Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με πάνω από 5% η  στην Eurob ank
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5908 Πέμπτη 4.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Στην πρτη
θέση μεταξύ
>>> ελ.
HFS Rsearch
>>> ελ
Δεύτερη σε πωλήσεις παγωτού
στην Ελλάδα
Η EY oρυφαίος πάροχος υηρεσιν
ανθράπινου δυναμικούν
των ΑΕΠΕΥ
η Πειρα ις το
Γενάρη
Την πρτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακν
εταιρειν , ελληνικν και
ξένων , που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά
Πειραις
τον Ιανουάριο
Στουρνάρας Μέτρυ γα την
διατήρησε
ΑΕΠΕΥ
2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Χρηματιστηρίου Αθηνν
τον μήνα Ιανουάριο το
μερίδιο αγοράς της Πειραις ΑΕΠΕΥ ανήλθε σε
19,56% επί του συνόλου των
συναλλαγν , με την αθροιστική αξία των συναλλαγν
χρεογράφων να διαμορ Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΤΗEX
φνεται στο
478,78 εκατ. ευρ .
Μημόνιο συνεργασίας TA .
Εληνικά Χοηματιστήρα
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
ΑΕΠΕΥ παραμένει σταθε ρά η πρτη επιλογή των
ιδιωτν και θεσμικν επενδυτν , από την Ελλάδα και
το εξωτερικό , για τις συναλ
λαγές τους στο Χρηματι
στήριο Αθην ν.
Πειραις
Στο πλαίσιο της συνερφη από τον Διευθύνοντα
Ελληνικής Σύμβουλο του ΑΤHEX κ.
(CFA Σωκράτη Λαζαρίδη και
τον Πρόεδρο της Ελλην
Ελληνικά κής Ένωσης CFA
Χρηματιστήρια EXAE Λουκά Δέδε έχει ως στόχο
την κοινή δράση των
συμβαλλομένων μερν για
την καλύτερη λειτουργία
της αγοράς , τη βελτίωση
γασίας
Ένωσης
Society Greece ) με την
εταιρεία
Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τις προηγούμε νες κρίσεις και
να αναλάβουμε ενέργειες που θα διευχολύνουν την εμπροσθοβαρή
( irontloaded ) αναγνριση των ζημιν λόγω πιστωτικού κινδύνου,
τονίζει ο χεντρικός τραπεζίτης σε άρθρο γνμης στην εφημερίδα
Handelsblatt.Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες που διαμορφθηκαν
στη ζνη του ευρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας οφείονται κυρίως
στα μέτρα νομισματικής πολιτικής που υοθετήθηκαν.
Η εταιρεία ενισχύει σταθερά το μερίδιο της στην
αγορά : από το 10,06% το
2017 , ανήλθε στο 15,8 % το
2018 και στο 17,13% το 2019 ,
καταχτντας την πρτη
θέση, την οποία διατήρησε
το 2020 με μερίδιο της τάξης
+0,56%-Χρηματιστήριο
Αθηνν (ΑTHEX) αναχοιννεται η υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ των δυο φορέων.
επικοινωνίας
Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, το Μνη μόνιο
Συνεργασίας που υπεγρά-κοινότητα.
εισηγμένων στο ΑTHEX
εταιρειν με την εγχρια
και διεθνή επενδυτική
του 19%.
Αυτά τα μέτρα , μαζί με τις
δημοσιονομικές
στήριξης της οικονομίας , έχουν βάλλον, ως αποτέλεσμα της
μετριάσει τις οικονομΙκές επιπτσεις της πανδημικής κρίσης.
Τον Ιανουάριο του 2021, στη
δεύτερη θέση βρέθηκμε η
Επίσης , οι τράπεζες λειτουρπολιτικές γούν σε ένα πιο ευνοϊκό περCFA Society
Greece
Eurobank
Equiies
σημαντικής χαλάρωσης των
εποπτικν απαιτήσεων.
μερίδιο 16,49% και στην
τρίτη, η Euroxx Χρηματιστηριακή , με μερίδιο αγοράς
12,13%.
Created by Universal Document Converter