωμάτων και βιβλίων
στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από το 1821 για
την ανάδειξη του ρόλου των Ηπειρωτν και των Δυτικομακεδόνων
ε ) Οι Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη
Οι δύο Περιφερειάρχες συμφνησαν ότι μπορούν να αναστόχο την ανάδειξη και προθηση της ποιοτικής κτηνοτροφίας,
της γεωργίας, της υλοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος,
την προβολή του πολιτισμού, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
και των ειδικν μορφν τουρισμού.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κοινό αγνα που δίνεται και
θα συνεχιστεί κατά των παράνομων ελληνοποιήσεων αγροτικν προϊόντων, που πλήττουν τους κτηνοτρόφους και γενικά
τους αγρότες των δύο περιφερειν.
Καταληκτικά οι δύο Περιφερειάρχες συμφνησαν ότι η συνεργασία
θα είναι συστηματική, θα εμβαθύνεται με κοινές δράσεις και
πρωτοβουλίες και θα καθιερωθούν τακτικές συναντήσεις στις
έδρες των δύο Περιφερειν.
στ) Καλεί την αρμόδια πολιτική ηγεσία, και για αυτόν τον επι στημιακν τμημάτων της περιοχής μας.
2.827 αιτήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ>: ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ 20'
ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σε μόλις 20' εξαντλήθηκαν τα κονδύλια του προγράμματος
Εξοικονομ-Αυτονομν που αντιστοιχούσαν για την Δυτική
Μακεδονία. Η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.20 το πρωί της
Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία που είχε οριστεί
για την υποβολή προτάσεων για την Δυτική Μακεδονία.
Όπως ανακοινθηκε , υποβλήθηκαν 5.268 αιτήσεις , εκ των
οποίων εγκρίθηκαν οι 2.827, δεσμεύοντας ποσό 68,967 εκατ.
Ευρ εν η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση ανήλθε
σε 24.396 ευρ.
Αξίζει να σημειωθεί πως στη Περιφέρεια μας περιλαμβάνονται και οι λιγνιτικές περιοχές , για τις οποίες ισχύει επιπλέον
μπόνους επιδότησης 10%, διαμορφνοντας το συνολικό ποσοστό
επιδότησης έως και στο 95%.
Όπως όμως αποδείχθηκε από την πράξη, η υποβολή των
αιτήσεων και η έγκριση τους, εξελίχθηκε σε αγνα ταχύτητας.
0 υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κστας Σκρέκας
γνωστοποίησε προ λίγων ημερν , με ομιλία στην Βουλή , ότι
η κυβέρνηση προωθεί ένα νέο Εξοικονομ-Αυτονομ με
νέα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια
με στόχο να μειωθούν τόσο οι ατμοσφαιρικοί ρύποι όσο
και η ενεργειακή φτχεια που, σύμφωνα με στοιχεία,
κυμαίνεται στο 30% στην ΕΕ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Περιορισμένα ήταν και τις προηγούμενες ημέρες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στον νομό μας. Τις περισσότερες
ημέρες δεν καταγράφηκε ούτε ένα νέο κρούσμα , το δε πρόγραμμα
των εμβολιασμν εξελίσσεται κανονικά. Μέχρι το απόγευμα
της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου στο εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου Φλρινας είχαν πραγματοποιηθείάνω από 1.100 εμβολιασμοί (περιλαμβάνονται και οι εμβολιασμοί της δεύτερης δόσης
των υγειονομικν ) εν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου οι εμβολιασμοί της πρτης δόσης ξεπέρασαν τους 550.
Ενδεχομένως από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου να λειτουργήσει
και δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο στο Κέντρο Υγείας Φλρινας
(τρην ΙΚΑ .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ HΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Υπό την αγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματία
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικν και
του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων θα διοργανωθεί
στις 6 και 7 Φεβρουαρίου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
και ομογενειακούς φορείς, στο πλαίσιο του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλσσας , η διαδικτυακή
διημερίδα Κτήμα ες αεί: Ελληνική Γλσσα και Ελληνικός
Πολιτισμός παρακαταθήκη 40 αινων..
Η 9η Φεβρου αρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλσσας , ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή
Διονυσίου Σολωμού.
Σαράντα ομλητές, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι Πανεπιστημιακν Ιδρυμάτων , Ελληνικν Ινστιτούτων,
ομογενειακν οργανσεων και άλλων φορέων από όλο τον
κόσμο θα αναδείξουν με τις παρουσιάσεις τους τη μακραίωνη
ιστορία της ελληνικής γλσσας, την εξέλιξή της διαχρονικά,
τη συμβολή της στην ανάπτυξη του ελληνικού και παγκόσμιου
πολιτισμού και των επιστημν και τη διδασκαλία της σήμερα
στο εξωτερικό.
Την εκδήλωση, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι
youtube του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα χαιρετίσουν
ο Υφυπουργός Εξωτερικν για τον Απόδημο Ελληνισμό
Κστας Βλάσης, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ζέττα Μ. Μακρή, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς, Σάββας Αναστασιάδης, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού
του Υπουργείου Εξωτερικν, Γιάννης Χρυσουλάκης, η Πρόεδρος
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου- Τζιτζικστα και η Βυζαντινολόγος
Ιστορικός , Πρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου των Δελφν και πρην Πρύτανης της Σορβόννης,
Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ.
Σύνδεσμοι μετάδοσης στο κανάλι youtube του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 https:/youtu.be/0kFfi3 Fpz_pg
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 https:/youtu.be/WlusiA7SynQ
Με τη συνεργασία και την υποστήριξη της ΕΡΤ Φωνή της Ελλάδας.
23 εκ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 60 ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΩΣ <<Ο ΝΕΟΣ ΑΒΕΡΩΦ> ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
Η συμβολή του Ιάκωβου Τσούνη προς τις Ελληνικές Ένοπλες
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Εστίαν, ο νετερος βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Ιάκωβος Τσούνης, διαθέτει Δυνάμεις είναι διαχρονική και τεράστια. Προσφάτως και μεταξύ
όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο Στράτευμα. άλλων , με δωρεές του έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια
Δηλνοντας ότι επιθυμεί να
φύγει από τη ζωή όπως ακριβς
ξεκίνησε , ξυπόλητος, χαρίζει
την περιουσία του στις
<Αγιες όπως τις αποκαλεί ,
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
0 97χρονος βετεράνος, που
αποτελεί ένα παράδειγμα πατριωτισμού, πρόκειται για έναν
επιτυχημένο επιχειρηματία, 23 έχ. εύρ χαί ) άποβατικά στίς Ένοπλες Δυνάμεις! Για τη συνολική προσφορά
που πολέμησε σε ηλικία 16
ετν στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
του 1940. 0 Ιάκωβος Τσούνης
γεννήθηκε στην Πάτρα και
είναι απόγονος των πολεμιστν
της Εθνεγερσίας του 1821 ,
Λονταίων και Πετμεζαίων,
εν και ο ίδιος πολέμησε σε
ηλικία 16 ετν στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940, όντας έτσι ο νεότερος βετεράνος Διάταγμα η ιδιότητα του Εφέδρου Αξιωματικού, βαθμού
του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με διεθνή αναγνριση.
Ξεκίνησε ως εκτελωνιστής στον Πειραιά. Το 1966 εισέρ- Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλρος επέδωσε
χεται στην ναυτιλία ως εφοπλιστής , αποκτντας συνολικά ξίφος στον Υποστράτηγο επί τιμή (Υπτγο ε. τ.) Ιάκωβο
13 εμπορικά πλοία και σχηματίζοντας μεγάλη περιουσία. Τσούνη, για την αναγνριση των διακεκριμένων υπηρεσιν
Από τότε αρχίζει και η μεγάλη φιλανθρωπική του δράση.
Δημιούργημά του είναι το Μουσείο " Ιάκωβος Τσούνης" στο
Αίγιο καθς και το Μουσείο, που βρίσκεται παραπλεύρως νέος Αβέρωφ . Ακολουθεί τον δρόμο των Εθνικν Ευεργητν
της μόνιμης κατοικίας του στην οδό Κύπρου, στου Παπάγου.
60 ελαστικν λέμβων (7-10
ανδρν) για τις Δυνάμεις Ειδικν
Επιχειρήσεων και έχουν ανακαινισθεί πτέρυγες κλινικν
του 401 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Αθηνν και του
417 Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού
( ΝIMΤΣ).
ΕΣΤΙΑ
Έθνικός Είεργίτης για παράσημο:
του στην πατρίδα το 2018 ,
έλαβε τη Διαμνημόνευση του
Αστέρα Αξίας και Τιμής και
τον Απρίλιο του 2020 κατόπιν
γνωμάτευσης του ΣΑΓΕ και
προτάσεως του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ . Νικολάου
Παναγιωτόπουλου του απονεμήθηκε με Προεδρικό
Υποστρατήγου επί τιμή. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 ο
του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Δικαίως ο Έλληνας εφοπλιστής χαρακτηρίζεται ως <0
και ελπίζουμε να τον ακολουθήσουν και άλλοι.