Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
4 Φεβρουαρίου 2021
Αριθμ. φύλ . 41875
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΓΚΗ Καλοκαιρία καί δυτικοί άνεμοι, Θερμοκρασία ως 21 β.
Ισιδρου του Πηλουσιτου
Σελήνης Τελ ΤέταρτοΙ Άνατολή ήλίου 7.26-Δύσις 5,52
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 196
Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΤΑ ΕΟΝΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΟ ΟΗΕ
Καί ύστερα άπορούμε γιατί
δέν έρχεται ο Πούτιν
στις 25 Μαρτίου
Οτίου
Έξυμνούμε τρα τό ρωσσικό έμβόλιο όταν Μόσιαλος-Θεοδωρίδου
το άμφισβητούσαν μέχοι καί προσφάτως προκαλούντες τήν όογή τής Μόσχας
άναζητήσει Όση ρα περίμενα τήν σειρά μου γιά να
άνέλθω στό βήμα παρακολούθησα ένεός την έμπρηστική όμιλία ένός Ρσσου άκαδημαϊκού, δ όποίος παρομοίαζε τήν λειτουργία τής Εύρωπαϊκής Ενσεως μέ.
τήν παρακμή των μισητν τέως Σοβιετικν Δημοκρατιν. Δείτε τους πς λειτουργούνΌτως ή ήγεσία τν
άντατων σοβιέτ. Αύτή συνεδρίαζε μυστικά κατά όμά
δες πρίν τίς έπίσημες συνεδριάσεις του Πολίτ Μπιρό, έλυνε άνεπισήμως τις διαφωνίες της και οί άποφάσεις στήν έπίσημη συνεδρίαση ήταν πάντα όμόφωνες.
Τό ίδιο κάνουν και οί Εύρωπαίοι! Διαβουλεύονται οί
μεγάλοι παϊκτες μεταξύ τους πρίν τά Κολέγια και τίς
Συνόδους Κορυφής , άποφασίζουν τί θά γίνει καί στίς
Συνέχεια στήν σελ . 3
Του Μανλη Κοττάκη
Η ΠΡΩΤΗ και ή τελευταία φορά πού συμμετείχα σέ
συνέδριο στό όποίο παρίστατο Ρσσος ύψηλόβαθμος
άξιωματουχος ήταν τό φθινόπωρο του 2016. Στό Ζάππειο. Σέμια έκδήλωση πού όργάνωσε ό Ελληνορωσσικός σύνδεσμος Ιωάννης Καποδίστριας, στόν όποίο
μετέχουν καλοί φίλοι, πρέσβεις και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνν . Μίλησα τότε ένπιον τού στενού συνεργάτη του Πούτιν Βλαντιμήρ Γιακούνιν και
άνέλυσα ποιές προσδοκίες μπορεί νά έχει κανείς άπό.
μια χρα μέλος του ΝΑΤΟ δπως ή Ελλάδα-ή είσηγησή μου δημοσιεύτηκε τότε στήν ίστοσελίδα Liber al.gr τής 2ης Νοεμβρίου 2016-γιά όποιον θέλει νά την
" ΌΗλίας Μόσιαλος
Η ΌΒλαντιμήρ Πούτιν
Η Μαρία Θεοδωρίδου
του Θεοφάνη Μαλκίδη *
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέτρα για τήν
οίχογένεια
άνεκοίνωσε
Πς ή Θράκη άπειλείται
άπό τόν τουρχικό έθνικισμό
Σενάριο έφιάλτης
μέ 8.000 κρούσματα
ή Συρεγγέλα
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ όπως ή αύξησις της άδείας πατρότητος μέ άποδοχές τούλάχιστον σέ 10 ήμέρες και ή γονική άδεια
μέ άποδοχές τούλάχιστον 2 μηνν , πού
θά έξασφαλίζουν περισσότερα δικαιματα στούς γονείς για την άνατροφή
των παιδιν τους , προωθεί ή Κυβέρνησις. Συμφνως πρός δσα γνωστοποίησε ή ύφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα ,
κτά πρτα μέτρα πού θά συμπεριληφθουν
στό νέο έργασιακό νόμο είναι ή άδεια
πατρότητος μέ άποδοχές, τού θά λαμβάνει ό πατέρας κοντά στήν ήμερομηνία
Η ΣΥΝΘΗΚΗ της Λωζάννης είναι ένα άπό τά μονα - τή φύση, τόν χαρακτήρα , τον ρόλο του δορυφοδικά στήν ίστορία της άνθρωπότητας και τήν ίστο- ρικου μή δημοκρατία έλλαδικου κράτους , αυτου
ρία των συνθηκν στίς διεθνείς σχέσεις παραδείγ - του έξαρτημένου μηχανισμού, πού δέν είχε αύτοματα που άποδεικνύει τί είναι ίκανά νά διαπράξουν τέλεια χειρισμν και πολιτικής πράξης. Στή Θράκη
τά μεγάλα κράτη καί τά μεγάλα συμφέροντα που ή άπουσίαν και άδυναμία του , ς έθνικό κράτος,
αύτά έκπροσωπουν είς βάρος των λαν. Οί τίτλοι είναι άποκαλυπτική . "Θά σέ στείλω στόν Έβρον
των εύρωπαϊκν και άμερικανικν έφημερίδων ήταν το σύνθημα της έποχής, προφανς άσύμβαέκείνης τής έποχής και οι άντίστοιχες δηλσεις το μέ τή ρητορική περί άκριτικής περιοχής , τήν
των ήγετν άποκαλύπτουν τήν πολιτική ήθική και όποία στέλνεις νά τήν φυλάξουν οί άνεπιθύμηπρακτική , πού ένέπνευσε όλους έκείνους που συγκεντρθηκαν στήν έλβετική πόλη, έκετ άποφασί - κισμό μέ όρους δειλίας, φοβίας , υποχωρητικότηστηκαν τελικά οί τύχες της Θράκης.
το . Παράλληλα άντιμετπισε τόν τουρκικό έθνι(σελ 4)
τας , βλέποντας τά άποτελέσματα της πολιτικής
αυτής σέ καθημερινό έπίπεδο.
Ό εέμβολιαστικός
έθνικισμός
Παρόλο όμως πού ή σημασία και οι έπιπτ-.
σεις αύτής της συνθήκης καθόρισαν τή μετέπειτα
έλλαδική πολιτική καί κοινωνικοοικονομική έξέλι- σχεδιασμένων άναπτυξιακν πολιτικν , κατοξη καί πορεία για τή Θράκη, δέ μελετήθηκαν πο - χύρωσαν , σταθεροποίησαν τήν έθνική τους κυτέσε βάθος. Στήν πραγματικότητα όμως της Θρά - ριαρχία . Αύτό είδικά σέ περιοχές όπου ύπηρχαν
κης, άπό τή Συνθήκη της Λωζάννης μέχρι τίς ήμέ - μειονότητες, οί οποιες θά μπορούσαν νά γίνουν
ρες μας , άποδεικνύεται έπίσης τί μπορεί νά κάνει όργανα , υπό όρισμένες προϋποθέσεις άποσταθεένα κράτος, τό έλλαδικό , όταν δέν είναι έθνικό . ροποίησης καί άμφισβήτησης τής έθνικής τους κυΌταν, δηλαδή, είναι ένα έξαρτημένο δορυφορικό ριαρχίας, άπό έπεκτατικές και έθνικιστικές δυνάκράτος, ένα κράτος-πελάτης .
Ήνεοελληνική γενικά έξέλιξη, ή πολιτική , ή διπλωματία , ή οίκονομία, ή κοινωνία , κρίθηκε άπό τήν ικανότητα , τήν θέληση νά τό κάνει. Μιά είδικά
Όλα τά κράτη, σέ όλον τόν κόσμο , διαμέσου
Συνέχεια στήν σελ . 2
του Α. ΠΔημόπουλου*
ΛΟΙΠΟΝ ύπάρχει μία τεράστια σύγχυση γύρω άπό το θέμα . Γιατί , φυσικά, ο όρος έμβολιαστικός έθνικι
σμός (vaccine nationalism), τόν όποιο
ό διεθνής Τύπος χρησιμοποίησε γιά
νά περιγράψει τήν όψιμη σπουδή της
Ε.Ε, νά άπειλήσει άκόμα και μέ έμπορικούς περιορισμούς στήν έξαγωγή
έμβολίων, που παράγονται στό έδαφός της πρός τρίτες χρες (κυρίως
τό Ηνωμένο Βασίλειο) , παραπλανά ς
πρός αύτό, που πραγματικά συνέβηστήν Εύρπη τούλάχιστον. Ούτως ή
άλλως, ο όρος έμβολιαστικός έθνκισμός (ό όποιος σημαίνει την προτεραιοποίηση ένός έθνικού πληθυσμου
στήν λήψη τον πανδημικν έμβολίων)
είναι έν μέρει πολιτικά ταυτολογικός
Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ Μείζονος
Έλληνισμού καί Τεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής
μεις και κράτη.
Τό έλλαδικό κράτος δέν είχε τήν αυτονομία ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Ή Βουλή εύχαριστεί τόν
έθνικό εύεργέτη κ. Τσούνη
Σέτραπεζίτη ό σχηματισμός
κυβερνήσεως στήν Ιταλία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η ΕΙΔΗΣΙΣ πού άπεκάλυψε ή Εστίων, δτιό νετερος
βετεράνος τού Β Παγκοσμίου Πολέμου, έφοπλιστής ,
Τάκωβος Τσούνης, άφησε δλη τήν κινητή και ακίνητη
περιουσία, δεκάδων έκατομμυρίων εύρ, στις Ενοπλες
Δυνάμεις, δέν άφησε άσυγκίνητη και τήν Βουλή. Τό δ ακομματικό κεύχαριστν τού έστειλαν άκόμη και κόμματα της Αριστεράς άποτυπνει τό μεγαλείο της πρά
ξεως του 97χρονου κ . Τσούνη.
ΑΦΟΥ άπέτυχαν δλες οίπροσπάθειες διατηρήσεως
του Τζουζέππε Κόντε στήν έξουσία,ό Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζο Ματταρέλλα έστράφη στόν πρην πρόεδρο της Εύρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης Μάριο
Ντράγκι, στόν όποίο έδωσε έντολή σχηματισμού κυβερνήσεως. Στόχος είναι νά συσπειρσει πάλι τόν κυβερνητικό συνασπισμό έπαναφέροντας σέ αυτόν και
τό κόμμα του Ματτέο Ρέντσι, στε νά άποφευχθουν οί
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τά πραξικοπήματα καί τά αύταρχικά καθεσττα
άναδεικνύουν λύσεις άνάγκης καί έναλλακτικά δίκτυα,
καθς ό άποκλεισμός τού internet είνα συνήθης πρα
κτική τους Έτσι πάνω άτπό ένα έκατομμύριο λήψεις
της έφαρμογής άνταλλαγής μηνιμάτων έκτός συνδέ
σεως Bridgefy κατεγράφησαν στήν Μυανμάρ. Πρόκαται γιά έφορμογή τήν όποία άνέπτυξε μεξικανική
νοφυής έπιχείρησις , και ή ότποία άπέτησε δημοφ λία κατά τήν διάρκεια τν διαδηλσεων στό Χόνγκ
Κόνγκ τό 2020 Ή Bridgefy, τήν όποία χρηματοδοΤουν, μεταξύ άλλων , ό συνιδρυτής τού Tvitter, Μπίζ
Στόουν, είνα μία άπό τις έφαρμογές πού βασίζονται
σέ Bluetooth πού χρησιμοποιούν πολυγωνικά δι
κτυα (mesh networks) , tπιτρέποντας σέχρήστες νά
έπικοινωνούν χωρίς διαδικτυακή σύνδεση.
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ . 5
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Αρχείμιά καλή στιγμήκαίκαλός συντονισμός
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
λοι, έφοπλιστές; μέρωτούν Ίδρυμάτων (είναι γνωστά,
άλλοι φίλοι καί άναγνστες . άς μήν τά άναφέρουμε τοΕίκοσι τρία έκατομμύρια ριζε (καί δέν γνωρίζει) τον
εύρ δρισε στίς Ενοπλες σπουδαίο αύτό Έλληνα , ό
Δυνάμεις ό έτελωνιστής και
έφοπλιστής Ίάκωβος Τσούνης άπό τό Αίγιο . Ποιός περιουσία που δημιούργησε
είναι αυτός; > μέ ρωτούν άπό
προχθές πολλοί φίλοι, γνωρίζοντας ότι άσχολούμαι μέ Πράξη, όπωσδήποτε , άξι - "σως κάποιοι άπό αυτούς νά
τά τής Ναυτλία πολλά χρόνια Σχεδόν κανείς δέν γν - τί κάνουν οί άλλοι , οί μεγά- ότητα . Άλλοι, πάλι , μέσω
όποίος άποφάσισε νά δια - Έχω να άπαντήσω ότι ρα) , προσφέρουν στόν Ποθέσει σχεδόν όλόκληρη την ύπάρχουν και άλλο, όχι μό - λιτισμό , στήν Ύγεία , Τήν
13:00-15:00
Ο ίσχυρός άνδρας Τής Amazon.com Inc, Τζέφ
Μπέζος, άνεκοίνωσε πς άποχωρε έντός Του έτους
άπό τήν θέση του έκτελεστικού διευθυντού Τής έταιρείας Ο Μπέζος θά άναλάβει καθήκοντα προέδρου
του Δ.Σ, τήν ρα πού ή έταιρεία άνεκοίνωνε ένα
άκόμη ρεκόρ κερδν στό χρηματιστήριο, καθς καί
καθαρές πωλήσεις Τριμήνου πάνω άπό 100 δίσδολ
λάρια. Ή μεταβίβασις στήν διοίκηση τής Amazon
θά γίνει τότρίτο Τρίμηνο του 2021, μέ τήν θέση του
Μπέζος νά άναλαμβάνει ό Άντυ Τζάσι.
νον έφοπλιστές , οί όποίοι Έκπαίδευση . Είναι έξ άλλου
μέσκληρή έργασία στίςΕνο- συνδράμουν την πατρί - γνωστή ή δράση τν εύερπλες Δυνάμεις τής χρας.
"Δύο απ' όλα!ν
γετν στήν Ελλάδα . Ωστόσο, ή δημοσιοποίηση του
όνόματος καί του έργου του
δα μέ διαφόρους τρόπους.
ο Κστας Πawwουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
παινη και συγκινητική . Καί
μήν έπιθυμούν τήν δημοσιΣυνέχεια στήν σελ. 6
4-2-2021 .